Cím
Egyebek 128/2012.(XI.07.)
„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” 127/2012.(XI.07.)
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről126/2012.(XI.07.)
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről125/2012.(XI.07.)
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az adatszolgáltatásokra, főkönyvi könyvelésre, analitikus nyilvántartásra, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről124/2012.(XI.07.)
Munkabérhitel igénylése123/2012.(XI.07.)
Folyószámlahitel igénylése122/2012.(XI.07.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról121/2012.(XI.07.)
Szociális tűzifa beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénylése120/2012.(X.25.)
Megállapodás a járási hivatal kialakításához119/2012.(X.15.)
Javaslat a Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű intézmény további üzemeltetésére118/2012.(X.02.)
Tájékoztató a nyírbátori járási kormányhivatal kialakításával kapcsolatban Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát érintő változásokról116/2012.(X.01.)
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok 2013. évi működtetése115/2012.(X.01.)
Máriapócs-Pócspetri Önkormányzat Víz- és Csatornamű integrációjával kapcsolatos egyeztető megbeszélés114/2012.(X.01.)
Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról113/2012.(IX.20.)
Egyebek 106/2012.(IX.12.)
Máriapócsi Köztéri WC 2012. évi működtetése105/2012.(IX.12.)
„Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Máriapócson” című pályázat eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatokról104/2012.(IX.12.)
Máriapócsi közszolgáltatások biztosítása céljából önkormányzati gazdasági szervezet alapítása103/2012.(IX.12.)
Tájékoztató a 2012. I. félévi gazdálkodásáról102/2012.(IX.12.)
Iskola 2013. évi működtetéséről 101/2012.(IX.12.)
Máriapócs Város Településszerkezeti 100/2012.(IX.12.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok99/2012.(IX.12.)
Egyebek 94/2012.(VIII.15.)
Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Máriapócson93/2012.(VIII.15.)
Közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról 92/2012.(VIII.15.)
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása 91/2012.(VIII.15.)
„Külterületi Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztése Máriapócson” 90/2012.(VIII.15.)
TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep 89/2012.(VIII.15.)
Integrált térségi programok 88/2012.(VIII.15.)
Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója87/2012.(VIII.15.)
Kirívóan közösségellenes magatartás szabályozása86/2012.(VIII. 15.)
Költségvetési rendelet módosítása 85/2012.(VIII.15.)
Lejárt határidejű határozatok 84/2012.(VIII.15.)
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról
Egyebek, 68/2012.(VI. 27.) H A T Á R O Z A T
Energetikai előtanulmány az Önkormányzat közintézményeinek energia csökkentő beruházásaihoz
Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Máriapócs Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Szociális nyári étkeztetés biztosítására Szolgáltatási szerződés-tervezetéről
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a szabályozottság területén végzett belső ellenőrzés eredményéről
Javaslat a Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezésére
Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2012/2013. tanévre való felkészülés
Máriapócs Város Önkormányzat Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai és pénzügyi beszámolója
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 21/2008.(XII.23.) rendeletének felülvizsgálata
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület elnökének kérelme működési előleg visszafizetéséhez történő hozzájárulásra
Az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés, illetve tisztítás további üzemeltetéséről
Egyebek, 55/2012.(VI.07.) H A T Á R O Z A T
Máriapócs Város Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről
Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezéséről
Egyebek, 52/2012.(V.24.) H A T Á R O Z A T A
„Máriapócsért Díszoklevél” elismerés adományozásáról
Lakossági hulladékszállítással kapcsolatos aktuális problémák
Az Állami Számvevőszék jelentése Máriapócs Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése
Máriapócs Polgárőrség részére önkormányzati támogatás megelőlegezése
Szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Egyebek, 37/2012.(IV.25.) H A T Á R O Z A T A
Árajánlat a Pócspetri 0201/3 hrsz-ú ingatlanon található hulladéklerakó telep 3 darab figyelő kútjának évenkénti mintavételezésére
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére pályázat kiírása
Integrált Városfejlesztési Stratégia módosítása
Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által készített intézkedési terv
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzésének eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a beruházások területén végzett belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs közigazgatási területén belül működő Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról
Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Bizottsági elnök megválasztása
Bizottsági elnök megválasztásának előkészítése
Baracsi Balázs beszámolója a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft által a városi köztemetőben végzett üzemeltetői feladatok ellátásáról
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának módosítása
Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Tájékoztató a Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézmény kompetenciafejlesztő célú TÁMOP pályázatokról
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz”
Varga Zsolt Máriapócsi Rendőrőrs Parancsnokának beszámolója
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Egyebek, 11/2012.(II.13.) H A T Á R O Z A T A
Máriapócs Város Önkormányzat és a Kállósemjéni Sport Egyesület között bérleti szerződés megkötése a sportpálya bérlésére
Szennyvízhálózatra történő rácsatlakozáshoz a lakosság részére részletfizetési kedvezmény biztosítása
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) rendelet-tervezete a 2012. évi önkormányzati költségvetésről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Egyebek, 6/2012.(I.31.) H A T Á R O Z A T A
„Minden gyermek lakjon jól” programban való részvételről
Az Észak-alföldi Operatív Program „Funkcióbővítő, integrált települési fejlesztések” című, támogatási rendszeréhez benyújtott, „Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 kódszámú projekt megvalósításáho
Árajánlat Pócspetri 0201/3 hrsz-ú hulladéklerakó telepen lévő monitoring kutak eltömedékelésének, engedélyezési tervdokumentáció készítésére
Máriapócs Város Önkormányzat és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat között megállapodás megkötése az alapszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges épületrész használatára
Máriapócs Város Önkormányzat és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat között az étkeztetés biztosítására szolgáltatási szerződés megkötése
Bizottsági elnök megválasztása
Bizottsági elnök megválasztásának előkészítése
Baracsi Balázs beszámolója a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft által a városi köztemetőben végzett üzemeltetői feladatok ellátásáról
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának módosítása
Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Tájékoztató a Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézmény kompetenciafejlesztő célú TÁMOP pályázatokról
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz” TIOP.1.2.3/11 kódszámú pályázat benyújtásra árajánlat
Varga Zsolt Máriapócsi Rendőrőrs Parancsnokának beszámolója
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről,
Egyebek
Máriapócs Város Önkormányzat és a Kállósemjéni Sport Egyesület között bérleti szerződés megkötése a sportpálya bérlésére
Szennyvízhálózatra történő rácsatlakozáshoz a lakosság részére részletfizetési kedvezmény biztosítása
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) rendelet-tervezete a 2012. évi önkormányzati költségvetésről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről