MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                      „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3867-2/2012.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2012.(XI.08.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokról

 

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. 1.§

 

Az állatok tartásáról, az állati hullák megsemmisítéséről és az állatok védelméről szóló 10/2001. (IV.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„1. § Az állattartásra szolgáló épületek és trágyatárolás védőtávolságait az              1. számú melléklet állapítja meg.”

2.§

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

(2) Hatályát veszti a rendelet 2-17. §-a.

     M á r i a p ó c s, 2012. november 07.

 

P a p p Bertalan s.k.                          Dr. K i s s Béla s.k.

            polgármester                                         jegyző

 

     Miklóssy András Kálmánné s.k.         Dr. Királyházi Csaba s.k.

            jkv. hitelesítő                                         jkv. hitelesítő        

 

         A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

1. melléklet a 17/2012.(XI.08.) önkormányzati rendelethez

 

Az állattartásra szolgáló épületek és trágyatárolás védőtávolságai

 

 

 

A

B

C

D

E

F

1

építménytípus

Védő-távolság lakóépülettől

 

védőtávolság kúttól, vízkivételi helytől

védőtávolság közterülettől és utcai telekhatártól

Védő-távolság oldalkerttől

Oldal-határ

2

Állattartásra szolgáló épület, helyiség, építmény

20 m

10 m

30 m

6 m

2 m

3

trágyatárolás

25 m

30 m

40 m

6 m

4 m

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2012. november 08.-án kihirdettem.

 

Máriapócs, 2012. november 08.    

 

 

                                                                                                     Dr. K i s s Béla

                                                                                                               jegyző