szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  24/2011.(XII.15.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

  AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (3)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

   

   

  1. § Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke

  (1) veszélyes eb vonatkozásában 5 000 Ft

  (2) más eb vonatkozásában 1 000 Ft

   

  2.§ Amennyiben az ebet tartó ebtulajdonos az önkormányzattól      szociális rászorultsága okán valamely rendszeres szociális      ellátásban részesül,  az éves ebrendészeti hozzájárulás  mértéke az 1. § (2) bek. eb vonatkozásában 800 Ft

   

  3.§ Az   ebrendészeti    hozzájárulás    megfizetési    kötelezettségüket   az ebtulajdonosok évente két egyenlő részletben:

  a) május 31-ig

  b) október  1-ig  teljesíthetik,  az  önkormányzat  által  biztosított  átutalási megbízással.

  4. § A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

  M á r i a p ó c s, 2011. december 15.

   

  P a p p  Bertalan s.k.                        Dr. K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                         jegyző

   

  P o l y á k  Tibor s.k.                         V i n c z e  Tibor s.k.

  jkv. hitelesítő                                      jkv. hitelesítő

   

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2011. december 15.-én kihirdettem.

  Máriapócs, 2011. december 15. 

   

  Dr. K i s s Béla

  jegyző

  Előzetes hatásvizsgálat

   

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

   

   

  a.)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

   

  aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

   

  Máriapócson sok gondot okoznak a gazdátlan, kóbor ebek emiatt romlott a lakosság biztonságérzete. Az ebekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokhoz nincs meg a megfelelő saját forrás, ezért ennek megteremtéséről gondoskodik a rendelet.

   

   

  ab.) környezeti és egészségi következményei:

   

  A rendelet által szabályozott  ebrendészeti hozzájárulással biztosított a gazdátlan és kóbor ebek számának csökkenése.  Várhatóan csak a felelős gazdák tartanak a rendelet bevezetése után ebet.

   

   

   

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

   

  A rendelet végrehajtásához szükség lesz új  megfelelő nyilvántartás az ebekről. Az ebrendészeti hozzájárulás bevételei teszik majd lehetővé szakképzet ebrendész foglalkoztatását.

   

   

   

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

   

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (3) feladatkörében eljárva alkothat rendeletet. A lakosság jó közérzetének biztosítása érdekében szükséges a törvény adta lehetőséggel élni és az ebrendészeti hozzájárulást bevezetni. A rendelet bevezetésével várhatóan n gazdátlan ebek száma, nő a lakosság biztonságérzete.

   

   

   

   

   

   

   

   

  c.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei és pénzügyi feltételei:

   

   

  A személyi feltételek a későbbiek folyamán biztosítható. A beszedhető hozzájárulás összege megfelelő személy alkalmazását teszi lehetővé. A polgármesteri Hivatal biztosítja az egyéb tárgyi feltételeket, számítógép, fényképezőgép, kerékpár, kenel.

   

   

   

  M á r i a p ó c s, 2012. január 10.

   

   

   

   

  P a p p  Bertalan s.k.                             Dr.  K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                                  jegyző

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  POLGÁRMESTERI HIVATALA

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: 1432-2 /2011.

   

   

   

   

  I N D O K O L Á S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 24/2011.(XII.15.) rendeletéhez

   

  Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

   

  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (3) feladatkörében eljárva alkothatta meg a rendeletet.

   

  A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete is szükségesnek találta élni a törvény adta lehetőséggel és 2012. évtől bevezetni az ebrendészeti hozzájárulást.

  A Képviselő testület úgy döntött, hogy az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével, csökkenteni tudják a kóbor, gazdátlan ebek számát a városban. Továbbá a későbbiek folyamán egy megbízható elektronikus nyilvántartással fog rendelkezni a településen élő ebekkel kapcsolatban.

   

  A rendelet célja az ebek megfelelő nyilvántartása, egy  minimális mértékű hozzájárulás összegéből.

   

   

   

  M á r i a p ó c s, 2012. január 10.

   

   

   

   

  P a p p  Bertalan s.k.                             Dr.  K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                                  jegyző

   

   


  A gyermekétkeztetésről

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  1/2012.(II.01.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

  a gyermekétkeztetésről

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b.) pontjában, -valamint a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (1)-(2) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet  a l k o t j a :

  A rendelet hatálya

   

  1.§ A rendelet hatálya kiterjed   gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésre.

   

  Térítési díj

   

  2.§ (1)  Az étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj fizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy törvényes képviselő köteles.

   

  (2) A gyermekétkeztetést az intézményvezetőnél (iskolaigazgató, vezető-óvónő) történő írásbeli jelentkezés elfogadása esetén lehet igénybe venni.  Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.(A kibocsátott számla értesítésnek minősül.)

   

  (3) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítéstől számított 8 napon belül a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez  fordulhat.

   

  (4) A napi étkezés formája:

  -        tizórai-ebéd-uzsonna

   

  (5) Az intézményi térítési díj mértéke:

  1. a) óvodai ellátás esetén 437-Ft/fő/nap, +ÁFA
  2. b) iskolai napközis foglalkozás esetén 618,-Ft/fő/nap +ÁFA
  3. c) menza esetén 386-Ft/fő/nap, +ÁFA.

  (6) A személyi térítési díjat havonként utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10  napjáig kell befizetni az intézmény házi pénztárába.

   

  (7) A  gyermekek   napközbeni   ellátását  biztosító   intézményben   az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

   

   

  (8) A   gyermekétkeztetés   intézményi  térítési  díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

   

   

  (9) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (8) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának valamint  a normatív kedvezményeknek a  figyelembevételével állapítja meg.

   

   

  (10)A gyermekétkeztetés esetén  a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig a   térítési díjból:

   

  1. az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és  tanuló után az intézményi térítési díj 100 %-át,
  2. az a.) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,
  3. három  vagy  többgyermekes  családoknál gyermekenként  az intézményi térítési díj 50%-át,
  4. a  tartósan beteg  vagy fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át

  normatív kedvezményként kell biztosítani.

   

   

  (11) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

   

   

  Egyebek

   

  3.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvényt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormány rendelet előírásait kell alkalmazni.

   

   

  Záró rendelkezések

   

  4.§ (1) E rendelet a 2012. február 1.  napján lép hatályba.

  (2) A    személyes     gondoskodást     nyújtó     gyermekjóléti  alapellátásokról szóló, 9/2011 (V.26.) rendelet  6.§-a 2012 január 31 napjával hatályát veszti.

   

  M á r i a p ó c s, 2012. február 01.

   

  P a p p  Bertalan s.k.                 Dr. K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                  jegyző

   

  V i n c z e  Tibor s.k.                    T ó t h  Árpád s.k.

  jkv. hitelesítő                                    jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

   

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2012. február 01.-én kihirdettem.

  Máriapócs, 2012. február 01.

  Dr. K i s s  Béla

  jegyző

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  POLGÁRMESTERI HIVATALA

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: 360-6  /2012.

   

   

  I N D O K O L Á S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  A  gyermekétkezésről  szóló  …../2012.(…….) rendelethez

   

  Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

   

  Máriapócs Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szó 1997. évi XXXI törvény  29.§. (1) és (2) bekezdésében előírt rendeletalkotási kötelezettségének, rendeletben szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat.

  A  települési önkormányzat a törvényben  kötelezően ellátandó feladatként megjelölt gyermekétkeztetést 2012 január 1 naptól a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona konyhájáról megvásárolt ételként biztosítja.

   

   

  A gyermekek étkeztetését szabályozó gyermekvédelmi törvény a  hátrányos helyzetű  gyermekek étkeztetését ingyenesen biztosítja. Azoknak a gyermekeknek akik a törvényi szabályozás folytán nem jogosultak kedvezményre az önkormányzat biztosít részükre kedvezményeket.

   

   

   

  M á r i a p ó c s, 2012. január 27.

   

   

   

   

   

  P a p p  Bertalan s.k.                           Dr. K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                                jegyző


  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  5/2012. (III.08.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

   

  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

  a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. A költségvetés bevételei és kiadásai

  1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

  a.)   506.283 ezer Ft

  Költségvetési bevétellel

  b.) 614.917 ezer Ft

  Költségvetési kiadással

  c.) 108.634 ezer Ft

  d.) 108.322 ezer Ft

  e.)       312 ezer Ft

  Költségvetési hiánnyal

  -ebből működési

  felhalmozási

   

  á l l a p í t j a meg.

   

  (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az                   1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

  (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a                        6. melléklet alapján hagyja jóvá.

  2. A költségvetés részletezése

  2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

  (2)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

  (3)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (4)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

  (5)   Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

  (6)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.

  (7)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (8)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati 11. melléklet, az önkormányzati hivatal igazgatási feladatokat a 11.2 melléklet, az önkormányzati hivatal szociális gondoskodás feladatokat a 11.3 melléklet, az önkormányzati hivatal egészségügyi ellátást a 11.4 melléklet, a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti iskola bevételeit, kiadásait a 11.5 melléklet, a Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételeit, kiadásait a            13. melléklet, a Napköziotthonos Óvoda bevételeit, kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.

  (9) Az önkormányzat a kiadások között 500 ezer Ft általános, 53.100 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

  (10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012 . évben engedélyezett létszámát 71 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 26 főben állapítja meg a képviselő-testület.

  3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

  3. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg felhasználása, csak a polgármesterrel történt egyeztetést követően valósulhat meg. Mértéke nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

  (2)   A költségvetési szerv vezetője a 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó  5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

  (3)   A működési és felhalmozási célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület külső finanszírozást (likvid hitelt) vesz igénybe.

   

   

  4. Az előirányzatok módosítása

  4.§ (1) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

  5. Záró rendelkezések

  (1)  Ez a rendelet 2012. március 08. napján lép hatályba.

   

  M á r i a p ó c s, 2012. március 07.

   

  Dr. K i s s Béla s.k.

  P a p p Bertalan s.k.

  jegyző

  polgármester

   

  Dr. Királyházi Csaba s.k.                            Miklóssy András Kálmánné s.k.

  jkv. hitelesítő                                                    jkv. hitelesítő

   

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2012. március 08.-án kihirdettem.

   

  Máriapócs, 2012. március 08.

   

  Dr. K i s s Béla

  jegyző


  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról.

  MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  7/2012.(IV.26.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról.

   

  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet a l k o t j a:

   

  1. §.

   

  1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 1, 2, 3/a, 3/b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

   

  4 595 e/Ft tárgyévi költségvetési pénzmaradvánnyal,

  707 777 e/Ft bevétellel,

  676 714 e/Ft kiadással

   

  j ó v á h a g y j a.

   

  1. Az önkormányzat 2011. évi bevételeit jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

   

  1. Az önkormányzat kiadásait jogcímenként önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően h a g y j a   j ó v á.

   

  (4) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3/a. számú, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú mellékletnek megfelelően h a g y j a   j ó v á.

   

   

  2. §.

   

  Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű levezetését a 4 számú melléklet tartalmazza.

   

   

   

  3. §.

   

  Az Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonkénti alakulását az                  5. számú melléklet tartalmazza.

   

  4. §.

   

  A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint h a g y j a   j ó v á.

   

  5. §.

   

  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 7. számú mellékletben foglaltak szerint h a g y j a   j ó v á.

   

  6. §.

   

  Az Önkormányzat létszámkeretét a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

   

  7. §.

  Az Önkormányzat finanszírozási műveletek elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

  8. §.

   

  Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

   

  9. §.

   

  Az Önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerint vagyonát az 1. számú függelékben szereplő adatok alapján 1 721 503 e/Ft-ban á l l a p í t j a   meg.

   

  10. §.

   

  Az Önkormányzat 2011. évben nyújtott közvetett támogatásai:

   

  a)    - óvodai ellátottak térítési díjához 20-40-50 %-os támogatás összege 362 e/Ft

  - iskolai ellátottak térítési díjához 10-20-40 %-os támogatás összege   720 e/Ft

  - szociális ellátottak térítési díjához nyújtott támogatás összege           379 e/Ft

   

  b)    Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújtott.

   

  c)    Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosított.

   

  d)    Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott.

   

  e)    Egyéb kedvezményt vagy   kölcsönt nem nyújtott.

   

  9.§.

   

  1. A rendelet 2012. április 26. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/2011. (III. 21.) sz. költségvetési rendelet hatályát veszti.

   

  1. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

   

  M á r i a p ó c s, 2012. április 25.

   

   

  Papp Bertalan s.k.

  polgármester

  Dr.   K i s s Béla s.k.

  jegyző

   

  T ó t h Árpád s.k.                            P o l y á k Tibor s.k.

  jkv. hitelesítő                                   jkv.hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2012. április 26.-án kihirdettem

  Máriapócs, 2012. április 26.

  Dr.   K i s s Béla

  jegyző

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: 799- 6 /2012.

   

  Előzetes hatásvizsgálat

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2012.(IV.26.) rendeletéhez

   

   

  a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

  aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet elfogadásával számol el a helyi önkormányzati törvényben meghatározott kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok 2011. évben történő eredményes végrehajtásáról. A kötelező és a helyben önként vállalt feladatok végrehajtására az önkormányzat évről-évre - az anyagi források szűkülése, a helyben képződő jövedelemtermelés csökkenése miatt - nehezebben tud gondoskodni. A csökkenő források ellenére az önkormányzat biztosítani tudta az intézmények megfelelő működését. A hátrányos helyzetű pályázat kedvező elbírálása ellenére a csökkent mértékű támogatás miatt jelentős összegű számlatartozások halmozódtak fel, amelyek 2012. évben veszélyeztethetik az önkormányzat működőképességét.

   

  ab.) környezeti és egészségi következményei:

  A rendeletben meghatározott pénzeszközök felhasználása biztosította a településen működő egészségügyi szolgáltatások ellátását a lakosság egészségügyi állapotának romlása nélkül. A rendeletnek környezetre káros hatása nincs. A települési szilárdhulladék kezelés, mint az egyik fő környezeti veszélyeztető forrás a rendeletben meghatározott pénzügyi források biztosításával megoldott volt.

   

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

  A költségvetés végrehajtásához szükséges adminisztratív állomány a Képviselő-testület hivatalában és az intézményekben rendelkezésre állt. A végrehajtás során jelentkezett adminisztratív terhek elsősorban az állandó munkaterhen felül jelentkező pályázati és kiegészítő források elnyerése során jelentkezik. Az állandó munkaterhen felüli feladatok ellátására, elismerésére a Képviselő-testület az anyagi források szűkössége miatt nem tudott pótforrásokat biztosítani.

   

   

   

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

  A zárszámadási rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabályok, az önkormányzati törvény, az ország költségvetési törvénye, az államháztartási törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a zárszámadási rendelet megalkotása nélkül nem juthatna hozzá a normatív támogatásokhoz, nem tudják biztosítani intézményeik megfelelő működtetését, fejlesztési és egyéb pályázati forrásokhoz nem juthatnak.

   

  1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

  A zárszámadási rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezeti egység biztosítja az intézmények működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást, a számlavezetést, a pénztárkezelést.

   

   

  M á r i a p ó c s, 2012. április 19.

   

   

   

  P a p p Bertalan s.k.              Dr. K i s s Béla s.k.

  polgármester                          jegyző

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma: 799-7 /2012.

   

  I N D O K O L Á S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2012.(IV.26.) rendeletéhez

   

   

   

  1. 1. Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

   

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 11.-én alkotta meg a 2011. évi 3/2011.(III.21.) számú költségvetési rendeletét. A rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályok alapján a mindenkori Képviselő-testületnek a zárszámadás keretében tájékoztatást kell adni, és a pénzeszközökkel el kell számolni.

   

  A rendelet megalkotásával biztosította Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtását.

  A zárszámadási rendelet a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáról számol be. Tételesen ismerteti a költségvetésben meghatározott forrásokat, a tervezett és a tényleges kiadásokat.

  A rendelet elszámol a fejlesztésre meghatározott pénzeszközökkel is. Beszámol a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint az intézmények költségvetési kiadásainak teljesüléséről.

   

  M á r i a p ó c s, 2012. április 19.

   

   

  P a p p Bertalan s.k.              Dr. K i s s Béla s.k.

  polgármester                          jegyző


  Személyes gondoskodást nyújtó, 13/2012.(VIII. 16.)

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Ügyirat száma:             /2012.

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  13/2012.(VIII. 16.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

   

  1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

   

  1. § 2. § (1) E rendelet alkalmazásában szociális alapszolgáltatás:

  1. Családsegítés
  2. Étkeztetés
  3. Házi segítségnyújtás
  4. Nappali ellátás (idősek klubja)
  5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

   

  (2) E rendelet alkalmazásában szociális szakosított ellátás

  1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:

  Időskorúak Gondozóháza

  1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona

   

   

   

  (3) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés a), c), d), e) pontban meghatározott szolgáltatásokat a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ által biztosítja.

   

  (4) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés b), pontban meghatározott alapszolgáltatást, valamint a (2) bekezdés a) és b) meghatározott szakosított ellátásokat Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona által biztosítja.

   

  2. Záró rendelkezések

  2. § 16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  (2) Hatályát veszti

  a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet,

  b) A szociális étkeztetésről szóló 2/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet.

   

  M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 15.

   

  P a p p Bertalan s.k.                    Dr. K i s s Béla s.k.

  polgármester                                                jegyző

   

  Dr. Királyházi Csaba s.k.             Miklóssy András Kálmánné s.k.

  jkv. hitelesítő                                     jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2012. augusztus 16.-án kihirdettem.

  Máriapócs, 2012. augusztus 16.                                                           Dr. Kiss Béla

  jegyző

   

   

   

   

   

   

   

   

  Előzetes hatásvizsgálat

   

  A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló               /2012. (VIII.15.) rendelet-tervezete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

   

   

  a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

  aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

   

  A rendelet megalkotásával Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Máriapócson igénybe vehető szolgáltatásokról, a szolgáltatást nyújtókról ad tájékoztatást.

   

  ab.) környezeti és egészségi következményei:

   

  Máriapócs város közigazgatási területén igénybe vehető alapellátás és szakellátás biztosítása kistérségi intézmény és egyházi intézmény által valósul meg.

   

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

   

  A rendelet végrehajtásához nincs szükség személyi állományra. Az ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók érvényes működési engedéllyel rendelkeznek.

   

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

   

  A rendelet megalkotásának célja a tájékoztatás nyújtása.

   

  1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

   

  Az alapellátás- és szakellátás igénybe vétele helyben valósul meg, a szolgáltatás színvonalának fenntartásával. A személyi, szervezeti, tárgyi feltételeket a feladatellátás biztosítása érdekében a szolgáltatást nyújtó intézmények átvették. A szolgáltatások működtetését biztosító pénzügyi feltételeket az átvevő intézmények fenntartóival megállapodás szabályozza.

   

  M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 9.

   

   

   

   

  P a p p Bertalan s.k.                         Dr. K i s s Béla s.k.

  polgármester                                              jegyző

   

   

   

  I N D O K O L Á S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló …../2012.(VIII.15.) rendelethez

   

  Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2011. (VI. 08.) határában döntött a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás részére történő átadásáról, valamint a 49/2011. (XI.21.) határozatában döntött a Máriapócsi Idősek Otthona működtetésének 2012. január 1. napjától a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretet Szolgálatnak történő átadásáról.

  Az átadott alap- és szakszolgáltatások feltételeit az átvevő intézmény szabályozza. Így az alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátást, a családsegítő szolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatás szabályozása a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által meghatározottak szerint alkotott rendelet. Az idősek otthona, időskorúak gondozóháza és étkeztetés szabályozása Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által meghatározottak szerint történik.

   

  A rendelet célja a szociális alapellátás és szakellátás elérhetőségének biztosítása.

   

  M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 9.

   

   

  P a p p Bertalan s.k.                             Dr. K i s s Béla s.k.

  polgármester                                             jegyző

   

   

   

   


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!