MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2014.(V.15.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Ravatalozó épületének felújítására érkezett árajánlatokról

 

A Képviselő-testület:

 

  1./ A Ravatalozó épületének felújítására érkezett ajánlatokat megtárgyalta, és a kedvezőbb ajánlatot tevő Asztla Kft-t (4400. Nyíregyháza, Pacsirta u. 23-25.) bízza meg a munka elvégzésével 5 277 611,-Ft + (27 % ÁFA) 1 424 955,-Ft összesen: 6 702 566 ,-Ft összegben .

 

2./  Megbízza   Papp   Bertalan   polgármestert,   és  Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a munkálatok elvégzésére vonatkozóan az Asztla Kft-vel a vállalkozói szerződést kösse meg és kérje a munkálatok ütemezését és mielőbbi megkezdését.

 

 3./ A Ravatalozó felújításáról a képújságon keresztül a lakosságot tájékoztatni kell és a kiviteli munkák megkezdése előtt egyeztetni kell a temető üzemeltetőjével (Baracsi Kft-vel) a munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

              Dr. Juhász Szabolcs jegyző;