MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma: 410-2/2014.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2014.(II.05.)

R E N D E L E T E:

 

A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról.

 

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. §. (1) bekezdése, 15. §. (1) és (3) bekezdésében és a 17. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – a következőket rendeli el:

 

1.§

 

(1)     A Képviselő-testület tagjait a képviselői munkával összefüggő feladatok ellátása érdekében tiszteletdíj illeti meg.

 

(2)     2014. január 1. napjától a tiszteletdíj bruttó összege havonta 40.000,-Ft.

 

2. §

 

(1)    A Képviselő-testület bizottsági tagjait, bizottsági tagságonként             9.000,-Ft/hó többlet-tiszteletdíj illeti meg.

(2)    A bizottság elnökeit 13.000,-Ft/hó többlettiszteletdíj illeti meg.

(3)    A tanácsnokot 40.000,-Ft/hó többlettiszteletdíj illeti meg.

(4)           A bizottságok külső tagjait 8. 400,-Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

 

 

3.   §

 

 

(1) A tiszteletdíj havi összegét a 100,-Ft-os kerekítés szabályainak       megfelelően kell megállapítani.

 

4. §

 

 

(1)   E rendelet 2014. január  01. napján lép hatályba

(2)      Hatályát veszti a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2011.(III. 21.) rendelet.

 

 

 

M á r i a p ó c s, 2014. február 05.

 

 

 

P a p p   Bertalan s.k                            Dr. Juhász Szabolcs

polgármester                                         jegyző

 

 

 

 

 

 

          A másolat hiteles: Bunya Csilla.

 

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2014. február 06.-án kihirdettem.

 

 

 

 Dr. Juhász Szabolcs s.k.

                                                                                  jegyző

 

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma: 410-3 /2014.

 

Előzetes hatásvizsgálat

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselők és bizottsági-tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló

2/2014.(II. 05.) rendeletéhez

 

 

a.)     a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

 

     aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy az önkormányzati képviselő választáson a Képviselő-testületbe bejutott képviselők képviselői munkájuk részbeni elismerésére tiszteletdíjban részesüljenek.

          A Képviselő-testület munkáját segítő bizottsági-tagok részbeni elismerését is szolgálja a rendelet.

          A képviselők és bizottsági-tagok tiszteletdíja a 2014. évi költségvetésben tervezésre került.

 

      ab.) környezeti és egészségi következményei:

         A rendelet nem befolyásolja a környezeti és egészségügyi körülményeket.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

  A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

 

b.) a jogszabály  megalkotásának  szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet elfogadását az önkormányzati törvény és a képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény biztosítja.

 

c.)       a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány a Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosított.

 

M á r i a p ó c s, 2014. február 05.

 

         P a p p  Bertalan s.k.                                Dr. Juhász Szabolcs s.k.

           polgármester                                                       jegyző

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma: 410-4 /2014.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselők és bizottsági-tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló

2/2014.(II. 05.) rendeletéhez

 

 

1.    Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

 

Máriapócs Város a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 2010. október 17.-én megválasztotta a polgármesterét és a helyi önkormányzati képviselőit.

 

A Képviselő-testület megválasztott tagjait, valamint a Képviselő-testületi munkával összefüggő feladatok eredményes előkészítésében közreműködő bizottságok tagjait a jogszabály alapján tiszteletdíjban lehet részesíteni.

 

A tiszteletdíj mértékének a meghatározása a Képviselő-testület feladata.              A tiszteletdíj jelképes összeg, mely a képviselőknek a képviselői munkával összefüggő feladatok ellátásának részbeni elismerésére szolgál.

 

A tiszteletdíj összege az éves költségvetésben betervezésre került, így annak forrása biztosított.

 

 

M á r i a p ó c s, 2014. február 05.

 

 

P a p p  Bertalan s.k.                                          Dr. Juhász Szabolcs s.k.

  polgármester                                                              jegyző