MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Ügyirat száma:             /2012.

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2012.(VIII. 16.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. § 2. § (1) E rendelet alkalmazásában szociális alapszolgáltatás:

  1. Családsegítés
  2. Étkeztetés
  3. Házi segítségnyújtás
  4. Nappali ellátás (idősek klubja)
  5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

(2) E rendelet alkalmazásában szociális szakosított ellátás

  1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:

Időskorúak Gondozóháza

  1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona

 

 

 

(3) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés a), c), d), e) pontban meghatározott szolgáltatásokat a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ által biztosítja.

 

(4) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés b), pontban meghatározott alapszolgáltatást, valamint a (2) bekezdés a) és b) meghatározott szakosított ellátásokat Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona által biztosítja.

 

2. Záró rendelkezések

2. § 16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet,

b) A szociális étkeztetésről szóló 2/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet.

 

M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 15.

 

P a p p Bertalan s.k.                    Dr. K i s s Béla s.k.

polgármester                                                jegyző

Dr. Királyházi Csaba s.k.             Miklóssy András Kálmánné s.k.

jkv. hitelesítő                                     jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2012. augusztus 16.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2012. augusztus 16.                                                           Dr. Kiss Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat

A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló               /2012. (VIII.15.) rendelet-tervezete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásával Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Máriapócson igénybe vehető szolgáltatásokról, a szolgáltatást nyújtókról ad tájékoztatást.

 

ab.) környezeti és egészségi következményei:

Máriapócs város közigazgatási területén igénybe vehető alapellátás és szakellátás biztosítása kistérségi intézmény és egyházi intézmény által valósul meg.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet végrehajtásához nincs szükség személyi állományra. Az ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók érvényes működési engedéllyel rendelkeznek.

 

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának célja a tájékoztatás nyújtása.

 

  1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

Az alapellátás- és szakellátás igénybe vétele helyben valósul meg, a szolgáltatás színvonalának fenntartásával. A személyi, szervezeti, tárgyi feltételeket a feladatellátás biztosítása érdekében a szolgáltatást nyújtó intézmények átvették. A szolgáltatások működtetését biztosító pénzügyi feltételeket az átvevő intézmények fenntartóival megállapodás szabályozza.

 

M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 9.

 

 

 

 

P a p p Bertalan s.k.                         Dr. K i s s Béla s.k.

polgármester                                              jegyző

 

 

 

I N D O K O L Á S

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló …../2012.(VIII.15.) rendelethez

 

Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2011. (VI. 08.) határában döntött a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás részére történő átadásáról, valamint a 49/2011. (XI.21.) határozatában döntött a Máriapócsi Idősek Otthona működtetésének 2012. január 1. napjától a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretet Szolgálatnak történő átadásáról.

Az átadott alap- és szakszolgáltatások feltételeit az átvevő intézmény szabályozza. Így az alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátást, a családsegítő szolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatás szabályozása a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által meghatározottak szerint alkotott rendelet. Az idősek otthona, időskorúak gondozóháza és étkeztetés szabályozása Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által meghatározottak szerint történik.

 

A rendelet célja a szociális alapellátás és szakellátás elérhetőségének biztosítása.

 

M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 9.

 

 

P a p p Bertalan s.k.                             Dr. K i s s Béla s.k.

polgármester                                             jegyző