szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról.

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

  4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

  Telefon száma: 42/554-500.

  Telefax száma: 42/554-502.

   

   

  MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  14/2008.(IX.11.)

  R E N D E L E T E:

   

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról.

   

   

  A Képviselőtestület a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet   a l k o t j a :

   

  A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

  1.§

   

  (1)   Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megszüntetéséhez.

   

  (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben rögzített célokat:

  a.) gyermekjóléti szolgáltatás,

  b.) gyermekek napközbeni ellátása

  c.) gyermekek átmeneti gondozása

  keretében biztosítja.

   

  (3) A Képviselőtestület a (2) bekezdés a.) b.) pont szerinti gyermekjóléti alapellátást intézményei útján, a gyermekek átmeneti gondozását szerződéses feladatátadás útján biztosítja.

   

  GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

  2.§

   

  (1)   A Képviselőtestület a Gyvt. 39.§.-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás ellátására a Családsegítő Központ tevékenységén belül Gyermekjóléti Szolgálatot alapított.

  (2)   A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatait - a jegyző szakmai irányítása mellett – a védőnői szolgálattal, az oktatási-nevelési intézményekkel együttműködve - végzi.

   

  GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

  3.§

   

  (1)    A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

  (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani:

  a) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

  b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, vagy ápolási díjban részesül,

  c) akinek a  szülője, gondozója, szociális helyzete miatt, az ellátásról nem tud gondoskodni.

  (3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái:

  1. napközi otthonos óvodai ellátás
  2. általános iskolai napközis foglalkozás.

   

  (4)       A szülő vagy törvényes képviselő a gyermekek napközbeni ellátására irányuló írásbeli kérelmét az intézmény vezetőjéhez nyújtja be.

   

  (5) Az intézmény vezetője az alapító okiratban foglalt létszám és csoportszámnak megfelelően az e rendelet 3.§ (2 ) bek. a-c pontjában meghatározott szempontok alapján bírálja el a kérelmeket.

   

  GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA

   

  4.§

   

  (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházatokról való ellátásokról, mentálhigiénés és egészségügyi (teljes körű ellátás) ellátásáról gondoskodik.

  E feladatot az önkormányzat – szerződés alapján – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményei útján látja el.

  (2) A gyermekek átmeneti gondozása a szülő kérelmére és beleegyezésével történhet.

  (3) Az átmeneti gondozást akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható.

  (4) A gyermek átmeneti gondozása, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.

  (5) A gondozást meg kell szüntetni, ha

  -         a megszüntetést a szülő kéri,

  -         annak okai már nem állnak fenn.

  (6) A gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról a Képviselőtestület hatáskör átruházása alapján a Polgármester gondoskodik.

   

  TÉRÍTÉSI DÍJ

  5.§

   

  (1) Az étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj fizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy törvényes képviselő köteles.

  (2) A gyermekétkeztetést az intézményvezetőnél (iskolaigazgató, vezető-óvónő) történő írásbeli jelentkezés elfogadása esetén lehet igénybe venni. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. (A kibocsátott számla értesítésnek minősül.)

  (3) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítéstől számított 8 napon belül a Képviselőtestület Szociális Bizottságához fordulhat.

   

  (4) A napi étkezés formája:

  -         tízórai-ebéd-uzsonna.

   

  (5) Az intézményi térítési díj mértéke:

  1. a) óvodai ellátás esetén 275,-Ft./fő/nap,
  2. b) iskolai napközis foglalkozás esetén 395,-Ft./fő/nap,
  3. c) menza esetén 240.-Ft/fő/nap, mely összegek tartalmazzák az ÁFA-t.

   

  (6) A   személyi   térítési díjat havonként előre, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig kell befizetni az intézmény házi pénztárába. Az intézmény vezetője a beszedett személyi térítési díjat köteles a fenntartó költségvetési elszámolási számlájára befizetni. 

   

  (7) A gyermekek  napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

   

   

  (8) A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

   

  (9) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (8) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának szorzata figyelembevételével állapítja meg.

   

  (10)A gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig a   térítési díjból:

  1. az óvodás, az 1-4 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 100 %-át,
  2. az a.) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,
  3. három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
  4. a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át

  normatív kedvezményként kell biztosítani.

   

   

  (11) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

   

  (12) Az önkormányzat által fenntartott alapfokú oktatási intézményben –általános iskola, napközi otthonos óvoda – járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermekeket, tanulókat az önkormányzat térítési díj kedvezményben részesíti:

  Az intézményi térítési díj kedvezményének a mértéke:

  6.§

   

  (1) A gyermekjóléti  alapellátás keretében biztosított átmeneti gondozásért térítési díjat kellfizetni. A személyi térítési díj megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

   

   

   

   

   

  (2) Az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének a 25%-át, több ellátott gyermek esetén a kötelezett havi jövedelmének az 50%-át.

   

  EGYEBEK

  7.§

   

   

  (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) számú Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

   

   

  ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

  8.§

   

  (1) E rendelet 2008. szeptember 11.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 21/2007.(VIII. 23.) rendelet hatályát veszti.

  (2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

   

  M á r i a p ó c s, 2008. szeptember 03.

   

   

  P a l ó c z y Lajosné s.k.              K i s s Béla s.k.

  polgármester                                  jegyző

   

  M i k l ó s s y Andrásné s.k.       V i n c z e Tibor s.k.

  jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

   

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!