szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

  MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  8/2011.(V.02.)

  R E N D E L E T E:

   

  Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról.

   

  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet          a l k o t j a:

   

  1.§.(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 1, 2, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

   

  - 3 635 e/Ft tárgyévi költségvetési pénzmaradvánnyal,

  705 538 e/Ft bevétellel,

  705 533 e/Ft kiadással

  j ó v á h a g y j a.

   

  (2)       Az önkormányzat 2010. évi bevételeit jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

   

  (3)       Az önkormányzat kiadásait jogcímenként önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően h a g y j a   j ó v á.

   

  (4) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3/a. számú, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú mellékletnek megfelelően h a g y j a               j ó v á.

   

  2. §. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű levezetését a 4/a. és 4/b. számú melléklet tartalmazza.

   

  3.§. Az Önkormányzat hitelállományának alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

   

  4.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint h a g y j a   j ó v á.

   

  5.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 7. számú mellékletben foglaltak szerint h a g y j a   j ó v á.

   

  6.§. Az Önkormányzat létszámkeretét a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

   

  7. §. Az Önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerint vagyonát az 1. számú függelékben szereplő adatok alapján 1 650 079 e/Ft-ban                 á l l a p í t j a   meg.

   

  8. §. Az Önkormányzat 2010. évben nyújtott közvetett támogatásai:

   

  a)      -  óvodai ellátottak térítési díjához 20-40-50 %-os támogatás összege 301 e/Ft

  -  iskolai ellátottak térítési díjához 10-20-40 %-os támogatás összege   516 e/Ft

  -  szociális ellátottak térítési díjához nyújtott támogatás összege           265 e/Ft

  b)      Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújtott.

  c)      Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosított.

  d)      Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott.

  e)      Egyéb kedvezményt vagy   kölcsönt nem nyújtott.

   

  9.§. (1) A rendelet 2011. május 03. napján lép hatályba, hatályát veszti a 1/2010. (II. 11.) sz. költségvetési rendelet.

  (2)       A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

   

  M á r i a p ó c s, 2011. április 29.

   

  P a p p Bertalan s.k.                              K i s s Béla s.k.

  polgármester                                            jegyző

   

  M i k l ó s s y András Kálmánné s.k.     Dr. Királyházi Csaba s.k.                                    jkv. hitelesítő                                     jkv. hitelesítő 

   

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2011. május 02. napján kihirdettem.

  Máriapócs, 2011. május 02.

  K i s s Béla

  jegyző

   


  Máriapócs Város Önkormányzata által fenntartott Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben pedagógus álláshelyek megszüntetéséről

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK

  18/2011. (VIII. 18.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

   

  Máriapócs Város Önkormányzata által fenntartott Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben  pedagógus álláshelyek megszüntetéséről

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

   

  1. § Máriapócs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló             3/2011. (III. 21.) rendeletében meghatározott létszámkeretet az                1. számú melléklet szerint módosítja.

  „A létszámcsökkentés végrehajtása során a Máriapócs Város Önkormányzata által fenntartott Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű  Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 9 közalkalmazotti álláshelyet 2011. augusztus 31. napjával megszüntet.

  2.§.a.) A   Képviselő-testület fenntartói körén belül  az önkormányzat hivatalánál,  -    a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy átszervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának  megszakítása nélküli foglalkoztatására  nincs lehetőség,  és

   

   

  2.§.b.) az  önkormányzat intézményei  létszámhelyzetének és az intézmények  közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás  lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött   a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről .

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

  3.§   A  rendelet 2011. augusztus 18.  napján lép hatályba.

   

   

  M á r i a p ó c s, 2011. augusztus 17.

   

   

  P a  p p  Bertalan s.k.                  K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                 jegyző

   

   

  Dr. Királyházi Csaba s.k.              Miklóssy András Kálmánné s.k.

  jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2011. augusztus 18.-án kihirdettem.

  Máriapócs, 2011. augusztus 18.

   

  K i s s  Béla

  jegyző

   

   

   

   

   

   

   

  1.  melléklet a  18/2011. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletéhez

   

  Önálló és részben önálló intézmények 2011. évi létszámkeret módosítása

   

  Cím

  szám:

  Alcím:

  Címnév:

  Eredeti létszámkeret

  Módosítás

  (fő)

  Módosított létszámkeret

  1.

   

  Polgármesteri Hivatal

  14

  0

  14

   

  1.

  Városgazdálkodás

  58

  0

  58

   

  3.

  Okmányiroda

  3

  0

  3

   

  4.

  Gyám- és építésigazgatás

  2

  0

  2

   

  9.

  Védőnői szolgálat

  2

  0

  2

   

   

  ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY ÖSSZ:

  79

  0

  79

   

  15.

  Általános Iskola

  32

  -9

  23

   

  16.

  Napköziotthonos Óvoda

  10

  0

  10

   

  17.

  Művelődési Ház

  2

  0

  2

   

  18.

  Id.O. és Alapszolg.Központ

  53

  0

  53

   

   

  RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZM. ÖSSZESEN:

  97

  -9

  88

   

   

  RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

  176

  -9

  167

   

   

  Ebből közfoglalkoztatottak:

  49

  0

  49

   

   

  RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN közfoglalkoztatottak nélkül:

  127

  -9

  118

   


  Az önkormányzati 2011. évi költségvetés módosításáról

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  19/2011.(IX.29.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

   

   

  Az önkormányzati 2011. évi költségvetés módosításáról

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

   

  A RENDELET HATÁLYA

   

  1.§ A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:  Képviselő-testület)  az önkormányzat

   

  bevételi főösszegét                754 699 ezer forintban

  kiadási főösszegét                 911 493 ezer forintban

  hiányát                                156 794 ezer forintban

  állapítja meg.

   

  A bevétlek módosítását az egyes számú melléklet tartalmazza.

  A kiadások módosítását a kettes számú melléklet tartalmazza.

   

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

   

  2. § A rendelet 2011. szeptember 29. napján lép hatályba.

   

  M á r i a p ó c s, 2011. szeptember 28.

  P a p p Bertalan s.k.                                         Dr. K i s s Béla s.k.

  polgármester                                                          jegyző

   

  P o l y á k  Tibor  s.k.                     M i k l ó s s y  András Kálmánné s.k.

  jkv. hitelesítő                                                    jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2011. szeptember 29.-én kihirdettem.

  Máriapócs, 2011. szeptember 29. 

  Dr. K i s s Béla

  jegyző


  A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő családok támogatásáról

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  21/2011.(IX.29.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

  A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő családok támogatásáról

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a  helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 103/B §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 18.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

   

  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

   

  1.§ A rendelet célja: A Máriapócs Város közigazgatási területén lakó, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő családok helybeni általános iskoláztatási és helybeni óvodáztatási költségeinek enyhítése, az étkezési térítési díjhoz történő önkormányzati támogatás biztosításával.

   

  2.§ A  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  nem  részesülő  családok jövedelem és vagyonvizsgálat nélkül térítési díj kedvezményben részesülnek.

   

  3.§ A kedvezmény mértéke:

   

  1. három és több gyermekes családok esetén, a normatív támogatáson túl, gyermekenként a térítési díj: 10 %-a.
  2. kétgyermekes családok esetén gyermekenként a térítési díj: 40 %-a.
  3. egy gyermekes családok esetén gyermekenként a térítési díj: 20 %-a.

   

  ZÁRÓ RENDELKEZÉS

   

  4.§ A rendelet 2011. október 1. napjától lép hatályba.

   

  M á r i a p ó c s, 2011. szeptember 28.

   

  P a p p  Bertalan s.k.                                Dr. K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                                    jegyző

   

  P o l y á k  Tibor s.k.                        M i k l ó s s y  András Kálmánné s.k.

  jkv. hitelesítő                                            jkv. hitelesítő

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2011. szeptember 29.-én kihirdettem.

  Máriapócs, 2011. szeptember 29. 

  Dr. K i s s Béla

  jegyző 


  Az önkormányzati 2011. évi költségvetés módosításáról.

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  22/2011.(XII.15.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

   

   

  Az önkormányzati 2011. évi költségvetés módosításáról.

   

   

  1.§ A  Máriapócs  Város  Önkormányzat   Képviselő-testülete                       (a továbbiakban: Képviselő-testület)  az önkormányzat

   

  bevételi főösszegét           741 353 ezer forintban

  kiadási főösszegét            890 034 ezer forintban

  hiányát                                 148 681 ezer forintban

   

  á l l a p í t j a meg.

   

   

   

  A bevétlek módosítását az egyes számú melléklet tartalmazza.

  A kiadások módosítását a kettes számú melléklet tartalmazza.

   

   

  2.  § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

  A rendelet többi része változatlan marad.

  A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző   gondoskodik.

   

   

  M á r i a p ó c s, 2011. december 15.

   

  P a p p  Bertalan s.k.                            Dr. K i s s  Béla s.k.

  polgármester                                              jegyző

   

  P o l y á k  Tibor s.k.                     V i n c z e  Tibor s.k.

  jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

   

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2011. december 15.-én kihirdettem.

  Máriapócs, 2011. december 15. 

   

  Dr. K i s s Béla

  jegyző


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!