szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(XI. 17.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa juttatásáról

   

  Előzetes hatásvizsgálat

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  A szociális célú tűzifa juttatásáról 8/2014.(XI.17.) önkormányzati rendeletéhez

   

  a.)a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   

       aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

   

  A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Máriapócs településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló személyek részére a téli fűtés biztosítására  természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa juttatást.

   

        ab.) környezeti és egészségi következményei:

   

  A rendelet által szabályozott jogosultak, szociálisan rászorultak számára így biztosítható, hogy a településen mindenki hozzájuthasson a meleg, fűtött lakáshoz. Az természetbeni juttatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.

   

  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

   

            A rendelet végrehajtásához szükséges, a kérelmek feldolgozásához szükséges  személyi állomány rendelkezésre áll. A környezettanulmány készítésébe bevonásra kerül a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ keretében működő Máriapócs közigazgatási területén alapszolgáltatásban dolgozó családgondozó.

   

  b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

   

  A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabály, A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló,59/2012.(XI.28.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdése szabályozza. A helyi önkormányzat a rendelet megalkotásával a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit határozza meg. 

   

   

   

   

   

  c.)      a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

   

  A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Máriapócsi  Közös Önkormányzati  Hivatala fogadja a kérelmeket és a rendelet alapján határozattal állapítja meg a jogosultságot. A szociális tűzifa házhoz szállításához segítséget nyújtanak a közfoglalkoztatásban résztvevők.

   

  M á r i a p ó c s, 2014. november 14.

   

   

   

   

           P a p p  Bertalan s.k.                     Dr.  Juhász Szabolcs s.k.

               polgármester                                           jegyző

   

   

       

                             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Száma: 2765-13. /2014.

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  8/2014.(XI. 17.)

  önkormányzati rendelete

  A szociális célú tűzifa juttatásáról

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)1. § (2) bekezdésében,

  az 1. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLV. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések

  1.§.  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.                                 A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

  2.§ (1)A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az e rendeletben meghatározottak szerint az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével a Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában kell benyújtani.

   (2)E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározásánál a Sztv. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni,

   (3) Jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.

  3.§ (1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít legfeljebb 1 m3 köbméter erejéig azon szociálisan rászoruló személynek, aki Máriapócson bejelentett állandó, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, és a (2) bekezdésében felsoroltak közül legalább 2 feltételnek egyidejűleg megfelel.

         (2)  A támogatás egyéb feltételeként a kérelmező

                          a) aktív korú munkanélküli,

                          b) időskorúak járadékában részesül,

                          c) lakásfenntartási támogatásban részesül,

                          d) egyedülálló, egyedül élő,

                          e) jövedelme (saját hibájából is) nincs

                          f) hagyományos fűtési móddal rendelkezik, vagy

                          h) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

  (3) Szociális tűzifajuttatásban ugyanazon lakásra egy jogosult kaphat természetbeni támogatást, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

  4.§ A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő 2015. január 15., az önkormányzat rendelkezésére álló 179 köbméter mennyiségű  tűzifa készlet erejéig.

  5.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ Máriapócsi telephely családgondozója által környezettanulmány végezhető.

  6.§ A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében  történik.

  7.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékét a 14 000,-Ft+ ÁFA, valamint a kiszállítás költségét visszafizetni.

   

  2. Záró rendelkezések

  8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.

   

  Máriapócs, 2014. november 14.

   

   

      Papp Bertalan s.k.                                                   Dr.  Juhász Szabolcs s.k.

                 polgármester                                                              jegyző

   

   

  A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2014. november 18. napon kihirdettem.

  Máriapócs, 2014. november 18.              

   

                                    

                                                                                    Dr. Juhász Szabolcs                                                                                                                jegyző

   

  1.    melléklet  A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 8/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelethez                                                                        

   

   

   KÉRELEM
  Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

   

  I. Személyi adatok

  1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

  Neve:....................................................................................................................................

  Születési neve: ......................................................................................................................

  Anyja neve: ..........................................................................................................................

  Születés helye, ideje: .............................................................................................................

  Lakóhely: ………………….irányítószám………...................................................... település

  ....................................utca/út/tér ............ házszám .......... épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó

  Tartózkodási hely: ……………………... irányítószám ............................................. település ....................................utca/út/tér ........... házszám ......... épület/lépcsőház ........... emelet, ajtó

   

  Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

  Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................

   

  2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő

   

  3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

  Név

  Születési helye, ideje

  Anyja neve

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

  - aki aktív korúak ellátásában,   akkor e személyek száma ............ fő

  - időskorúak járadékában részesülő, akkor a személyek száma,

  - aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

  - lakásfenntartási támogatásban részesülő  / nem részesülő,

  - hagyományos fűtési móddal rendelkezem     / nem  rendelkezem,

  - fatüzelésre  alkalmas fűtőberendezéssel  rendelkezem / nem rendelkezem

  / a megfelelőt kérem aláhúzni/

  Jövedelmi adatok

  A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

   

  A.

  B.

  C.

  A jövedelem típusa

  Kérelmező

  A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

  1.

  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
  ebből: közfoglalkoztatásból származó

   

   

   

   

   

   

  2.

  Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

   

   

   

   

   

   

  3.

  Táppénz, gyermekgondozási támogatások

   

   

   

   

   

   

  4.

  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

   

   

   

   

   

   

  5.

  Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

   

   

   

   

   

   

  6.

  Egyéb jövedelem

   

   

   

   

   

   

  7.

  Összes jövedelem

   

   

   

   

   

   

  III. Lakásviszonyok

  A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2

  A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

  IV. Nyilatkozatok

  1. A kérelemmel érintett lakásba  - hagyományos fűtési móddal rendelkezik : igen - nem

  (a megfelelő rész aláhúzandó)

  2.Fatűzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: igen – nem ( a megfelelő rész aláhúzandó)

  3.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

  - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

  - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

  Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a

  szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört

  gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

  Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során

  történő felhasználásához.

  Máriapócs,………………………………….

  ..........................................................................
  kérelmező aláírása

  ..........................................................................
  a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

   

  I N D O K O L Á S

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  A szociális célú tűzifa juttatásáról 8/2014. (XI.17.) önkormányzati rendeletéhez

  Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

   

           A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet szabályozza, hogy Máriapócs város a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesül. 179 m3 tűzifa beszerzéséhez             3.409.950,-Ft. összegű támogatást használhat fel. A támogatás átutalása 2014.11.03. napján megtörtént.  

              Az 46/2014. (IX.25) BM rendelet 2.§ (1) bekezdése szabályozza, hogy szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni.

               Az önkormányzati rendelet 3.§-a szabályozza a támogatás jogosultsági feltételeit, a juttatás mértékét.

              Az önkormányzati rendelet 4.§-a meghatározza a kérelmek benyújtási határidejét, az 5.§ a jogosultság ellenőrzését. A 6. § szabályozza, hogy a kérelmek beérkezése és feldolgozás beérkezési sorrendben történik.

              A szociális célú tűzifa egyszeri ellátás, és a későbbiekre vonatkozóan nincs információ arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletben foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni. A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége indokolja.

   

  M á r i a p ó c s, 2014. november 6.

   

              P a p p  Bertalan s.k.                              Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                  polgármester                                                    jegyző

   

   

   

   

   


  3/2015.(II.13.) rendelet

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                 „ M Á S O L A T „

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Szám: 401-12/2015.

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  3/2015. (II. 13.) RENDELETE

  az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

   

  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

  1. § A rendelet hatálya

  (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

   

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

  521 854 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  577 665 E Ft

  Költségvetési kiadással

  55 811 E Ft

  37 970 E Ft

  17 841E Ft

  Költségvetési egyenleggel

  -ebből működési

  felhalmozási

  állapítja meg.

   

  (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

  (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

  (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

  3. § A költségvetés részletezése

  A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

  (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

  (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

  (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

  (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3 melléklet szerint határozza meg.

  (8) Az Önkormányzat a kiadások között 16 000 E Ft céltartalékot állapít meg.

  4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

  (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

  (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

  (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

  (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

  (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

  (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

  (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

  (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  5. § Az előirányzatok módosítása

  (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

  (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

  (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

  6. § A gazdálkodás szabályai

  (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

  (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

  (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

  7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

  (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  8. § Záró és vegyes rendelkezések

   

  (1) Ez a rendelet 2015. február 13.-án lép hatályba.

  (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a képviselő – testület  2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló 1/2014. (II.05.) rendelete.

   

     Papp Bertalan s.k.                                           Dr. Juhász Szabolcs s.k.

      polgármester                                                            jegyző

   

  A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.

  Máriapócs, 2015. február 13.

  Dr. Juhász Szabolcs

  jegyző

   

  2015. évi szociális költségvetés

   

  Megnevezés

  2015. évi szociális költségvetés

  Központi e/Ft.

  önkorm. e/Ft

  Összesen e/Ft

  Jegyző hatáskörébe tartozó ellátások

   

   

   

   

  Rendszeres szociális segély

  22

    1440

    160

   1600

  Foglalkoztatás helyettesítő támogatás

  230

    7600

  1900

   9500

  Lakásfenntartási támogatás

  200

    6300

    700

   7000

  Összesen

   

  15.340

  2.760

  18.100

  Önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások

   

   

   

   

  TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

   

   

   

   

  Lakhatási támogatás

   

   

  13000

   

  Krízis támogatás/rendkívüli települési támogatás

   

   

   3307

   

  Gyógyszertámogatás

   

   

   3000

   

  Természetbeni szociális ellátás:

   

   

   

   

  ·        Karácsonyi csomag, (stb)

   

   

  3500

   

  ·        Szociális tűzifa 2014. évi dec. önerő

   

   

   1000

   

  ·        Szociális tűzifa 2015. évi dec. önerő

   

   

   1200

   

  Gyermekétkeztetés szociális támogatása

   

   

  1300

   

  Szociális temetkezés

   

   

    600

   

  Köztemetés

   

   

    600

   

  Közfoglalkoztatás önerő

   

   

  2500

   

  Beiskolázási támogatás

   

   

  1600

   

  Összesen:

   

   

            31.607

   

  Mindösszesen

   

  15.340

            34.367

  49.707

   

  Máriapócs Város Önkormányzat

  ELŐTERJESZTÉS

   

  A Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

  Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Máriapócs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

  Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

  A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

  Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

  –       településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),

  –       óvodai ellátás,

  –       szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,

  –       egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),

  –       kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),

  –       helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),

  –       lakás- és helyiséggazdálkodás,

  –       honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,

  –       közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,

  –       helyi közfoglalkoztatás,

  –       helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,

  –       sport, ifjúsági ügyek,

  –       nemzetiségi ügyek,

  –       helyi közösségi közlekedés biztosítása,

  –       hulladékgazdálkodás,

  –       távhőszolgáltatás,

  –       kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

  További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

  –       törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

  –       törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,

  –       a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

  A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik. 

  A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

   

  1.      Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

  2.      A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

  3.      A szociálisan rászorultak támogatása.

  4.      Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.

  5.      Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

  6.      Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

  7.      Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

  A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 521 854 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 55 811 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 577 665 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 17%-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A 2015-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

  A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

  A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 63%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 27 %-át tudjuk előirányozni.

  A 2015. évben a költségvetési bevételek 29 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

  A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

  Önkormányzatok működési támogatásai:                                         259 527 e/Ft

  Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   47 309 e/Ft

  Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               136 335 e/Ft              

  Közhatalmi bevételek:                                                                        43 150 e/Ft

  Működési bevételek:                                                                           11 408 e/Ft

  Felhalmozási bevételek:                                

  Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 24 125 e/Ft

  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

  Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:

  Belföldi értékpapírok bevételei:

  Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:                     35 395 e/Ft

  Finanszírozási bevételek:                                                                  20 416 e/Ft

  Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:

  A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 577 665 ezer Ft, 12 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

  Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 17 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 33 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 98 000 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra növekedett.

  A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

  Az Önkormányzat az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához nem  tervez hozzájárulni. A településen működő Roma és Ruszin nemzetiségi önkormányzatok  működési kiadásaihoz nem járul hozzá, biztosítja a működés feltételeit.

  A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

   

  Személyi juttatások:                                                                          127 721 e/Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          33 513 e/Ft

  Dologi kiadások:                                                                               127 411 e/Ft

  Tartalékok:                                                                                        16 000 e/Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           61 324 e/Ft

  Egyéb működési célú kiadások:                                                       12 520 e/Ft

  Beruházások:                                                                                   154 176 e/Ft

  Felújítások:

  Egyéb felhalmozási kiadások:

  Finanszírozási kiadások:

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

  A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

  Társadalmi, gazdasági, hatások

  A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

  A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

  Környezeti és egészségügyi következmények

  A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

  A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

  A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

  A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

  A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

  A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

  A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

   

  Máriapócs, 2014. február 6.

                                                                                                                           Papp Bertalan s. k.

                                                                                                                              polgármester                                                                                                                     

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat polgármestere

  Szám:........./2015.

   

  E L Ő T E R J ES Z T É S

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

  A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat              1. melléklete tartalmazza.

  Kérem a határozati javaslat elfogadását.

  Kelt: Máriapócs, 2015. február 06.

   

  Papp Bertalan s. k.

  polgármester

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat

  ……/2015. ( II. 13.) ….. határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

  Határidő: azonnal      

  Felelős: Polgármester

   

  K. m. f.

   

                  Papp Bertalan s. k.                                       Dr. Juhász Szabolcs s. k.                                                                               

                            polgármester                                                                          jegyző

   

  P.H.

   

                                                                                                  Ezer forintban!

   

  MEGNEVEZÉS

   

  Sorszám

  Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

  2016.

  2017.

  2018.

  ÖSSZESEN

  6=(3+4+5)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Helyi adók

  01

  45 100

  45500

  50500

  141100

  Osztalék, koncessziós díjak

  02

   

   

   

   

  Díjak, pótlékok, bírságok

  03

  500

  500

  500

  1500

  Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

  04

   

   

   

   

  Részvények, részesedések értékesítése

  05

   

   

   

   

  Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

  06

   

   

   

   

  Kezesség-, illetve garanciavállalással  kapcsolatos megtérülés

  07

   

   

   

   

  Saját bevételek (01+… .+07)

  08

  45600

  46000

  51000

  142600

  Saját bevételek  (08. sor)  50%-a

  09

  22800

  23000

  25500

  71300

  Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

  10

   

   

   

   

  Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

  11

   

   

   

   

  Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

  12

   

   

   

   

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

  13

   

   

   

   

  Adott váltó

  14

   

   

   

   

  Pénzügyi lízing

  15

   

   

   

   

  Halasztott fizetés

  16

   

   

   

   

  Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

  17

   

   

   

   

  Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

  18

   

   

   

   

  Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

  19

   

   

   

   

  Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

  20

   

   

   

   

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

  21

   

   

   

   

  Adott váltó

  22

   

   

   

   

  Pénzügyi lízing

  23

   

   

   

   

  Halasztott fizetés

  24

   

   

   

   

  Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

  25

   

   

   

   

  Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

  26

   

   

   

   

  Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

  27

  22800

  23000

  25500

  71300

   

  Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

  J e g y z ő j é t ő l

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon: 42/554-501

  Telefax: 42/554-502

  Száma:        /2015.

   

                     I N D O K O L Á S

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló ________/2015. (II. 13.) rendelet-tervezetéhez

  Az Országgyűlés 2014. december 29-én kihirdette a Magyarország 2015. évi  központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényét.         E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól. 

  Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.

  Az új szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek  (ideértve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési kiadásai. A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait. A jogszabályban megfogalmazódik az önkormányzatok állami feladatainak bemutatása, amennyiben az önkormányzat az állammal kötött külön megállapodás alapján állami feladatot is ellát. Jelenleg az önkormányzat ilyen jellegű szerződéssel nem rendelkezik, az Általános Iskola fenntartása 2013. január 1. napjával állami irányítás alá került.

  A  jogszabályoknak megfelelően a város 2015. évi költségvetés előkészítése formailag:

  A rendelet-tervezet tartalmazza:

  -       önkormányzati szinten összevont költségvetést

  -       önkormányzat költségvetését

  -       önkormányzati közös hivatal költségvetését

  -       Napköziotthonos Óvoda

  -       Művelődési Ház költségvetési mérlegét.

  Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :

  ·        Az Önkormányzat működési bevételeit:

  - közhatalmi bevételeket

  - intézményi működési bevételeket

  ·        Támogatások, kiegészítések

  - normatív támogatások

  - központosított támogatások

  ·        Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

  - működési célú,

  - felhalmozás célú bevételek.

  ·        Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

  - működési célú,

  - felhalmozás célú bevételek.

  ·        Felhalmozási célú bevételek

  ·        Finanszírozási bevételek

  -       költségvetési maradvány igénybevétele

  ·        Az Önkormányzat költségvetési kiadásai  tartalmazzák :

  ·        Személyi juttatások

  ·        Munkaadót terhelő járulékok

  ·        dologi kiadásokat

  ·        ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)

  ·        egyéb működési célú kiadások

  ·        felhalmozási kiadások  (beruházások)

  ·        Tartalékok

  ·        költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)

  Az önkormányzat bevételi költségvetése:                   506 803 e/Ft 

  Költségvetési bankszámlák 2014. évi:                          35 395 e/Ft

  Lekötött betét:                                                               20 416 e/Ft

  Önkormányzat bevételek összesen:                        562 614 e/Ft

  Az önkormányzat összevont kiadási költségvetése:  562 614  e/Ft

  A jogszabályi változásokból adódóan 2015. évi költségvetésben is a finanszírozásra a  feladatalapú támogatás jellemző.

  Önkormányzati feladatok:

  Bevételek:

  Település üzemeltetés támogatása 12 823 e/ Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 018 e/Ft, közvilágítás fenntartására 4 800 e/Ft, köztemető fenntartására         399 e/ Ft, közutak fenntartására 2 606 e/Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 854 e/Ft.

  Önkormányzat működésének általános támogatása           18 677 e/ Ft

  Közös Önkormányzati Hivatal általános támogatása:           78 684 e/Ft

  Üdülőhelyi feladatok támogatása :                                                    961 e/Ft

  Óvoda működtetésének támogatása:                                   40 333 e/Ft

  Szociális feladatok támogatása:                                          34 367 e/Ft

  Óvoda gyermekétkeztetés elismert dolg. Bértám.               2 614 e/Ft

  Általános Iskola gyermekétkeztetés elismert dolg.bértám      7 586 e/Ft

  Óvoda gyermekétkeztetés üzemelt. Támogatása:             3 501 e/Ft

  Általános Iskola gyermekétkeztetés üzemelt. Támog:          10 161 e/Ft

  Közművelődési feladatok támogatása:                                   2 472 e/Ft

  Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                     44 831  e/Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatások támogatása Mpócs.                15 340 e/Ft

  Helyi adóbevételek:                                                              43 150 e/Ft

           -magánszem. komm. adó:                                                                            5 200 e/Ft

              -idegenforgalmi adó:                                                                           800 e/Ft

              -iparűzési adó:                                                                                31 350 e/Ft

              -talajterhelési díj:                                                                                 300 e/Ft

              -gépjárműadó (40%)                                                                       5 000 e/Ft

              -bírság, pótlékok:                                                                               500 e/Ft

  Intézményi működési bevételek bérleti díj:                            3 800e/Ft

  Iskola étkezési térítési díjak                                                    5 189 e/Ft

  Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig:                     5 446 e/Ft

  Hosszú közfoglalkoztatás  pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig:              8 159 e/Ft

  Hosszú időtartamú közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig                      5 264 e/Ft

  OEP támogatás(védőnői szolgálat):                                       4 160 e/Ft

  OEP iskola eü:                                                                           164 e/Ft

  Költségvetési bankszámlák (2014 évi):                             35 395 e/Ft

  Lekötött betét IVS áfa része                                                         20 416 e/Ft    

  IVS ÉARFŰ támogatás                                                       121 148 e/Ft

  EU önerő alap támogatás                                                     23 396 e/Ft

  Közművelődési érdekeltségnöv.tám.(Műv.Ház)                      4 000 e/Ft  

  Napelemek telepítése óvoda, és iskola épületére tám.         20 231 e/Ft

  Máriapócsért Alapítvány kölcsön visszafizetése                     1 427 e/Ft

  Közös Hivatal 2014. évi működési hozzájár.                       1 742 e/Ft

  Bevételek összesen:                                                         562 614 e/Ft

   

  Kiadások:

  Személyi juttatások:                                                          40  353 e/Ft

           -polgármester illetménye                                               5 584 e/Ft

           -képviselők tiszteletdíja                                                  4 600 e/Ft

           -polgármester költségtérítése                                          775  e/Ft

           -alpolgármester tiszteletdíja                                           1 885 e/Ft

           -alpolgármester költségtérítése                                       282 e/Ft      

           -városgazdálkodáson foglalk. bére                               4 921 e/Ft

            2 fő és a mezőőr

           -Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig:     4 799 e/Ft

  -Hosszú közfogl.  pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig                   7 189 e/Ft

  -Hosszú időtart.közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig        4 638 e/Ft

           -Védőnői szolgálat 2 fő                                                         4 180 e/Ft

           -Megbízási díjak                                                            1 500 e/Ft                                                                   

  Munkáltatót terhelő járulékok:                                           10 896 e/Ft

  Dologi kiadások:                                                               129 570 e/Ft

           -Köztemető fenntartás                                                              399 e/Ft

           -Közutak fenntartása                                                    2 606 e/Ft

           -Zöldterület gazdálkodással kapcs.                                      5 018 e/Ft

           -Közfoglalkoztatás közvetlen költségei                            114 e/Ft                                                                      

           -kifizetetlen számlák 2010. évi                                      5 129 e/Ft

           -települési víz                                                                2 000 e/Ft

           - hajtó- és kenőanyag                                                 4 500 e/Ft

           -közvilágítás                                                                 11 500 e/Ft

           -iskolai gyermekétkeztetés                                          19 964 e/Ft

           -készletbeszerzés                                                         7  000 e/Ft

           -egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)                     2 300 e/Ft

           -gázdíj                                                                            1 500 e/Ft

           -villamosenergia                                                            2 000 e/Ft

           -víz-és csatornadíj                                                         1 500 e/Ft

           -egyéb üzemeltetési szolg.                                            5 000 e/Ft

           - működési célú előzetesen felszámított áfa            17 000 e/Ft                                                                                        - IVS fordított Áfa tartalma                                         28 440 e/Ft

  -reprezentáció                                                                1 000 e/Ft

           -számlázott szellemi tev.                                               3 600 e/Ft

           -díjak, banki költségek                                                  3  500 e/Ft

           - egyéb dologi kiadások                                              5  500 e/Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatásai :                                           31 607 e/Ft

  Egyéb működési kiadások                                                       12 520 e/Ft       

            -kistérségi hozzájárulás    2014. évi                        7 653 e/Ft

           -kistérségi hozzájárulás    2015. évi                         4 867 e/Ft

  Felhalmozási kiadások:                                                    154 176 e/Ft        

           -IVS beruházás 2015.évi része  (ford.áfa nélk.)        129 048 e/Ft

           -Skoda gépkocsi beszerzés (20 % előleg, részlet)       2 650 e/Ft

           -Napelemek telepítése óvoda, iskola                      22 478 e/Ft                                                               

  Költségvetési tartalék:                                                       16 000 e/Ft

  Költségvetési szervek finanszírozása:                           167 492 e/Ft

           Polgámesteri Hivatal:                                                 102 222 e/Ft

           -normatív támogatás                                                    78 684 e/Ft

           -egyéb központi Máriapócs szociális ellátás                18 100 e/Ft

           -Működőképess.kiegészítő támogatás                          5 438  e/Ft                                                        

           Napköziotthonos Óvoda:                                              51 074 e/Ft

           -normatív támogatás                                                   46 448 e/Ft       -Működőképess. kiegészítő támogatás                         4 626  e/Ft

           Művelődési Ház:                                                          14 196 e/Ft

           -normatív támogatás                                                     2 472  e/Ft

           -Múködőképess.Kiegészítő támogatás                         7 724 e/Ft

          

  Az önkormányzati kiadásai összesen:                           562 614 e/Ft

  Közös Önkormányzati Hivatal:

  Bevételek:

  A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Máriapócs és Pócspetri  vonatkozásában a 2014. 01. 01. lakosságszámot figyelembe véve (Máriapócs 2168 fő, Pócspetri 1757 fő). Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 684 400 Ft.  A támogatás alapja a jogszabályban elismert hivatali létszám alapján összesen 17,18 fő x 4 580 000 Ft számítással.

  A működési támogatás 78 684 e/Ft.

  Kiadások:

  A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait Máriapócson 11 fő, Pócspetriben 6 fő, összesen 17 fő köztisztviselő látja el.

  Személyi juttatás:                                                              53 476 e/Ft 

  -       alapilletmény, pótlékok:                                           48 804 e/Ft

  -       jubileumi jutalmak                                                           872  e/Ft

       - munkábajárás, belföldi kiküldetés:                                  400 e/Ft

       - cafeteria:                                                                         3 400 e/Ft

  Munkáltatót terhelő járulékok:                                         13 466 e/Ft

  Dologi kiadások:                                                                17 180 e/Ft

  Szociális ellátások Máriapócs                                           18 100 e/Ft

  Szociális ellátások Pócspetri                                             11 617 e/Ft

  Összes kiadás                                                                   113 839 e/Ft

  Az önkormányzati hivatal Máriapócs előirányzatai között szerepel a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres szociális juttatások 18 100 e/Ft összeggel. Pócspetri Községi Önkormányzat jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátása összesen 11 617 e/Ft, melynek finanszírozását az önkormányzatok biztosítják.

  Máriapócs, 2015. február 6.

                                                                   

                                                                    Dr. Juhász Szabolcs s. k.

                                                                                   jegyző

   

   

  B E V É T E L E K
  1. sz. táblázatEzer forintban
  Sor-
  szám
  Bevételi jogcím2015. évi előirányzat
  ABC
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)259 527
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása97 361
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása40 333
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása58 229
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 472
  1.5.Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám)16 301
  1.6.Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.)44 831
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)47 309
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 47 309
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)28 440
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)136 335
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei IVS136 335
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás136 335
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)43 150
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)38 150
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói38 150
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
  4.2.Gépjárműadó5 000
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)11 408
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke4 400
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak5 761
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 154
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése1 093
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)24 125
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (Máriapócsért Alapítvány )1 427
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz22 698
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
     9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)521 854
     10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)35 395
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele35 395
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)20 416
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése20 416
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
      16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
      17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)55 811
      18.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)577 665
  B E V É T E L E K
  1. sz. táblázatEzer forintban
  Sor-
  szám
  Bevételi jogcím2015. évi előirányzat
  ABC
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)259 527
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása97 361
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása40 333
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása58 229
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 472
  1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 16 301
  1.6.Elszámolásból származó bevételek44 831
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)47 309
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 47 309
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)28 440
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)136 335
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei136 335
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás136 335
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)34 556
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)29 556
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói29 556
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
  4.2.Gépjárműadó5 000
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)11 408
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke4 400
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak5 761
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 154
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése1 093
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)24 125
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről1 427
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz22 698
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
     9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)513 260
     10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)35 395
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele35 395
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)20 416
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése20 416
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
      16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
      17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)55 811
      18.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)569 071
     
  K I A D Á S O K
  2. sz. táblázatEzer forintban
  Sor-
  szám
  Kiadási jogcímek2015. évi előirányzat
  ABC
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)414 895
  1.1.Személyi  juttatások120 954
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31 686
  1.3.Dologi  kiadások172 411
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai61 324
  1.5Egyéb működési célú kiadások12 520
  1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 
  1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések 
  1.8.   - Elvonások és befizetések 
  1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre12 520
  1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások 
  1.16.   - Kamattámogatások 
  1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
  1.18.Tartalékok16 000
  1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék16 000
  1.20.   - Céltartalék 
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)154 176
  2.1.Beruházások154 176
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás151 526
  2.3.Felújítások 
  2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások 
  2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 
  2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  2.12.   - Lakástámogatás 
  2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
  3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)569 071
  4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 
  4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
  4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
  4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
  5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) 
  5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.3.Kincstárjegyek beváltása 
  5.4.Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
  5.5.Belföldi kötvények beváltása 
  5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
  6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 
  6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 
  6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 
  6.3.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 
  6.4.Pénzügyi lízing kiadásai 
  7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 
  7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.3.Külföldi értékpapírok beváltása 
  7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 
  7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 
  8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
  9.Váltókiadások 
  10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 
  11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)569 071
     
  KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
  3. sz. táblázatEzer forintban
  1Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)-55 811
  2.Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
   (+/-)
  55 811
  B E V É T E L E K
  1. sz. táblázatEzer forintban
  Sor-
  szám
  Bevételi jogcím2015. évi előirányzat
  ABC
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
  1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  
  1.6.Elszámolásból származó bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei  
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás 
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás 
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)8 594
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)8 594
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói8 594
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
  4.2.Gépjárműadó 
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak 
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó  
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése 
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
     9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)8 594
     10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése 
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
      16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
      17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 
      18.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)8 594
  B E V É T E L E K
  1. sz. táblázatEzer forintban
  Sor-
  szám
  Bevételi jogcím2015. évi előirányzat
  ABC
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
  1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  
  1.6.Elszámolásból származó bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei  
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás 
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás 
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói 
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
  4.2.Gépjárműadó 
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak 
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó  
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése 
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
     9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 
     10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése 
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
      16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
      17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 
      18.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 
   I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
  (Önkormányzati szinten)
  2.1.sz. melléklet
       Ezer forintban !
  Sor-
  szám
  Bevételek Kiadások 
  Megnevezés2015. évi előirányzatMegnevezés2015. évi előirányzat
  ABCDE
  1.Önkormányzatok működési támogatásai259 527Személyi juttatások127 721
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről47 309Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33 513
  3.2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 172 411
  4.Közhatalmi bevételek43 150Ellátottak pénzbeli juttatásai61 324
  5.Működési bevételek11 408Egyéb működési célú kiadások12 520
  6.Működési célú átvett pénzeszközök24 125Tartalékok16 000
  7.6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   
  8.    
  9.    
  10.    
  11.    
  12.    
  13.Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)385 519Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)423 489
  14.Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )37 970Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 
  15.   Költségvetési maradvány igénybevétele 35 395Likviditási célú hitelek törlesztése 
  16.   Vállalkozási maradvány igénybevétele  Rövid lejáratú hitelek törlesztése 
  17.   Betét visszavonásából származó bevétel 2 575Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 
  18.   Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 
  19.Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)  Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 
  20.   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 
  21.   Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
  22.Váltóbevételek Váltókiadások 
  23.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   
  24.Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)37 970Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 
  25.BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)423 489KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)423 489
  26.Költségvetési hiány:37 970Költségvetési többlet:-
  27.Tárgyévi  hiány:-Tárgyévi  többlet:-
   II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
  (Önkormányzati szinten)
  2.2.sz. mell.
       Ezer forintban !
  Sor-
  szám
  Bevételek Kiadások 
  Megnevezés2015. évi előirányzatMegnevezés2015. évi előirányzat
  ABCDE
  1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről136 335Beruházások154 176
  2.1.-ből EU-s támogatás136 3351.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás151 526
  3.Felhalmozási bevételek Felújítások 
  4.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 
  5.4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 
  6.Egyéb felhalmozási célú bevételek   
  7.    
  8.    
  9.    
  10.    
  11.  Tartalékok 
  12.Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)136 335Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)154 176
  13.Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)17 841Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 
  14.Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 
  15.Vállalkozási maradvány igénybevétele  Rövid lejáratú hitelek törlesztése 
  16.Betét visszavonásából származó bevétel 17 841Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 
  17.Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 
  18.Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 
  19.Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése 
  20.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 
  21.Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   
  22.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   
  23.Értékpapírok kibocsátása   
  24.Egyéb külső finanszírozási bevételek   
  25.Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)17 841Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
  (13.+...+24.)
   
  26.BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)154 176KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)154 176
  27.Költségvetési hiány:17 841Költségvetési többlet:-
  28.Tárgyévi  hiány:-Tárgyévi  többlet: 
  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
     Ezer forintban !
  Sor-számMEGNEVEZÉSÉvekÖsszesen
  (F=C+D+E)
  2016. 2017.2.018.
  ABCDEF
  1.Skoda gépkocsi             1 500                1 500                1 500                4 500   
  2.                       -     
  3.                       -     
  4.                       -     
  5.                       -     
  6.ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG            1 500               1 500               1 500               4 500   
  Máriapócs Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
    Ezer forintban !
  Sor-számBevételi jogcímek2015. évi előirányzat
  ABC
  1.Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                      43 150   
  2.Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 
  3.Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 
  4.Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 
  5.Bírság-, pótlék- és díjbevétel 
  6.Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 
  SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                      43 150   
  *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
   Máriapócs Város Önkormányzat  2015 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"))
    Ezer forintban !
  Sor-számFejlesztési cél leírásaFejlesztés várható kiadása
  ABC
  1.Skoda gépkocsi vásárlás                                       2 650   
  2.Napelemek telepítése óvoda, iskola                                       2 247   
  3.  
  4.ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE                                       4 897   
  Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
        Ezer forintban !
  Beruházás  megnevezéseTeljes költségKivitelezés kezdési és befejezési éve#HIV!2015. évi előirányzat#HIV!
  ABCDEF=(B-D-E)
  Skoda gépkocsi vásárlás7 0002015-2015 2 6504 350
  Napelemek telepítése óvoda, iskola22 4782015-2015 22 478 
  IVS434 6062013-2015277 118157 488 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  ÖSSZESEN:464 084 277 118182 6164 350
  Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
        Ezer forintban !
  Felújítás  megnevezéseTeljes költségKivitelezés kezdési és befejezési éve#HIV!2015. évi előirányzat#HIV!
  ABCDEF
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  ÖSSZESEN:     
       
  EU-s projekt neve, azonosítója:ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-213-0002 Integrált Városfejlesztés
     Ezer forintban!
  Források2015.2016.2017.utánÖsszesen
  Saját erő1 530  1 530
  - saját erőből központi támogatás   0
  EU-s forrás155 958  155 958
  Társfinanszírozás   0
  Hitel   0
  Egyéb forrás   0
      0
  Források összesen:157 48800157 488
       
  Kiadások, költségek2015.2016.2017.utánÖsszesen
  Személyi jellegű   0
  Beruházások, beszerzések157 488  157 488
  Szolgáltatások igénybe vétele   0
  Adminisztratív költségek   0
      0
      0
      0
  Összesen:157 48800157 488
       
       
  EU-s projekt neve, azonosítója:KEOP-4.10.0/N/14-2014-0419 Napelemek telepítése a Máriapócsi óvoda és iskola épületére
     Ezer forintban!
  Források2015.2016.2017.utánÖsszesen
  Saját erő2 247  2 247
  - saját erőből központi támogatás   0
  EU-s forrás20 231  20 231
  Társfinanszírozás   0
  Hitel   0
  Egyéb forrás   0
      0
  Források összesen:22 4780022 478
       
  Kiadások, költségek2015.2016.2017.utánÖsszesen
  Személyi jellegű   0
  Beruházások, beszerzések22 478  22 478
  Szolgáltatások igénybe vétele   0
  Adminisztratív költségek   0
      0
      0
      0
  Összesen:22 4780022 478
       
  #HIV!
       
  Támogatott neveHozzájárulás  (E Ft)
    
    
  Összesen:0
    9.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  MegnevezésÖnkormányzat01
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás01
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)259 527
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása97 361
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása40 333
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása58 229
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 472
  1.5.Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám.)16 301
  1.6.Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.)44 831
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)47 309
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 47 309
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)28 440
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)136 335
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei136 335
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás136 335
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)43 150
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)38 150
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói 
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)38 150
  4.2.Gépjárműadó5 000
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)8 989
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke3 800
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak (iskola étkezési díj)5 189
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó  
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése 
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)11 493
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (Máriapócsért Alap)1 427
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz10 066
  7.4.7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)506 803
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)35 395
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele35 395
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)20 416
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése20 416
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
     16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
     17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)55 811
     18.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)562 614
     
   Kiadások 
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)240 946
  1.1.Személyi  juttatások40 353
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 896
  1.3.Dologi  kiadások129 570
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai31 607
  1.5Egyéb működési célú kiadások12 520
  1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 
  1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések 
  1.8.   - Elvonások és befizetések 
  1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre12 520
  1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások 
  1.16.   - Kamattámogatások 
  1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
  1.18.Tartalékok16 000
  1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék16 000
  1.20.     - Céltartalék 
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)154 176
  2.1.Beruházások154 176
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás151 526
  2.3.Felújítások 
  2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások 
  2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 
  2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  2.12.   - Lakástámogatás 
  2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
  3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)395 122
  4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 
  4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
  4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) 
  5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.3.Kincstárjegyek beváltása 
  5.4.Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 
  5.5.Belföldi kötvények beváltása 
  5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
  6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)167 492
  6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 
  6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 
  6.3.Központi, irányító szervi támogatás167 492
  6.4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 
  6.5.Pénzügyi lízing kiadásai 
  7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 
  7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.3.Külföldi értékpapírok beváltása 
  7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 
  7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 
  8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
  9.Váltókiadások 
  10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)167 492
  11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)562 614
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 5
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 33
    "9.1.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  MegnevezésÖnkormányzat01
  Feladat megnevezéseKötelező feladatok bevételei, kiadása02
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)259 527
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása97 361
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása40 333
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása58 229
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 472
  1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások16 301
  1.6.Elszámolásból származó bevételek44 831
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)47 309
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 47 309
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)28 440
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)136 335
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei136 335
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás136 335
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)34 556
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)29 556
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói 
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)29 556
  4.2.Gépjárműadó5 000
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)8 989
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke3 800
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak5 189
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó  
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése 
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)11 493
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről1 427
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz10 066
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)498 209
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)35 395
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele35 395
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)20 416
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése20 416
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
     16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
     17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)55 811
     18.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)554 020
     
   Kiadások 
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)236 352
  1.1.Személyi  juttatások33 586
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 069
  1.3.Dologi  kiadások129 570
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai31 607
  1.5Egyéb működési célú kiadások12 520
  1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 
  1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések 
  1.8.   - Elvonások és befizetések 
  1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre12 520
  1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások 
  1.16.   - Kamattámogatások 
  1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
  1.18.Tartalékok20 000
  1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék16 000
  1.20.     - Céltartalék 
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)154 176
  2.1.Beruházások154 176
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás151 526
  2.3.Felújítások 
  2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások 
  2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 
  2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  2.12.   - Lakástámogatás 
  2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
  3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)390 528
  4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 
  4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
  4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) 
  5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.3.Kincstárjegyek beváltása 
  5.4.Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 
  5.5.Belföldi kötvények beváltása 
  5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
  6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)167 492
  6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 
  6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 
  6.3.Központi, irányító szervi támogatás167 492
  6.4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 
  6.5.Pénzügyi lízing kiadásai 
  7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 
  7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.3.Külföldi értékpapírok beváltása 
  7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 
  7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 
  8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
  9.Váltókiadások 
  10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)167 492
  11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)558 020
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 5
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 33
    "9.1.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  MegnevezésÖnkormányzat01
  Feladat megnevezéseÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadása03
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
  1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 
  1.6.Elszámolásból származó bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei  
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás 
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás 
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)8 594
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)8 594
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói 
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)8 594
  4.2.Gépjárműadó 
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak 
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó  
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése 
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)8 594
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése 
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
     16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
     17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 
     18.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)8 594
     
   Kiadások 
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)8 594
  1.1.Személyi  juttatások6 767
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 827
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5Egyéb működési célú kiadások 
  1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 
  1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések 
  1.8.   - Elvonások és befizetések 
  1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
  1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások 
  1.16.   - Kamattámogatások 
  1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
  1.18.Tartalékok 
  1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 
  1.20.     - Céltartalék 
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
  2.3.Felújítások 
  2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások 
  2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 
  2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  2.12.   - Lakástámogatás 
  2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
  3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)8 594
  4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 
  4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
  4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) 
  5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.3.Kincstárjegyek beváltása 
  5.4.Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 
  5.5.Belföldi kötvények beváltása 
  5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
  6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 
  6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 
  6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 
  6.3.Központi, irányító szervi támogatás 
  6.4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 
  6.5.Pénzügyi lízing kiadásai 
  7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 
  7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.3.Külföldi értékpapírok beváltása 
  7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 
  7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 
  8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
  9.Váltókiadások 
  10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 
  11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)8 594
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    (9.1.3. melléklet a ……2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  MegnevezésÖnkormányzat01
  Feladat megnevezéseÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadása04
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
  1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 
  1.6.Elszámolásból származó bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei  
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás 
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás 
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók 
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói 
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 
  4.2.Gépjárműadó 
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek 
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  5.4.Tulajdonosi bevételek 
  5.5.Ellátási díjak 
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó  
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése 
  5.8.Kamatbevételek 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  5.11.Egyéb működési bevételek 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 
  6.1.Immateriális javak értékesítése 
  6.2.Ingatlanok értékesítése 
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.4.Részesedések értékesítése 
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 
  9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
  10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések 
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 
  13.3.Betétek megszüntetése 
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása 
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 
      15.Váltóbevételek 
     16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 
     17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 
     18.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 
     
   Kiadások 
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 
  1.1.Személyi  juttatások 
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5Egyéb működési célú kiadások 
  1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 
  1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések 
  1.8.   - Elvonások és befizetések 
  1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
  1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások 
  1.16.   - Kamattámogatások 
  1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
  1.18.Tartalékok 
  1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 
  1.20.     - Céltartalék 
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
  2.3.Felújítások 
  2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások 
  2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 
  2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 
  2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 
  2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 
  2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 
  2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 
  2.12.   - Lakástámogatás 
  2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
  3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 
  4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) 
  4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
  4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
  5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) 
  5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 
  5.3.Kincstárjegyek beváltása 
  5.4.Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 
  5.5.Belföldi kötvények beváltása 
  5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
  6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 
  6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 
  6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 
  6.3.Központi, irányító szervi támogatás 
  6.4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 
  6.5.Pénzügyi lízing kiadásai 
  7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 
  7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 
  7.3.Külföldi értékpapírok beváltása 
  7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 
  7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 
  8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
  9.Váltókiadások 
  10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 
  11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezésePolgármesteri /közös/ hivatal02
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás01
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) 
  4.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  4.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.3.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.4.  4.3.-ból EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök11 617
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)11 617
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)102 222
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)102 222
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)113 839
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)113 839
  1.1.Személyi  juttatások53 476
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13 466
  1.3.Dologi  kiadások17 180
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai29 717
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)113 839
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 17
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.2.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezésePolgármesteri /közös/ hivatal02
  Feladat megnevezéseKötelező feladatok bevételei, kiadásai02
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) 
  4.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  4.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.3.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.4.  4.3.-ból EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök11 617
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)11 617
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)102 222
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)102 222
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)113 839
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)113 839
  1.1.Személyi  juttatások53 476
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó13 466
  1.3.Dologi  kiadások17 180
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai29 717
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)113 839
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 17
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.2.2. melléklet a ……/2015". (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezésePolgármesteri /közös/ hivatal02
  Feladat megnevezéseÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadásai03
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) 
  4.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  4.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.3.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.4.  4.3.-ból EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 
  1.1.Személyi  juttatások 
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.2.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezésePolgármesteri /közös/ hivatal02
  Feladat megnevezéseÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai04
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) 
  4.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
  4.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.3.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.4.  4.3.-ból EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 
  1.1.Személyi  juttatások 
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezéseNapköziotthonos Óvoda03
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás01
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)1 919
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke100
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak572
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó154
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése1 093
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök275
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)2 194
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)51 074
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)51 074
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)53 268
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)53 268
  1.1.Személyi  juttatások30 395
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8 207
  1.3.Dologi  kiadások14 666
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)53 268
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 12
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.3.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezéseNapköziotthonos Óvoda03
  Feladat megnevezéseKötelező feladatok bevételei, kiadásai02
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)1 919
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke100
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak572
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó154
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése1 093
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök275
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)2 194
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)51 074
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)51 074
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)53 268
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)53 268
  1.1.Személyi  juttatások30 395
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8 207
  1.3.Dologi  kiadások14 666
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)53 268
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 12
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.3.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezéseNapköziotthonos Óvoda03
  Feladat megnevezéseÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadásai03
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 
  1.1.Személyi  juttatások 
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.3.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezéseNapköziotthonos Óvoda03
  Feladat megnevezéseÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai04
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 
  1.1.Személyi  juttatások 
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezése Művelődési Ház és Városi Könyvtár03
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás01
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)500
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke500
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)740
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről740
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)1 240
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)14 196
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)14 196
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)15 436
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)15 436
  1.1.Személyi  juttatások3 497
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó944
  1.3.Dologi  kiadások10 995
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)15 436
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 2
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    9.3.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez
  Költségvetési szerv megnevezéseNapköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár03
  Feladat megnevezéseKötelező feladatok bevételei, kiadásai02
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)500
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke500
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)740
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről740
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)1 240
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)14 196
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)14 196
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)15 436
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)15 436
  1.1.Személyi  juttatások3 497
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó944
  1.3.Dologi  kiadások10 995
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)15 436
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 2
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.3.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezéseNapköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár03
  Feladat megnevezéseÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadásai03
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 
  1.1.Személyi  juttatások 
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
    ("9.3.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez")
  Költségvetési szerv megnevezéseNapköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár03
  Feladat megnevezéseÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai04
    Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat
  ABC
   Bevételek 
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke 
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke 
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke 
  1.4.Tulajdonosi bevételek 
  1.5.Ellátási díjak 
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése 
  1.8.Kamatbevételek 
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
  1.10.Biztosító által fizetett kártérítés 
  1.11.Egyéb működési bevételek 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei 
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  2.4.  2.3.-ból EU támogatás 
  3.Közhatalmi bevételek 
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
  4.3.  4.2.-ből EU-s támogatás 
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 
  5.1.Immateriális javak értékesítése 
  5.2.Ingatlanok értékesítése 
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
  6.Működési célú átvett pénzeszközök 
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
  8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele 
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 
     
     
   Kiadások 
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 
  1.1.Személyi  juttatások 
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
  1.3.Dologi  kiadások 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  1.5.Egyéb működési célú kiadások 
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  2.1.Beruházások 
  2.2.Felújítások 
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások 
  2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 
  3.Finanszírozási kiadások 
  4.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 
     
  Éves tervezett létszám előirányzat (fő)  
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)  
  Adatszolgáltatás
  az elismert tartozásállományról
         
  Költségvetési szerv neve:Máriapócs Város Önkormányzat
         
  Költségvetési szerv számlaszáma:11744058-15404084 
         
  Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft577 665    
  30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft   5129  
  Sor-számTartozásállomány megnevezése 30 nap
  alatti
  állomány
  30-60 nap
  közötti
  állomány
  60 napon
  túli
  állomány
  Át-ütemezettÖsszesen:
  1.Állammal szembeni tartozások     
  2.Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás     
  3.Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás     
  4.TB alapokkal szembeni tartozás     
  5.Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé     
  6.Egyéb tartozásállomány  5 129 5 129
  7.Összesen:  5 129 5 129
         
         
         
  Máriapócs, 2015. február 6.      
         
         
     Papp Bertalan s. k.   
     költségvetési szerv vezetője   
  B E V É T E L E K
  1. sz. táblázat  Ezer forintban
  Sor-
  szám
  Bevételi jogcím(2013. évi tény")(2014. évi várható")2015. évi előirányzat
  ABCDE
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)221 048261 743259 527
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása221 048112 21897 361
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 41 50940 333
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 70 30358 229
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 4932 472
  1.5.Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  4 50516 301
  1.6.Elszámolásból származó bevételek 30 71544 831
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 156 64947 309
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei   
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei  156 64947 309
  2.6.2.5.-ből EU-s támogatás  28 440
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 216 386136 335
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 518 
  3.2.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 213 868136 335
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás 213 868136 335
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)52 37035 85543 150
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)47 37030 22638 150
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók   
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói47 37030 22638 150
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)   
  4.2.Gépjárműadó5 0005 6295 000
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek   
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)21 25822 82511 408
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke 462 
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke13 1946 0804 400
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke 468 
  5.4.Tulajdonosi bevételek   
  5.5.Ellátási díjak8 0645 7125 761
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó  2 372154
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése 4 2921 093
  5.8.Kamatbevételek 832 
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 79 
  5.10.Biztosító által fizetett kártérítés   
  5.11.Egyéb működési bevételek 2 528 
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)18 190165 
  6.1.Immateriális javak értékesítése18 190  
  6.2.Ingatlanok értékesítése   
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 165 
  6.4.Részesedések értékesítése   
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)132 4424 85624 125
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  1 427
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz132 4424 85622 698
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)77 939  
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről77 939  
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   
     9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)523 247698 479521 854
     10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)   
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   
  10.3.   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)41 34728 90735 395
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele41 34728 90735 395
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)  20 416
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések   
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   
  13.3.Betétek megszüntetése  20 416
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása   
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   
      15.Váltóbevételek   
      16.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   
      17.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)41 34728 90755 811
      18.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)564 594727 386577 665
       
  K I A D Á S O K
  2. sz. táblázat  Ezer forintban
  Sor-számKiadási jogcímek(2013. évi tény")(2014. évi várható")2015. évi előirányzat
  ABCDE
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)433 645492 095423 489
  1.1.Személyi  juttatások150 946174 670127 721
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33 33638 39333 513
  1.3.Dologi  kiadások125 603172 892172 411
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai111 86798 81161 324
  1.5Egyéb működési célú kiadások7 1627 32912 520
  1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   
  1.7.   - Törvényi előíráson alapuló befizetések   
  1.8.   - Elvonások és befizetések   
  1.9.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   
  1.10.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   
  1.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   
  1.12.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre  12 520
  1.13.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   
  1.14.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   
  1.15.   - Árkiegészítések, ártámogatások   
  1.16.   - Kamattámogatások   
  1.17.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   
  1.18.Tartalékok4 731 16 000
  1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék  16 000
  1.20.   - Céltartalék   
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)121 949235 291154 176
  2.1.Beruházások121 949228 211154 176
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  151 526
  2.3.Felújítások 7 080 
  2.4.2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások   
  2.6.2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   
  2.7.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   
  2.8.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   
  2.9.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   
  2.10.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   
  2.11.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   
  2.12.   - Lakástámogatás   
  2.13.   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   
  3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)555 594727 386577 665
  4.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)9 000  
  4.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   
  4.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   
  4.3.Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak9 000  
  5.Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   
  5.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   
  5.2.Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   
  5.3.Kincstárjegyek beváltása   
  5.4.Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   
  5.5.Belföldi kötvények beváltása   
  5.6.Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   
  6.Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   
  6.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   
  6.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   
  6.3.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   
  6.4.Pénzügyi lízing kiadásai   
  7.Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   
  7.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   
  7.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   
  7.3.Külföldi értékpapírok beváltása   
  7.4.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   
  7.5.Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   
  8.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   
  9.Váltókiadások   
  10.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)9 000  
  11.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)564 594727 386577 665
  Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
           Ezer forintban !
  Sor-
  szám
  Kötelezettség jogcímeKöt. váll.
   éve
  2015 előtti kifizetés")Kiadás vonzata évenkéntÖsszesen
  2015.2016.2017.2017. után
  ABCDEFGHI=(D+E+F+G+H)
  1.Működési célú finanszírozási kiadások
  (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
         
  2.............................       
  3.............................       
  4.Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
  (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
         
  5.............................       
  6.............................       
  7.Beruházási kiadások beruházásonként 277 118157 488   434 606
  8.Ivs beruházás2010277 118157 488   434 606
  9.Felújítási kiadások felújításonként       
  10.............................       
  11.Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)       
  12.............................       
  Összesen (1+4+7+9+11) 277 118157 488   434 606
   Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
  (kedvezmények)
      Ezer forintban !
  Sor-számBevételi jogcímKedvezmény nélkül elérhető bevételKedvezmények összege
  ABCD
  1.Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése5 7611 024
  2.Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése  
  3.Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése  
  4.Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése  
  5.Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen  
  6.-ebből:            Építményadó   
  7.Telekadó   
  9.Magánszemélyek kommunális adója   
  10.Idegenforgalmi adó tartózkodás után   
  11.Idegenforgalmi adó épület után   
  12.Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után   
  13.Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség5 934237
  14.Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség  
  15.Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség  
  16.Egyéb kedvezmény  
  17.Egyéb kölcsön elengedése  
  18.   
  19.   
  20.   
  21.   
  22.   
  23.   
  24.   
  25.   
  26.   
  27.Összesen:11 6951 261
  ("Előirányzat-felhasználási terv"2015.  évre")
                Ezer forintban !
  Sor-számMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.Okt.Nov.Dec.Összesen:
  1.Bevételek
  2.Önkormányzatok működési támogatásai21 62721 62721 62721 62721 62721 62721 62721 62721 62721 62721 62721 630259 527
  3.Működési célú támogatások ÁH-on belül1 5271 52716 2921 52715 7471 5271 5271 5271 5271 5271 5271 52747 309
  4.Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül  68 167 68 168       136 335
  5.Közhatalmi bevételek  17 025 6 200   17 025  2 90043 150
  6.Működési bevételek95195195195195195195195195195195194711 408
  7.Felhalmozási bevételek             
  8.Működési célú átvett pénzeszközök4 5404 5404 5409 0781 427       24 125
  9.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             
  10.Finanszírozási bevételek15 19224 192-19 142-715-6 0289 5938 3638 363-7 4328 3638 3636 69955 811
  11.Bevételek összesen:43 83752 837109 46032 468108 09233 69832 46832 46833 69832 46832 46833 703577 665
  12.Kiadások
  13.Személyi juttatások10 64310 64310 64310 64310 64310 64310 64310 64310 64310 64310 64310 648127 721
  14.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7932 7932 7932 7932 7932 7932 7932 7932 7932 7932 7932 79033 513
  15.Dologi  kiadások15 70115 70115 70115 70115 70115 70115 70115 70115 70115 70115 70115 700188 411
  16.Ellátottak pénzbeli juttatásai14 70014 7003 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 19661 324
  17. Egyéb működési célú kiadások 7 6001 230  1 230  1 230  1 23012 520
  18.Beruházások 1 40075 90113975 763139139139139139139139154 176
  19.Felújítások             
  20.Egyéb felhalmozási kiadások             
  21.Finanszírozási kiadások             
  22.Kiadások összesen:43 83752 837109 46032 468108 09233 69832 46832 46833 69832 46832 46833 703577 665
  23.Egyenleg             
  B E V É T E L E K
  1. sz. táblázat  Ezer forintban
  Sor-
  szám
  Bevételi jogcím2016. évi2017. évi2018.évi
  ABCDE
  1.Önkormányzat működési támogatásai264 718270 012275 400
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről18 86919 20019 200
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)45 70046 00051 000
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)40 20040 50045 000
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók   
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói40 20040 50045 000
  4.1.3.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)   
  4.2.Gépjárműadó5 5005 5006 000
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek   
  5.Működési bevételek 11 50012 00012 000
  6.Felhalmozási bevételek   
  7. Működési célú átvett pénzeszközök 22 80023 20024 000
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    
  9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)363 587370 412381 600
  10.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:    
  11.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)363 587370 412381 600
       
  K I A D Á S O K
  2. sz. táblázat  Ezer forintban
  Sor-számKiadási jogcímek2016. évi2017. évi2018.évi
  ABCDE
  1.   Működési költségvetés kiadásai 363 587370 412381 600
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)   
  2.1.Beruházások   
  2.2.Felújítások   
  2.3.Egyéb felhalmozási kiadások   
  3.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)363 587370 412381 600
  4.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:   
  5.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)363 587370 412381 600
       
       

   

   

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár

  4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,

  http://mariapocs.monguz.hu; mpocskonyvtar.hupon.hu, mpocskonyvtar@citromail.hu

   

   

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

   

  2015. évi költségvetés

   

  Máriapócs, 2015. január 13.

   

  A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2015-ös évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében 2180x1141= 2.493.000.-Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

  2015-ben sikerült  a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 4 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés, könyvtári állomány leltározás). Foglalkoztatásuk: 2014. 08.01-től – 2015. február 28-ig tart.

              Jelenleg 1 tanfolyam működik (mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel a költségvetésben.

              2015. október 23-án kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Új költségek kerületek betervezésre a fűtési rendszer kötelező karbantartása miatt a dologi kiadásokhoz, és pluszban került betervezésre az érdekeltségnövelő támogatás, melyet szeretnénk teljesen az új központ hiányzó berendezési és eszközeinek (színpad, irodák berendezése, fénymásoló, székek vásárlása) pótlására, megvásárlására fordítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetés nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.

              Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A munkaterv mellékletében található a 2015. évi rendezvényterv, melynek kiadásai is a mi költségvetésünkben szerepelnek.

   

  2015. évi kiadások:

  ___________________________________________________________________________

  Bér: /2 fő/

  Vonáné Pásztor Éva, Kulánda Ferencné                                                           3.496.780 Ft

  SZHA:                                                                                                                 944.130  Ft

  Összesen:                                                                                                          4.440.910 Ft

  Irodaszer, tisztítószer:                                                                                                      350.000 Ft

  Könyvbeszerzés:                                                                                                 300.000 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

   

  Telefon:                                                                                                               100.000 Ft

  Gázenergia: 2015. áprilisig- a 3 épületre számolva                                         1.430.000 Ft

  Villamos energia:                                                                                                 500.000 Ft

  Víz és csatornadíj:                                                                                                 80.000 Ft

  Szemétszállítás díja:                                                                                               44.592 Ft

  Karbantartás (Tüdőszűrő, fűtés felülvizsgálat):                                                  200.000 Ft

  Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei:                                                           740.000 Ft

  ÁFA:                                                                                                                   250.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                     3.344.592 Ft

   

  Bér és járulékok összesen:                                                                              4.440.910 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                      3.344.592 Ft

  Rendezvények: (Önkormányzati rendezvényterv szerint)                           1.000.000 Ft

  Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat ÖNRÉSZE                      2.000.000 Ft

  Kiadások összesen:                                                              11.435.502 Ft

   

  2015. évre tervezett bevételek:

  Fénymásolás:                                                                                                           200.000 Ft

  Terembérlet:                                                                                                             300.000 Ft

  Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:                                                                   240.000 Ft

  NKA nyertes pályázatok: néptánc program, tábor:                                                500.000 Ft

  Normatíva:                                                                                                           2.493.000 Ft

  Összesen:                                                                             3.683.000.- Ft

  Érdekeltségnövelőn igényelt állami támogatás:           4.000.000.- Ft

   

  Máriapócs, 2015. január 13.

   

                                                                         Vonáné Pásztor Éva s.k. 

   

  Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda                                                                                 költésgvetése a 2015-ös gazdasági évre
     
  Tisztelt Képviselő-testület!  
     
  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható:  
     
  Dolgozók létszáma12 fő 
     
  2014/2015 nevelési évre beírt gyermeklétszám: 75 
  2015/2016 nevelési évre várhatóan57 
     
     
  Alapilletmény óvodapedagógusok19 043 004 
  Alapilletmény segítők6 503 432 
  Alapilletmény nem finanszírozottak (karbantartó)156 696 
  Kötelező illetménypótlék1 292 844 
  Jutalom (jubileumi) (1 fő - 40 éves) 670 000 
  Törzsgárda (1fő -30 év, 2fő 35 év, 1 fő-10év)305 345 
  Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.)1 804 848 
  Közlekedési költségtérítés20 000 
  Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.598 639 
  Rendszeres személyi juttatás:30 394 808 
  Szociális hozzájárulási adó8 206 598 
  Munkaadókat terhelő járulékok8 206 598 
  BÉR ÖSSZESEN:38 601 406 
  Integrációs Pedagógia Rendszer274 378 
  Pedagógus továbbképzés280 000 
  Gyógyszerbeszerzés30 000 
  Irodaszer, nyomtatvány beszerzés300 000 
  Könyvbeszerzés50 000 
  Folyóirat beszerzés30 000 
  Hajtó és kenőanyag beszerzés20 000 
  Szakmai anyagok beszerzése100 000 
  Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek200 000 
  Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha60 000 
  Tisztítószer1 600 000 
  Készletbeszerzés800 000 
  Készletbeszerzések3 470 000 
  Nem adatátviteli célú távközlési díjak100 000 
  Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó)4 614 720 
  szállítási szolgáltatások420 000 
  Gázenergia szolgáltatás2 000 000 
  Villamosenergia szolgáltatás300 000 
  víz- és csatornadíj350 000 
  Karbantartási, kisjavítási szolg.1 500 000 
  Rovarírtás30 000 
  Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.500 000 
  Szolgáltatások9 814 720 
  Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA1 245 974 
  Reprezentáció, üzleti ajándék15 000 
  Különféle dologi kiadások1 260 974 
  Munkáltató által fizetett SZJA20 000 
  Díjak, egyéb befizetések100 000 
  Egyéb folyó kiadások120 000 
  DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:14 665 694 
  Költségvetési kiadások összesen:53 267 100 
     
  Bérleti és lízingdíj bevétel100 000 
  Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó)572 220 
  Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól1 092 000 
  Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa)154 499 
  Bértámogatás35 503 200 
  Óvodaműködtetési támogatás4 830 000 
  Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás)2 614 000 
  Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás)3 501 000 
  Integrációs Pedagógia Rendszerből 2015-re274 378 
  Költségvetési bevétlek összesen:48 366 919 
     
  KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:-4 900 181 
     
  nyílászárók külső festése406 400 
  kútfúrűs+szivattyú120 000 
  Előtető I. terasz+csempézés500 000 
     
     
  Máriapócs, 2015. január 14.  
     
   Bajzáth Viktória 
   óvodavezető 

   


  2/2015.(II.13.) rendelet

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                      „ M Á S O L A T „

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

  Szám: 401-12/2015.

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

   2/2015. (II. 13.) RENDELETE

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.)  rendelet módosításáról

  1. §

  (1) A 2014. július  1. és december 31.  között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

  Költségvetési bevételét

   

  26 778 E Ft-tal

   

  Költségvetési kiadását

   

  26 778  E Ft-tal

   

  módosítja és az önkormányzat 2014. évi

  módosított költségvetési bevételét

  765 987 E Ft-ban

  módosított költségvetési kiadását

  816 678 E Ft-ban

  a költségvetési egyenleg összegét

             

    50 691 E Ft-ban

   

   

  állapítja meg.

  (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

  524 934 4E Ft

  Működési költségvetés módosított kiadásai

  176 937 E Ft

  Személyi juttatások

      39 944 E Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

  181 541 E Ft

  Dologi kiadások

  121 812 E Ft

  Ellátottak pénzbeli juttatásai

  4 700 E Ft

  Egyéb működési célú kiadások

  .......................E Ft

  Lakosságnak juttatott támogatások

  .......................E Ft

  Szociális, rászorultság jellegű ellátások

  .......................E Ft

  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

  .......................E Ft

  Működési célú támogatási kiadás

  .......................E Ft

  Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

  .......................E Ft

  Kamatkiadások

  .......................E Ft

  Pénzforgalom nélküli kiadások

   291744  E Ft

  Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

  284 744  E Ft

  Beruházások

  7 000 E Ft

  Felújítások

  .......................E Ft

  Lakástámogatás

  .......................E Ft

  Lakásépítés

  .......................E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

           .....................E Ft

  EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

          .......................E Ft

  Egyéb felhalmozási kiadások

          .......................E Ft

  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

          .......................E Ft

  Felhalmozási célú támogatási kiadás

          .......................E Ft

  Pénzügyi befektetések kiadásai

   

   

   E Ft

  Tartalék

  E Ft

  Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

  E Ft

  Finanszírozási kiadások

  jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  2. §

  (1) az önkormányzat  költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  12 878 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 738 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 46 511 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát      7 834 E/Ft-tal megemeli, a felhalmozási költségvetés kiadásait 43681 E Ft-tal csökkenti. A  Közös Hivatal működési célú támogatások  bevételi és kiadási előirányzatát 1 498 E Ft-tal (ebből  a személyi juttatások – 413 E Ft, járulékok 1 066 E Ft, dologi kiadások 845 E Ft)  módosítja, a Napköziotthonos  Óvoda kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata terhére növeli.

  3. §

  (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

   

  Papp Bertalan s.k.                                            Dr. Juhász Szabolcs s.k.

      polgármester                                                              jegyző

   

  A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.

  Kihirdetési záradék:

  A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.

  Máriapócs, 2015. február 13.

   

  Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

  I.

  A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

  17.§. (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó                             részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás                      várható következményeit.

              (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

                    a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

                          aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

                          ab.) környezeti és egészségi következményeit

                          ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

                   b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának                     várható következményeit, és

                    c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi                              feltételeket.

   

  II.

  Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

  1.            A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

  E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

  a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

                      aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék  átcsoportosítása miatt.

                          A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

                          A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és           kiadásai 26.778 e/Ft-tal növekednek.

                      ab.)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

                              A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő         környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

                     ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

                           A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

  2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

                     A Tervezet  nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

                      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

                      3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

                      A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

                      Máriapócs, 2015. január 15.

   

                                                                                 Papp Betalan s. k.             Dr. Juhász Szabolcs s. k.

  polgármester                                     jegyző

   

   

  B E V É T E L E K   (Összevont)
  1. sz. táblázat   Ezer forintban
  Sor-
  szám
  Bevételi jogcím2014. évi előirányzatMódosítás (I)Módosítás (II)Módosított előirányzat
  12   3
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)263 98335177834275 334
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása97 700   
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása41 509   
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása38 267   
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 493   
  1.5.Működési célú központosított előirányzatok56 650   
  1.6.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai27 364 -2364 
  1.7.Központosított támogatások  351710198 
   - 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft    
   - Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft  -9 
   - Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft  320 
   -E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92  62 
       -Szociális tüzifa támogatás    3410 
       -Bérkompenzáció (2014. évi)  1710 
       -Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám.  2796 
       -IPR támogatás Óvoda pályázat  1909 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)32 117405891883191 537
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei    
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 32 1173895617333 
  2.6.Országgyűlési Képviselő Választás 817  
  2.7.Európa Parlamenti Választás 816  
   Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása  1498 
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)302 8612405113305 379
  3.1.Központi támogatások (- Közművelődési érdekeltségnövelő támog. 2405  
  3.2.Könyvtári érdekeltségnöv. Támog.   113 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei302 861   
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás301 411   
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)42 650  42 650
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)37 650   
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók    
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói37 650   
  4.2.Gépjárműadó5 000   
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók    
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek    
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)12 654  12 654
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke    
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke11 870   
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke    
  5.4.Tulajdonosi bevételek    
  5.5.Ellátási díjak    
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó 284   
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése500   
  5.8.Kamatbevételek    
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei    
  5.10.Egyéb működési bevételek    
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)    
  6.1.Immateriális javak értékesítése    
  6.2.Ingatlanok értékesítése    
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    
  6.4.Részesedések értékesítése    
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek    
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)38 433  38 433
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz38 433   
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)    
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)    
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz    
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)    
  9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)692 6984651126778765 987
     10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)    
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele    
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    
  10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele    
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)    
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása    
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)50 691  50 691
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele50 691   
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)    
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések    
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése    
  13.3.Betétek megszüntetése    
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása    
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    
      15.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    
      16.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)50 691  50 691
      17.KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)743 3894651126778816 678
        
  K I A D Á S O K
  2. sz. táblázat   Ezer forintban
  Sor-
  szám
  Kiadási jogcímek2014. évi előirányzatMódosítás (I) Módosított előirányzat
  123  3
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)409 6244485170459524 934
  1.1.Személyi  juttatások132 6613161112665176 937
   - közcélúak foglalkoztatása ( 29.917 e/Ft)    
   - fizikoterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/FT)    
   - választások  megbízási díja (1.337 e/Ft)    
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32 9194421260439 944
   - közcélúak foglalkoztatása (4.038 e/Ft)    
   - fizikoterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft)    
   - választások  megbízási díjak járulékai (287 e/Ft)    
  1.3.Dologi kiadások128 821536447356181 541
   - fizikoterápia  dologi kiadása (208 e/Ft)    
   - Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft)    
   - Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230  e/Ft)    
   - Műv. Ház külső homlokzat tetőszerk. felújításának tervező díja (382 e/Ft)    
   - választással kapcsolatos dologi kiadások (9 e/Ft)    
   - Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft)    
   - Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft)    
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai110 52334557834121 812
   - nyári gyermekétkeztetés ( 3.225 e/Ft)    
   - óvodáztatási támogatás ( 230 e/Ft)    
  1.5Egyéb működési célú kiadások4 700  4 700
  1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések    
  1.7.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    
  1.8.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    
  1.9.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre    
  1.10.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre    
  1.11.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    
  1.12.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    
  1.13.   - Árkiegészítések, ártámogatások    
  1.14.   - Kamattámogatások    
  1.15.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre    
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)303 72331702-43681291 744
  2.1.Beruházások  (IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt)303 72313800 317 523
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás303 72313800 317 523
  2.3.Felújítások (Ravatalozó felújítása) 7000 7 000
  2.4.Beruházások áfa átcsoportosítás dologi kiadásokhoz  -46017-46 017
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások    
  2.6.- Játszótér kialakítása (Művelődési Ház) 2103 2 103
  2.7.- Játszótér kialakítása ( Szabadidőpark) 1524 1 524
  2.8.- Csapadékcsatorna építés Vasut űt 1000 1 000
  2.9.- Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés 327522235 498
  2.10.- Művelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés 3000 3 000
  2.11.- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás  113113
  3.Tartalékok (3.1.+3.2.)30 042-30042  
  3.1.Általános tartalék    
  3.2.Céltartalék30 042-30042  
  4.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)743 3894651126778816 678
  5.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)    
  5.1.   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése    
  5.2.   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    
  5.3.   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése    
  6.Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)    
  6.1.   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása    
  6.2.   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása    
  6.3.   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása    
  6.4.   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása    
  7.Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)    
  7.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    
  7.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    
  7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése     
  7.4. Pénzügyi lízing kiadásai    
  8.Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)    
  8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása    
  8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása    
  8.3. Külföldi értékpapírok beváltása    
  8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése    
  9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)    
  10.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)743 3894651126778816 678
        
  KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
  3. sz. táblázatEzer forintban  Ezer forintban
  1Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)-50 691  -50 691
  2.Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)50 691  50 691
       9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez
  MegnevezésÖnkormányzat   01
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás   1
       Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzatMódosítás(1)Módosítás (2)Módosított előirányzat
  12   3
   Bevételek    
  1.Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)263 98335177834275 334
  1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása97 700   
  1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása41 509   
  1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása38 267   
  1.4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 493   
  1.5.Működési célú központosított előirányzatok56 650   
  1.6.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai27 364 -2364 
  1.7.Központosított támogatások  351710198 
   - 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft    
   - Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft  -9 
   - Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft  320 
   -E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92 e/Ft  62 
       -Szociális tüzifa támogatás    3410 
       -Bérkompenzáció (2014. évi)  1710 
       -Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám.  2796 
       -IPR támogatás Óvoda pályázat  1909 
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)31 387389561733387 676
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei    
  2.2.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések     
  2.3.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     
  2.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    
  2.5.Egyéb működési célú támogatások bevételei 31 3873895617333 
  3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)302 8612405113305 379
  3.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közművelődési érdekeltségnöv.tám.) 2405  
  3.2.Könyvtári érdekeltségnöv. Támog.  113 
  3.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    
  3.4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    
  3.5.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei302 861   
  3.6.3.5.-ből EU-s támogatás301 411   
  4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)42 650  42 650
  4.1.Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)37 650   
  4.1.1.- Vagyoni típusú adók    
  4.1.2.- Termékek és szolgáltatások adói37 650   
  4.2.Gépjárműadó5 000   
  4.3.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók    
  4.4.Egyéb közhatalmi bevételek    
  5.Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)9 820  9 820
  5.1.Készletértékesítés ellenértéke    
  5.2.Szolgáltatások ellenértéke9 820   
  5.3.Közvetített szolgáltatások értéke    
  5.4.Tulajdonosi bevételek    
  5.5.Ellátási díjak    
  5.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó     
  5.7.Általános forgalmi adó visszatérítése    
  5.8.Kamatbevételek    
  5.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei    
  5.10.Egyéb működési bevételek    
  6.Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)    
  6.1.Immateriális javak értékesítése    
  6.2.Ingatlanok értékesítése    
  6.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    
  6.4.Részesedések értékesítése    
  6.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek    
  7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)    
  7.1.Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    
  7.2.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    
  7.3.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz    
  7.4.7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)    
  8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)    
  8.1.Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    
  8.2.Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    
  8.3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz    
  8.4.8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)    
  9.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)650 7014487825280720 859
   10.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)    
  10.1.Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele    
  10.2.Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    
  10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele    
     11.Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)    
  11.1.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
  11.2.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása    
  11.3.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
  11.4.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    
      12.Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)50 691  50 691
  12.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele50 691   
  12.2.Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      13.Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)    
  13.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések    
  13.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése    
  13.3.Betétek megszüntetése    
      14.Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    
      14.1.Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
      14.2.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    
      14.3.Külföldi értékpapírok kibocsátása    
      14.4.Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    
      15.Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    
      16.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)50 691  50 691
      17.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)701 3924487825280771 550
        
        
   Kiadások2014. évi előirányzatMódosítás (I) Módosított előirányzat
  1.   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)367 6274621868961482 806
  1.1.Személyi  juttatások45 840302741287888 992
   - közcélúak foglalkoztatása ( 29.917 e/Ft)  12878 
   - fizikoterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/FT)    
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 5004134173816 372
   - közcélúak foglalkoztatása (4.038 e/Ft)  1738 
   - fizikoterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft)    
  1.3.Dologi  kiadások93 543535546511145 409
   - fizikoterápia  dologi kiadása (208 e/Ft)    
   - Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft)    
   - Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230  e/Ft)    
   - Műv. Ház külső homlokzat tetőszerk. felújításának tervező díja (382 e/Ft)    
   - Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft)  494 
   - Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft)    
   - Beruházások áfa (átcsoportosítás)  46017 
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai3 8003455783415 089
   - nyári gyermekétkeztetés ( 3.225 e/Ft)  -9 
   - óvodáztatási támogatás ( 230 e/Ft)  320 
   - Erzsébet utalvány   2796 
   - Szociális  tűzifa   4727 
  1.5Egyéb működési célú kiadások213 9443000 216 944
  1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések    
  1.7.   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    
  1.8.   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    
  1.9.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre    
  1.10.   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (intézményi finanszírozás)209 2443000 212 244
  1.11.   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    
  1.12.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    
  1.13.   - Árkiegészítések, ártámogatások    
  1.14.   - Kamattámogatások    
  1.15.   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre    
  2.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)303 72328702-43681288 744
  2.1.Beruházások303 72313800 317 523
  2.2.2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás303 72313800 317 523
  2.3.Felújítások (Ravatalozó felújítása) 7000 7 000
  2.4.Beruházások áfa átcsoportosítás dologi kiadásokhoz  -46017-46 017
  2.5.Egyéb felhalmozási kiadások    
  2.6.- Játszótér kialakítása (Művelődési Ház) 2103 2 103
  2.7.- Játszótér kialakítása ( Szabadidőpark) 1524 1 524
  2.8.- Csapadékcsatorna építés Vasut űt 1000 1 000
  2.9.- Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés 327522235 498
      - Fűkasza 889 e/Ft    
      - Motoros fűkasza (5 db) 953 e/Ft    
       - Fűnyíró (2 db) 203  e/Ft     
  2.10.   - Láncfűrész (2db) 178 e/Ft     
  2.11.  Könyvtár érd.növ.tám.  113113
  3.Tartalékok (3.1.+3.2.)30 042-30042  
  3.1.Általános tartalék    
  3.2.Céltartalék30 042-30042  
  4.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)701 3924487825280771 550
  5.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)    
  5.1.   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése    
  5.2.   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    
  5.3.   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése    
  6.Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)    
  6.1.   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása    
  6.2.   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása    
  6.3.   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása    
  6.4.   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása    
  7.Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)    
  7.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    
  7.2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    
  7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése     
  7.4. Pénzügyi lízing kiadásai    
  8.Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)    
  8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása    
  8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása    
  8.3. Külföldi értékpapírok beváltása    
  8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése    
  9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)    
  10.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)701 3924487825280771 550
        
  Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5  5
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 32  32
       9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez
  Költségvetési szerv megnevezésePolgármesteri /közös/ hivatal   02
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás   01
       Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzatMódosítás (1)Módosítás (2)Módosított előirányzat
  12   3
   Bevételek    
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)    
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke    
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke    
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke    
  1.4.Tulajdonosi bevételek    
  1.5.Ellátási díjak    
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó    
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése    
  1.8.Kamatbevételek    
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei    
  1.10.Egyéb működési bevételek    
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 163314983 131
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei    
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről    
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    
  2.4. - ebből EU támogatás    
  2.6Országgyülési Képviselő Választás 817 817
  2.7Európa Parlamenti Választás 816 816
  2.8Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása  14981 498
  3.Közhatalmi bevételek    
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)    
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről    
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    
  4.3.- ebből EU-s támogatás    
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)    
  5.1.Immateriális javak értékesítése    
  5.2.Ingatlanok értékesítése    
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    
  6.Működési célú átvett pénzeszközök38 223  38 223
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    
  8.Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)38 2231633149841 354
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)153 774  153 774
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele    
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele    
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)153 774  153 774
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)191 99716331498195 128
        
        
   Kiadások2014. évi előirányzatMódosítás (I) Módosított előirányzat
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)191 99716331498195 128
  1.1.Személyi  juttatások56 7571337-41357 681
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó14 228287106615 581
  1.3.Dologi  kiadások14 289984515 143
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai106 723  106 723
  1.5.Egyéb működési célú kiadások    
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)    
  2.1.Beruházások    
  2.2.Felújítások    
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások    
  2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai    
  3.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)191 99716331498195 128
        
  Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18  18
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
    9.3. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez   
  Költségvetési szerv megnevezéseKöltségvetési szerv I. ( Napköziotthonos Óvoda)03   
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás    
    Ezer forintban !   
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezéseElőirányzat   
  123   
   Bevételek2014. évi előirányzatMódosítás (I)Módosítás (2)Módosított előirányzat
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)1 934  1 934
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke    
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke1 150  1 150
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke    
  1.4.Tulajdonosi bevételek    
  1.5.Ellátási díjak    
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó284  284
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése500  500
  1.8.Kamatbevételek    
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei    
  1.10.Egyéb működési bevételek    
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)    
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei    
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről    
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    
  2.4. - ebből EU támogatás    
  3.Közhatalmi bevételek    
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)    
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről    
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    
  4.3.- ebből EU-s támogatás    
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)    
  5.1.Immateriális javak értékesítése    
  5.2.Ingatlanok értékesítése    
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    
  6.Működési célú átvett pénzeszközök    
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    
  8.Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)1 934  1 934
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)50 501  50 501
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele    
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele    
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)50 501  50 501
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)52 435  52 435
        
        
   Kiadások2014. évi előirányzatMódosítás (I) Módosított előirányzat
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)52 435  52 435
  1.1.Személyi  juttatások28 279 20028 479
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 637 -2007 437
  1.3.Dologi  kiadások16 519  16 519
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai    
  1.5.Egyéb működési célú kiadások    
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)    
  2.1.Beruházások    
  2.2.Felújítások    
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások    
  2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai    
  3.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)52 435  52 435
        
  Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12  12
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
       9.4. melléklet a 1/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez
  Költségvetési szerv megnevezéseKöltségvetési szerv I. (Művelődési Ház)   03
  Feladat megnevezéseÖsszes bevétel, kiadás   01
       Ezer forintban !
  SzámaElőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    
  1234 5
   Bevételek2014. évi előirányzatMódosítás (I)Módosítás (II)Módosított előirányzat
  1.Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)900  900
  1.1.Készletértékesítés ellenértéke    
  1.2.Szolgáltatások ellenértéke900   
  1.3.Közvetített szolgáltatások értéke    
  1.4.Tulajdonosi bevételek    
  1.5.Ellátási díjak    
  1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó    
  1.7.Általános forgalmi adó visszatérülése    
  1.8.Kamatbevételek    
  1.9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei    
  1.10.Egyéb működési bevételek    
  2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)730  730
  2.1.Elvonások és befizetések bevételei    
  2.2.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről    
  2.3.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről730   
  2.4. - ebből EU támogatás    
  3.Közhatalmi bevételek    
  4.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)    
  4.1.Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről    
  4.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    
  4.3.- ebből EU-s támogatás    
  5.Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)    
  5.1.Immateriális javak értékesítése    
  5.2.Ingatlanok értékesítése    
  5.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    
  6.Működési célú átvett pénzeszközök210  210
  7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    
  8.Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)    
  9.Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)4 9693000 7 969
  9.1.Költségvetési maradvány igénybevétele    
  9.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele    
  9.3.Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)4 9693000  
  10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)6 8093000 9 809
        
   Kiadások2014. évi előirányzatMódosítás (I) Módosított előirányzat
  1.Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)6 809  6 809
  1.1.Személyi  juttatások1 785   
  1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó554   
  1.3.Dologi  kiadások4 470   
  1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai    
  1.5.Egyéb működési célú kiadások    
  2.Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 3000 3 000
  2.1.Beruházások 3000  
  2.2.Felújítások    
  2.3.Egyéb fejlesztési célú kiadások    
  2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai    
  3.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)6 8093000 9 809
        
  Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1   
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
  Előirányzat-felhasználási terv
  2014. évre
                Ezer forintban !
  Sor-számMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.Okt.Nov.Dec.Összesen:
  1.Bevételek
  2.Önkormányzatok működési támogatásai19 79921 11927 71521 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11926 398263 983
  3.Működési célú támogatások ÁH-on belül2 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 68132 117
  4.Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül  27 3025 69037 8584 86637 85837 85837 85837 85837 85837 855302 861
  5.Közhatalmi bevételek  10 825   15 7043 1216 8653 675 2 46042 650
  6.Működési bevételek1 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 04912 654
  7.Felhalmozási bevételek             
  8.Működési célú átvett pénzeszközök3 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 20038 433
  9.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             
  10.Finanszírozási bevételek7 0105 690  15 70412 013 2 569 2 0155 690 50 691
  11.Bevételek összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
  12.Kiadások
  13.Személyi juttatások11 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 056132 661
  14.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 74632 919
  15.Dologi  kiadások10 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 736128 821
  16.Ellátottak pénzbeli juttatásai9 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 213110 523
  17. Egyéb működési célú kiadások  1 175  1 175  1 175  1 1754 700
  18.Beruházások  37 858 37 858 37 85837 85837 85837 85837 85838 717303 723
  19.Felújítások             
  20.Egyéb felhalmozási kiadások             
  21.Tartalék    10 01410 01410 014     30 042
  22.Kiadások összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
  23.Egyenleg             
  Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
        Ezer forintban !
  Felújítás  megnevezéseTeljes költségKivitelezés kezdési és befejezési éveFelhasználás
  2013. XII.31-ig
  2014. évi előirányzat2014. év utáni szükséglet
  (6=2 - 4 - 5)
  123456
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  ÖSSZESEN:     

   

  Közfoglalkoztatás 2014

  Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos módosítás

  2014. évben a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban a költségvetés egyszer módosult.                 A módosítást az alábbiak indokolják:

  Mezőgazdasági földutak karbantartása 2014.08.01.-2014.12.31.35 fő + 2014.10.01.-2014.12.31. 11 fő, 100 %-os támogatás

  25 fő 2014. 08. 01-2014. 12. 31.                                     2014 év                    2015 év

  A közfoglalkoztatottak bére:                                        7 761 000 Ft ,-           1 940 250 Ft,-

  A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:   1 047 784 Ft ,-              261 946 Ft ,-            A bérköltség összesen:                                             8 808 784 Ft,-            2 202 196 Ft,-

   

  11 fő 2014.10.01-2014.12.31.                                                2014 év                        2015 év

  A közfoglalkoztatottak bére:                                      1 716 100 Ft ,-                858 050 Ft,-

  A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:    231 684 Ft ,-                115 842 Ft ,-             A bérköltség összesen:                                            1 947 784 Ft,-                973 892 Ft,-

   

  Beruházás:

  - Fűkasza                                                                       889.000 Ft,-                

  - Motoros fűkasza( 5db)                                                952.500 Ft,-

  - Fűnyíró( 2db)                                                              203.200 Ft,-

  - Láncfűrész (2 db)                                                        177.800 Ft,-                                       Dologi:

  Összesen:                                                                       494.030Ft,-

  Beruházás és dologi költségek összesen:                    2.716.530 Ft,-

  Összesen:                                                                   13.473.098 Ft,-              3.176.178,-

  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.10.01-2014.11.30. 18fő, 100%-os támogatás

   

  2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: 3.401.200Ft,-

  A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:              459.184Ft,-

  2014 évre a bérköltség összesen:                                         3.860.384Ft,-

  1. 18.

                                                                                                 Varga Ágnes

                                                                                                adminisztrátor

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  POLGÁRMESTERÉTŐL

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon száma: 42/554-500

  Telefax: száma: 42/554-502

   

  Száma: _______/2015.

   

  T Á J É K O Z T A T Ó

  A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

              A Képviselő-testület az 1/2014. (II. 5.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

              A Képviselő-testület jóváhagyott  költségvetésének  jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése  indokolják.

  Máriapócs Önkormányzat  költségvetésének  módosítása:

  BEVÉTELEK:

  I.      Önkormányzat működési támogatásai:

  A  Belügyminisztérium  az önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetés támogatás iránti pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette.  A döntés alapján 25.000 e/Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, a tervezett 27.364 e/Ft-tal szemben. Ez 2.364 e/Ft bevételkiesést jelent. A  benyújtott pályázatok alapján, központosított támogatásokon belül jóváhagyásra, finanszírozásra került  az óvodáztatási támogatásra 320 e/Ft,  E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére    62 e/Ft, szociális tűzifára 3.410 e/Ft,  2014. évi bérkompenzációra 1.710 e/Ft, Erzsébet utalványra  (rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére két alkalommal) 2.796 e/Ft, valamint az Óvoda pályázata alapján IPR támogatásra 1.909 e/Ft, a nyári gyermekétkeztetés tényleges felhasználását követően 9 e/Ft került  visszafizetésre.

  Az önkormányzat   működési támogatásai  7.834 e/Ft összeggel nő.

  II.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

              Közfoglalkoztatás  keretében 2014 1-től elnyert pályázatok részletezését a          mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2014 (2)” tartalmazza. A pályázatok 100 %-       os támogatással  kerültek meghatározásra,  a II. félévben összesen  17.333 e/Ft            összegben.

              A Közös Hivatal működési támogatás előirányzatát növeli a  helyi önkormányzati             képviselők és polgármesterek Választás finanszírozása  1. 498 e/Ft összegben.

              Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 18.831 e/Ft-tal             növekszik.

  III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

               A  Belügyminisztérium a Könyvtári  érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott                   pályázat keretében 113 e/Ft összeget hagyott jóvá. A támogatás a Művelődési    Ház felhalmozási költségvetését növeli önkormányzati finanszírozással, összesen     113 e/Ft összegben.

             Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 113 e/Ft-tal nő.

              A bevételek összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.

  KIADÁSOK:

              A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása,  a startprogram             pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 12.878 e/Ft-tal nő,  a Közös        Hivatal   személyi juttatás  413 e/Ft összeggel csökken. A Napköziotthonos Óvoda            személyi juttatásai a járulékok terhére növekszik. A munkaadót terhelő járulékok         az        önkormányzat előirányzatát 1.738 e/Ft-tal, a Közös Hivatal előirányzatát     1.066 e/Ft-tal növeli, a Napköziotthonos Óvoda előirányzatát 200 e/Ft-tal csökkenti.

              A dologi kiadásokat növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések           494 e/Ft összegben. Átcsoportosításra került a  beruházások  áfa tartalma 46.017      e/Ft-tal.

              A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait növeli a választások             bonyolításához nyújtott támogatás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti             átcsoportosítás 845 e/Ft-tal.

              Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli az óvodáztatási támogatás 320 e/Ft,    Erzsébet utalvány 2.796 e/Ft, szociális tűzifa 4.727 e/Ft-tal, csökkenti a nyári            gyermekétkeztetés             elszámolásából adódó 9 e/Ft  összegű visszafizetési             kötelezettség.

              A működési költségvetési kiadásai összesen 68.961 e/Ft-tal módosulnak.

              A felhalmozási költségvetés kiadásai  43.681  e/Ft összeggel csökken.

              Ebből  a  beruházások áfa tartalma 46.017 eF/ összeggel  csökken. Növeli az     előirányzatot a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból  történő     beszerzés  összesen 2.223 e/Ft-tal (fűkasza  889 e/Ft, 5 db motoros fűkasza  953         e/Ft,    2 db fűnyírű 203       e/Ft, 2 db láncfűrész 178 e/Ft), valamint a könyvtár       érdekeltségnövelő támogatás 113 e/Ft összeggel.

              A kiadások  összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.

  Tisztelt Képviselő-testület!

              Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

  Máriapócs, 2015. január 15.

   

                                                                                    P a p p    Bertalan s. k.

  polgármester


  6/2015. (IV.15.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és díjairól

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-501.

   

  Ügyirat száma: 1298-2/2015.

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  6/2015. (IV.15.)

   önkormányzati rendelete

   

  az  egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi

  szabályairól és díjairól

   

  Máriapócs Város  Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  96. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

  A rendelet hatálya

  1. §

  A rendelet hatálya Máriapócs Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötések létesítése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése valamint családi események megtartása kapcsán a szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

   

  Értelmező rendelkezések

   

  2. §.

   

  E rendelet alkalmazásában:

  (1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés.

   

  (2) Hivatali helyiség:

  Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó-terme és a Kulturális Központ (4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.)

  (3) Hivatali munkaidő:

  Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

   

  (4) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben és hivatali idő alatt az anyakönyvi esemény jogszabályban rögzített eljárása.

   

  (5) Többletszolgáltatás: a.) munkaidőn túli

                                         b.) hivatali helyiségen kívüli

                                         c.) munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény jogszabályban rögzített eljárása.

   

  (6) Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül – Máriapócs közigazgatási                             területén belül  - tartott anyakönyvi esemény helyszíne.

   

  A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

   

  3 §.

  (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható a házasságkötés méltósága és nyilvánossága. A hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali időn kívül történő házasságkötésért a házasulók a 4 §. (3) – (4) bekezdésekben meghatározott mértékű díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre az At-ben meghatározott rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

   

  (2) A (3) – (4) bekezdésekben meghatározott díjat a házasulók az engedély megadását követően, az engedélyben megjelölt módon fizetik meg. Az erről szóló igazolást legkésőbb a házasságkötést megelőző 8. napon belül, hivatali időben kötelesek bemutatni az anyakönyvvezetőnél.

   

  (3) A hivatali helyiségen kívül és a hivatali időn kívül történő házasságkötések megtartására vonatkozó az 1. számú melléklet szerinti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy vállalják a 4 §. (3) – (4) bekezdésekben meghatározott díj megfizetését, és tudomásul veszik, hogy a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztása az anyakönyvi esemény elmaradását vonja maga után. A házasságkötés engedélyezéséről a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint –az anyakönyvezető javaslatának figyelembevételével- dönt.

   

  Az anyakönyvi események miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak

  4.    §.

  (1) Az alapszolgáltatás – munkaidőben hivatali helyiségben - valamint az anyakönyvi eseményt kérelmező felek bármelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a külső helyszínen bonyolított esemény díjmentes.

   

  (2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény  lebonyolítása díjmentes.

       

  (3) A hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségen kívüli esemény lebonyolításának díja:      

             - 10.000.- forint + áfa               

   

  (4) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli esemény lebonyolításának díja:      

             - 15.000.- forint + áfa               

                  

  (5) A rendezvények ünnepélyességéhez szükséges többletszolgáltatások díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza. A házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók – írásbeli nyilatkozatuk alapján – a rendezvények ünnepélyességéhez szükséges egyéb szolgáltatásokról maguk is gondoskodhatnak.

   

  (6) A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjat a házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók csekken fizetik meg legkésőbb a házasság megkötését megelőző 8. munkanapon.

   

  Záró rendelkezések

  5. §

   

  (1) E rendelet 2015. április 15-én lép hatályba.

   

  (2) A rendelet szabályait a már bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében nem kell alkalmazni.

  Máriapócs, 2015. március 27.

  Papp Bertalan s.k.

  polgármester

  Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                      jegyző

   

  A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  A rendelet kihirdetve: 2015. április 15.

   

   

   

  Dr. Juhász Szabolcs

  jegyző

                          1. sz. melléklet

  BÉLYEG HELYE

   

  3000 FT

   

   

  KÉRELEM

   

  HÁZASSÁGKÖTÉS KÜLSŐ HELYSZÍNÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

   

  Alulírott

   

  Menyasszony születési neve: _______________________________________

  Születési hely, idő:                              _______________________________________

  Anyja neve:                                         _______________________________________

  Lakcím:                                               _______________________________________

   

  Vőlegény születési neve:                    _______________________________________

  Születési hely, idő:                              _______________________________________

  Anyja neve:                                         _______________________________________

  Lakcím:                                               _______________________________________

   

  Kérjük a Tisztelt címet, hogy Máriapócson,

   

                                      _______________________________________

   

  időpontra kitűzött házasságkötésünk helyéül

   

                                      _______________________________________ szám alatt lévő

   

  beltéri/ kültéri helyszínt szíveskedjék engedélyezni.

   

  Tudomásul veszzük, hogy a házasságkötés méltó kereteiről valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos megoldásáról nekünk kell gondoskodni.

   

  Tudomásul vesszük, hogy a házasság külső helyszínen történő megkötése díjköteles a             Képviselő-testület   6/2015 (IV.15.) rendelete értelmében.

  A díjat a házasságkötést megelőzően legalább nyolc nappal a megrendelés szerinti összegben  a Máriapócs Város Önkormányzat számlájára postai feladóvevényen be kell fizetnünk.  

  A külső esküvői helyszín díja: 15.000 Ft + áfa

   

  Dátum………………………………………

   

  ………………………………………….                       ………………………………………………..

                 Menyasszony                                                                                    vőlegény

   

  2. sz. melléklet

  A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint családi események esetén az anyakönyvezető díjazását a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

  1.    Hivatali munkaidőn kívüli és/vagy a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény anyakönyvvezetői tevékenységért, nettó 10.000.-Ft/nap díjazás illeti meg anyakönyvezetőt.

   

  2.    Az anyakönyvezetőt segítő köztisztviselőt tevékenységéért (esküvői eszközök előkészítése, elpakolása, zeneszolgáltatás biztosítása) nettó 5.000.-Ft/nap közreműködési díj illeti meg.

   

  I. Szolgáltatások díjazása:

  1. Zeneszolgáltatás                                                                   díjmentes

  2. Ünnepi szertartás szervezésének egyéb költsége:

                    - versmondó                                                  önkormányzat költségvetéséből

                    - gyertya                                                         ezt a házasulandó felek hozzák

                    - pezsgő                                                         ezt a házasulandó felek hozzák

                    - virágcsokor, asztali dísz …                       ezt a házasulandó felek hozzák

   

                                                                        Ügyirat száma: 1298-3/2015.

   

  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testületének                    6/2015 (IV.15.) önkormányzati rendeletéhez

   

  A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várhatókövetelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a                     Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.

   

  A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

  a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

  aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

  ab) környezeti és egészségi következményeit,

  ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

  b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

  c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

   

  A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:

  a) a rendelet alkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

   

  aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

  A rendeletalkotásának a társadalmi hatása a házasulókra nehezedő többlet anyagi teherként várható. Az anyakönyvvezető díjazásban ez idáig nem részesült, szabadidő megváltást kapott, mivel az anyakönyvvezetőt a rendelet hatályba lépésétől megilleti a közreműködésért fizetendő díj a költségvetés kiadásai változnak.

   

  ab) környezeti és egészségi következményei:

  A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

   

  ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

  Az adminisztratív terhek a külső helyszínen tartandó házasságkötések létesítése tekintetében növekednének az egyedi engedélyezési eljárás lefolytatása miatt.

   

  b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazást a

  települési önkormányzat, hogy

  a)    rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, valamint

  b)    rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

  A  törvény rendelkezése alapján a szabályozásra való felhatalmazás mellett kötelezővé is tette, hogy helyi rendeletben meg kell határozni a szolgáltatási díjakat továbbá az anyakönyvvezetőnek a munkaidőn túli és helyiségen kívül végzett közreműködésért járó díjat. Ennek elmulasztása esetén a Kormányhivatal felügyeleti intézkedést tesz.

   

  c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

  A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.

   

  M á r i a p ó c s, 2015. április 07.

   

              P a p p  Bertalan s.k.                              Dr.   Juhász Szabolcs  s.k.

                 polgármester                                                  jegyző                        

   

  Máriapócs Város Önkormányzat

  Jegyzőjétől

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-501

  Telefax száma: 42/554-502

   

  Ügyirat száma: 1298 /2015. 

  Ügyintéző:  Kiss Krisztina

   

  E L Ő T E R J E S Z T É S

   

  Az  egyes anyakönyvi események engedélyezésének

  helyi szabályairól és díjairól

   

  Tisztelt Képviselő-testület!

  2011. január 1-i hatállyal a 2010. évi CXLVIII. törvény módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi         17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) rendelkezéseit, mely alapján egyes házasságkötésekkel és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésével összefüggő díjazás körében önkormányzati rendeletalkotás szükséges, mely egyben kötelezést is jelent, és minden önkormányzatnak meg kell alkotni azt.

  E kötelezettségnek eleget téve kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet.

  Az At. 42/A. §. - ának (4) bekezdésében felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események – házasságkötés - engedélyezésének szabályait, és meghatározza a többletszolgáltatások ellentételezéseként az önkormányzatnak fizetendő díjak mértékét.

   

  Ezek a szolgáltatásokat eddig díjmentesen biztosította településünk önkormányzata.

   

  A településen hivatali helyiségként 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. szám alatti Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal épületét és a Kulturális Központ termét - javaslom kijelölni. A hivatali helyiségekben, munkaidőben tartott anyakönyvi eseményért díjat nem kell fizetni és az anyakönyvezetőt sem illeti meg külön díjazás.

   

  A jogszabály-módosítás következtében január 1-jétől azonban az At. 15/A. § (6) bekezdése értelmében a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívüli történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatatás ellentételezéseként az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

   

  A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése a jegyző jogköre.

  A külső helyszín a hivatali helyiségen és házasságkötő termen kívüli Máriapócs közigazgatási területén tartott esemény.

   

  Az At. rendelkezései szerint az anyakönyvvezető kizárólag akkor működhet közre a hivatali helyiségen kívüli  esemény lebonyolításában, ha a felek:

  a/ a tanúk, szükség esetén a tolmács vagy jeltolmács jelenlétét biztosítják,

  b/ gondoskodnak a házasságkötés méltó keretéről,

  c/ gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és hivatali helyiségébe való utazásáról,

  d/ gondoskodnak az anyakönyv biztonságos szállításáról, valamint a helyszínen való biztonságos kezelés feltételeiről.

   

  Az anyakönyvi jogszabály eddig is lehetővé tette, hogy rendkívüli körülmény esetén a házasság az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül is megköthető legyen.               Azt, hogy mely élethelyzet minősül rendkívülinek, nem definiálja a jogszabály.

  Erre a jogszabály magyarázata adott némi fogódzót, és felsorolt néhány körülményt, amelyek esetében lehetőség van a hivatali helyiségen kívüli közreműködésre. Ilyen körülmények:

  a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota, egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, illetve idős kora. Ezek a körülmények különösen megnehezítenék a házasulók számára, hogy a hivatali helyiségben megjelenjenek. Amennyiben ezek a körülmények fennállnak, a szolgáltatásért díjat nem lehet kérni.

  Szabályozni kell a hivatali időn kívül lebonyolítandó anyakönyvi események szolgáltatási díjait. Hivatali munkaidőben továbbra is térítésmentes a szolgáltatás.

  A hivatali munkaidőn kívüli események lebonyolításáért a közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok  szerint meghatározott mértékű szabadidő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg. Azonban a munkaidőn kívül, valamint a munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli eseményért az anyakönyvvezetőnek választása szerint maximálisan járó díjat meg kell határozni rendeletben.

  Az anyakönyvvezető eddig szabadidőben kapta meg a munkaidőn túli időben végezett közreműködéstért az ellentételezést - nem volt biztosítva számára a jogszabályban előírt választási lehetőség - mivel a rendeletben nem volt a díj meghatározva.

   

              Tisztelt Képviselő-testület, az előterjesztéssel kapcsolatban véleményüket, javaslataikat megtenni szíveskedjenek!

   

  Máriapócs, 2015. március 31.

   

    Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                                                                                                     jegyző


  4/2015. (II. 23.) a szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokról

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                       „ M Á S O L A T „

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Szám: 978-2/2015.

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

   4/2015. (II. 23.) RENDELETE

   

  a szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokról

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. Fejezet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  1. § (2 bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, és 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában, 45. § (1) bekezdés                     c) pontjában, a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  c) pontjában,  a 3. alcím – 6 alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében, a 7 alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

   

                                                 

  I. Fejezet

   

  Általános rendelkezések

   

  1. A rendelet célja

  1.§ (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

  (2) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Máriapócs Város Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.

   

  2.§ (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez a  2. melléklet szerinti formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

  (2) A rendszeres és rendkívüli támogatások megállapítása iránti kérelmet a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatalához kell benyújtani.

  (3) A rendeletben nem szabályozott egyéb  ellátásokról és juttatásokról a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt a költségvetés függvényében .

  (4) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

  (5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben, a vagyon megállapításánál az Szt.4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadók.

  (6) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik azzal, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

  (7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak

   

   3.§ A szociális hatáskört gyakorló szerv a hatáskörébe tartozó szociális ellátás visszatérítésének elrendelésénél a megtérítés összegét, annak kamatát méltányosságból elengedheti, illetve mérsékelheti, részletfizetést engedélyezhet, ha az a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti.

   

   

  II. fejezet

  Pénzben és természetben nyújtott Települési támogatások

   

  1.   Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás

  4. § (1) A képviselő-testület lakhatáshoz kapcsolódó támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

   

  (2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, önkormányzati vagy pénzintézeti kölcsön törlesztése, tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható.

  (3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

  (4) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol:

  a)   a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0;

  b)   a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9;

  c)   a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8;

  d)   a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8;

  e)   a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

   

  (5) Ha a háztartás

  a)   (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

  b)   (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

  c)   Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

   

  (6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege:

  a)   4.000,-Ft ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 35.000,-Ft alatt van,

  b)   3.000,-Ft ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 35.001 és 60.000,-Ft között van,

  c)   2.000,-Ft ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 60.001,-Ft felett van.

  (7) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig időtartamra kerül megállapításra

       (8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

       (9) A (8) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

      (10) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is.

    (11) Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja elsősorban. A támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

     (12) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

  a)   a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

  b)   a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,

  c)   a lakásfenntartási költségek igazolására közszolgáltatás számláit,

  d)   annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

   

  (13) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

  (14) lakhatáshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

   

  2.  Gyógyszertámogatás

   5. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

  (2) Gyógyszertámogatásra a Máriapócs település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező azon személy jogosult:

  a)   akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetében annak  220 %-át nem haladja meg;

  b)   akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.

     (3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

  a)   a családban élő személyek jövedelemigazolását,

  b)   a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

   

  (4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

  (5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 5.000.-Ft.

  (6) A gyógyszertámogatás adott év december 31. napjáig kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

  (7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

  (8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. §  (1) - (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

   (9) Gyógyszertámogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

   

  Rendkívüli települési támogatások és köztemetés

   

  3. Rendkívüli települési támogatások

  6. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt

  a)   halálesetre tekintettel temetési támogatás,

  b)   válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint elemi kár esetén krízistámogatás,

  c)   önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás formájában.

  (2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

   

  4. Temetési támogatás

  7. § (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Máriapócson lakcímmel rendelkező személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott  jövedelem vizsgálat nélkül.

   

  (2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

  a)   a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

  b)   a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

   

  (3) A kérelmet a temetést követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

  (4) A temetési támogatás összege 25.000,-Ft.

  (5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

   

  5. Krízistámogatás

  8. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Máriapócs településen lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át

  a)   válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy

  b)   akinek a település közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik.

        ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

        bb)  lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója.

   

  (2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés és belvíz.

   

  (3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

  a)   válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy

  b)   a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy

  c)   az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és

  d)   a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

   

  (4) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében részesíthető.

   

  6. Eseti támogatás

  9. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Máriapócs településen lakcímmel rendelkező személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.

  (2) Létfenntartási gond különösen a kérelmező vagy kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hírtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete.

  (3) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

  ·        a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében  200 %-át.

   

  (4) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

  (5) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.000.-Ft-nál, és nem lehet több 15.000- Ft összegnél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

  (6) A polgármester a 8 és 9 §. esetében meghatározott feltételektől méltányosságból eltérhet, amennyiben a települési támogatás kifizetésének elmulasztása , olyan krízishelyzetet eredményez, amely kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti. A kérelmezőnek a krízishelyzetet köteles dokumentumokkal igazolni.

   

  7. Köztemetés

  10. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §.-ban foglaltak szerint kell ellátni.

  (2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.

  (3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján a Polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

   a) elengedheti vagy

          b) csökkentheti

   

  III. Fejezet

  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

   

  8. Az ellátások formái

  11.§ (1) Az Önkormányzat a szociális rászorultak részére:

  Nyírbátor Város Önkormányzat ellátási szerződés alapján a Nyírbátor Város Szociális Szolgálatán keresztül

  a) házi segítségnyújtást működtet,

  b) valamint támogató szolgálatot.

   

   (2)A Nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül ellátási szerződés alapján alaptevékenység körében ellátja:

  a)   az étkezést,

  b)   házi segítségnyújtást,

  c)   jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

  d)   nappali ellátást

   

  V. Fejezet

  Záró rendelkezések

   

  11.§ (1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően kell alkalmazni.

  (2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 10/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

   

  M á r i a p ó c s, 2015. február 19.

   

  Papp Bertalan s.k.                                              Dr. Juhász Szabolcs s.k.

      polgármester                                                               jegyző

   

   

  A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

        E rendeletet 2015. február 23. napján kihirdettem.

   

  Máriapócs, 2015. február 23.

   

                                                                               Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                     jegyző

   

   

  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2015.(II.23.)önkormányzati rendeletéhez

   

  1./ A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatása

  A rendelet tervezetben foglaltak biztosítják a nehéz anyagi körülmények között élők szociálisbiztonságát. A támogatásra jogosultak köre jelentősen nem változik, ezért többlet kiadás nem várható.

   

  2./ A rendelet –tervezet környezeti és egészségi hatása

       A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

   

  3./ A rendelet- tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

      Jelen rendelet –tervezet közepes adminisztratív teherrel jelentkezik.

   

  4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának  várható következménye

  A rendelet megalkotásának szükségességét felsőbb szintű jogszabályok a szociális igazgatásáról és szociális ellátásról szóló törvény teszi kötelezővé.

   

  5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges, tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek.

  A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

   

  Máriapócs, 2015. február 19.

   

  P a p p Bertalan s.k.                             Dr.  J u h á s z Szabolcs  s.k.

           polgármester                                                      jegyző                                      

   

   

   

   

  K É R E L E M

   

  Települési támogatás megállapításához

   

  I.Az igénylő adatai:

   

  1.)  Kérelmező neve (születési név is): .………………………………………………………………………………………………

  (Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!)

   

  Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……….-…………-…………..

  Születési helye:…………………………………   Anyja neve:………………………………

  Születési ideje: 19……… év …………………….. hónap ………………nap

  Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………………...

   

  2.)             Állampolgársága:

  magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma:……………….

  (megfelelő rész aláhúzandó)

   

  3.)             Családi állapot:

  Egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy

  (megfelelő rész aláhúzandó)

   

  4.)             Lakóhely:

   

  ……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám

  Tartózkodási hely:

  ……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám

  Értesítés és utalási cím:

  ……………………………. város ……………………………utca…………………..házszám,

  ………………………………………………………………………………… számú számlára

   

  Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek.          (megfelelő rész aláhúzandó)

   

   

  5.)  A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

   

  Név

  Születési hely, idő

  Anyja neve

  Rokoni fok

  TAJ szám

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II.                A települési támogatás igénylésének indoka:

  ………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………

  ………………………………………………………………………………………...…………

   

  A települési támogatás megállapítását (Megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

   

  a)    Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás,

  b)    Gyógyszertámogatás

  c)     a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán

  d)    elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulása      

  e)     előre nem látható és el nem hárítható külső ok – szélvihar, tűzkár, felhőszakadás – kapcsán bekövetkezett esemény, tűzoltóság más szakhatóság igazolása alapján

  f)      a várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése alapján,

  g)    hírtelen fellépő kórházi ápolást igénylő betegség miatt kérem.

   

   

  III.           Jövedelmi adatok

   


  A jövedelmek típusai

   
  A kérelmező
  jövedelme

   A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

   A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

   
  Összesen

   1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

   

   

   

   

   

   

   2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

   

   

   

   

   

   

   3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

   

   

   

   

   

   

  4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

   

   

   

   

   

   

  5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

   

   

   

   

   

   

   6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

   

   

   

   

   

   

  7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

   

   

   

   

   

   

   8. Föld bérbeadásából származó jövedelem

   

   

   

   

   

   

  9. Egyéb jövedelmek

   

   

   

   

   

   

  10. Összes jövedelem:

   

   

   

   

   

   

   

  Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ................................. Ft/hó.

  Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-9. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

  IV.           Egyéb nyilatkozatok:

  Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-nak (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.

  Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

  Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

  Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevett támogatást  a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

  Máriapócs, ……………………………………

  ______________________________                          ____________________________

       kérelmező házastársa/élettársa/                                          kérelmező aláírása

            bejegyzett élettársa aláírása

   

   

  Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

   

  Máriapócs, …………………………..

  ______________________________                          ____________________________

       kérelmező házastársa/élettársa/                                          kérelmező aláírása

            bejegyzett élettársa aláírása

   

   

   

  VAGYONI NYILATKOZAT

  A) Ingatlanok

  1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):

   

  a) címe: ....................................város/község ................................út/utca ...............hsz.

  alapterülete:..........................m2, tulajdoni hányad: ............................a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................

   

  b) címe: ................................... város/község .................................út/utca ........... hsz.

  alapterülete............................m2, tulajdoni hányad: ......................a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................

   

  2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):

   

  a) címe: ...................................város/község ..................................út/utca ........... hsz.

  alapterülete: ...........................m2, tulajdoni hányad:........................a szerzés ideje, jogcíme: ...................................................................................................

   

  3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):

  a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):................................................ címe: ....................................város/község ................................................ út/utca ........... hsz.

  alapterülete: ............................ m2, tulajdoni hányad: ...................................................

   

  a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................

   

  4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):

  a) megnevezése:............................................................................................................

  címe: ................................város/község ...................... hrsz., alapterülete: ..........m2

   

  művelési ága: ............................. tulajdoni hányad: ...................................................

   

  a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................

   

  aranykorona-értéke: ..................................................................................................

   

  B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is)

   

  1. Járművek:

  a) személygépkocsi:............................................típus..................................rendszám

   

  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................típus

   

  b) egyéb jármű...............................................................................................................

  a szerzés ideje, jogcíme:  .............................................................................................

   

  ........................rendszáma szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................................................................................................................típus.................................................rendszám

   

  Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

   

  Máriapócs, ……………………….                            

       

   

   ………………………………                      …………………………………….……

             kérelmező                                         házastársa  / nagykorú hozzátartozó      


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!