szechenyi2020
Máriapócs
 • Főoldal
 • Kapcsolat
 • Közérdekű adat
 • KeresésAkadálymentesített nézet

  A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN NYÚJTOTT PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRÓL

  Máriapócs Város Önkormányzat

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Tel.: 42/ 554-500

  Fax: 42/ 554-502

   

  Száma:      /2010.

  Máriapócs Város Önkormányzat

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

  4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

  Tel.: 42/ 554-500

  Fax: 42/ 554-502

   

  Száma:      /2010.

   

  Máriapócs Város Önkormányzat

  Képviselőtestületének

  8/2010. (IV. 29.)

  R E N D E L E T E:

   

  A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN NYÚJTOTT

  PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRÓL

   

  A Képviselő-testület:

   

  az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény 16.§.-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja :

   

  A rendelet hatálya

   

  1. §

   

  (1)            A rendelet hatálya kiterjed:

  a.)  a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre, és szüleire

  b.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

   

  (2)     A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésen túlmenően e rendelet kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló a 2001 évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó személyekre is.

   

  (3)     E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken

  kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

   

  Hatásköri rendelkezések

   

  2. §

   

  (1)     A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatásköreit a Polgármesterre ruházza át.

   

  (2)     A Polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületnek a soron következő ülésen köteles beszámolni.

   

  (3)     Az átruházott hatáskörben benyújtott fellebbezéseket a Képviselő-testület bírálja el.

   

  (4)     A Képviselő-testület a Polgármesternek átruházott hatáskörben hozott döntéseit megsemmisítheti, módosíthatja, megváltoztathatja.

   

  (5)     A Képviselő-testület a hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, és a hatáskört bármikor visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább át nem ruházható.

   

   

  Eljárási rendelkezések

  3.§

   

  (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában terjesztheti elő.

   

   

   

  (2) Az eljárásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint a családjában élők személyi adatairól, jövedelmei viszonyairól nyilatkozni, továbbá a jövedelmi viszonyokra vonatkozó adatokat, bizonyítékokat becsatolni. Az olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, az ügyfél nem köteles, ha annak a hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, vagy az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

   

  (3) A jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető   jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap, a rendszeresen nem mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 1 év.

   

  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

   

  4. §

   

  (1)     A Képviselő-testület a gyermeket e rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

   

   

  (2)     Elsősorban azokat a gyermekeket illetve családjukat lehet alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.

  Ilyen okok lehetnek különösen:

  a)   a családban bekövetkezett haláleset,

  b)   a gyermek betegsége, balesete, iskoláztatása,

  c) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,

  d) a  gyermeknevelésbe vételét követő gyámhivatali visszahelyezés.

   

  5. §

   

  (1)     A rendkívüli támogatás formája:

  a) pénzbeli,

  b) természetbeni.

   

  (2)     A rendkívüli támogatás alsó határa :

  a) pénzbeli támogatás esetén 2.000,-Ft.

  b) természetbeni támogatás esetén 1.000,-Ft.

   

  (3)     Nem állapítható meg rendkívüli támogatás :

  ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

   

  (4/a) A család jövedelemvizsgálata nélkül 5.000 Ft. összegű rendkívüli   támogatásban részesíthető az:

   

  1.) akinek az OEP által nem vagy csak részben támogatott gyógyászati segédeszköz szükséglete meghaladja a 20.000.-Ft-ot,

  2.) akinek családjában elemi csapás vagy tragédia következik be,

  3.)aki betegségéből kifolyólag 10 napnál hosszabb ideig tartó kórházi kezelésre szorul.

   

  (4/b) A Képviselő-testület saját hatáskörében különös méltánylást érdemlő élethelyzetben legfeljebb 20.000,-Ft-ig terjedő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a családot.

   

  (4/c)  Jövedelemvizsgálat nélkül rendkívüli támogatásban a család évente egy alkalommal részesíthető.

   

  (5)    A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Máriapócs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjesztheti elő a 1 számú melléklet szerinti nyomtatványon, melyhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők havi jövedelméről szóló igazolásokat.

   

  (6)     E rendelet 5 §. (4/a) bekezdés 1 pontja szerinti kérelemhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a gyógyászati segédeszközről szóló számla eredeti példányát, a 3.) pontja szerinti kérelemhez a kórházi kezelés időtartamára vonatkozó igazolást.

   

   

  Egyebek

   

  6. §

   

  (1)     Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

  Záró rendelkezések

   

  7. §

   

  (1)     E rendelet 2010. április 29. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

   

  (2)            A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekek védelmében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2007. (II.09.) rendelet hatályát veszti.

   

  M á r i a p ó c s, 2010. április 21.

   

   

  Palóczy Lajosné s.k.                    K i s s Béla s.k.

  polgármester                                       jegyző

   

   

  K u l a n d a Ferenc s.k.                T a m á s László s.k.

  jkv. hitelesítő                                   jkv. hitelesítő

   

   

   

  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

   

  Kihirdetési záradék:

  E rendeletet 2010. április 22.-én kihirdettem.

   

  Máriapócs, 2010. április 22.

   

  K i s s Béla

  jegyző

  iratkozzon fel hírlevelünkre!
  iratkozzon fel hírlevelünkre!