szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Pályázati kiírás szociális bérlakások igénybevételére

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete TOP4.3.1-16-SB1-2020-00002 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson” című pályázat alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások szociális alapon történő bérbeadásának rendjéről szóló 20/2023. (XI.29) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet jelen kiírás 1. melléklete szerinti szociális bérlakások igénybevételére.
  Pályázati kiírás szociális bérlakások igénybevételére

  I. A pályázatok benyújtásának módja: 

  Jelen kiírás 2. melléklete szerinti kérelem annak mellékleteivel együtt, Máriapócs Város Önkormányzat képviselő-testületéhez címezve.

  Benyújtási határidő: 2023. december 15.napján 12.00 óráig, személyesen vagy postai úton.

  A pontos beérkezés dokumentálásra kerül (óra, perc), mert ez a lakások bérlőinek kiválasztásánál előnyt jelenthet azonos pontszám esetén.

   

  A  bérlakások lakbére havi 50.000 Ft/hó.( Az önkormányzat a költség csökkentése érdekében a havonta 30.000. forint támogatást biztosit a szociális ellátások helyi szabályairól és a települési támogatásról szóló 16/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján, amennyiben a kérelmező az ott meghatározott feltételeknek megfelel)Ezen túlmenően a lakások havi fenntartási költéségeinek és a közös költségnek a megfizetése a bérlő kötelezettsége.

  A bérleti szerződés az önkormányzati rendelet alapján kerül megkötésre 1 évre. A lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

  A bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a bérlő köteles a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény  3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint életvitelszerűen a lakásban lakni. Ennek megszegése felmondási oknak minősül.

   

  A bérleti szerződés vonatkozik a lakás, valamint a bérleti szerződés mellékletében részletezendő lakásberendezések használatára. A lakás környezetének, (ideértve a közterületeket is) tisztántartása a bérlő feladata.

   

  II. A pályázat elbírálása

  A pályázatokat Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
  Azonos pontszám esetén az időben hamarabb beérkezett pályázat lesz nyertes.
  Amennyiben valamelyik nyertes pályázó bármilyen okból kifolyólag nem kívánja elfogadni a szociális bérlakást - az érvényes pályázatot benyújtó, de nem nyertes pályázók közül a soron következő lép a helyére 

  A pályázatok elbírálásánál az előnyben részesítés esetei lehetnek:
  - a pályázó rendszeresen részt vett a TOP-5.2.1 programok programjain,
  -    rendezett lakókörnyezetben él,


  III. A pályázat benyújtásának feltételei:

  1. A pályázónak az alábbi együttesen fennálló feltételeknek kell megfelelnie:
  2. Pályázó 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy lehet.
  3. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói magyar állampolgárságúak.
  4. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói büntetlen előéletűek.
  5. A pályázó legalább 2 éve életvitelszerűen Máriapócs településen él.
  6. A pályázó a pályázat kiírását közvetlenül megelőző két évben összesen legalább 3 hónapos munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, vagy kiskorú gyermekek neveléséről gondoskodik 
  7. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói együttesen rendelkeznek a bérleti díj és a közüzemi díjak fedezéséhez szükséges jövedelemmel.
  8. A pályázónak és együtt költöző hozzátartozóinak nincs köztartozásuk, Máriapócs Város Önkormányzata felé bármilyen jellegű tartozásuk, közüzemi szolgáltató felé fennálló, 3 hónapot meghaladó közműtartozásuk.
  9. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének tíz szeresét( A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Sztv.) kell megfelelően alkalmazni.)
  10. A pályázó, Máriapócs város közigazgatási területén nem rendelkeznek önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, építési telek tulajdonjogával.
  11. A pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozói nem rendelkeznek vagyonnal.( A vagyon számításánál az Sztv. kell megfelelően alkalmazni.

  IV.A lakás használata

  A szociális bérlakást csak lakás céljára lehet használni.

   

  V.A bérlő kötelezettségei:

  A bérlő a bérleti szerződésben szereplő időpontban jogosult a bérlakást, a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átvenni és azt használni.

  A bérlő köteles a bérleményben életvitelszerűen tartózkodni, a 2 hónapot meghaladó távollétet és annak időtartamát írásban köteles bejelenteni a hivatalban. Ezen rendelkezés a bérleti szerződés kötelező tartalmi eleme. A bérlő bejelentett - elsősorban egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történő - távolléte alatt erre hivatkozással a szerződést a bérbeadó részéről felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerződést abban az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el, és erről a bérbeadót annak felhívására írásban tájékoztatja.

  A bérlő köteles a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban az önkormányzatnak, a közüzemi szolgáltatások díját a szolgáltatónak megfizetni. A bérlő köteles a lakás lakbérét és költségeit mindaddig megfizetni, amíg azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak át nem adja.

  A bérlő és a bérlőtársak a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül kérelmezhetik a bérleti szerződés meghosszabbítását. A kérelemhez csatolni kell a jövedelmi vagyoni helyzet igazolására szolgáló dokumentumokat, és igazolni kell, hogy nincs lakbér és közüzemi díj tartozásuk. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak abban az esetben tagadható meg, ha a bérlő körülményeinél fogva e rendelet szerint lakásbérleti pályázat benyújtására nem lenne jogosult.

  Ha a bérlő lakást vásárol, illetve új lakást épít, az adásvételi szerződés megkötésétől, vagy a használatbavételi engedély kiadásától számított

  1. a) 30 napon belül köteles ennek tényét bejelenteni a bérbeadó felé és
  2. b) 90 napon belül köteles kiköltözni az önkormányzati bérlakásból.

   

  A polgármesteri hivatallal együttműködni és a közüzemi díjak befizetésének szolgáltató általi igazolását minden hónap 15-éig, ennek hiányában az arra történő felhívást követően - a felhívásban jelzett határidőn belül - benyújtani,

  Gondoskodni szükség szerint a szociális bérlakás burkolatainak, ajtajainak és ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről, figyelemmel a Lakástörvény 13. § (2) - (3) bekezdésében foglaltakra,

  A szociális bérlakást és az ahhoz tartozó helyiségeket járvány és közegészségügyi szempontoknak is megfelelően tisztán tartani, a szükséges rovar és rágcsálóirtást elvégeztetni,

  A szociális bérlakás állagát megóvni, az abban okozott kárt megtéríteni, az épület környezetét rendben tartani,

  A szerződés megszűnésekor a szociális bérlakást és annak berendezéseit tiszta, rendezett és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban (legalább minden helyiség tisztasági festését követően) visszaadni a bérbeadónak,

  A bérlő a szociális bérlakást nem adhatja albérletbe. Ennek be nem tartása súlyos szerződésszegésnek és felmondási oknak minősül.

   

  VI. Lakáshasználat ellenőrzése

  A bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését havonta jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés nem járhat a bérlő szükségtelen háborításával.

  Nem rendeltetésszerű használatra vonatkozó bejelentés esetén előzetes értesítés nélkül is végezhető ellenőrzés.

  A bérlő köteles tűrni a bérbeadó igazolt képviselője általi ellenőrzést.

  A bérlő rendkívüli káresemény, hibafeltárás, -elhárítás, illetőleg veszélyhelyzet fennállása miatt az ellenőrzést tűrni, valamint a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzését biztosítani köteles.

  A bérbeadó az ellenőrzés során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére a bérlőt 15 napon belül írásban, határidő tűzésével köteles felhívni és a végrehajtást ellenőrizni.

  Amennyiben a bérbeadó az ellenőrzés során vagy más módon tudomást szerez arról, hogy a bérlő a lakást előzetes bérbeadói hozzájárulás nélkül más célra vagy rendeltetésének nem megfelelően használta, bérleti jogát másnak átengedte, a lakást elcserélte, albérletbe adta, vagy annak berendezési tárgyait megrongálta vagy elidegenítette - köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

   

  VII. Egyéb feltételek


  Valótlan adatok közlése és/vagy valótlan nyilatkozatok tétele automatikusan a pályázó által benyújtott pályázat elutasításával jár.

  mennyiben a lakásbérleti szerződés esetleges megkötése után a vállalt kötelezettségeket vagy nyilatkozatokat nem, vagy nem megfelelően teljesíti a bérlő (például nem a pályázatában megjelölt számú személy költözik és lakik életvitelszerűen a bérelt ingatlanban) - a bérleti szerződés a tárgyhónap utolsó napjával megszűnik és az érvényes pályázatot beadott, de szociális bérlakásban nem részesült pályázók közül a pontszáma alapján soron következő lép a bérlő helyébe.

  1. melléklet a pályázati kiíráshoz 

  Máriapócs Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakás céljából rendelkezésre álló lakások:

   

  Cím                                                    Alapterület                                       Komfortfokozat

   

  210 hrsz Máriapócs                           224,2 m2                                            komfortos

  Ady Endre út

   

   

  Máriapócs, 2023.11.29.

   

                                                                                                 Papp Bertalan

                                                                                                  polgármester

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!