szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  Archívum

  2014. évi költségvetési rendelet tervezet

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

  ......./2014. (II. 5.) számú rendelete

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét  a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

   

  1. § A rendelet hatálya

  (1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

   

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

  (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

  692 698 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  743 389 E Ft

  Költségvetési kiadással

  50 691 E Ft

  50 691 E Ft

  E Ft

  Költségvetési egyenleggel

  -ebből  működési

             felhalmozási

  állapítja meg.

   

  (2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

  (4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

   (5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

   

   

   

   

  3. § A költségvetés részletezése

  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

  (3)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

  (4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

  (5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

  (6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg.

  (8)   Az Önkormányzat a kiadások között 30 042 E Ft céltartalékot állapít meg.

   

  4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

   (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

   (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

   (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

   (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

   (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

   (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

   (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

   (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

   

  5. § Az előirányzatok módosítása

   (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

  (3)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

   (7)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

  6. § A gazdálkodás szabályai

  (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

  (2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

  (3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  (4)   A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

   

  7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  (1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

  (2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  8. § Záró és vegyes rendelkezések

   

  (1)   Ez a rendelet  2014. …………………. lép hatályba.

  (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

   

   

   

   

   

  Dr. Juhász Szabolcs

  Papp Bertalan

  jegyző

  polgármester

   

   

   

   


  Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve 2014. évre
  Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve
  2014. évre
                Ezer forintban !
  Sor-számMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.Okt.Nov.Dec.Összesen:
   Bevételek
  1.Nyitó pénzkészlet            -----
  2.Önkormányzatok működési támogatásai19 79921 11927 71521 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11926 398263 983
  3.Működési célú támogatások ÁH-on belül2 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 68132 117
  4.Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül  27 3025 69037 8584 86637 85837 85837 85837 85837 85837 855302 861
  5.Közhatalmi bevételek  10 825   15 7043 1216 8653 675 2 46042 650
  6.Működési bevételek1 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 04912 654
  7.Felhalmozási bevételek             
  8.Működési célú átvett pénzeszközök3 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 20038 433
  9.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             
  10.Finanszírozási bevételek7 0105 690  15 70412 013 2 569 2 0155 690 50 691
  11.Bevételek összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
   Kiadások
  12.Személyi juttatások11 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 056132 661
  13.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 74632 919
  14.Dologi kiadások10 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 736128 821
  15.Ellátottak pénzbeli juttatása9 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 213110 523
  16.Egyéb működési célú kiadások  1 175  1 175  1 175  1 1754 700
  17.Beruházások  37 858 37 858 37 85837 85837 85837 85837 85838 717303 723
  18.Felújítások             
  19.Egyéb felhalmozási kiadások             
  20.Finanszírozási kiadások    10 01410 01410 014     30 042
  21.Kiadások összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
  22.Egyenleg (11-21)            -----
   

   


  1/2014. (II.05.) 2014. évi költségvetési rendelet

   

  Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve
  2014. évre
                Ezer forintban !
  Sor-számMegnevezésJanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAuguszt.Szept.Okt.Nov.Dec.Összesen:
   Bevételek
  1.Nyitó pénzkészlet            -----
  2.Önkormányzatok működési támogatásai19 79921 11927 71521 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11921 11926 398263 983
  3.Működési célú támogatások ÁH-on belül2 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 6762 68132 117
  4.Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül  27 3025 69037 8584 86637 85837 85837 85837 85837 85837 855302 861
  5.Közhatalmi bevételek  10 825   15 7043 1216 8653 675 2 46042 650
  6.Működési bevételek1 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 04912 654
  7.Felhalmozási bevételek             
  8.Működési célú átvett pénzeszközök3 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 20038 433
  9.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             
  10.Finanszírozási bevételek7 0105 690  15 70412 013 2 569 2 0155 690 50 691
  11.Bevételek összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
   Kiadások
  12.Személyi juttatások11 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 05511 056132 661
  13.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 74632 919
  14.Dologi kiadások10 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 73510 736128 821
  15.Ellátottak pénzbeli juttatása9 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 213110 523
  16.Egyéb működési célú kiadások  1 175  1 175  1 175  1 1754 700
  17.Beruházások  37 858 37 858 37 85837 85837 85837 85837 85838 717303 723
  18.Felújítások             
  19.Egyéb felhalmozási kiadások             
  20.Finanszírozási kiadások    10 01410 01410 014     30 042
  21.Kiadások összesen:33 74333 74372 77633 74381 61544 93281 61571 60172 77671 60171 60173 643743 389
  22.Egyenleg (11-21)            -----
   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

  ......./2014. (II. 5.) számú rendelete

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét  a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

   

  1. § A rendelet hatálya

  (1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

   

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

  (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

  692 698 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  743 389 E Ft

  Költségvetési kiadással

  50 691 E Ft

  50 691 E Ft

  E Ft

  Költségvetési egyenleggel

  -ebből  működési

             felhalmozási

  állapítja meg.

   

  (2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

  (4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

   (5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

   

  3. § A költségvetés részletezése

  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

  (3)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

  (4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

  (5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

  (6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg.

  (8)   Az Önkormányzat a kiadások között 30 042 E Ft céltartalékot állapít meg.

   

  4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

   (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

   (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

   (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

   (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

   (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

   (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

   (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

   (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

   

  5. § Az előirányzatok módosítása

   (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

  (3)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

   (7)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

  6. § A gazdálkodás szabályai

  (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

  (2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

  (3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  (4)   A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

   

  7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  (1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

  (2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  8. § Záró és vegyes rendelkezések

   

  (1)   Ez a rendelet  2014. …………………. lép hatályba.

  (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

   

  Dr. Juhász Szabolcs

  Papp Bertalan

  jegyző

  polgármester

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/385-015.

  Telefax száma: 42/554-000.

   

  Száma:         /2014.    

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  1/2014.(II.05.)

  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

   

   

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét  a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

   

  1. § A rendelet hatálya

  (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

  2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

  692 698 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  743 389 E Ft

  Költségvetési kiadással

  50 691 E Ft

  50 691 E Ft

  E Ft

  Költségvetési egyenleggel

  -ebből  működési

             felhalmozási

  állapítja meg.

   

  (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

  (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

  (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

   (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

  3. § A költségvetés részletezése

  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

  (3)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

  (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

  (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

  (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg.

  (8) Az Önkormányzat a kiadások között 30 042 E Ft céltartalékot állapít meg.

  4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

   (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

   (2)    Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

   (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

   (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

   (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

   (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

   (7)    Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

   (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  5. § Az előirányzatok módosítása

   (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

  (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

   (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

  6. § A gazdálkodás szabályai

  (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

  (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

  (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

  (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

  7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

  (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  8. § Záró és vegyes rendelkezése

  (1) Ez a rendelet 2014. január 01. lép hatályba.

   

  (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

   

         M á r i a p ó c s, 2014. február 05.

   

   V i n c z e  Tibor s.k.                     Dr.  J u h á s z  Szabolcs s.k.

      polgármester                                             jegyző

   

   

  A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.

   

   

  Kihirdetési záradék:

   

  E rendeletet 2014. február 06. napján kihirdettem.

  Máriapócs, 2014. február 06.       

   

     Dr. J u h á s z  Szabolcs s.k.

  jegyző

   

  Költségvetési koncepció a 2014-es gazdasági évre
     
  Tisztelt Képviselő-testület!  
     
  A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható:  
     
  Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozók száma10 fő 
  Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozó2 fő  
  (pedagógiai asszisztens 2014.08.31-ig, hosszabbítani 2015.08.31-ig)  
  (takarító helyettesítésére 2014.03.31-ig, hosszabbítani 2014.06.30-ig)  
     
  A tíz fő dolgozóból:  
  óvodapedagógus6 
  dajka3 
  takarító1 
     
  2013/2014 nevelési évre beírt gyermeklétszám: 82 
  2014/2015 nevelési évre várhatóan71 
     
     
  Alapilletmény óvodapedagógusok18 290 236 
  Alapilletmény segítők4 482 456 
  Alapilletmény nem finanszírozottak (takarító és helyettese)1 610 076 
  Kötelező illetménypótlék1 276 939 
  Jutalom (jubileumi)304 500 
  Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.)1 544 400216 600
  Egyéb juttatás200 000 
  Egyéb bérend. Tart. Egyéb saj. Juttatásai20 000 
  Közlekedési költségtérítés10 000 
  Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.540 000 
  Rendszeres személyi juttatás:28 278 607 
  Szociális hozzájárulási adó7 635 224493 290
  egészségügyi hozzájárulás2 000 
  Munkaadókat terhelő járulékok7 637 224 
  BÉR ÖSSZESEN:35 915 831 
  Pedagógus továbbképzés280 000 
  Gyógyszerbeszerzés30 000 
  Irodaszer, nyomtatvány beszerzés200 000 
  Könyvbeszerzés50 000 
  Folyóirat beszerzés30 000 
  Hajtó és kenőanyag beszerzés20 000 
  Szakmai anyagok beszerzése100 000 
  Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek200 000 
  Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha10 000 
  Készletbeszerzés800 000 
  Készletbeszerzések1 720 000 
  Nem adatátviteli célú távközlési díjak100 000 
  Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó)4 999 280 
  szállítási szolgáltatások350 000 
  Gázenergia szolgáltatás2 300 000 
  Villamosenergia szolgáltatás400 000 
  víz- és csatornadíj350 000 
  Karbantartási, kisjavítási szolg.2 000 000 
  Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.100 000 
  Szolgáltatások10 599 280 
  Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA3 300 000 
  Reprezentáció10 000 
  Számlázott szellemi tevékenység teljesít770 000 
  Különféle dologi kiadások4 080 000 
  Munkáltató által fizetett SZJA20 000 
  Díjak, egyéb befizetések100 000 
  Egyéb folyó kiadások120 000 
  DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:16 519 280 
  Költségvetési kiadások összesen:52 435 111 
     
  Bérleti és lízingdíj bevétel100 000 
  Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó)1 050 000 
  Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól500 000 
  Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa)283 500 
  Bértámogatás37 122 720 
  Óvodaműködtetési támogatás4 386 666 
  Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás)1 748 460 
  Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás)3 550 920 
  Költségvetési bevétlek összesen:48 742 266 
     
  KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:-3 692 845 
     
  A fenti táblázatból kivehető, hogy az óvoda költségvetési hiánya az alábbiakból tevődik össze:
  nem finanszírozott alkalmazottakból:2 707 005 
  A 2014-es évben kötelezően megvalósítandó feladatokból: (ÁNTSZ előírás)  
  radiátortakaró 35db radiátorra760 000 
  játszótéri játékok ellenőrzése110 000 
  egészségügyi festés500 000 
  Előírt kiadások:4 077 005 
     
     

   

   

  Máriapócs  Város Önkormányzat

  P o l g á r m e s t e r e

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Telefon: 42/554-500

  Telefax: 42/554-502

   

  Szám:........./2014.

   

  E L Ő T E R J ES Z T É S

   

  Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

   

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

   

  A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat              1. melléklete tartalmazza.

   

  Kérem a határozati javaslat elfogadását.

   

  Kelt: Máriapócs, 2014. január 28.

   

  Papp Bertalan s. k.

  polgármester

   

                              Máriapócs Város Önkormányzat

  ……/2014. (II. 05.) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

   

  Határidő: azonnal      

  Felelős: Polgármester

   

  K. m. f.

   

   

                 Papp Bertalan s. k.                                                 Dr. Juhász Szabolcs s. k.

                            polgármester                                                                                       jegyző

   

  P.H.

  1. sz. melléklet letöltése

   

  2014. évi költségvetési rendelet űrlapjai

   

  Dátum

  Rendezvény neve

  Helyszín

  Információ

  Kontakt

  Telefon

  Fax

  e-mail

  honlap

  Keret

  Március 15.

  Nemzeti Ünnep

  Általános Iskola

  Általános Iskola

  Vincze Sándor

  06-42-554-515

  mpocsisk@freemail.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  Május 1.

  Pócsi Majális

  Szabadidőpark

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  400.000.-

  Június-július-augusztus

  Nyári Zsiráf Tábor

  Művelődési Ház

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://mpocskonyvtar.hupont.hu/

   

  Július augusztus

  Színjátszó tábor

  Általános Iskola

  Művelődési Ház

  Vona Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://mpocskonyvtar.hupont.hu/

   

  Július

  Horgász Tábor

  Szabadidőpark-horgásztó

  Máriapócsi Horgász Egyesület

  Tóth Árpád

  06-42/

  pocsihorgaszok@gmail.com

  http://halak01.5mp.eu/web.php?a=halak01

   

  Augusztus 20.

  Nemzeti Ünnep

  Máriapócs Főtere

  Művelődési Ház

  Vonáné Pásztor Éva

  06-42/385533

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  250.000.-

  Augusztus

  Polgárőrnap

  Művelődési Ház

  Máriapócsi Polgárőr Egyesület

  Lőrincz Péter

  06/70-459-1951

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  Október 01.

  Beruházás átadása: Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-2009-5.1.1/D

  Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Általános iskola

  Polgármesteri Hivatal,

  Bukta Mihály

  0642554-501

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

  SZOFT költségek szerint

  Október 01.

  Idősek Világnapja

  Idősek Otthona

  Idősek Otthona

  Tóthné Seres Éva

  0642/385499

  0642/554030

  mpocskonyvtar@citromail.hu

  http://www.mariapocs.hu

  100.000.-

  November

  III. Kortárs Ki Mit Tud

  Idősek Otthona

  Vigyázzunk Egymásra Egyesület

  Balázs Csabáné,

  Sándor Lászlóné

  06-70/459-3063

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

   

  December 24.

  Pócsi Karácsony

  Máriapócs Főtere

  Görög Katolikus Egyház

  Görög Katolikus Egyház

  06-42/554501

  mariapocs@mariapocs.hu

  http://www.mariapocs.hu

  250.000.-

  Összesen

   

   

   

   

   

   

   

  1.000.000.-

   

   

   

   

   

  Művelődési Ház és Városi Könyvtár

  4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,

  http://mariapocs.monguz.hu; mpocskonyvtar.hupon.humpocskonyvtar@citromail.hu

   

   

  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

   

  2014. évi költségvetés

   

  Máriapócs, 2014. január 14.

  A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2014-es évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében 2174x1141= 2.480.534.-Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

   

  2014-ben sikerült  a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 2 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk heti 3 nap a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés). Foglalkoztatásuk: 2013. 12.01-től – 2014. április 31-ig tart.

   

              A 2014-ben plusz feladatként vállaltuk a eMagyarország Pont feladatainak ellátását, és a TÁMOP 2.1.2 képzés koordinálását, mentori feladatok ellátását. Szeretnénk még 2014-ben is nyelvi tanfolyamokat szervezni, ha a program lehetőséget ad a Máriapócsi helyszínre.

   

              Jelenleg 3 tanfolyam működik (kompetencia fejlesztő, kerti munkás, mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel  a költségvetésben.

   

              2014. október 1-jén kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetés nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.

              Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A mellékeltben található a 2014. évi rendezvényterv, melynek kiadásai az önkormányzat rendezvénykeretében szerepelnek.

   

  2014. évi kiadások:

  __________________________________________________________________________

  Bér: /1 fő/                                                                                                          1.785.200 Ft

  Munkaadókat terhelő járulékok:                                                                           554.000 Ft

  Összesen:                                                                                                          2.339.200 Ft

   

  Irodaszer, tisztítószer:                                                                                                      350.000 Ft

  Könyvbeszerzés:                                                                                                 300.000 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

   

  Telefon:                                                                                                               100.000 Ft

  Gázenergia:                                                                                                         800.000 Ft

  Villamos energia:                                                                                                 200.000 Ft

  Víz és csatornadíj:                                                                                                 80.000 Ft

  Karbantartás (Tüdőszűrő):                                                                                     50.000 Ft

  Fesztivál, Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei:                               940.000 Ft

  ÁFA:                                                                                                                   680.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                      2.820.000 Ft

   

   

  Bér és járulékok összesen:                                                                              2.339.200 Ft

  Készletbeszerzés:                                                                                                650.000 Ft

  Szolgáltatás összesen:                                                                                      2.820.000 Ft

  Kiadások összesen:                                                              5.809.200 ft

   

  2014. évre tervezett bevételek:

   

  Fénymásolás:                                                                                                           200.000 Ft

  Terembérlet:    (3 tanfolyamból)                                                                               700.000 Ft

  Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:                                                                   210.000 Ft

  NKA nyertes pályázatok: Ifjúsági fesztivál, néptánc program, tábor:                   730.000 Ft

  Önkormányzati támogatás:                                                                              1.488.666 Ft

  Normatíva:                                                                                                           2.480.534 Ft

  Összesen:                                                                              5.809.200.- Ft

  TIOP 2014. évi része, ami már 2013-ban kifizetésre került:                    1.450.000.- Ft

   

  Máriapócs, 2014. január 14.

   


  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(XI.11.) Önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                            „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

  Száma:   3013  /2014.

   

  Máriapócs Város Önkormányzat

   Képviselő-testületének

  7/2014.(XI.11.)

  Önkormányzati rendelete

   

  a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:

   

  I.             Fejezet

  Általános rendelkezések

   

  1.    Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és szervei és bélyegzői

   

  1.    §

   

  (1)         Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Máriapócs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  (2)         Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  (3) A Képviselő-testület szervei:

  a)   Máriapócs Város Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);

  b)   Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Szolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: Humán Bizottság);

  c)   Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

  d)  Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Máriapócs székhely                             (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)

  e)  Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltsége (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal),

  f)   Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)

  (4) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését.

  (5) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését.

  (6) A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését.

  (7)  Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését.

  (8) A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal Jegyzője elnevezését.

   

  2.           Az Önkormányzat jelképei, ünnepei, rendezvényei

  2.    §

  (1) Az Önkormányzat jelképei:

  a)   címer

  b)   zászló

  (2) Az Önkormányzat jelképeinek leírását és használatuk módját külön rendelet szabályozza.

  3.    §

  Az Önkormányzat ünnepei:

  a)   December 01

   

  4.    §

  Az Önkormányzat rendezvényei:

  a)   Május 1 majális.

  b)    Nemzeti ünnepek

   

  3.    Az Önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatások és az Önkormányzat által kiadott sajtótermékek

   

  5.     §

  (1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.mariapocs.hu

  (2) Az Önkormányzat negyedévente megjelenő lapjának címe: Pócsi Újság

  (3) Az Önkormányzat hírei a kábel tévén képújságban folyamatosan olvasható.

   

  4.                   Az Önkormányzat által alapított elismerések

   

  6.     §

  (1) Az Önkormányzat által alapított kitüntető címek:

  a)   Máriapócs Város Díszpolgára

  b)   Máriapócsért emlékérem

  c)   Önkormányzati elismerés

  d)   Máriapócsért emlékérem „posztumusz”

  e)   Máriapócsért díszoklevél

   

  (2)         Az Önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerő címek adományozásával kapcsolatos szabályokat az önkormányzat külön rendelete szabályozza.

   

  5.    Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai

   

  7.     §

  (1)     Az Önkormányzat testvértelepülései:

  (a) Mezőgecse (Ukrajna)

  (b) Csíkpálfalva (Románia)

  (2)     Az Önkormányzat partnertelepülései

  (a) Klokocov (Szlovákia)

  (b) Mezőfény (Románia)

  (c) Mariabild (Ausztria)

   

   

  6.           A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

   

  8.  §

  (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a

  a)   Önkormányzati segély

  b)   méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos feladat-és hatáskörét

  hatáskörét.

  (2) A Képviselő-testület az Humán Bizottságra ruházza át a

  a)   vagyonvizsgálat nyilvántartása, ellenőrzése 

  b)   összeférhetetlenség vizsgálata

  c)   fegyelmi ügyek előkészítése,

  d)   titkos szavazás lebonyolítása

  e)   nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezéseinek véleményezése

   

  9.  §

  (1) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a Humán Bizottság tesz javaslatot.

  (2) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha

  a)   törvényesen nem látja el feladatát

  b)   rendszeresen nem határozatképes a Bizottság.

  (3) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol a döntés meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen.

   

  II.           Fejezet

  A Képviselő-testület működése

   

  7.    A Képviselő-testület összehívása, vezetése

   

  10.         §

  (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Humán Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

  (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével 30 nap időtartamot meghaladó távollét.

   

  11.        §

  (1)     A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.

  (2)     A Képviselő-testület ülését az önkormányzat székhelyére kell összehívni.

  (3)     A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

  (4)     A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni az önkormányzat intézményeinek vezetőit és nemzetiségi önkormányzat elnökeit.

   

  12.        §

  (1) A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

  a)   tervezett időpontját,

  b)   helyszínét,

  c)   jellegét (soros, rendkívüli, ünnepi, közmeghallgatás, nyilvános, zárt)

  d)   a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,

  e)   az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,

  f)     a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

  (2) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal írásban kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni.

  A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 3 nappal a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára az ülés időpontjáig közzé teszi.

  (3)  A Képviselő-testület üléseit az ülésterv szerint tartja.

  (4)  Az ülésterv elkészítéséről a Polgármester gondoskodik.

  (5)  Az üléstervre javaslatot tehetnek:

  a)   képviselő-testület tagjaitól,

  b)   a képviselő-testület állandó bizottságaitól,

  c)   jegyzőtől.

  (6)     A Képviselő-testület üléstervét a megelőző év december 31. napjáig fogadja el.

  (7)      Az ülésterv tartalmazza:

  a)    az ülésnapok tervezett időpontját hónap megjelöléssel,

  b)   az egyes napirendi pontok előkészítéséért felelős személy nevét, hivatali beosztását

  c)   közmeghallgatások tervezett időpontját és témáját

  (8)      A Képviselő-testület rendes ülésre meg kell hívni:

  a)   a települési képviselőket

  b)   jegyzőt

  c)   az önkormányzat intézményeinek vezetői,

  d)   nemzetiségi önkormányzat elnökeit

  e)   a napirendi pontok előadóit, előterjesztést készítő ügyintézőt,

  f)     akiknek meghívását a Polgármester egyébként indokoltnak tartja,

  g)   akiknek a meghívását törvény, kormányrendelet vagy helyi önkormányzati rendelet tanácskozási jogot biztosit.

   

  13.        §

  (1)         Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.

  (2)         A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 3 napon belüli időpontra hívja össze.

  (3)         A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:

  a)           beruházások vagy pályázatok döntése esetén

  b)           gazdálkodást érintő kérdésekben

  (4)         A Képviselő-testület ülése szóban is összehívható:

  a)   halaszthatatlan ügyekben

  b)   rendkívüli esemény

  14 §

  A határozatképtelen ülést 3 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

  15 §

  A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.

  16 §

  Az ülésvezető jogkörei:

  a)           megállapítja az ülés határozatképességét,

  b)           javaslatot tesz az ülés napirendjére,

  c)           tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat

  d)           szünetet rendelhet el,

  e)           lezárja a vitát

  f)            szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat

  g)           lezárja a napirendi pontok tárgyalását

  h)           rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt

  i)             bezárja az ülést.

   

  8.           A tanácskozás rendje

   

  17 §

  (1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

  a)    polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;

  b)   beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

  c)   a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;

  d)   a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;

  e)   határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok.

  (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.

  (3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

  a)   az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;

  b)   az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;

  c)           az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,

  d)           vita az előterjesztéssel kapcsolatban;

  e)           módosító javaslatok megtétele;

  f)            döntés a módosító javaslatokról;

  g)           döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról.

  (4) A döntés meghozatala előtt/után az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.

  18 §

  (1)     A hozzászólás jelentkezés sorrendjében történik. 

  (2)     Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal maximum 10 perc időtartamban lehet hozzászólni.

  (3)     A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:

  a)       a (2) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,

  b)   ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik.

  A hallgatóság számára a hozzászólási jogot Polgármester biztosítja.

   

  9.           Az előterjesztések

   

  19 §

  (1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett az ülés napirendjéhez kapcsolódó:

  a)   döntést igénylő határozati javaslat,

  b)   rendelet-tervezet.

  (2)  Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

  (3)         Előterjesztés benyújtására jogosultak:

  a)           polgármester,

  b)           alpolgármester,

  c)           testületi képviselő,

  d)           a bizottság,

  e)           jegyző,

  f)             továbbá- feladatkörében- az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője.

  (4)         Az illetékes bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

  a)           rendelet módosítását igénylő előterjesztések

  b)           pénzügyi tárgyú előterjesztések

  c)           személyi döntést, állásfoglalást igénylő előterjesztések.

  (5)         Kizárólag írásban nyújthatóak be a (4) bekezdésben felsorolt előterjesztések.

  (6)         Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.

  (7)     A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról a 4 függelék szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

  (8)     A  Bizottság nyújtja be  a hatáskörébe tartozó és a bizottság által javasolt  előterjesztéseket.

  (9)     A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -  küldi meg véleményezésre az arra jogosult szerveknek, személyeknek.

   

  10.        Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok

   

  20 §

  (1) Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

  (2) Az alakuló ülés napirendje:

  a)   a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,

  b)   a képviselő-testület eskütétele,

  c)   polgármester eskütétele,

  d)   az SZMSZ megalkotása vagy felülvizsgálata- a bizottságok tagjainak megválasztása

  e)   alpolgármester megválasztása, eskütétele,

  f)     polgármester, alpolgármester, illetményének, tiszteletdíjának megállapítása,

  g)   képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása

  h)   a bizottság nem képviselőtagjának eskütétele

  (3) Az alakuló ülésen a polgármester illetményét (tiszteletdíját) költségátalányát a Jegyző fogadtatja el.

  (4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító bizottság az ülésen választott szavazatszámláló bizottság.

  (5) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást módját az ülésen megválasztott  bizottság határozza meg. (milyen módon bonyolítja le)

  (6) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

  a)           a választás időpontját,

  b)           a választás helyét,

  c)           a választás módját,

  d)           a választás eredményét,

  e)           a bizottság tagjainak aláírását.

   

  (7) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

  10.     A döntéshozatali eljárás

   

  21 §

  (1) A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.

  (2) Az ülés elnöke a napirendi pont keretében előterjesztett határozati javaslatokat és a vitában elhangzott konkrét javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, először a módosító indítványokról, majd a módosító indítvánnyal kiegészített, az előterjesztésben szereplő indítványról dönt a képviselő-testület.

  (3) A névszerinti szavazás során Polgármester abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, felállva szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.

  (4) Titkos szavazás lebonyolítása során a Humán Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság jár el.

  a)   A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, külön helyiségben elhelyezett urna igénybevételével történik.

  b)   a szavazatszámláló bizottság lebonyolítja a szavazást, összesíti a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti.

  c)   a szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek jelentést tesz, és átadja a szavazás eredményéről rögzítő jegyzőkönyvet, melyet a képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

   

  22 §

  (1) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról elhangzási sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

  (2) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

  a)   Minősített többség szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott esetekben.

  (3) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.

  (4) Ha a Képviselő-testület az (4) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:

  a)   törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség,

  b)       az önkormányzat működésének fenntartása érdekében.

  23 §

  (1)         Az önkormányzati rendelet-tervezet szakszerű- jogszabályoknak, az Európai Unió jogharmonizációs követelményeinek és a jogszabály előkészítés, szerkesztés, kodifikáció, követelményeinek megfelelő – előkészítéséről a jegyző gondoskodik.

  (2)         A jegyző az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

  (3) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

  a)   évenkénti, sorszámát

  b)   címét

  c)   hatályba lépésének időpontját

  (4) A képviselő-testület döntését követően-az elfogadott módosító indítványokra figyelemmel –az önkormányzati rendelet végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

   

  24 §

  (1)         A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

  a)   A határozat megjelölése tartalmazza:

  b)   a Képviselő-testület megnevezését,

  c)   a „ határozata” kifejezést

  d)   a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,

  e)   a határozat címét.

  (2)     Példa a határozat megjelölésére:

  „ Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

   2/2010.(I.20.) határozata

  a Képviselő-testület 2014. évi üléstervéről „

  (3)     A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

  a)       a Képviselő-testület döntését

  b)       a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

  (4)     E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

  (5)     A jegyző a normatív határozatokat a 23. § (4) bekezdésében meghatározott módon teszi közzé.

   

  11.        A jegyzőkönyv

   

  25 §

  (1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 2 példányban készül.

  (2)   A jegyzőkönyv az Mötv.52.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza:

  a)           Az ülés megnyitásának időpontját,

  b)           a megjelent képviselők és meghívottak nevét, beosztását,

  c)           ülésről előzetes bejelentéssel, vagy bejelentés nélkül távolmaradt Képviselők nevét,

  d)           napirendi pontonként a napirend tárgyát az előadók nevét,

  e)           képviselő kérésére az általa elmondottak szó szerinti rögzítését, az ülés bezárásának tényét, pontos idejét.

  (3) A jegyzőkönyvbe való betekintést a Jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a polgármesteri hivatalban jegyzőnél munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletét képezi:

  a)   a képviselő-testületi, bizottsági ülés meghívóját,

  b)   a jelenléti ívet,

  c)   az írásos előterjesztéseket, rendelettervezetet mellékleteivel együtt,

  d)   a képviselői, bizottsági írásbeli indítványt, véleményt,

  e)   titkos szavazás esetén annak jegyzőkönyvét, szavazólapjait,

  f)     szóbeli előterjesztés írásba foglalt határozati javaslata. 

  (9) A zárt ülés jegyzőkönyvét egy példányban készül, mely az irattárba kerül.

   

  12.        A közmeghallgatás

   

  26 §  

  (1)A Képviselő-testület minden évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

  (2) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosság legalább 15 nappal előbb az Önkormányzat hirdető tábláján tájékoztatni kell.

   

  (3)      A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.

  (4) közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a testületi jegyzőkönyv szabályai értelemszerűen alkalmazandók.

   

  III.          Fejezet

  Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladataik

   

  13.        A Polgármester jogállása, feladatai

   

  27 §

  A polgármester tisztségét főállásban látja el. 

   

  28 §

  A polgármester feladatai a Mötv.67.§

  a)   Képviselő-testület döntésének végrehajtása.

  b)   egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása a munkanélküli foglalkoztatás keretébe.

  c)            dönt a 8§.(1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben.

   

  29 §

   

  (1)          A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben történő döntési jogköre az alábbi ügyekre terjed ki:

  a)           hatósági, pályázati ügyekben hiánypótlás megtétele,

  b)           pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok,

  c)           véleménynyilvánítás területi, központi államigazgatási szervek megkeresésére...

   (3) A polgármester 300.000-Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

   

  30 §

  (1)         A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára- titkos szavazással- egy alpolgármestert választ.

  (2)         Az alpolgármester a tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

   

  14.        A Bizottságok jogállása feladatai

   

  31 § 

  (1)         A Humán Bizottság 7 tagból áll, a bizottsága elnöke és 3 tagja önkormányzati képviselő, 3 tagja nem önkormányzati képviselő.

  (2)         A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 tagból áll, a bizottsága elnöke és 3 tagja önkormányzati képviselő, 3 tagja nem önkormányzati képviselő.

  (3)         A bizottság elnökének és tagjainak személyére javaslatot a polgármester tehet.

  32 § A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke.

   

  33 § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke –az ülés előtt 3 nappal- írásos meghívóval és előterjesztés megküldésével hívja össze.

  (2) A bizottság elnöke köteles összehívni a bizottságot:

      a) a Képviselő-testület ilyen értelmű határozatára,

       b) a Polgármester indítványára,

       c) a bizottsági tagok legalább 2 tagjának írásban tett indítványára.

  (3) A bizottságok tagjainak a névsorát és feladataikat a 2. függelék tartalmazza.   

  (4) A bizottság elnöke feladat-és hatáskörök gyakorlásáról a Képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban beszámol a Képviselő-testületnek.                  

  34 § A Humán Bizottság nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát.

   

  35 § Meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat kidolgozására a képviselő-testület ideiglenes bizottságot választhat, amelynek működésére a bizottságokra vonatkozó szabályok érvényesek. Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának terjedelmét a képviselő-testület esetenként határozza meg.

   

  36 § Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat a Humán  Bizottság látja el.

   

  15.   Társulás jogállása, feladatai

   

  37 § (1) Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásban vesz részt.

  (2) A képviselő-testület által kötött társulási megállapodások jegyzékét a 3. függelék tartalmazza.

   

  16.     Az Önkormányzati Hivatal jogállása és feladatai

   

  38 §  (1) A Képviselő-testület Máriapócs Város Képviselő-testületével az önkormányzatok működésével, a polgármesterek és a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott létre és tart fenn Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 

  (2) A jegyző távolléte esetén Bukta Mihály ügyintéző helyettesíti.

  (3) A jegyző távolléte esetén a posta szignálását Bunya Csilla végzi.

   

  17.     A Jegyző jogállása és feladatai

   

  39 § (1) A jegyző vezeti a Képviselő-testület hivatalát és gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

  (2)A jegyző az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatkörében

      a)  megszervezi  a  Képviselő-testület  és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátását ,

      b) gondoskodik a testületek és tisztségviselők munkájának segítéséről, munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről,

  c) évente beszámol a képviselő-testületnek -  munkatervben megjelölt időpontban - a polgármesteri hivatal  előző évi tevékenységéről.

   

  IV.         Fejezet

  A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok

   

  40 §

  (1) A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző 13 óráig. (időpontig) a polgármesternek köteles bejelenteni.

   (2) A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület Humáni Bizottság javaslata alapján

  a)           eskü letételének hiánya miatt,

  b)           személyes érintettség bejelentésének elmulasztása miatt,

  c)           a képviselő-testület üléséről való igazolatlan távollét miatt,

  legfeljebb hat havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja.

   

  (2)A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját a mulasztást megszüntetéséig, de legfeljebb hat havi időtartamra 50 %-ban csökkenti.

  (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját 3 havi időtartamra 50%-ban csökkenti.

   

  V.           Fejezet

  A nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés szabályai

   

  18. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttműködés szabályai

  41 §

  (1)         Az Önkormányzat a településen, a megyében működő Roma, Ruszin települési, területi és országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak adja át véleményezésre. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 15 napon belül alakítja ki álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a Bizottság véleményének megérkezését követő ülésén dönt.

  (2)         Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott véleményezési jogkörön felül a Roma, Ruszin nemzetiséget érintő ügyekben tanácskozási és javaslattételi jogot biztosít a Roma nemzetiségi önkormányzatnak.

  (3)         A nemzetiségi önkormányzat véleményét a Polgármester kéri ki a döntés meghozatala előtt.

  (4)         A nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott egyetértési jogát a polgármester kéri ki a jogszabályban meghatározott határidő figyelembevételével.

   

  42 §

  Az Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Roma, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

  a)       Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat az üléseinek lebonyolításához szükséges helyiséget a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a polgármesterrel.

   

  b)       A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

   

  c)  A  Nemzetiségi   Önkormányzat   képviselő-testületi    ülésein, közmeghallgatásán a jegyző, vagy a jegyző által megbízott helyettese részt vesz.

   

  d)       A   Nemzetiségi   Önkormányzat  működésével,   gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja.

   

  e)       Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja.

  VI.         Fejezet

  Záró rendelkezések

   

  43 §

  (1)         Ez a rendelet a- (2) bekezdésében foglalt kivétellel -  kihirdetését követő napon lép hatályba.

  (2)         A (3) bekezdés 2014. november 12. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

  (3)         Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet.

   

   

        Papp Bertalan s.k.                                            Dr. Juhász Szabolcs s.k.

           polgármester                                                        jegyző

   

   

  A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  A rendelet a 2014. november 11 napon 18 órakor kihirdettem.

  Máriapócs, 2014. november 12.                                                       

   

      Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                                        jegyző

  1.     az előzetes hatásvizsgálat

   

  Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Máriapócs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014 (XI.11.) önkormányzati rendelet- tervezethez.

   

  1.1.               a tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen

   

  1.1.1.   társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nem szabályozott , de ott felhatalmazást adó rendelkezések alapján az önkormányzat képviselő-testületének a működését meghatározza.

     A tervezetnek gazdasági és költségvetési hatása nincs.

         1.1.2.környezeti és egészségi következményei:

  a tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

  1.1.2.  adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

       a rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

   

  1.2.   az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

    A magasabb szintű jogszabály jogalkotási felhatalmazást adott a jogszabály megalkotására.

   

  1.2.1. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

     A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

  1.2.2. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

    mulasztásos törvénysértés miatt törvényességi észrevétel a Kormányhivatal részéről.

   

  Kelt: Máriapócs, 2014. november 06.

   

                                                                            Dr. Juhász Szabolcs sk.

                                                                                     jegyző  

                                                       előzetes hatásvizsgálatot végző aláírása


  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!