szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(XI.11.) Önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma:   3013&n

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma:   3013  /2014.

   

  Máriapócs Város Önkormányzat

   Képviselő-testületének

  7/2014.(XI.11.)

  Önkormányzati rendelete

   

  a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:

   

  I.             Fejezet

  Általános rendelkezések

   

  1.    Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és szervei és bélyegzői

   

  1.    §

   

  (1)         Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Máriapócs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  (2)         Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  (3) A Képviselő-testület szervei:

  a)   Máriapócs Város Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);

  b)   Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Szolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: Humán Bizottság);

  c)   Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

  d)  Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Máriapócs székhely                             (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)

  e)  Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltsége (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal),

  f)   Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)

  (4) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését.

  (5) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését.

  (6) A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését.

  (7)  Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését.

  (8) A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal Jegyzője elnevezését.

   

  2.           Az Önkormányzat jelképei, ünnepei, rendezvényei

  2.    §

  (1) Az Önkormányzat jelképei:

  a)   címer

  b)   zászló

  (2) Az Önkormányzat jelképeinek leírását és használatuk módját külön rendelet szabályozza.

  3.    §

  Az Önkormányzat ünnepei:

  a)   December 01

   

  4.    §

  Az Önkormányzat rendezvényei:

  a)   Május 1 majális.

  b)    Nemzeti ünnepek

   

  3.    Az Önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatások és az Önkormányzat által kiadott sajtótermékek

   

  5.     §

  (1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.mariapocs.hu

  (2) Az Önkormányzat negyedévente megjelenő lapjának címe: Pócsi Újság

  (3) Az Önkormányzat hírei a kábel tévén képújságban folyamatosan olvasható.

   

  4.                   Az Önkormányzat által alapított elismerések

   

  6.     §

  (1) Az Önkormányzat által alapított kitüntető címek:

  a)   Máriapócs Város Díszpolgára

  b)   Máriapócsért emlékérem

  c)   Önkormányzati elismerés

  d)   Máriapócsért emlékérem „posztumusz”

  e)   Máriapócsért díszoklevél

   

  (2)         Az Önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerő címek adományozásával kapcsolatos szabályokat az önkormányzat külön rendelete szabályozza.

   

  5.    Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai

   

  7.     §

  (1)     Az Önkormányzat testvértelepülései:

  (a) Mezőgecse (Ukrajna)

  (b) Csíkpálfalva (Románia)

  (2)     Az Önkormányzat partnertelepülései

  (a) Klokocov (Szlovákia)

  (b) Mezőfény (Románia)

  (c) Mariabild (Ausztria)

   

   

  6.           A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

   

  8.  §

  (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a

  a)   Önkormányzati segély

  b)   méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos feladat-és hatáskörét

  hatáskörét.

  (2) A Képviselő-testület az Humán Bizottságra ruházza át a

  a)   vagyonvizsgálat nyilvántartása, ellenőrzése 

  b)   összeférhetetlenség vizsgálata

  c)   fegyelmi ügyek előkészítése,

  d)   titkos szavazás lebonyolítása

  e)   nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezéseinek véleményezése

   

  9.  §

  (1) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a Humán Bizottság tesz javaslatot.

  (2) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha

  a)   törvényesen nem látja el feladatát

  b)   rendszeresen nem határozatképes a Bizottság.

  (3) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol a döntés meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen.

   

  II.           Fejezet

  A Képviselő-testület működése

   

  7.    A Képviselő-testület összehívása, vezetése

   

  10.         §

  (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Humán Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

  (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével 30 nap időtartamot meghaladó távollét.

   

  11.        §

  (1)     A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.

  (2)     A Képviselő-testület ülését az önkormányzat székhelyére kell összehívni.

  (3)     A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

  (4)     A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni az önkormányzat intézményeinek vezetőit és nemzetiségi önkormányzat elnökeit.

   

  12.        §

  (1) A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

  a)   tervezett időpontját,

  b)   helyszínét,

  c)   jellegét (soros, rendkívüli, ünnepi, közmeghallgatás, nyilvános, zárt)

  d)   a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,

  e)   az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,

  f)     a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

  (2) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal írásban kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni.

  A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 3 nappal a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára az ülés időpontjáig közzé teszi.

  (3)  A Képviselő-testület üléseit az ülésterv szerint tartja.

  (4)  Az ülésterv elkészítéséről a Polgármester gondoskodik.

  (5)  Az üléstervre javaslatot tehetnek:

  a)   képviselő-testület tagjaitól,

  b)   a képviselő-testület állandó bizottságaitól,

  c)   jegyzőtől.

  (6)     A Képviselő-testület üléstervét a megelőző év december 31. napjáig fogadja el.

  (7)      Az ülésterv tartalmazza:

  a)    az ülésnapok tervezett időpontját hónap megjelöléssel,

  b)   az egyes napirendi pontok előkészítéséért felelős személy nevét, hivatali beosztását

  c)   közmeghallgatások tervezett időpontját és témáját

  (8)      A Képviselő-testület rendes ülésre meg kell hívni:

  a)   a települési képviselőket

  b)   jegyzőt

  c)   az önkormányzat intézményeinek vezetői,

  d)   nemzetiségi önkormányzat elnökeit

  e)   a napirendi pontok előadóit, előterjesztést készítő ügyintézőt,

  f)     akiknek meghívását a Polgármester egyébként indokoltnak tartja,

  g)   akiknek a meghívását törvény, kormányrendelet vagy helyi önkormányzati rendelet tanácskozási jogot biztosit.

   

  13.        §

  (1)         Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.

  (2)         A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 3 napon belüli időpontra hívja össze.

  (3)         A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:

  a)           beruházások vagy pályázatok döntése esetén

  b)           gazdálkodást érintő kérdésekben

  (4)         A Képviselő-testület ülése szóban is összehívható:

  a)   halaszthatatlan ügyekben

  b)   rendkívüli esemény

  14 §

  A határozatképtelen ülést 3 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

  15 §

  A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.

  16 §

  Az ülésvezető jogkörei:

  a)           megállapítja az ülés határozatképességét,

  b)           javaslatot tesz az ülés napirendjére,

  c)           tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat

  d)           szünetet rendelhet el,

  e)           lezárja a vitát

  f)            szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat

  g)           lezárja a napirendi pontok tárgyalását

  h)           rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt

  i)             bezárja az ülést.

   

  8.           A tanácskozás rendje

   

  17 §

  (1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

  a)    polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;

  b)   beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

  c)   a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;

  d)   a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;

  e)   határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok.

  (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.

  (3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

  a)   az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;

  b)   az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;

  c)           az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,

  d)           vita az előterjesztéssel kapcsolatban;

  e)           módosító javaslatok megtétele;

  f)            döntés a módosító javaslatokról;

  g)           döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról.

  (4) A döntés meghozatala előtt/után az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.

  18 §

  (1)     A hozzászólás jelentkezés sorrendjében történik. 

  (2)     Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal maximum 10 perc időtartamban lehet hozzászólni.

  (3)     A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:

  a)       a (2) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,

  b)   ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik.

  A hallgatóság számára a hozzászólási jogot Polgármester biztosítja.

   

  9.           Az előterjesztések

   

  19 §

  (1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett az ülés napirendjéhez kapcsolódó:

  a)   döntést igénylő határozati javaslat,

  b)   rendelet-tervezet.

  (2)  Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

  (3)         Előterjesztés benyújtására jogosultak:

  a)           polgármester,

  b)           alpolgármester,

  c)           testületi képviselő,

  d)           a bizottság,

  e)           jegyző,

  f)             továbbá- feladatkörében- az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője.

  (4)         Az illetékes bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

  a)           rendelet módosítását igénylő előterjesztések

  b)           pénzügyi tárgyú előterjesztések

  c)           személyi döntést, állásfoglalást igénylő előterjesztések.

  (5)         Kizárólag írásban nyújthatóak be a (4) bekezdésben felsorolt előterjesztések.

  (6)         Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.

  (7)     A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról a 4 függelék szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

  (8)     A  Bizottság nyújtja be  a hatáskörébe tartozó és a bizottság által javasolt  előterjesztéseket.

  (9)     A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -  küldi meg véleményezésre az arra jogosult szerveknek, személyeknek.

   

  10.        Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok

   

  20 §

  (1) Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

  (2) Az alakuló ülés napirendje:

  a)   a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,

  b)   a képviselő-testület eskütétele,

  c)   polgármester eskütétele,

  d)   az SZMSZ megalkotása vagy felülvizsgálata- a bizottságok tagjainak megválasztása

  e)   alpolgármester megválasztása, eskütétele,

  f)     polgármester, alpolgármester, illetményének, tiszteletdíjának megállapítása,

  g)   képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása

  h)   a bizottság nem képviselőtagjának eskütétele

  (3) Az alakuló ülésen a polgármester illetményét (tiszteletdíját) költségátalányát a Jegyző fogadtatja el.

  (4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító bizottság az ülésen választott szavazatszámláló bizottság.

  (5) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást módját az ülésen megválasztott  bizottság határozza meg. (milyen módon bonyolítja le)

  (6) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

  a)           a választás időpontját,

  b)           a választás helyét,

  c)           a választás módját,

  d)           a választás eredményét,

  e)           a bizottság tagjainak aláírását.

   

  (7) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

  10.     A döntéshozatali eljárás

   

  21 §

  (1) A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.

  (2) Az ülés elnöke a napirendi pont keretében előterjesztett határozati javaslatokat és a vitában elhangzott konkrét javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, először a módosító indítványokról, majd a módosító indítvánnyal kiegészített, az előterjesztésben szereplő indítványról dönt a képviselő-testület.

  (3) A névszerinti szavazás során Polgármester abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, felállva szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.

  (4) Titkos szavazás lebonyolítása során a Humán Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság jár el.

  a)   A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, külön helyiségben elhelyezett urna igénybevételével történik.

  b)   a szavazatszámláló bizottság lebonyolítja a szavazást, összesíti a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti.

  c)   a szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek jelentést tesz, és átadja a szavazás eredményéről rögzítő jegyzőkönyvet, melyet a képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

   

  22 §

  (1) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról elhangzási sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

  (2) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

  a)   Minősített többség szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott esetekben.

  (3) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.

  (4) Ha a Képviselő-testület az (4) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:

  a)   törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség,

  b)       az önkormányzat működésének fenntartása érdekében.

  23 §

  (1)         Az önkormányzati rendelet-tervezet szakszerű- jogszabályoknak, az Európai Unió jogharmonizációs követelményeinek és a jogszabály előkészítés, szerkesztés, kodifikáció, követelményeinek megfelelő – előkészítéséről a jegyző gondoskodik.

  (2)         A jegyző az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

  (3) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

  a)   évenkénti, sorszámát

  b)   címét

  c)   hatályba lépésének időpontját

  (4) A képviselő-testület döntését követően-az elfogadott módosító indítványokra figyelemmel –az önkormányzati rendelet végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

   

  24 §

  (1)         A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

  a)   A határozat megjelölése tartalmazza:

  b)   a Képviselő-testület megnevezését,

  c)   a „ határozata” kifejezést

  d)   a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,

  e)   a határozat címét.

  (2)     Példa a határozat megjelölésére:

  „ Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

   2/2010.(I.20.) határozata

  a Képviselő-testület 2014. évi üléstervéről „

  (3)     A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

  a)       a Képviselő-testület döntését

  b)       a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

  (4)     E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

  (5)     A jegyző a normatív határozatokat a 23. § (4) bekezdésében meghatározott módon teszi közzé.

   

  11.        A jegyzőkönyv

   

  25 §

  (1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 2 példányban készül.

  (2)   A jegyzőkönyv az Mötv.52.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza:

  a)           Az ülés megnyitásának időpontját,

  b)           a megjelent képviselők és meghívottak nevét, beosztását,

  c)           ülésről előzetes bejelentéssel, vagy bejelentés nélkül távolmaradt Képviselők nevét,

  d)           napirendi pontonként a napirend tárgyát az előadók nevét,

  e)           képviselő kérésére az általa elmondottak szó szerinti rögzítését, az ülés bezárásának tényét, pontos idejét.

  (3) A jegyzőkönyvbe való betekintést a Jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a polgármesteri hivatalban jegyzőnél munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletét képezi:

  a)   a képviselő-testületi, bizottsági ülés meghívóját,

  b)   a jelenléti ívet,

  c)   az írásos előterjesztéseket, rendelettervezetet mellékleteivel együtt,

  d)   a képviselői, bizottsági írásbeli indítványt, véleményt,

  e)   titkos szavazás esetén annak jegyzőkönyvét, szavazólapjait,

  f)     szóbeli előterjesztés írásba foglalt határozati javaslata. 

  (9) A zárt ülés jegyzőkönyvét egy példányban készül, mely az irattárba kerül.

   

  12.        A közmeghallgatás

   

  26 §  

  (1)A Képviselő-testület minden évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

  (2) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosság legalább 15 nappal előbb az Önkormányzat hirdető tábláján tájékoztatni kell.

   

  (3)      A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.

  (4) közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a testületi jegyzőkönyv szabályai értelemszerűen alkalmazandók.

   

  III.          Fejezet

  Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladataik

   

  13.        A Polgármester jogállása, feladatai

   

  27 §

  A polgármester tisztségét főállásban látja el. 

   

  28 §

  A polgármester feladatai a Mötv.67.§

  a)   Képviselő-testület döntésének végrehajtása.

  b)   egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása a munkanélküli foglalkoztatás keretébe.

  c)            dönt a 8§.(1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben.

   

  29 §

   

  (1)          A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben történő döntési jogköre az alábbi ügyekre terjed ki:

  a)           hatósági, pályázati ügyekben hiánypótlás megtétele,

  b)           pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok,

  c)           véleménynyilvánítás területi, központi államigazgatási szervek megkeresésére...

   (3) A polgármester 300.000-Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

   

  30 §

  (1)         A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára- titkos szavazással- egy alpolgármestert választ.

  (2)         Az alpolgármester a tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

   

  14.        A Bizottságok jogállása feladatai

   

  31 § 

  (1)         A Humán Bizottság 7 tagból áll, a bizottsága elnöke és 3 tagja önkormányzati képviselő, 3 tagja nem önkormányzati képviselő.

  (2)         A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 tagból áll, a bizottsága elnöke és 3 tagja önkormányzati képviselő, 3 tagja nem önkormányzati képviselő.

  (3)         A bizottság elnökének és tagjainak személyére javaslatot a polgármester tehet.

  32 § A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke.

   

  33 § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke –az ülés előtt 3 nappal- írásos meghívóval és előterjesztés megküldésével hívja össze.

  (2) A bizottság elnöke köteles összehívni a bizottságot:

      a) a Képviselő-testület ilyen értelmű határozatára,

       b) a Polgármester indítványára,

       c) a bizottsági tagok legalább 2 tagjának írásban tett indítványára.

  (3) A bizottságok tagjainak a névsorát és feladataikat a 2. függelék tartalmazza.   

  (4) A bizottság elnöke feladat-és hatáskörök gyakorlásáról a Képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban beszámol a Képviselő-testületnek.                  

  34 § A Humán Bizottság nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát.

   

  35 § Meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat kidolgozására a képviselő-testület ideiglenes bizottságot választhat, amelynek működésére a bizottságokra vonatkozó szabályok érvényesek. Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának terjedelmét a képviselő-testület esetenként határozza meg.

   

  36 § Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat a Humán  Bizottság látja el.

   

  15.   Társulás jogállása, feladatai

   

  37 § (1) Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásban vesz részt.

  (2) A képviselő-testület által kötött társulási megállapodások jegyzékét a 3. függelék tartalmazza.

   

  16.     Az Önkormányzati Hivatal jogállása és feladatai

   

  38 §  (1) A Képviselő-testület Máriapócs Város Képviselő-testületével az önkormányzatok működésével, a polgármesterek és a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott létre és tart fenn Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 

  (2) A jegyző távolléte esetén Bukta Mihály ügyintéző helyettesíti.

  (3) A jegyző távolléte esetén a posta szignálását Bunya Csilla végzi.

   

  17.     A Jegyző jogállása és feladatai

   

  39 § (1) A jegyző vezeti a Képviselő-testület hivatalát és gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

  (2)A jegyző az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatkörében

      a)  megszervezi  a  Képviselő-testület  és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátását ,

      b) gondoskodik a testületek és tisztségviselők munkájának segítéséről, munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről,

  c) évente beszámol a képviselő-testületnek -  munkatervben megjelölt időpontban - a polgármesteri hivatal  előző évi tevékenységéről.

   

  IV.         Fejezet

  A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok

   

  40 §

  (1) A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző 13 óráig. (időpontig) a polgármesternek köteles bejelenteni.

   (2) A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület Humáni Bizottság javaslata alapján

  a)           eskü letételének hiánya miatt,

  b)           személyes érintettség bejelentésének elmulasztása miatt,

  c)           a képviselő-testület üléséről való igazolatlan távollét miatt,

  legfeljebb hat havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja.

   

  (2)A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját a mulasztást megszüntetéséig, de legfeljebb hat havi időtartamra 50 %-ban csökkenti.

  (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját 3 havi időtartamra 50%-ban csökkenti.

   

  V.           Fejezet

  A nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés szabályai

   

  18. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttműködés szabályai

  41 §

  (1)         Az Önkormányzat a településen, a megyében működő Roma, Ruszin települési, területi és országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak adja át véleményezésre. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 15 napon belül alakítja ki álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a Bizottság véleményének megérkezését követő ülésén dönt.

  (2)         Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott véleményezési jogkörön felül a Roma, Ruszin nemzetiséget érintő ügyekben tanácskozási és javaslattételi jogot biztosít a Roma nemzetiségi önkormányzatnak.

  (3)         A nemzetiségi önkormányzat véleményét a Polgármester kéri ki a döntés meghozatala előtt.

  (4)         A nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott egyetértési jogát a polgármester kéri ki a jogszabályban meghatározott határidő figyelembevételével.

   

  42 §

  Az Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Roma, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

  a)       Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat az üléseinek lebonyolításához szükséges helyiséget a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a polgármesterrel.

   

  b)       A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

   

  c)  A  Nemzetiségi   Önkormányzat   képviselő-testületi    ülésein, közmeghallgatásán a jegyző, vagy a jegyző által megbízott helyettese részt vesz.

   

  d)       A   Nemzetiségi   Önkormányzat  működésével,   gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja.

   

  e)       Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja.

  VI.         Fejezet

  Záró rendelkezések

   

  43 §

  (1)         Ez a rendelet a- (2) bekezdésében foglalt kivétellel -  kihirdetését követő napon lép hatályba.

  (2)         A (3) bekezdés 2014. november 12. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

  (3)         Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet.

   

   

        Papp Bertalan s.k.                                            Dr. Juhász Szabolcs s.k.

           polgármester                                                        jegyző

   

   

  A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  A rendelet a 2014. november 11 napon 18 órakor kihirdettem.

  Máriapócs, 2014. november 12.                                                       

   

      Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                                        jegyző

  1.     az előzetes hatásvizsgálat

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Máriapócs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014 (XI.11.) önkormányzati rendelet- tervezethez.

   

  1.1.               a tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

   

  1.1.1.   társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nem szabályozott , de ott felhatalmazást adó rendelkezések alapján az önkormányzat képviselő-testületének a működését meghatározza.

     A tervezetnek gazdasági és költségvetési hatása nincs.

         1.1.2.környezeti és egészségi következményei:

  a tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

  1.1.2.  adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

       a rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

   

  1.2.   az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

    A magasabb szintű jogszabály jogalkotási felhatalmazást adott a jogszabály megalkotására.

   

  1.2.1. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

     A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

  1.2.2. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

    mulasztásos törvénysértés miatt törvényességi észrevétel a Kormányhivatal részéről.

   

  Kelt: Máriapócs, 2014. november 06.

   

                                                                            Dr. Juhász Szabolcs sk.

                                                                                     jegyző  

                                                       előzetes hatásvizsgálatot végző aláírása

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!