MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2014.(VI.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Szociális nyári étkeztetés biztosítására Szolgáltatási szerződés-tervezetről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A szociális nyári gyermekétkeztetést 2014. június 16. napjától, 2014. augusztus 29. napjáig a Máriapócsi Lelkigyakorlatos Zarándokház ajánlattevővel kívánja biztosítani a szolgáltatási szerződés alapján 590,-Ft/fő/nap összegben. Az önkormányzat a pályázaton nyert 440,-Ft/fő/nap támogatást feletti 150,-Ft/fő/nap többlet-kiegészítés felét természetben, másik felét pedig, pénzben vállalja.

 

2./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás szerint a szolgáltatóval a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;