MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2012. (IX.13.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÉS A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVEK

ELFOGADÁSÁRÓL

 

Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörében, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése (Étv.) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítások szerinti felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magában foglaló), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és a         3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze,

Felső – Tisza – Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája

 

véleményének kikérésével, illetve az érvényben lévő 16/2010 (XII. 08.) számú önkormányzati rendeletet alábbiak szerint módosításával, rendeli el annak alkalmazását.

 

 

 

1.§

 

A II. fejezet 7. §. (5) bekezdésének h.) pontja az alábbiak szerint módosul:

 

Épületek, építmények elhelyezésének általános szabályai

 

h.) Előkertek, oldalkertek, hátsókertek szabályozása:

ha.)    Előkertek:       

Az előkert méretét a szabályozási terv az utcában kialakult jellemző állapot figyelembevételével határozza meg, kivéve ahol a szabályozási terv azt külön jelöli. A szabályozási terven az alábbi jelölések használatosak:

„EK=” kötelező előkerti méret, szabályozási terv szerinti méretekkel, mely egyben kötelező építési vonal is (kivéve vegyes építési övezetekben).

 

hb.)    Oldalkertek:

-      Lakó- és vegyes területeken az oldalkertek mérete az előírt megengedett legnagyobb építménymagasság mértéke, szabadonálló beépítés esetén az 50%-a.

-      Amennyiben a telek szélessége és kialakult beépítési viszonyai miatt az épület a vonatkozó oldalkerti méretek betartása esetén nem építhető be és az OTÉK-ban előírt építmények közötti legkisebb távolság nem tartható, akkor a tényleges építménymagasság mértéke határozza meg az oldalkerti méretet, amely azonban nem lehet kevesebb 4,5 méternél.

 

hc.)    Hátsókertek:

 

-      Lakóterületen belül a hátsókertek mérete minimum 6 méter, illetve a kialakult.

-      A hátsókert mérete minimum 6 méter, de ez 0,0-ra is csökkenthető igazgatási, kulturális, kereskedelmi-szolgáltató funkciójú épület esetén, ha a hátsókert irányába eső telken lévő épülettől, az építmények közötti legkisebb távolság betartható

 

 

 

 

 

 

2.§

A III. fejezet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

Településközpont vegyes terület

 

 

(3.)       A településközpont vegyes terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Sajátos használat szerinti terület

Építési övezet

jele

Beépítési mód

Az építési telek

Megenge-dett max. építmény-magasság

(m)

2.

Legkisebb terület (m2)

Leg-kisebb szélesség (m)

Leg- kisebb zöldfe- lület (%)

Legna-

gyobb beépítettség (%)

3.

Település központi vegyes

Vt-1

oldalhatáron álló

500

14

30

40

-7,5

4.

Vt-2

zártsorú

500

14

30

40

-7,5

5.

Vt-3

oldalhatáron álló

400

-

30

50

-5,0

6.

 

Vt-4

oldalhatáron álló

400

-

10

70

-6,0

                       

 

 

3. §.

Záró rendelkezések                                            

 

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 17-én lép hatályba, s hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.

       M á r i a p ó c s, 2012. szeptember 12.

 

 P a p p Bertalan s.k.             Dr. K i s s Béla s.k.

            polgármester                                         jegyző

 

         V i n c z e Tibor s.k.                         P o l y á k Tibor s.k.

               jkv. hitelesítő                                    jkv. hitelesítő        

 

         A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2012. szeptember 13.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2012. augusztus 13.                                                           Dr. Kiss Béla

                                                                                                             jegyző