MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2016.(V. 30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában

A Képviselő-testület:

1.   Elhatározza, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését.

 

2.   Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester