szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  Költségvetés módosítása

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Ügyirat száma: 3595-2/2013.

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  6/2013.(XI. 27.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

  az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról

   

  1. §

   

  (1) A 2013. június 1. és november 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

   

  Költségvetési bevételét

   

  127 890 E Ft-tal

   

  Költségvetési kiadását

   

  127 890 E Ft-tal

   

   

  módosítja és az önkormányzat 2013. évi

   

  módosított költségvetési bevételét

  523 247 E Ft-ban

  módosított költségvetési kiadását

  555 594 E Ft-ban

  a költségvetési egyenleg összegét

  -ebből működési

              felhalmozási

    32 347 E Ft-ban

    32 347 E Ft

       ……..E Ft

   

  állapítja meg.

   

  (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

   

  428 914E Ft

  Működési költségvetés módosított kiadásai

  150 946 E Ft

  Személyi juttatások

  33 336 E Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

  125 603 E Ft

  Dologi kiadások

  111 867 E Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatásai

  7 162 E Ft

  Egyéb működési célú kiadások

  .......................E Ft

  Lakosságnak juttatott támogatások

  .........................E Ft

  Szociális, rászorultság jellegű ellátások

  .......................E Ft

  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

  .......................E Ft

  Működési célú támogatási kiadás

  .......................E Ft

  Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

  .......................E Ft

  Kamatkiadások

  .......................E Ft

  Pénzforgalom nélküli kiadások

  121 949 E Ft

  Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

  121 949 E Ft

  Beruházások

  .......................E Ft

  Felújítások

  .......................E Ft

  Lakástámogatás

  .......................E Ft

  Lakásépítés

  .......................E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

           .......................E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

          .......................E Ft

  Egyéb felhalmozási kiadások

          .......................E Ft

  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

          .......................E Ft

  Felhalmozási célú támogatási kiadás

          .......................E Ft

  Pénzügyi befektetések kiadásai

   

   

  4 731 E Ft

  Tartalék

  .......................E Ft

  Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

  9 000 E Ft

  Finanszírozási kiadások

   

  jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  2.§

   

  (1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  34.866 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.702 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 935 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 8.829 E/Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 49.332 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.             A kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 4.746 E/Ft összegben felhasználja. A költségvetési szervek finanszírozása előirányzatát (Napköziotthonos Óvoda) 2.105 E/Ft összegben megemeli.

   

  (2) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felhalmozási költségvetés kiadásai feladat 2013. évi előirányzatát 81.199 E/Ft összeggel felemeli.

   

  (3) A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv személyi juttatását             1.657 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 448 E Ft-tal felemeli,  valamint a dologi kiadások előirányzatát 2.703 E/Ft-tel növeli, a költségvetési tartalék csökkentése mellett.

   

  3.§

   

  (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

   

  Máriapócs 2013. november 27.

   

  P a p p  Bertalan s.k.

  polgármester

  Dr.  Juhász Szabolcs s.k.

  jegyző

   

   

       Miklóssy András Kálmánné s.k.                P o l y á k  Tibor s.k.

                jkv. hitelesítő                                                   jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Kiss Krisztina leíró

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2013. november 27-én kihirdetem.

   

  Máriapócs, 2013. november 27.

   

   

                                                                             Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                           jegyző

                                      

   

   

   


  Szociális tűzifa rendelet

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Ügyirat száma: 3201-3/2013.

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  7/2013.(XI. 27.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

  A szociális célú tűzifa juttatásáról

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)1. § (2) bekezdésében, az 1. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLV. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések

   

  1.§.      Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

   

  2.§ (1)  A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az e rendeletben meghatározottak szerint az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában kell benyújtani.

           

    (2) E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározásánál a Sztv. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

   

    (3) Jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.

   

  3.§ (1)  Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít legfeljebb 2 m3 köbméter erejéig azon szociálisan rászoruló személynek, aki Máriapócson bejelentett állandó, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, és a (2) bekezdésében felsoroltak közül legalább             2 feltételnek egyidejűleg megfelel.

   

         (2)  A támogatás egyéb feltételeként a kérelmező

                     a) aktív korú munkanélküli,

                     b) időskorúak járadékában részesül,

                     c) lakásfenntartási támogatásban részesül,

                     d) egyedülálló, egyedül élő,

                     e) jövedelme (saját hibájából is) nincs

                     f) hagyományos fűtési móddal rendelkezik, vagy

                     h) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

   

   (3) Szociális tűzifajuttatásban ugyanazon lakásra egy jogosult kaphat természetbeni támogatást, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  

   

  4.§ A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő 2014. január 15., az önkormányzat rendelkezésére álló 159 köbméter mennyiségű  tűzifa készlet erejéig.

   

  5.§   A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ Máriapócsi telephely családgondozója által környezettanulmány végezhető.

   

  6.§  A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében  történik.

   

  7.§   Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékét a                     14 000,-Ft+ ÁFA, valamint a kiszállítás költségét visszafizetni.

   

  2. Záró rendelkezések

   

  8.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2014. március               31-én hatályát veszti.

   

  Máriapócs 2013. november 27.

   

   

  P a p p  Bertalan s.k.

  polgármester

  Dr.  Juhász Szabolcs s.k.

  jegyző

   

       Miklóssy András Kálmánné s.k.                P o l y á k  Tibor s.k.

                jkv. hitelesítő                                                   jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Kiss Krisztina leíró

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2013. november 27-én kihirdetem.

   

  Máriapócs, 2013. november 27.

   

   

                                                                             Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                           jegyző


  Szociális ellátásokról szóló 10-2013.12.12.

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                     „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: 3.703-2  /2013.

                            

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  10/2013.(XII. 12.) 

  ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T E:

   

  A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében,

  a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény)10.§ (1) bekezdésében és 32. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b.) pontjában, 18.§ (2) bekezdésében

  a 3. alcím tekintetében az a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés a)-c), g.) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b.) pontjában, 18.§ (2) bekezdésében

   

  a 4. alcím tekintetében a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény.25. § (3) bekezdés b) pontja, 32.§(1) és (3) bekezdése, valamint (9) bekezdése, 45.§ (1) bekezdése, 46.§ (1) bekezdése, 132.§ (4) bekezdés a) –c), 9 pontjában kapott felhatalmazása alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

  I.              Fejezet

   Általános rendelkezések

   

  1. A rendelet célja

   

  1.§ A rendelet célja, hogy Máriapócs Városában a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a képviselő-testölet:

  a)    Máriapócs város költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megállapított ellátások mellett továbbiakat határozzon meg,

  b)    ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörében tartozó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait,

   

   

  c)    továbbá szabályozza a hatáskörében tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint ellenőrzésének szabályait.

   

  2. Hatásköri rendelkezések

   

  2. §  (1) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott feltételek szerint az önkormányzati segéllyel, a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos  hatásköreit a polgármesterre átruházza.  A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testület soron, következő ülésén beszámol.

  (2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál kell benyújtani.

   

  3. Eljárási rendelkezés

   

  3. § (1) Ha a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény másképp nem rendelkezik, a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az egy hónapot, egyéb jövedelmeknél eddig az egy évet nem haladhatja meg.

  a)  Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért jövedelmük azon részét, mely az adóbevallással lezárt évben keletkezett a Nemzeti Adó- és Vám Hivatal által kiadott igazolással, a fennmaradó időarányos részt a havi nettó átlag jövedelmére vonatkozó könyvelő által kiállított igazolással, ennek hiányában nyilatkozatával kötelesek igazolni.

  b)  Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelmüket nyilatkozatukkal, valamint az őstermelői igazolvány és betétlap másolatával kötelesek igazolni.

  c)   A nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmet az érintetteknek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelem egyhavi átlagára vonatkozó nyilatkozatával kell igazolniuk.

  d)   A Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által folyósított ellátások esetén az ellátás utolsó havi szelvényét, valamint a kérelem benyújtásának évében az igazgatóság által megküldött tájékoztató egyszerű másolatát kell benyújtani.

   

  (2) Az önkormányzati segély a jogosultság megállapítását követő 15 napon belül   pénztárból, külön kérésre postai utalással történik.

   

  (3) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is – a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.

   

  (4) A meghatározott feltételek hiányában vagy jogszabály megsértésével nyújtott pénzbeli vagy természetbeni ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt, pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.

   

   

  (5) A megtérítendő összeget és a kamat összegét a képviselő-terület méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti, illetve legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményt biztosíthat amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

   

  II. fejezet

  Pénzbeli ellátások

   

  4. Önkormányzati segély megállapításának részletes szabályai

   

  4. § (1) Önkormányzati segélyben részesülhet az, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és családjukban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.

   

  (2)  Rendkívüli élethelyzetnek minősül:

  a)    balesethez kapcsolódó rendkívüli kiadás – halálest, súlyos sérülés- okirat, kórházi zárójelentés másolat alapján,

  b)    a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény rendőrség igazolása  alapján,

  c)    előre nem látható és el nem hárítható külső ok – szélvihar, tűzkár, felhőszakadás,- kapcsán bekövetkezett esemény, tűzoltóság más szakhatóság igazolása alapján,

  d)    rendszeres pénzellátás megszüntetését követően átmenetileg jövedelem nélkül marad, az ellátás megszüntetéséről szóló határozat alapján,

  e)    Egészségbiztosítási Pénztár által nem vagy csak részben támogatott gyógyászati segédeszköz értéke meghaladja a 30 000,- Ft-ot, a gyógyászati segédeszközről szóló eredeti számla alapján

  f)     10 napnál hosszabb ideig tartó kórházi ellátás esetén a kórház által kiállított igazolás alapján.

  g)    várandós anyagyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése.

   

  (3) Önkormányzati segély összege:

  a (2) bekezdés  a) –b) pontja alapján 20 000,-Ft,

  a (2) bekezdés c) pontja alapján 50 000,-Ft,

  a (2) bekezdés d) pontja alapján 15 000,-Ft,

  a (2) bekezdés e) pontja alapján 10 000,-Ft,

  a (2) bekezdés f) pontja alapján     5 000,-Ft.

              a (2) bekezdés g.) pontja alapján  5.000.-Ft

   

  (4) A polgármester az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feltételektől méltányosságból eltérhet, amennyiben az átmeneti segély kifizetésének elmulasztása olyan krízis helyzetet eredményez, amely a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti. A kérelmezőnek a krízis helyzetet köteles dokumentumokkal igazolni.

   

   

  5.§ (1) Temetési költségek mérséklésére önkormányzati segélyre jogosult jövedelemvizsgálat nélkül az a máriapócsi lakos aki hozzátartozójának eltemetéséről gondoskodik.

  (2) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege, de legalább 25. 000 Ft.

   

  III. fejezet

  Természetben nyújtott ellátások

   

  5. Közgyógyellátás

   

  6.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 200%-át, továbbá

  (2) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.

  IV. Fejezet

  Egyéb rendelkezések

   

  6. Köztemetés

   

  7.§ (1) A polgármester köztemetés esetén kérelemre mentesíti a terhére megállapítható köztemetési költségek megfizetése alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában ez egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülállók esetében annak 150%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családtagjának nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

   

   

  7. Aktív korúak ellátásában részesülők lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok

   

  8.§ (1) Az a személy, akinek az aktívkorúak ellátásának való jogosultságát megállapították – az Szt. 37.§-ban foglaltak szerinti kivétellel és a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

   

  (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra a kérelem benyújtója és az ellátás jogosultja akkor jogosult, ha a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételek teljesítésére kötelezettséget vállal.

   

  (3) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

  a)    az ingatlanon lévő ház rendeltetésszerű használatára, így különösen a lakás folyamatos tisztán tartására, vizes helyiség és illemhely rendszeres takarítására, fertőtlenítésére,

  b)    az udvart és a hozzátartozó kertet megművelni, vagy legalább                                                                                               gyommentesíteni,

  c)    az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási szemét,

  d)    köteles a járdát tisztát tartani, téli időben a hó eltakarításáról gondoskodni,

  e)    köteles gondoskodni az ingatlan előtti nyílt csapadék víz elvezető árok tisztántartásáról.

   

  8. Rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről

   

   9.§ (1) Az aktív korúak ellátásra jogosult személy az Szt.37.§ (1) bekezdés

  a-c) pontjában meghatározott eseteken kívül, kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság kezdő napján vagy a bérpótló juttatás folyósításának időtartama alatt  akinek:

  a)    egészségkárosodása 40%  ( orvosi szakvélemény alapján )

  b) folyamatos pszichiátriai kezelés alatt áll (orvosi szakvélemény                                                                                                                                                               alapján)

  c)   közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább két alkalommal „ nem alkalmas „ minősítést kapott.

   

  (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására  megállapításának és folyósításának feltétele, hogy kérelmező Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ (4300 Nyírbátor, Édesanyák u. 3.) integrált szociális intézménnyel                          (továbbiakban: Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ;                         telephelye:4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.) együttműködik.

   

  (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles:

  a)    a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából,

  b)    együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészítésében,

  c)    a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a beilleszkedést segítő programban való részvételről szóló írásos megállapodást megkötni,

  d)    köteles a folyamatos kapcsolattartásra és az együttműködés fenntartására az együttműködésre kijelölt szerv által meghatározott feltételek szerint, valamint köteles a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni.

   

  V. Fejezet

  Záró rendelkezések

   

  10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   

   

   

  (2) A (3) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

  (3) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 12/2012.(VIII.16.) valamint a gyermekek védelmében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásoktól szóló             8/2010 (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet.

   

  M á r i a p ó c s, 2013. december 11.     

          

   

   

                  P a  p p  Bertalan s.k.                            Dr. J u h á s z Szabolcs s.k.

                       polgármester                                           jegyző       

   

   

   

                 A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

    

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2013. december 12.-én  kihirdettem.

   

   

  Máriapócs, 2013. december 12.

                                                                                        Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                         Jegyző

   

   

   

   

   

   

   

  K É R E L E M

   

  Önkormányzati segély megállapításához

   

   

  I. Az igénylő adatai:

   

  1.)   Kérelmező neve (születési név is): .………………………………………………………………………………………………

  (Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!)

   

  Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……….-…………-…………..

  Születési helye:…………………………………     Anyja neve:………………………………

  Születési ideje: 19……… év …………………….. hónap ………………nap

  Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………………...

   

  2.)               Állampolgársága:

   

  magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma:……………….

  (megfelelő rész aláhúzandó)

   

  3.)               Családi állapot:

   

  Egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy

  (megfelelő rész aláhúzandó)

   

  4.)               Lakóhely:

   

  ……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám

  Tartózkodási hely:

  ……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám

  Értesítés és utalási cím:

  ……………………………. város ……………………………utca…………………..házszám,

  ………………………………………………………………………………… számú számlára

   

  Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (megfelelő rész aláhúzandó)

   

   

   

  5.)    A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

   

  Név

  Születési hely, idő

  Anyja neve

  Rokoni fok

  TAJ szám

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

   

  Közeli hozzátartozó:

  a)      házastárs, élettárs,

  b)      a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23. évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a 25. évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek

  c)      korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek)

  d)     a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa

  e)       

  Házastárs: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

   

  II.                Az önkormányzati segély igénylésének indoka:

  ………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………

  ………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….......

   

  Az önkormányzati segély megállapítását (Megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

   

  a)      átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

  b)      eseti gyógyszerkiadás mérséklésére

  c)      a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán

  d)     elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulása      

  e)      balesethez kapcsolódó rendkívüli kiadás – haláleset, súlyos sérülés- okirat, kórházi zárójelentés másolat alapján

  f)       a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény rendőrség igazolása alapján

  g)      előre nem látható és el nem hárítható külső ok – szélvihar, tűzkár, felhőszakadás – kapcsán bekövetkezett esemény, tűzoltóság más szakhatóság igazolása alapján

  h)      rendszeres pénzellátás megszüntetését követően átmenetileg jövedelem nélkül marad, az ellátás megszüntetéséről szóló határozat alapján

  i)        Egészségbiztosítási Pénztár által nem vagy csak részben támogatott gyógyászati segédeszköz értéke meghaladja a 30.000,-Ft-ot, a gyógyászati segédeszközökről szóló eredeti számla alapján

  j)        10 napnál hosszabb ideig tartó kórházi ellátás esetén a kórház által kiállított igazolás alapján

  k)      a várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése

  kérem.

   

   

   

   

  III.             Jövedelmi adatok

   


  A jövedelmek típusai

   
  A kérelmező
  jövedelme

   A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

   A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

   
  Összesen

   1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

   

   

   

   

   

   

   2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

   

   

   

   

   

   

   3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

   

   

   

   

   

   

  4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

   

   

   

   

   

   

  5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

   

   

   

   

   

   

   6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

   

   

   

   

   

   

  7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

   

   

   

   

   

   

   8. Föld bérbeadásából származó jövedelem

   

   

   

   

   

   

  9. Egyéb jövedelmek

   

   

   

   

   

   

  10. Összes jövedelem:

   

   

   

   

   

   

   

  Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ................................. Ft/hó.

  Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-9. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

   

   

   

  IV.             Egyéb nyilatkozatok:

  Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-nak (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.

  Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

  Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

  Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevett támogatást  a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

  Máriapócs, ……………………………………

   

  ______________________________                                  ____________________________

       kérelmező házastársa/élettársa/                                                    kérelmező aláírása

            bejegyzett élettársa aláírása

   

   

  Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

   

  Máriapócs, …………………………..

   

   

  ______________________________                                  ____________________________

       kérelmező házastársa/élettársa/                                                    kérelmező aláírása

            bejegyzett élettársa aláírása

   

   

   

   

   

  I N D O K O L Á S

   

  Általános indokolás

   

  Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. Tv. Rendelkezési alapján 2014. január 01. napjától az átmenti segély a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásra, kerül, melynek szabályait a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény tartalmazza a jövőben.

   

  A fentiek alapján vált a helyi szociális rendelet felülvizsgálata, melynek eredményeképpen 2014. január 01.–i hatállyal új önkormányzati rendelet kerül elfogadásra.

   

  A tervezet a már említett új segélyezési forma bevezetésén túl a korábbi rendelet aktualizált változatát is jelenti, és némileg változik a hatásköri rendelkezés is, hiszen a méltányossági közgyógyellátás a korábbi jegyzői hatáskörből kerül a Képviselő-testület hatáskörébe.

   

  Részletes indokolás

   

  1.§-hoz

   

  A rendelet célját határozza meg. Nevezetesen, városunkban a szociális biztonság megteremtését, illetve annak megőrzése érdekébe a képviselő-testület azon jogát, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a törvényben megállapított ellátások mellett esetlegesen további ellátásokat állapítson meg, és általában szabályozza az ellátás folyósításának ellenőrzésének szabályait.

   

  2.§-hoz

   

  A hatásköri rendelkezéseket tartalmazza. Említést érdeme, hogy a Képviselő-testület valamennyi szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörének a gyakorlását a polgármesterre ruházza át. A méltányossági közgyógyellátás pedig a korábbi jegyzői hatáskörből 2014. január 1-től képviselő – testületi hatáskörbe ( és így az átruházás folytán polgármesteri hatáskörbe) kerül

   

  3.§-hoz

   

  A kifizetés, folyósítása, valamint a kifizetés (utalás) határidejét, ellenőrzését, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésének részletes szabályát tartalmazza.

   

  4-5.§-hoz

   

  A pénzbeli ellátás ( a megszűnt átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) önkormányzati segély jogosultsági feltételei szerepelnek. Egyébként az önkormányzati segély jogosultsági feltételein nem változtat a tervezet.

   

  6-7.§-hoz

   

  A természetben nyújtott ellátások szabályozása megegyezik a korábbi szabályokkal, azzal, a korábban már említetett kivétellel, hogy a méltányossági közgyógyellátás a korábbi jegyzői hatáskörből 2014. január 1-től képviselő - testületi hatáskörbe (átruházás folytán polgármesteri hatáskörbe) kerül.

   

  8-9.§-hoz

   

  Az egyéb rendelkezések körében – úgy mint a köztemetési költség (utólagos) megfizetésével kapcsolatos méltányossági, illetve a rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségről szóló ,szabályok, valamint az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeit érintő rendelkezések- megtartottuk a korábbi szabályozási elveket.

   

  10 -11. §-hoz

   

  A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, valamint a tervezet szerint a hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül az önkormányzat szociális ellátásokról, valamint gyermekek védelmében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló korábbi rendelete.

   

  Máriapócs, 2013. december 11.

   

                                                                                                Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                                                                                                             jegyző

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2013.(XII.12.)önkormányzati rendeletéhez

   

  1./ A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatása

  A rendelet tervezetben foglalt biztosítják a nehéz anyagi körülmények között élők szociálisbiztonságát. A támogatásra jogosultak köre jelentősen nem változik, ezért többlet kiadás nem várható.

   

  2./ A rendelet –tervezet környezeti és egészségi hatása

       A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

   

  3./ A rendelet- tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

      Jelen rendelet –tervezet minimális adminisztratív teher jelentkezik.

   

  4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának  várható következménye

  A rendelet megalkotásának szükségességét felsőbb szintű jogszabályok a szociális igazgatásáról és szociális ellátásról szóló törvény teszi kötelezővé.

   

  5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges, tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek.

  A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

   

  M á r i a p ó c s, 2013. december 11.

   

   

              P a p p  Bertalan s.k.                            Dr.  J u h á s z Szabolcs  s.k.

                 polgármester                                                     jegyző                                       


  Művelődési ház 2014. évi költségvetési rendelete

   

   

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár

  4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,

  http://mariapocs.monguz.hu; mpocskonyvtar.hupon.hu, mpocskonyvtar@citromail.hu

   

   

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

   

   

   

   

   

   

   

   

  2014. évi költségvetés

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Máriapócs, 2014. január 14.

   

   

   

   

  A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2014-es évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében 2174x1141= 2.480.534.-Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

   

  2014-ben sikerült  a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 2 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk heti 3 nap a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés). Foglalkoztatásuk: 2013. 12.01-től – 2014. április 31-ig tart.

   

              A 2014-ben plusz feladatként vállaltuk a eMagyarország Pont feladatainak ellátását, és a TÁMOP 2.1.2 képzés koordinálását, mentori feladatok ellátását. Szeretnénk még 2014-ben is nyelvi tanfolyamokat szervezni, ha a program lehetőséget ad a Máriapócsi helyszínre.

   

              Jelenleg 3 tanfolyam működik (kompetencia fejlesztő, kerti munkás, mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel  a költségvetésben.

   

              2014. október 1-jén kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetés nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.

              Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A mellékeltben található a 2014. évi rendezvényterv, melynek kiadásai az önkormányzat rendezvénykeretében szerepelnek.

   

   

   

   

  2014. évi kiadások:

  __________________________________________________________________________

  Bér: /1 fő/                                                                                                          1.785.200 Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok:                                                                           554.000 Ft

  Összesen:                                                                                                          2.339.200 Ft

   

  Irodaszer, tisztítószer:                                                                                                      350.000 Ft

  Könyvbeszerzés:                                                                                                 300.000 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

   

  Telefon:                                                                                                               100.000 Ft

  Gázenergia:                                                                                                         800.000 Ft

  Villamos energia:                                                                                                 200.000 Ft

  Víz és csatornadíj:                                                                                                 80.000 Ft

  Karbantartás (Tüdőszűrő):                                                                                     50.000 Ft

  Fesztivál, Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei:                               940.000 Ft

  ÁFA:                                                                                                                   680.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                      2.820.000 Ft

   

   

  Bér és járulékok összesen:                                                                              2.339.200 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                      2.820.000 Ft

  Kiadások összesen:                                                              5.809.200 ft

   

  2014. évre tervezett bevételek:

   

  Fénymásolás:                                                                                                           200.000 Ft

  Terembérlet:    (3 tanfolyamból)                                                                               700.000 Ft

  Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:                                                                   210.000 Ft

  NKA nyertes pályázatok: Ifjúsági fesztivál, néptánc program, tábor:                   730.000 Ft

  Önkormányzati támogatás:                                                                              1.488.666 Ft

  Normatíva:                                                                                                           2.480.534 Ft

  Összesen:                                                                              5.809.200.- Ft

  TIOP 2014. évi része, ami már 2013-ban kifizetésre került:                    1.450.000.- Ft

   

  Máriapócs, 2014. január 14.

   

   


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!