MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                     „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Száma:3.703-2 /2013.

                          

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2013.(XII. 12.)

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E:

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény)10.§ (1) bekezdésében és 32. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b.) pontjában, 18.§ (2) bekezdésében

a 3. alcím tekintetében az a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés a)-c), g.) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b.) pontjában, 18.§ (2) bekezdésében

a 4. alcím tekintetében a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény.25. § (3) bekezdés b) pontja, 32.§(1) és (3) bekezdése, valamint (9) bekezdése, 45.§ (1) bekezdése, 46.§ (1) bekezdése, 132.§ (4) bekezdés a) –c), 9 pontjában kapott felhatalmazása alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1.§ A rendelet célja, hogy Máriapócs Városában a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a képviselő-testölet:

 1. Máriapócs város költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megállapított ellátások mellett továbbiakat határozzon meg,
 2. ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörében tartozó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait,
 1. továbbá szabályozza a hatáskörében tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint ellenőrzésének szabályait.

2. Hatásköri rendelkezések

2. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott feltételek szerint az önkormányzati segéllyel, a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testület soron, következő ülésén beszámol.

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál kell benyújtani.

3. Eljárási rendelkezés

3. § (1) Ha a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló törvény másképp nem rendelkezik, a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az egy hónapot, egyéb jövedelmeknél eddig az egy évet nem haladhatja meg.

 1. Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért jövedelmük azon részét, mely az adóbevallással lezárt évben keletkezett a Nemzeti Adó- és Vám Hivatal által kiadott igazolással, a fennmaradó időarányos részt a havi nettó átlag jövedelmére vonatkozó könyvelő által kiállított igazolással, ennek hiányában nyilatkozatával kötelesek igazolni.
 2. Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelmüket nyilatkozatukkal, valamint az őstermelői igazolvány és betétlap másolatával kötelesek igazolni.
 3. A nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmet az érintetteknek a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelem egyhavi átlagára vonatkozó nyilatkozatával kell igazolniuk.
 4. A Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által folyósított ellátások esetén az ellátás utolsó havi szelvényét, valamint a kérelem benyújtásának évében az igazgatóság által megküldött tájékoztató egyszerű másolatát kell benyújtani.

(2) Az önkormányzati segély a jogosultság megállapítását követő 15 napon belül  pénztárból, külön kérésre postai utalással történik.

(3) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is – a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.

(4) A meghatározott feltételek hiányában vagy jogszabály megsértésével nyújtott pénzbeli vagy természetbeni ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt, pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.

(5) A megtérítendő összeget és a kamat összegét a képviselő-terület méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti, illetve legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményt biztosíthat amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

II. fejezet

Pénzbeli ellátások

4. Önkormányzati segély megállapításának részletes szabályai

4. § (1)Önkormányzati segélyben részesülhet az, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és családjukban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.

 1. Rendkívüli élethelyzetnek minősül:
  1. balesethez kapcsolódó rendkívüli kiadás – halálest, súlyos sérülés- okirat, kórházi zárójelentés másolat alapján,
  2. a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény rendőrség igazolása alapján,
  3. előre nem látható és el nem hárítható külső ok – szélvihar, tűzkár, felhőszakadás,- kapcsán bekövetkezett esemény, tűzoltóság más szakhatóság igazolása alapján,
  4. rendszeres pénzellátás megszüntetését követően átmenetileg jövedelem nélkül marad, az ellátás megszüntetéséről szóló határozat alapján,
  5. Egészségbiztosítási Pénztár által nem vagy csak részben támogatott gyógyászati segédeszköz értéke meghaladja a000,- Ft-ot, a gyógyászati segédeszközről szóló eredeti számla alapján
  6. 10 napnál hosszabb ideig tartó kórházi ellátás esetén a kórház által kiállított igazolás alapján.
  7. várandós anyagyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése.

(3) Önkormányzati segély összege:

a (2) bekezdés a) –b) pontja alapján 20 000,-Ft,

a (2) bekezdés c) pontja alapján 50 000,-Ft,

a (2) bekezdés d) pontja alapján 15 000,-Ft,

a (2) bekezdés e) pontja alapján 10 000,-Ft,

a (2) bekezdés f) pontja alapján     5 000,-Ft.

            a (2) bekezdés g.) pontja alapján 5.000.-Ft

(4) A polgármester az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feltételektől méltányosságból eltérhet, amennyiben az átmeneti segély kifizetésének elmulasztása olyan krízis helyzetet eredményez, amely a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti. A kérelmezőnek a krízis helyzetet köteles dokumentumokkal igazolni.

5.§ (1)Temetési költségek mérséklésére önkormányzati segélyre jogosult jövedelemvizsgálat nélkül az a máriapócsi lakos aki hozzátartozójának eltemetéséről gondoskodik.

(2) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege, de legalább 25. 000 Ft.

III. fejezet

Természetben nyújtott ellátások

5. Közgyógyellátás

6.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,egyedül élő esetében annak 200%-át, továbbá

(2) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

6. Köztemetés

7.§ (1) A polgármester köztemetés esetén kérelemre mentesíti a terhére megállapítható köztemetési költségek megfizetése alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában ez egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülállók esetében annak 150%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családtagjának nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

 

 

7. Aktív korúak ellátásában részesülők lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok

8.§ (1) Az a személy, akinek az aktívkorúak ellátásának való jogosultságát megállapították – az Szt. 37.§-ban foglaltak szerinti kivétellel és a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra a kérelem benyújtója és az ellátás jogosultja akkor jogosult, ha a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételek teljesítésére kötelezettséget vállal.

(3) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

 1. az ingatlanon lévő ház rendeltetésszerű használatára, így különösen a lakás folyamatos tisztán tartására, vizes helyiség és illemhely rendszeres takarítására, fertőtlenítésére,
 2. az udvart és a hozzátartozó kertet megművelni, vagy legalágyommentesíteni,
 3. az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási szemét,
 4. köteles a járdát tisztát tartani, téli időben a hó eltakarításáról gondoskodni,
 5. köteles gondoskodni az ingatlan előtti nyílt csapadék víz elvezető árok tisztántartásáról.

8.Rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről

9.§ (1) Az aktív korúak ellátásra jogosult személy az Szt.37.§ (1) bekezdés

a-c) pontjában meghatározott eseteken kívül, kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság kezdő napján vagy a bérpótló juttatás folyósításának időtartama alatt akinek:

b) folyamatos pszichiátriai kezelés alatt áll (orvosi szakvélemény                                                                                                                                                             alapján)

(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására megállapításának és folyósításának feltétele, hogy kérelmező Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ (4300 Nyírbátor, Édesanyák u. 3.) integrált szociális intézménnyel                         (továbbiakban: Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ;                         telephelye:4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.) együttműködik.

(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles:

 1. a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából,
 2. együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészítésében,
 3. a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a beilleszkedést segítő programban való részvételről szóló írásos megállapodást megkötni,
 4. köteles a folyamatos kapcsolattartásra és az együttműködés fenntartására az együttműködésre kijelölt szerv által meghatározott feltételek szerint, valamint köteles a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 12/2012.(VIII.16.) valamint a gyermekek védelmében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásoktól szóló             8/2010 (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet.

M á r i a p ó c s, 2013. december 11.    

        

              P a p p Bertalan s.k.                           Dr. J u h á s z Szabolcs s.k.

                     polgármester                                          jegyző      

               A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

  

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2013. december 12.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2013. december 12.

                                                                                     Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                      Jegyző

 

 

K É R E L E M

Önkormányzati segély megállapításához

I.Az igénylő adatai:

 

1.)   Kérelmező neve (születési név is): .………………………………………………………………………………………………

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!)

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……….-…………-…………..

Születési helye:…………………………………     Anyja neve:………………………………

Születési ideje: 19……… év …………………….. hónap ………………nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………………...

2.)               Állampolgársága:

 

magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma:……………….

(megfelelő rész aláhúzandó)

3.)               Családi állapot:

 

Egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy

(megfelelő rész aláhúzandó)

4.)               Lakóhely:

 

……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám

Tartózkodási hely:

……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám

Értesítés és utalási cím:

……………………………. város ……………………………utca…………………..házszám,

………………………………………………………………………………… számú számlára

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (megfelelő rész aláhúzandó)

5.)    A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ szám

         
         
         
         
         
         
         

 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozó:

 1. házastárs, élettárs,
 2. a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23. évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a 25. évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek
 3. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek)
 4. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa
 5.  

Házastárs: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 1. Az önkormányzati segély igénylésének indoka:

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….......

Az önkormányzati segély megállapítását (Megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

 

 1. átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
 2. eseti gyógyszerkiadás mérséklésére
 3. a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán
 4. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulá
 5. balesethez kapcsolódó rendkívüli kiadás – haláleset, súlyos sérülés- okirat, kórházi zárójelentés másolat alapján
 6. a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény rendőrség igazolása alapján
 7. előre nem látható és el nem hárítható külső ok – szélvihar, tűzkár, felhőszakadás – kapcsán bekövetkezett esemény, tűzoltóság más szakhatóság igazolása alapján
 8. rendszeres pénzellátás megszüntetését követően átmenetileg jövedelem nélkül marad, az ellátás megszüntetéséről szóló határozat alapján
 9. Egészségbiztosítási Pénztár által nem vagy csak részben támogatott gyógyászati segédeszköz értéke meghaladja a 30.000,-Ft-ot, a gyógyászati segédeszközökről szóló eredeti számla alapján
 10. 10 napnál hosszabb ideig tartó kórházi ellátás esetén a kórház által kiállított igazolás alapján
 11. a várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése

kérem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jövedelmi adatok


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

           

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

           

3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

           

4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

           

5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

           

6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

           

7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

           

8. Föld bérbeadásából származó jövedelem

           

9. Egyéb jövedelmek

           

10. Összes jövedelem:

 

 

         

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ................................. Ft/hó.

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-9. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

 1. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-nak (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Máriapócs, ……………………………………

 1. ______________________________                                  ____________________________

     kérelmező házastársa/élettársa/                                                    kérelmező aláírása

         bejegyzett élettársa aláírása

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

Máriapócs, …………………………..

 1. ______________________________                                  ____________________________

     kérelmező házastársa/élettársa/                                                    kérelmező aláírása

         bejegyzett élettársa aláírása

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. Tv. Rendelkezési alapján 2014. január 01. napjától az átmenti segély a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásra, kerül, melynek szabályait a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény tartalmazza a jövőben.

A fentiek alapján vált a helyi szociális rendelet felülvizsgálata, melynek eredményeképpen 2014. január 01.–i hatállyal új önkormányzati rendelet kerül elfogadásra.

A tervezet a már említett új segélyezési forma bevezetésén túl a korábbi rendelet aktualizált változatát is jelenti, és némileg változik a hatásköri rendelkezés is, hiszen a méltányossági közgyógyellátás a korábbi jegyzői hatáskörből kerül a Képviselő-testület hatáskörébe.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet célját határozza meg. Nevezetesen, városunkban a szociális biztonság megteremtését, illetve annak megőrzése érdekébe a képviselő-testület azon jogát, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a törvényben megállapított ellátások mellett esetlegesen további ellátásokat állapítson meg, és általában szabályozza az ellátás folyósításának ellenőrzésének szabályait.

2.§-hoz

A hatásköri rendelkezéseket tartalmazza. Említést érdeme, hogy a Képviselő-testület valamennyi szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörének a gyakorlását a polgármesterre ruházza át. A méltányossági közgyógyellátás pedig a korábbi jegyzői hatáskörből 2014. január 1-től képviselő – testületi hatáskörbe ( és így az átruházás folytán polgármesteri hatáskörbe) kerül

3.§-hoz

A kifizetés, folyósítása, valamint a kifizetés (utalás) határidejét, ellenőrzését, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésének részletes szabályát tartalmazza.

4-5.§-hoz

A pénzbeli ellátás ( a megszűnt átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) önkormányzati segély jogosultsági feltételei szerepelnek. Egyébként az önkormányzati segély jogosultsági feltételein nem változtat a tervezet.

6-7.§-hoz

A természetben nyújtott ellátások szabályozása megegyezik a korábbi szabályokkal, azzal, a korábban már említetett kivétellel, hogy a méltányossági közgyógyellátás a korábbi jegyzői hatáskörből 2014. január 1-től képviselő - testületi hatáskörbe (átruházás folytán polgármesteri hatáskörbe) kerül.

8-9.§-hoz

Az egyéb rendelkezések körében – úgy mint a köztemetési költség (utólagos) megfizetésével kapcsolatos méltányossági, illetve a rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségről szóló ,szabályok, valamint az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeit érintő rendelkezések- megtartottuk a korábbi szabályozási elveket.

10 -11. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, valamint a tervezet szerint a hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül az önkormányzat szociális ellátásokról, valamint gyermekek védelmében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló korábbi rendelete.

Máriapócs, 2013. december 11.

                                                                                              Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2013.(XII.12.)önkormányzati rendeletéhez

1./ A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatása

A rendelet tervezetben foglalt biztosítják a nehéz anyagi körülmények között élők szociálisbiztonságát. A támogatásra jogosultak köre jelentősen nem változik, ezért többlet kiadás nem várható.

2./ A rendelet –tervezet környezeti és egészségi hatása

     A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet- tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

   Jelen rendelet –tervezet minimális adminisztratív teher jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet megalkotásának szükségességét felsőbb szintű jogszabályok a szociális igazgatásáról és szociális ellátásról szóló törvény teszi kötelezővé.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges, tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

 

 

M á r i a p ó c s, 2013. december 11.

            P a p p Bertalan s.k.                           Dr. J u h á s z Szabolcs s.k.

               polgármester                                                    jegyző