szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  2011. évi határozatok

  Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért Önkormányzati Társulási Tanács 2011. december 19. napján megtartott ülésén elhangzottakról

  A Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű intézmény 2011. III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről

  A 62/2011.(V.25.) számú támogatást megelőlegező hitelkérelem módosítására

  Egyebek

  Hétvégi- és ünnepnapi ambuláns ellátás szerződés meghosszabbítása

  A Nyírbátori Városüzemeltetési KKh. Nonprofit Kft-vel a lakossági kommunális hulladékszállításra kötött szolgáltatási szerződés felmondása, az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel új közszolgáltatási szerződés megkötése

  Közvilágítási lámpatestek üzemen kívül helyezése

  Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat 2011. évi munkájáról, a mezőőri őrszolgálat további működtetése

  A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok megfogalmazásáról

  Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről; Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-terv jóváhagyása

  Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről; Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-terv jóváhagyása

  Egyebek

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása

  A 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló koncepció

  Tájékoztató a 2011. évi háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásról

  Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ feladatellátás átadására vonatkozó egyeztetések kezdeményezése

  Közvilágítási lámpatestek üzemeltetésének szüneteltetése

  Pályázat benyújtása kulturális, turisztikai, információs élménypark kialakítására

  Egyebek

  A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, TIOP-1.1.1/11 kódszámú „Iskolai számítástechnikai eszközök beszerzése az oktatási színvonal minőségi növekedése érdekében” című pályázattal kapcsolatosan érkezett pályázat

  Villamos-energia kereskedelmi szerződés felmondása

  Bölcsőde kialakításával, működtetésével kapcsolatos tájékoztató

  Folyószámlahitel igénylése

  Hitelszerződéshez keret biztosítéki jelzálogjog biztosítása

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi belső ellenőrzési terve

  Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

  Tájékoztató a határon átnyúló pályázati lehetőségekről

  A hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyelet visszaállítása

  Egyebek

  Az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson című ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 azonosító jellel regisztrált pályázat fenntartásról

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának körlevele a jegyzőkönyv megküldési gyakorlat javítására

  A Sziltop Kht-nak a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában végzett tevékenységéről és az ingatlan használatára kötött bérleti szerződésről

  Önkormányzati Víz- és Csatornamű Máriapócs-Pócspetri Alapító Okiratának módosítása

  Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

  Máriapócs Város Önkormányzat és az Észak-kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás között megkötött Társulási Megállapodás módosítása

  Művelődés Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3/11/1 társadalmi infrastruktúra operatív program keretében a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” című pályázatban való részvétele

  Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TIOP-1.1.1-11/1 intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázatban való részvétele

  Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az előirányzat felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításának belső ellenőrzés eredményéről

  Máriapócs Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központban a mentálhigiénés alkalmazottjának a pénzkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról szóló ellenőrzés eredményéről

  Belterületi kerékpárforgalmi út saját részhez kölcsön igénybevétele a Közmű Generál Kft-től

  A költségvetési rendelet végrehajtása 2011. augusztus 31. napjáig

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Egyebek

  Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola gazdaságosabb működtetésére tett közoktatási szakértői javaslatok; Vincze Sándor iskolaigazgató gazdaságosabb működtetésre vonatkozó javaslatai; Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő

  A Képviselő-testület által 2011. július 1. napjáig felfüggesztett kifizetések felülvizsgálata

  Tájékoztató a 2011. évi I. félévi gazdálkodásról az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

  Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs 490/1 hrsz-ú közterület elnevezéséről

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló

  Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló

  H A T Á R O Z A T A: Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek utáni normatíva igényléshez

  Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek utáni normatíva igényléshez

  Önkormányzati képviselő szavazásból történő kizárása, parkíroztatási bevétel civil szervezetek közötti megosztása

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Máriapócs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(IV.21.) rendelet módosításáról

  Egyebek

  Dr. Spisák Béla ügyvéd úr tájékoztató kérése a Szabolcs Takarékszövetkezetet megillető főkövetelés és járulékai összegéig Szkiba András és Szkiba Andrásné Máriapócs, Báthori u. 23. sz. alatti lakosok tulajdonát képező Máriapócs 15 hrsz-ú ingatlant terhelő

  Nagy György volt polgármester temetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok egyeztetése

  Tájékoztató az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról, a Képviselő-testület által felfüggesztett kifizetések felülvizsgálata, a további szükséges intézkedések megtétele

  Egyebek

  Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület kérelme a 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. szám alatti ingatlan szívességi használati jogcímen történő használatához, valamint székhelyként történő bejegyzéshez

  Máriapócs Város Önkormányzat és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között korábban megkötött szerződés további fenntartása

  Máriapócs Rendőrőrs beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

  A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

  Tájékoztatás a szociális alapfeladatok Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás általi működtetéséről

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

  Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2011/2012. tanévre történő felkészülés

  Tájékoztató a belső ellenőrzést végző Gyarmat-Tax Kft. által, a Máriapócs Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a kötelezettségvállalás gyakorlatának, tanügyi nyilvántartások vezetésének, túlóra elszámolások gyakorlatá

  Máriapócs Város Önkormányzat Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségtakarékosabb működéséről, racionalizálási lehetőségeiről

  Máriapócs Város Önkormányzat Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2011/2012. évre történő felkészülés

  Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Házirendjének módosítása

  Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének módosítása és az ehhez kapcsolódó intézkedési terv

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Egyebek Hajstuk István kérelme a küzdősport oktatás megbízási díjának emelésére

  Dr. Helmeczy László ügyvéd úr megkeresése Palóczy Lajos Elekné volt polgármester jubileumi jutalmazásával, szabadságmegváltásával, valamint havi 12 %-os plusz illetmény visszamenőleges kifizetésével kapcsolatban

  E.ON Energiaszolgáltató Kft. teljes ellátásról szóló villamosenergia adás-vételi szerződés módosítása, jóváhagyása 2012.01.01-2012.12.31-ig terjedő időszakra

  Tájékoztató a szociális alapfeladatok társulás általi működtetéséről

  Az Észak-kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás, valamint tagsági díj elfogadása

  Máriapócs Szt. Erzsébet téren tervezett ikonképes úti kereszt kihelyezése

  Egyebek Máriapócs Nemzeti Kegyhely Igazgatójának kérelme a Máriapócs, Kossuth tér 3. sz. alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozóan

  Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás részére történő átadása

  Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ működtetésre történő átadás-átvételéről

  Egyebek Tájékoztatás a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2010. évi bevételéről és kiadásáról A Kossuth téren felszedett régi térburkolat felhasználása

  Támogatást megelőlegező hitel kérelem (belterületi kerékpárút)

  Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségnek történő átadásáról (Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás)

  Átfogó értékelés Máriapócs Város Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

  A Magyar-angol két tanítási nyelvű általános és alapfokú művészeti iskolában tanulók térítésmentes tankönyvtámogatásának, és önkormányzati étkezési térítési díj támogatásának megszüntetéséről

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  A 2011. szociális nyári gyermekétkeztetés pályázati lehetőségéről

  Vincze Tibor alpolgármester tájékoztatója a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a települési hulladékszállítással kapcsolatban folytatott egyeztetés eredményéről

  Vincze Tibor alpolgármester megbízása a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel történő egyeztetésre

  Egyebek

  Máriapócs Város Önkormányzat által a Vodafone Mo. Zrt-vel megkötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása

  Máriapócs Város Önkormányzat és intézményeinél 2010. június 14.-én bekövetkezett viharkárok VIS-MAIOR támogatás helyreállítási munkáira benyújtott árajánlat jóváhagyása

  Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött települési hulladékszállítási szerződés módosításáról

  Máriapócs Város Önkormányzat és az ELEKTRONET Zrt között megkötött bérleti szerződés felülvizsgálata

  Kimutatás a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola két tanítási nyelvű oktatás és művészeti oktatás 2011. január 1-től, 2011. június 30-ig terjedő időszakának bevételeiről és kiadásairól

  Máriapócs Város Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata

  Támogatást megelőlegező hitelkérelem A Képviselő-testület:

  Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

  A 2011. évi önkormányzati költségvetés felülvizsgálata

  Étkezési térítési díj emeléséről

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 2011. szeptemberétől, első évfolyamon két magyar-angol tanítási nyelvű csoport indítása;

  Egyebek - A Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Társaság Nonprofit Kft tájékoztatása a vállalkozások, intézmények és gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díjának emeléséről; - Kulanda Ferenc kérelme a központi Kossuth-tér kiépített parko

  Máriapócs Város Önkormányzat oktatási intézményeiben dohányzási tilalom elrendelése

  Máriapócs Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

  Papp Bertalan polgármester 2011. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

  A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta Kft támogatásával meghirdetett „Élelmiszerlavina” pályázati lehetőség

  Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület (Nyírcsászári, Rákóczi u. 6. sz.) kérelme az önkormányzattal kötött bérleti szerződés módosítására

  Máriapócs Város Önkormányzat és Máriapócs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodása

  Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a 2010. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzésének eredményéről

  Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az informatikai rendszerek területén végzett belső ellenőrzés eredményeiről

  Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére pályázat kiírása

  Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi intézményi térítési díjainak megállapítása (önköltségszámítás)

  Szakértői vélemény a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Napközi Otthonos Óvoda működéséről, racionalizálási lehetőségeiről Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés és a művészeti oktatás költségeinek vizsgál

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(III.21.) rendelet-tervezete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.21.) rendelet-tervezete a Máriapócs Város Önkormányzat egészségügyi alapellátás körzeteiről (Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Dr. Hajdú Szabolcs fogszakorvos közötti megáll

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztése Máriapócson” című ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0012 kódszámú, Általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretén belül lefolytat

  a közös önkormányzati tulajdonú vízi-közmű intézménynél tartalék képzése

  Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű Intézmény beszámolója a 2010. évi gazdálkodás teljesítéséről, az elvégzett tevékenységről

  Egyebek

  A közös önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjának megállapítása

  Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű Intézmény beszámolója a 2010. évi gazdálkodás teljesítéséről, az elvégzett tevékenységről

  Tamás László erdész tájékoztatója a Szabadidő Park területén történt erdőtelepítést követően a facsemeték gondozásának, szükség szerinti pótlásának megvalósulásáról

  Baracsi Temetkezési Kft beszámolója a 2010. évben végzett munkáról, a vállalások teljesítéséről és a 2011-ben tervezett feladatokról

  Szarka György könyvvizsgáló megbízása Máriapócs Város Önkormányzat könyvvizsgálatával

  Munkabérhitel igénylése

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) rendelet-tervezete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!