szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  Fekete Madonna Zarándokvonat

  F E L H Í V Á S!

   

  Fekete Madonna Zarándokvonat
  2015.06.22.-25. (4 nap/ 3 éj)
   

  Az idei évben már ötödször indul Lengyelországba, Magyarországról és a Kárpát-medence minden részéből érkező sok száz résztvevővel ez a különleges élményeket ígérő vonatos zarándoklat.
  Czestochowa a világ egyik legnagyobb zarándokhelye, évente több millióan keresik fel ezt a magyar pálosok által alapított Szűz Mária Kegyhelyet, melynek legfőbb éke a középkori csodatévő Fekete Madonna ikon. Itt töltünk majd három éjszakát és rengeteg lelki élményt tartogató két  teljes napot. Kapin István atya mellett lelki vezetőink lesznek Székely János és Tamás József püspökök és Bátor Botond pálos szerzetes.

  Részvételi díj: 34.900 Ft./fő +2.200 Ft. utasbiztosítás.

  Jelentkezési határidő és előleg befizetés (15.000 Ft/fő): 2015. május 10.

  Jelentkezés és előleg befizetés: Bunya Csilla (Polgármesteri Hivatal Titkárság) személyesen, vagy a 42/554-501 telefonszámon.


  Pályázati hirdetés

   

   

   

   

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

   

                         

  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  Máriapócs Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető)

  beosztás ellátására.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                         

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama:

  A vezetői megbízás határozott időre, 2016.05.01-től 2021. 04.30-ig szól.

  A munkavégzés helye:

  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

   

   

  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - intézményvezetés; - könyvtárosi feladatok ellátása; - a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése; - felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért;- pályázatok elkészítése, benyújtása.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.)Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                         

  Pályázati feltételek:

  §         Felsőfokú képesítés, Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség. A felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges,

   

  §         a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyútó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G.§ (3)bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

  §         büntetlen előélet és nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

  §         magyar állampolgárság

   

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  §         könyvtárban és közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  §         a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

  §         végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,

  §         szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,

  §         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

  §         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot,

  §         az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

  §         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

  §         nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,

  §         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes aadatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

  §         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

   

  A beosztás betölthetőségének időpontja:

  A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Bertalan polgármester nyújt, a 06-42-554-501 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  §         Postai úton, a pályázatnak a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2013 , valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató.

   

  §         Személyesen: Papp Bertalan polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

   

  §         www.mariapocs.hu

   

   

  www.kozigallas.gov.hu

   

   

   

   

   


  Testületi ülés meghívó

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L                       

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma:  75-10 /2016.

   

  M  E  G  H  Í  V  Ó

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   2016. FEBRUÁR 15. NAPJÁN (H É T F Ő) DU. 15:00 ÓRAKOR

   TARTANDÓ ÜLÉSÉRE TISZTELETTEL  M E G H Í V O M

   

            Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terem

   

  NAPIREND ELŐTT:

   

  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

   

  N A P I R E N D:

   

   

  1./ Máriapócs       Város       Önkormányzat     adósságot     keletkeztető    ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

   Előkészítő:  Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;       

                             Dávida Lászlóné pénzügyi főelőadó;

    Muszák Sándorné pénzügyi főelőadó;

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester;

                        Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

   Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  2./  Máriapócs     Város    Önkormányzat     Képviselő-testületének ../2016.(II. 15.) rendelet-tervezete a 2016. évi önkormányzati költségvetésről

  Előkészítő: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;       

  Dávida Lászlóné pénzügyi főelőadó;

  Muszák Sándorné pénzügyi főelőadó;

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

                              Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  3./  Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása

  Előkészítő: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;       

  Dávida Lászlóné pénzügyi főelőadó;

  Muszák Sándorné pénzügyi főelőadó;

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

                              Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  4./ Máriapócs Kulturális Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) kiírt pályázat eredményéről

   Előkészítő:   Papp Bertalan polgármester;

                        Dávida Lászlóné pénzügyi főelőadó;

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester;

                       Tamás László Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

   

  5./ Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve

  Előkészítő:   Vonáné Pásztor Éva intézményvezető

  Előterjesztő: Vonáné Pásztor Éva intézményvezető

                        Tamás László Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

   

  6./ 2016. évi könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése

  Előkészítő:   Vonáné Pásztor Éva intézményvezető

  Előterjesztő: Vonáné Pásztor Éva intézményvezető

                        Tamás László Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

                              Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  7./ Máriapócs Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

  Előkészítő: Linzenbold Gábor

                      TÜRR ISTVÁN Képző- és Kutató Intézet Munkatársa;

  Előterjesztő: Linzenbold Gábor

                        TÜRR ISTVÁN Képző- és Kutató Intézet Munkatársa;

                        Papp Bertalan polgármester;   

                              Tamás László Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

   

  8./ Máriapócs  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2016.  évi munkaterve

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

   

  9./ A  köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítmény követelmények alapját képező 2016. évi célok megfogalmazása

    Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző

   

  10./  Egyeztetés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának feltételeiről

   Előkészítő: Sándor Veronika gyámügyi ügyintéző;

  Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

   Tamás László Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

        Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  11./ A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjának kitűzése

  Előterjesztő: Bajzáth Viktória intézményvezető;

   

                          

  12./  A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról

   Előterjesztő: Bajzáth Viktória intézményvezető;

   

   

  13./ Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Máriapócs 490/1 hrsz-ú, II. János Pál Pápa tér TOP pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció készítésére beérkezett ajánlatok

  Előkészítő:   Bukta Mihály műszaki főmunkatárs;

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester;

         Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  14./ SISTRADE Kft., és az E.ON Tisztántúli Áramhálózati Zrt. árajánlata és szerződés-tervezete Máriapócs Város közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére és karbantartására, valamint az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megállapodása az új szerződés megkötéséig

  Előkészítő:   Bukta Mihály műszaki főmunkatárs;

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester;

         Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  15./ Máriapócs  Város  Önkormányzatának  Vodafone  Magyarország  Mobil Távközlési Zrt-vel kötött szerződéséről

   Előkészítő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

  Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

  Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

   

  16./ Máriapócs  Települési  Ruszin  Nemzetiségi  Önkormányzat,   valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

  Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

   

   

  17./ Máriapócs  Települési  Roma  Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

  Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

   

  18./ Papp Bertalan polgármester 2016. évi szabadságának üzemezéséről

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester;

   

  19./ Tiszamenti   Regionális   Vízművek   Zrt.   üzemeltetésre  átadott  vízművek használatárért fizetendő bérleti díj összegéről

  Előkészítő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

  Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

       Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  20./ Tájékoztató   a   Megyei  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív Programok előkészítéséről

  Előkészítő: Papp Bertalan polgármester;

  Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester;

        Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

  21./ Tájékoztató a zártkerti ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről

         (Szóbeli előterjesztés)        

  Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

                         Bukta Mihály műszaki főmunkatárs;

   

  22./ Tájékoztató a köztemető bővítéséről

         (Szóbeli előterjesztés)        

  Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

                         Bukta Mihály műszaki főmunkatárs;

   

  23./  Egyebek

         - Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

   

  A 23. napirendi-pontot követően zárt ülés kerül megtartásra.

   

  Zárt ülés

   

  Tájékoztató a két ülés közötti szociális segélyezésről

   

  1./ Beiskolázási támogatással kapcsolatos fellebbezés

  Előkészítő: Kiss Krisztina szociális ügyintéző;

             Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

   

  2./ Nagy Norbert kérelme az Önkormányzat tulajdonában lévő pavilon bérletéről

       Előkészítő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

       Előterjesztő: Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

      Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

   

    M á r i a p ó c s, 2016. február 08.

   

      P a p p  Bertalan s.k.

                                                                                     polgármester

   

   


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!