szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  Egyebek 117/2012.(X.01.)

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  117/2012.(X.01.)

  H A T Á R O Z A T A:

   

  Egyebek

  A Képviselő-testület:

   

  1./ A Nyírgyulaj KSE elnökének kérelmére hozzájárul a máriapócsi futballpálya használatához. A bérlet időtartalma alatt a Nyírgyulaj KSE gondoskodik a pálya és környezetének rendben tartásáról (füvesítés), és a közüzemi díjak megfizetéséről.

   

  2./ Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést kösse meg.

           Határidő: folyamatos

           Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző


  Az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                      „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Ügyirat száma:          /2013.

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  3/2013.(II. 26.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

   

  az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

   

  1. § A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

                     bevételi főösszegét                739 184 ezer forintban

                     kiadási főösszegét                  634 732 ezer forintban

                     hiteltörlesztés                        104 452 ezer forintban

                     hiányát                                               0 ezer forintban       

                    állapítja meg.       

   

  Az önkormányzat összevont bevételek és kiadások módosítását az egyes számú melléklet tartalmazza.

   

  2. § A módosított költségvetés részletezése

   

  Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 2. - 2.3 mellékletek szerint határozza meg.

   

  3. §   A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

           A rendelet többi része változatlan marad.

            A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző             gondoskodik.

   

  M á r i a p ó c s, 2013. február 26.

   

   

  P a p p Bertalan s.k.                                 Dr. Juhász Szabolcs s.k.

           polgármester                                        jegyző

   

           Polyák Tibor s.k.                            Dr. Királyházi Csaba s.k.      

              jkv. hitelesítő                                   jkv. hitelesítő

   

           A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2013. február 26.-án kihirdettem.

  Máriapócs, 2013. február 26.                                     

                                                                                               Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                                       jegyző

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L                          

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: …… /2013.

   

  Előzetes hatásvizsgálat

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló ../2012.(II. 25.) rendeletéhez

   

  a.)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

       aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

  Máriapócs Város Önkormányzat 5/2012.(III.08.) rendeletével állapította meg az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A költségvetés módosítását pályázati pénzeszközök, és a központi elszámolások évközi változásai indokolják.

   

       ab.) környezeti és egészségi következményei:

  A rendelet módosítása nem érinti a településen működő egészségügyi szolgáltatásokat.

  A rendelet módosítása a környezetre káros hatással nincs.

   

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

              A rendelet módosítását a Képviselő-testület hivatalában dolgozó köztisztviselői állomány készíti elő, és hajtja végre. Az állandó munkaterhen felüli feladatokat a rendelet nem jelent.

   

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

  A rendelet módosítását magasabb szintű jogszabályok, az önkormányzati törvény, az ország költségvetési törvénye, az államháztartási törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzatok a rendelet megalkotása nélkül nem juthatnak hozzá a normatív támogatásokhoz, nem tudják biztosítani intézményeik megfelelő működtetését, fejlesztési és egyéb pályázati forrásokhoz nem juthatnak.

   

   

  c.)      a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

  A rendelet módosításának végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezeti egység biztosítja az intézmények működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást, a számlavezetést, a pénztárkezelést.

   

  M á r i a p ó c s, 2013. február 21.

   

                     P a p p Bertalan s.k.              Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                        polgármester                                jegyző

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L                         

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: …. /2013.

   

  I N D O K O L Á S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló ../2013.(II. 25.) rendeletéhez

   

  1. 1.Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

   

  Máriapócs Város Önkormányzat 5/2012.(III. 08.) rendeletével állapította meg az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A költségvetés módosítását pályázati pénzeszközök, és a központi elszámolások évközi változásai indokolják.

   

  A rendelet módosításával a bevételek 244 364 e/Ft-tal növekednek. Az önkormányzat költségvetési kiadása 158 987e/Ft összeggel nő. A forráshiány, a módosítások eredményeképpen 85 377 e/Ft-tal csökken.

   

  A rendelet módosítása biztosítja az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtását.

   

  M á r i a p ó c s, 2013. február 21.

   

           Papp Bertalan s.k.                        Dr. Juhász Szabolcs s.k.

              polgármester                                             jegyző

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                        „ T E R V E Z E T ”

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon: 42/554-500

  Telefax: 42/554-502

   

  Száma: _______/2013.

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

                                          KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  ....../2012. (.........)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

  az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

   

  1. § A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

              bevételi főösszegét                739 184 ezer forintban

              kiadási főösszegét                  634 732 ezer forintban

              hiteltörlesztés                        104 452 ezer forintban

              hiányát                                     0         ezer forintban      

              állapítja meg. 

   

  Az önkormányzat összevont bevételek és kiadások módosítását az egyes számú melléklet tartalmazza.

   

  2. § A módosított költségvetés részletezése

   

  Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 2. - 2.3 mellékletek szerint határozza meg.

  3. §     A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

           A rendelet többi része változatlan marad

           A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző         gondoskodik.

  Máriapócs, 2013. február 21.

              Papp   Bertalan   s.k.                                 Dr. Juhász Szabolcs   s.k.

            polgármester                                                        jegyző

   

   

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  POLGÁRMESTERI HIVATALA

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon száma: 42/554-500

  Telefax: száma: 42/554-502

   

  Száma:            /2013.

   

                                                         

   

  T Á J É K O Z T A T Ó

  A 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

   

           A Képviselő-testület az 5/2012. (III. 8.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését, melyet év közben egy alkalommal módosított.

           A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását a pályázati pénzeszközök, központi elszámolások indokolják.

   

  Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

   

  BEVÉTELEK:

   

  A 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításával az 5 000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések települési önkormányzatai 2012 december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez az Állam egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott. A támogatással érintett adósságállomány tőke csökkentésének összege 104 451 846 forint, valamint kamat és egyéb járulékok összege 1 548 778 forint.

  A Belügyminisztérium az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 81 317 000 forint vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá.

  Az Oktatási Minisztérium szeptember 01-től „képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez” az Általános Iskolának 2 000 e/Ft összeget, az Óvodának 700 e/Ft összeget biztosított. „Pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatási keret az Általános Iskolának 1 900 e/Ft, az Óvodának   595 e/Ft.

  A központi támogatást növeli a 2011 december és a 2012. évi bérkompenzációra nyújtott 6 835 e/Ft támogatás.

  Az Általános Iskola 2012.évi normatív támogatás felülvizsgálata során októberben létszámváltozások miatt összesen 1 851 e/Ft támogatásról mondott le.

  Tüzifa vásárlásra az önkormányzat által benyújtott pályázatnak megfelelően           1 829 e/Ft támogatás került finanszírozásra.

  A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően az Önkormányzati víz-és csatornamű működtetése 2012. december 31. napjával a Tiszántúli Regionális Vízműhöz került. A közös intézmény bevétele lakosságszám arányában az önkormányzatokhoz került, Máriapócs vonatkozásában 6 091 e/Ft összegben.

  Az önkormányzat a foglalkoztatási, beruházási és dologi költségekre ( közcélúak, valamint start munkaprogram) összesen 51 457 e/Ft támogatásban részesült. Az eredeti költségvetésben a 22 398 e/Ft módosult 29 059 e/Ft összeggel.

  Az Óvoda kazáncseréjére benyújtott pályázat alapján a Kormányhivatal (Munkaügyi Központ) 7 384 e/Ft támogatást nyújt, ebből kazán 4 997 e/Ft, bér-és járulékok       2 387 e/Ft. 2012. évben finanszírozott előleg kazánprogramra 3 498 e/Ft, bér-és járulékokra 418 e/Ft támogatás érkezett.

  Az önkormányzat saját bevételeit növeli a 2012. évben befolyt intézményi ellátási díjak (Idősek Otthona) 1 115 e/Ft, parkolójegyek befizetései 2 053 e/Ft, lakossági szennyvízhozzájárlás 1 162 e/Ft, MVH támogatás 1 142 e/Ft, közhatalmi bevétel (okmányiroda) 500 e/Ft összegben.

   

  A bevételek 244 364 e/Ft összeggel módosulnak.

   

   

  KIADÁSOK

   

  Önkormányzat

   

  Az önkormányzat működési kiadásai között szerepel a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása 15 000 e/Ft, járulékai 5 250 e/Ft összegben. Az Önhikis támogatás során lehetőség volt az előző évi kifizetetlen számlák rendezésére, mely a dologi kiadásban 23 440 e/Ft összeget jelentett.

  A tüzifa támogatás az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait növeli 1 829 e/Ft összegben.

  A gázporjekt kiadási előirányzatát növeli a 2012. évi előleg finanszírozása             3 498 e/Ft összegben.

  Az önkormányzat teljes hitelállománya az adósságkonszolidáció során               104 452 e/Ft összeggel kamatkiadások 1 549 e/Ft visszafizetésre kerültek.

  Az Önkormányzat kiadásai összesen 155 018 e/Ft-tal módosulnak.

   

  Általános Iskola

   

  Működési kiadásai között a személyi juttatások 970 e/Ft-tal, munkaadói járulékok 205 e/Ft-tal, dologi kiadásai 1 444 e/Ft-tal növekednek.

   

  Összes kiadási előirányzata 2 619 e/Ft-tal módosul.

   

  Napköziotthonos Óvoda

   

  A személyi juttatások előirányzata 1 100 e/Ft-tal, dologi kiadások előirányzata       250 e/Ft-tal összes kiadási előirányzata 1 350 e/Ft összegel nő.

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

   

  Önkormányzat költségvetése alapján a bevételek               244 364 e/Ft

  Önkormányzat kiadása                                                          155 018 e/Ft

  Általános Iskola kiadása                                                           2 619 e/Ft

  Napköziotthonos Óvoda kiadása                                               1 350 e/Ft

  Forráshiány csökkentése                                                        85 377 e/Ft

  összeggel növekedtek.

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

   

           Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

   

  Máriapócs, 2013. február 21.

   

   

                                                                    P a p p   Bertalan s. k.

                                                                         polgármester

   

   

  Letölthető:

  Az Önkormányzat összevont költségvetése

  Az Önkormányzat költségvetése

  Az iskola költségvetése

  Az Óvoda költségvetése

   


  2013 évi költségvetés

  Máriapócs Város Önkormányzat polgármestere

   

  Szám:........./2013.

   

  E L Ő T E R J ES Z T É S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

   

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

   

  A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat             1. melléklete tartalmazza.

   

  Kérem a határozati javaslat elfogadását.

   

  Máriapócs, 2013. február 7.

   

  Papp Bertalan s. k.

  polgármester

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L                          

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: 224-4 /2013.

   

  Előzetes hatásvizsgálat

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés elfogadásáról szóló /2013. ( II.13.) rendeletéhez

   

  a.)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

       aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

  A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati törvényben meghatározott kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok 2013. évben történő eredményes végrehajtását. A költésgvetési rendeletben forglaltak végrahajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költésgvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

  A rendeletben foglaltak végrahajtásának gazdasági, költségvétési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

   

       ab.) környezeti és egészségi következményei:

  A költségveztési rendeletben foglaltak végrahajtása elősegíti a gazdasági programban meghatározott környezetvédelmi program megvalósítását.

  A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

   

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

            A költségvetési rendeletben foglalk pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrahajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

   

   

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

  A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

   

  c.)      a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

  A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

   

  A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

   

  M á r i a p ó c s, 2013. február 13.

   

   

                              P a p p Bertalan s.k.              Sárréti Barbara s.k.

                                 polgármester                            aljegyző

   

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat

  Polgármesteri Hivatala

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon: 42/554-501

  Telefax: 42/554-502

   

  Száma:224-5/2013.

   

                     I N D O K O L Á S

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés elfogadásáról szóló ________/2013. (II. 13. ) rendelet-tervezetéhez

   

  Az Országgyűlés 2012. december 11-én alkotta meg a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetését a CCIV. számú törvénnyel.         E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.

   

  Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása. A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is.

  Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

  Az új szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési kiadásai. A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait. A jogszabályban megfogalmazódik az önkormányzatok állami feladatainak bemutatása, amennyiben az önkormányzat az állammal kötött külön megállapdás alapján állami feladatot is ellát. Jelenleg az önkormányzat ilyen jellegű szerződéssel nem rendelkezik, az Általános Iskola fenntartása 2013. január 1. napjával állami irányítás alá került.

   

  A jogszabályi változások miatt új formát öltött a város 2013. évi költségvetés előkészítése.

  A rendelet-tervezet tartalmazza:

  -       önkormányzati szinten összevont költségvetést

  -       önkormányzat költségvetését

  -       önkormányzati hivatal költségvetését

  -       egészségügyi ellátás

  -       Napköziotthonos Óvoda

  -       Művelődési Ház költségvetési mérlegét.

   

  Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :

   

  • Az Önkormányzat működési bevételeit:

  - közhatalmi bevételeket

  - intézményi működési bevételeket

  • Támogatások, kiegészítések

  - normatív támogatások

  - központosított támogatások

  • Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

  - működési célú,

  - felhalmozás célú bevételek.

  • Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

  - működési célú,

  - felhalmozás célú bevételek.

  • Felhalmozási célú bevételek
  • Finanszírozási bevételek

  -       költségvetési maradvány igénybevétele

   

  • Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :
  • Személyi juttatások
  • Munkaadót terhelő járulékok
  • dologi kiadásokat
  • ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
  • egyéb működési célú kiadások (kamatok)
  • felhalmozási kiadások (beruházások)
  • Tartalékok
  • költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)

   

   

  Az önkormányzat összevont bevételi költségvetése:   345 679 e/Ft        

  Költségvetési pénzmaradvány 2012. évről:                   41 347 e/Ft

  Bevételek összesen:                                                 387 026 e/Ft

  Az önkormányzat összevont kiadási költségvetése:       378 026 e/Ft

  Kölcsön törlesztés(2012. évi)                                                9 000 e/Ft

  Kiadások összesen:                                                387 026 e/Ft

   

  A jogszabályi változásokból adódóan 2013. évi költségvetési finanszírozására a feladatalapú támogatás jellemző.

   

  Önkormányzati feladatok:

   

  Bevételek:

  Település üzemeltetés támogatása 10 517 171 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 008 725 Ft, közvilágítás fenntartására 3 956 709 Ft, köztemető fenntartására   248 497 Ft, közutak fenntartására 1 303 240 Ft. Beszámítás összege a 2011. évi iparűzési adóalap 5%-át jelenti. Máriapócs Önkormányzat esetében -4 610 605 Ft. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 856 300 Ft.

   

  Önkormányzat működésének általános támogatása :         11 763 e/ Ft

  Polgámesteri Hivatal általános támogatása:                       74 013 e/Ft

  Üdülőhelyi feladatok támogatása :                                                1 201 e/Ft

  Lakott külterülettel kapcs. felad. Támogatása:                             31 e/Ft

  Óvoda működtetésének támogatása:                                   37 446 e/Ft

  Általános Iskola gyermekétkeztetés támogatása:               13 668 e/Ft

  Pénzbeli és szociális ellátások támogatása:                         22 958 e/Ft

  Közművelődési feladatok támogatása:                                   2 473 e/Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatások támogatása                             56 650 e/Ft

  Helyi adóbevételek:                                                              42 370 e/Ft

           -magánszem. komm. adó:                                                                            5 120 e/Ft

              -idegenforgalmi adó:                                                                           800 e/Ft

              -iparűzési adó:                                                                                31 000 e/Ft

              -talajterhelési díj:                                                                                 300 e/Ft

              -gépjárműadó (40%)                                                                       4 800 e/Ft

              -bírság, pótlékok:                                                                              350 e/Ft

  Intézményi működési bevételek (bérleti díj, térítési díjak):   11 980 e/Ft

  MVH támogatás:                                                                     1 320 e/Ft

  Kazánprogram 2013. évi támogatása:                                   3 468 e/Ft

  Közcélúak foglalkoztatása (6 órás 2 hó):                               1 320 e/Ft

  Közcélúak foglalkoztatása (6 órás 11.30-ig):                         3 520 e/Ft

  Prémium program (Ált. Isk.):                                                     179 e/Ft

  OEP támogatás(védőnői szolgálat):                                       3 600 e/Ft

  OEP iskola eü:                                                                           173 e/Ft

  Önkormányzati víz-és csatmű. átvett pénzeszk.:                   8 000 e/Ft

  EU önerő alap támogatás (belter. Kerékpárút):                     1 490 e/Ft

  IVS beruházáshoz vagyonértékesítés:                                 35 710 e/Ft

  Költségvetési pénzmaradvány (2012 évi):                           34 209 e/Ft

  Bevételek összesen:                                                         367 542 e/Ft

   

  Kiadások:

  Személyi juttatások:                                                           29 160 e/Ft

           -polgármester illetménye                                               5 797 e/Ft

           -képviselők tiszteletdíja (2012-2013)                             5 856 e/Ft

           -polgármester költségtérítése                                       1 164 e/Ft

           -alpolgármester tiszteletdíja                                           1 260 e/Ft

           -alpolgármester költségtérítése                                       252 e/Ft

           -cafeteria (2012 évi okmány, gyám-és ép)                     686 e/Ft

           -városgazdálkodáson foglalkoztatottak bére                 6 574 e/Ft

           -közcélúak foglalkoztatása                                          7 571 e/Ft

   

  Munkáltatót terhelő járulékok:                                             6 469 e/Ft

   

  Dologi kiadások:                                                                 75 823 e/Ft

                   

           -tüzifa 2012 évi része                                                  1 829 e/Ft

           -kifizetetlen számlák 2012. évi                                     8 144 e/Ft

           -települési víz                                                               1 000 e/Ft

           -közvilágítás                                                                  9 000 e/Ft

           -iskolai gyermekétkeztetés                                         17 300 e/Ft

           -készletbeszerzés                                                         7 000 e/Ft

           -egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)                     1 700 e/Ft

           -gázdíj                                                                           6 900 e/Ft

           -e-on részletfizetés Id.O.                                               7 400 e/Ft

           -villamosenergia                                                          2 600 e/Ft

           -víz-és csatornadíj                                                         2 400 e/Ft

           -egyéb üzemeltetési szolg.                                           3 000 e/Ft

           -áfa                                                                              6 300 e/Ft

           -reprezentáció                                                                 250 e/Ft

           -díjak, banki költségek                                                   1 000 e/Ft

   

  Ellátottak pénzbeli juttatásai :                                             5 057 e/Ft

   

  Egyéb működési kiadások:                                                 7 162 e/Ft     -IPR iskola (átadás új fenntartónak)                           1 900 e/Ft

          -kistérség támogatása                                                 4 670 e/Ft

           -Kiss György kölcsön kamata                                         592 e/Ft

  Felhalmozási kiadások:                                                     39 797 e/Ft        

         -kazánprogram                                                             4 087 e/Ft

           -IVS beruházás saját erő                                             35 710 e/Ft

   

  Költségvetési tartalék:                                                         4 746 e/Ft

   

  Kölcsön visszafizetése:                                                       9 000 e/Ft

           -kegytemplom kölcsön törl.                                           1 000 e/Ft                                                            

           -Kiss György kölcsön törl.                                             8 000 e/Ft

   

  Költségvetési szervek finanszírozása:                           190 328 e/Ft

   

           Polgámesteri Hivatal:                                                 142 513 e/Ft

           -normatív támogatás                                                    74 013 e/Ft

           -egyéb központi                                                           56 650 e/Ft

           Napköziotthonos Óvoda:                                             39 404 e/Ft

           -normatív támogatás                                                  37 446 e/Ft

           -étkezési támogatás                                                     1 958 e/Ft

           Művelődési Ház:                                                           3 659 e/Ft

           -normatív támogatás                                                      2 473 e/Ft

           -önkormányzati támogatás                                           1 186 e/Ft

           Védőnői szolgálat:                                                         4 752 e/Ft

           -OEP támogatás                                                          3 600 e/Ft

           -önkormányzati támogatás                                           1 152 e/Ft

  Az önkormányzati kiadásai összesen:                           367 542 e/Ft

   

  Polgármesteri Hivatal:

  Bevételek:

  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Máriapócs vonatkozásában a 2013. 01. 01. lakosságszámot figyelembe véve 2169 fő. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 74 012 800 Ft. A támogatás alapja a jogszabályban elismert hivatali létszám alapján 16,16 fő x 4 580 000 Ft számítással. A Polgámesteri Hivatal 2012. évről áthozott feladattal terhelt pénzmaradványa 3 672 000 Ft.

  Az összes bevétel 77 684 800 Ft.

   

  Kiadások:

  A Polgármesteri Hivatal feladatait 16 fő köztisztviselő láthatja el, ennek alapján:

  Személyi juttatás:                                                              42 353 e/Ft

  - alapilletmény:                                                                   38 892 e/Ft

  - munkábajárás, belföldi kiküldetés:                                      261 e/Ft

  - cafeteria:                                                                              3 200 e/Ft

  Munkáltatót terhelő járulékok:                                        10 501 e/Ft

   

  Dologi kiadások:                                                               20 100 e/Ft

   

  Költségvetési tartalék:                                                         4 731 e/Ft

   

  Az önkormányzati hivatal előirányzatai között szerepel a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres szociális juttatások 68 500 e/Ft összeggel. Az ellátottak pénzbeli juttatások forrása központi támogatás 56 650 e/Ft összegben, valamint a normatív támogatásból fedezett saját rész 11 850 e/Ft összegben.

   

  Máriapócs, 2013. február 8.

                                                                   

                                                                  Sárréti Barbara s.k.

                                                                             aljegyző

   


  2012. évi zárszámadás

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL         „M Á S O L A T”

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Száma:         /2013.

  MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  4/2013.(IV.30.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.

  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet a l k o t j a:

  1. §.

  1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1,3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:    

      

     692 981 e/Ft bevétellel,

     560 657 e/Ft kiadással,   

       41 348 e/Ft tárgyévi költségvetési pénzmaradvánnyal,

      

  j ó v á h a g y j a.

  1. Az önkormányzat összevont 2012. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
  1. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. számú, az Igazgatási feladatok bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2.1, az Egészségügyi ellátást 2.2, mellékletben foglaltaknak megfelelően h a g y jj ó v á.

  (4) Az Önkormányzati Hivatalt a 3., a Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3.1, Napköziotthonos Óvoda 3.2, Művelődési Ház és Városi Könyvtár 3.3. számú mellékletben megfelelően  e l f o g a d j a.

  2. §.

  Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű levezetését a 4 számú melléklet tartalmazza.

  3. §.

  Az Önkormányzat finanszírozási műveletek elszámolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

  4. §.

  A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint h a g y j a   j ó v á.

  5. §.

  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 7. számú mellékletben foglaltak szerint h a g y j a   j ó v á.

     6. §.

  Az Önkormányzat létszámkeretét a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

                                                       7. §.

  Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

                                                  

                                                   8. §.

                                                                                                 

  Az Önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerint vagyonát az 1. számú függelékben szereplő adatok alapján 1 783 760 e/Ft-ban á l l a p í t j a   meg.

  9. §.

  Az Önkormányzat 2012. évbennyújtott közvetett támogatásai:

         -iskolai ellátottak térítési díjához 10-20-40 %-os támogatás összege     1.473 e/Ft

        

                    

  9.§.

  1. A rendelet 2013. április 30. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 5/2012. (III. 21.) sz. költségvetési rendelet hatályát veszti.
  1. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

         M á r i a p ó c s, 2013. április 29.

  Miklóssy András Kálmánné s.k.

  korelnök

  jegyző

           P o l y á k Tibor s.k.                             T ó t h Árpád s.k.

              jkv. hitelesítő                                     jkv. hitelesítő

                                      

                                               

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

                                                                            

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2013. április 30.-án kihirdettem.

  Máriapócs, 2013. április 30.                                       

                                                                                               Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                                       jegyző

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P o l g á r m e s t e r é t ő l             

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Száma:     /2013.

  Előzetes hatásvizsgálat

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló .../2013.(IV.24.) rendeletéhez

  a.)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

       aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet elfogadásával számol el a helyi önkormányzati törvényben meghatározott kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok 2012. évben történő eredményes végrehajtásáról. A kötelező és a helyben önként vállalt feladatok végrehajtására az önkormányzat évről-évre - az anyagi források szűkülése, a helyben képződő jövedelemtermelés csökkenése miatt - nehezebben tud gondoskodni. 2012. évben a források finanszírozásával az önkormányzat biztosítani tudta az intézmények megfelelő működését. A hátrányos helyzetű pályázat kedvező elbírálásával a korábbi évekről áthúzódott működési szállítói számlatartozások rendeződtek. Az adósságkonszolídációs támogatással az önkormányzat hitelállománya (működési, felhalmozáscélú) 0 összegre redukálódott.

       ab.) környezeti és egészségi következményei:

  A rendeletben meghatározott pénzeszközök felhasználása biztosította a településen működő egészségügyi szolgáltatások ellátását a lakosság egészségügyi állapotának romlása nélkül. A rendeletnek környezetre káros hatása nincs. A települési szilárdhulladék kezelés, mint az egyik fő környezeti veszélyeztető forrás a rendeletben meghatározott pénzügyi források biztosításával megoldott volt.

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

            A költségvetés végrehajtásához szükséges adminisztratív állomány a Képviselő-testület hivatalában és az intézményekben rendelkezésre állt. A végrehajtás során jelentkezett adminisztratív terhek elsősorban az állandó munkaterhen felül jelentkező pályázati és kiegészítő források elnyerése során jelentkezik. Az állandó munkaterhen felüli feladatok ellátására, elismerésére a Képviselő-testület az anyagi források szűkössége miatt nem tudott pótforrásokat biztosítani.

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

  A zárszámadási rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabályok, az önkormányzati törvény, az ország költségvetési törvénye, az államháztartási törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a zárszámadási rendelet megalkotása nélkül nem juthatna hozzá a normatív támogatásokhoz, nem tudják biztosítani intézményeik megfelelő működtetését, fejlesztési és egyéb pályázati forrásokhoz nem juthatnak.

  c.)      a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

  A zárszámadási rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezeti egység biztosítja az intézmények működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást, a számlavezetést, a pénztárkezelést.

  M á r i a p ó c s, 2013. április 22.

                     P a p p Bertalan s.k.

                                                         polgármester     

   

  Mellékletek ITT!

   


  2012. évi zárszámadás

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL         „M Á S O L A T”

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Száma:         /2013.

  MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  4/2013.(IV.30.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.

  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet a l k o t j a:

  1. §.

  1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1,3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:    

      

     692 981 e/Ft bevétellel,

     560 657 e/Ft kiadással,   

       41 348 e/Ft tárgyévi költségvetési pénzmaradvánnyal,

      

  j ó v á h a g y j a.

  1. Az önkormányzat összevont 2012. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
  1. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. számú, az Igazgatási feladatok bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2.1, az Egészségügyi ellátást 2.2, mellékletben foglaltaknak megfelelően h a g y jj ó v á.

  (4) Az Önkormányzati Hivatalt a 3., a Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3.1, Napköziotthonos Óvoda 3.2, Művelődési Ház és Városi Könyvtár 3.3. számú mellékletben megfelelően  e l f o g a d j a.

  2. §.

  Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű levezetését a 4 számú melléklet tartalmazza.

  3. §.

  Az Önkormányzat finanszírozási műveletek elszámolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

  4. §.

  A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint h a g y j a   j ó v á.

  5. §.

  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 7. számú mellékletben foglaltak szerint h a g y j a   j ó v á.

     6. §.

  Az Önkormányzat létszámkeretét a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

                                                       7. §.

  Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

                                                  

                                                   8. §.

                                                                                                 

  Az Önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerint vagyonát az 1. számú függelékben szereplő adatok alapján 1 783 760 e/Ft-ban á l l a p í t j a   meg.

  9. §.

  Az Önkormányzat 2012. évbennyújtott közvetett támogatásai:

         -iskolai ellátottak térítési díjához 10-20-40 %-os támogatás összege     1.473 e/Ft

        

                    

  9.§.

  1. A rendelet 2013. április 30. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 5/2012. (III. 21.) sz. költségvetési rendelet hatályát veszti.
  1. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

         M á r i a p ó c s, 2013. április 29.

  Miklóssy András Kálmánné s.k.

  korelnök

  jegyző

           P o l y á k Tibor s.k.                             T ó t h Árpád s.k.

              jkv. hitelesítő                                     jkv. hitelesítő

                                      

                                               

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

                                                                            

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2013. április 30.-án kihirdettem.

  Máriapócs, 2013. április 30.                                       

                                                                                               Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                                       jegyző

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P o l g á r m e s t e r é t ő l             

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Száma:     /2013.

  Előzetes hatásvizsgálat

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló .../2013.(IV.24.) rendeletéhez

  a.)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

       aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet elfogadásával számol el a helyi önkormányzati törvényben meghatározott kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok 2012. évben történő eredményes végrehajtásáról. A kötelező és a helyben önként vállalt feladatok végrehajtására az önkormányzat évről-évre - az anyagi források szűkülése, a helyben képződő jövedelemtermelés csökkenése miatt - nehezebben tud gondoskodni. 2012. évben a források finanszírozásával az önkormányzat biztosítani tudta az intézmények megfelelő működését. A hátrányos helyzetű pályázat kedvező elbírálásával a korábbi évekről áthúzódott működési szállítói számlatartozások rendeződtek. Az adósságkonszolídációs támogatással az önkormányzat hitelállománya (működési, felhalmozáscélú) 0 összegre redukálódott.

       ab.) környezeti és egészségi következményei:

  A rendeletben meghatározott pénzeszközök felhasználása biztosította a településen működő egészségügyi szolgáltatások ellátását a lakosság egészségügyi állapotának romlása nélkül. A rendeletnek környezetre káros hatása nincs. A települési szilárdhulladék kezelés, mint az egyik fő környezeti veszélyeztető forrás a rendeletben meghatározott pénzügyi források biztosításával megoldott volt.

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

            A költségvetés végrehajtásához szükséges adminisztratív állomány a Képviselő-testület hivatalában és az intézményekben rendelkezésre állt. A végrehajtás során jelentkezett adminisztratív terhek elsősorban az állandó munkaterhen felül jelentkező pályázati és kiegészítő források elnyerése során jelentkezik. Az állandó munkaterhen felüli feladatok ellátására, elismerésére a Képviselő-testület az anyagi források szűkössége miatt nem tudott pótforrásokat biztosítani.

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

  A zárszámadási rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabályok, az önkormányzati törvény, az ország költségvetési törvénye, az államháztartási törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a zárszámadási rendelet megalkotása nélkül nem juthatna hozzá a normatív támogatásokhoz, nem tudják biztosítani intézményeik megfelelő működtetését, fejlesztési és egyéb pályázati forrásokhoz nem juthatnak.

  c.)      a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

  A zárszámadási rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezeti egység biztosítja az intézmények működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást, a számlavezetést, a pénztárkezelést.

  M á r i a p ó c s, 2013. április 22.

                     P a p p Bertalan s.k.

                                                         polgármester     

   

  Mellékletek ITT!

   


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!