szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  2015. évi határozatok

  Megállapodás megkötése a Civil Egyeztető Fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülettel az Európai Bizottság által a testvérvárosi találkozó támogatására nyújtott utófinanszírozású pályázati forrás megelőlegezésére

  Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása

  A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása

  Az „Észak – alföldi Régió Ivóvízminőség-javító program I. ütem” beruházással megvalósított vagyon átadásáról

  Lupkovics Ügyvédi Iroda megkeresése a régi Művelődési Ház bérbeadására

  Máriapócs Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) megbízására pályázati kiírása

  Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulással együttműködési megállapodás megkötése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó projektjavaslat kidolgozási és projektmegvalósítás alatti projektmenedzseri feladatok ellátá

  Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására

  Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak Társulási megállapodásának módosításáról

  A Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatallal kötött üzemeltetési szerződésről

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi belső ellenőrzési terve

  Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat

  Máriapócs Város utcáinak fásításáról

  A Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft létrehozásáról szóló 115/2015.(VI.30) sz. határozat visszavonásáról

  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető bővítéséhez szükséges határrendezési változási vázrajz készítésére beérkezett árajánlat

  Máriapócs Város településrendezési tervének módosítására, valamint főépítészi feladatok ellátására beérkezett árajánlat

  A BEREGVÍZ Kft vásárosnaményi 0308/2. hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról

  A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszonyból származó fizetési kötelezettségről

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

  Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a készpénzkezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a beszerzések, előirányzat-felhasználásra vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatánál a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatokról

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Egyebek: Tűzifa beszerzéséről

  „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás 4. TSZ módosítás pénzügyi elszámoláshoz szükséges önerő jóváhagyása

  Egyebek: Vodafone szolgáltatás akadozása az új Polgármesteri Hivatal épületén belül

  Egyebek: Tájékoztató a rendezetlen ingatlanokról

  Egyebek: Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft létrehozásáról

  Egyebek: Tájékoztató a belső ellenőr jelzése alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról

  Egyebek: Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Máriapócs 013 hrsz-ú, Máriapócs 014/7 hrsz-ú ingatlanon található köztemető bővítéséről

  Máriapócs Kossuth téren ingyenes Wi-Fi hálózat kiépítésére és szolgáltatás biztosítására beérkezett árajánlatok

  A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 1. napját követő működtetéséről

  A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatáról

  ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat keretében megvalósult Polgármesteri Hivatal és Könyvtár, Kulturális Központ, kegytárgyboltok, városi Piac, valamint Általános Iskola létesítményekre vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítésére

  ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat keretében megvalósult Polgármesteri Hivatal, Kulturális Központ, Könyvtár, valamint városi Piac épületekre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat, valamint Tűzriadó és kiürítési terv elkészítésére beérkezett ára

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016-os munkaterve

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2015. évi tevékenységről

  Beszámoló a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatala 2014-2015. évben végzett tevékenységéről

  Állami Számvevőszék intézkedési terv végrehajtásának eredményessége, elemzése

  Tűzifa támogatás

  Karácsonyi támogatása

  Idősek 62. éven felüliek támogatása

  Gyermekétkeztetési támogatás

  Beiskolázási támogatás

  Óvodáztatási támogatás

  Házasulók támogatása

  Születési támogatás

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használati díj módosításáról szóló 137/2012. határozat visszavonása

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Egyebek: Civil szervezetek támogatásáról; Labdarúgó Klub jövőjével kapcsolatban

  Egyebek: Horgász Egyesület levele

  Hétvégi ambuláns ellátás biztosításáról

  A Nyírbátori Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatnál lévő gépjármű jogszerű használatához

  Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft létrehozásáról

  Máriapócs Város Önkormányzat területén búcsúk, vásárok és piacok alkalmával a parkírozás szabályszerű lebonyolítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

  Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

  Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítéséről

  Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Község Önkormányzat között létrejött, a bölcsődei ellátás biztosításáról szóló szerződés módosításáról

  Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzatánál, Intézményeiben és Közös Hivatalában a Tervezésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Tájékoztató Máriapócs Város Települési Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokra vonatkozó szabályozottság belső ellenőrzés eredményéről

  Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzatánál, Intézményeiben és Közös Hivatalában a Humán erőforrás gazdálkodásra vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda létszámtúllépés engedélyezése

  Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolója, a 2015/2016. tanévre való felkészülés

  A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításához

  A Kulturális Központ és Városi Könyvtár alapító okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

  A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  A települési önkormányzatok működtetési kötelezettségéről

  A 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés vonatkozásában tett ajánlatokról

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  Máriapócs Város Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója

  Városgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létrehozása

  Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Napköziotthonos Óvoda étterem és melegítő konyha pályázat benyújtásáról

  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utakon lévő járdák valamint sportöltöző pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

  A 2015. évre megpályázott szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításának feltételeiről

  A Nyíregyházi Közigazgatási Bíróság 1.M.333/2014/15. sz. ítélete elleni fellebbezésének ügye

  Farkas Jánosné Máriapócs, Ófehértói u. 9. sz. alatti lakos kérelme 1028. és 1029. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

  Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

  Az Ember Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak, és termékek elérhetővé tételének támogatására pályázat benyújtása

  A Nyírbátori Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatnál lévő gépjármű jogszerű használatáról

  A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

  Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

  Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

  Javaslat a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadására

  Megállapodás módosítás a járási hivatal kialakításához

  Egyebek: Dr. Ónodi Margit gyógyszerésznő megkeresése

  Egyebek: „Nyírségi Energetika és Innovációs Klaszter” létrehozásáról

  Egyebek: Szociális nyári gyermekétkeztetésről

  Egyebek: Oláh István hagyatékáról

  Egyebek: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

  Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

  A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók pénzbeli támogatásáról

  Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységről

  Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjének Máriapócs település szemétszállításával kapcsolatos szóbeli tájékoztatója

  Máriapócs Város Önkormányzat és Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

  Egyebek: Pócsi Újság Szerkesztő Bizottságának megválasztása

  Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez

  Máriapócs Város Önkormányzat beruházásban megvalósult Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére pályázati felhívás

  Máriapócs Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs Kossuth út 32-44. szám alatt lévő Idősek Otthonában működtetett védőnői szolgálat rendelőhelyiségének burkolatcseréjére beérkezett árajánlat elfogadása

  Máriapócs Város Önkormányzat 2014-2019 közötti Gazdasági Programról

  A Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona 2014. évi működéséről szóló beszámoló

  Máriapócsi Rendőrőrs beszámolója a 2014. évi tevékenységéről

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Egyebek: A MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft árajánlata Máriapócs Város közvilágításának komplett LED-es világításra tervezésére

  Egyebek: A Mária Út Közhasznú Egyesülethez való csatlakozásról

  Egyebek: A Rózsaép Kft válaszlevele az „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás 36/2015.(III.09.) képviselő-testületi határozat szerinti akadályközlés elutasítására

  Megalakítandó szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatos egyeztetés

  „Integrált Városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás 4. számú részajánlat (térfal kialakítása) kiegészítő munkáira 2014. október 01. befejezési határidővel megkötött vállalkozási szerződés...

  A máriapócsi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatását az óvoda gázfogyasztásáról

  Hivatali gépkocsi vásárlása

  Papp Bertalan polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről

  Esztári László (4325 Kisléta, Petőfi u. 3/a.) vállalkozó beszámolója a 2014. évi folyékony települési hulladék szállításról

  Szociális Szövetkezet létrehozásáról

  Máriapócs Város közigazgatási területén fellelhető nemzeti érték felvétele a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2015. évi könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár munkaterve 2015. évre

  Máriapócs Város Önkormányzat és a Carpe Diem dent Kft. között a fogorvosi rendelő rezsiköltség fizetésére vonatkozó szerződés

  Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásáról

  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzése

  A szociális célú tűzifa Máriapócs településre történő kiszállításáról

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!