MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                               „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Ügyirat száma:        /2012.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2012. (VIII.16.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeleteiben szabályozott szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

Hatályát veszti:

a) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A közterületek használatáról szóló, 21/2008.(XII. 23.) rendelet vegyes rendelkezéseket tartalmazó 12. § (1) bekezdése.

b) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről szóló, 24/2008. (XII. 23.) rendelet XI. Szabálysértési rendelkezés 26.§ (1) bekezdése.

 

c) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A vásárokról és a piacokról szóló rendelet Szabálysértési rendelkezések 12. § (1) bekezdése.

d) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló, 13/2009.(XII. 03.) rendelet szabálysértési rendelkezések 12. § (1) bekezdése.

e) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról, az állati hullák megsemmisítéséről és az állatok védelméről szóló, 10/2001. (IV.04.) KT. számú rendelet, végrehajtási, szabálysértési eljárás rendelkezései, 15. §; 16 §-a.

f) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló, 13/2001./VIII. 30./KT. SZ. rendelet, szankciók 8. §-a.

2. §

(1) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

 

M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 15.

 

P a p p Bertalan s.k.                    Dr. K i s s Béla s.k.

polgármester                                                jegyző

Dr. Királyházi Csaba s.k.          Miklóssy András Kálmánné s.k.

jkv. hitelesítő                                   jkv. hitelesítő

 

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2012. augusztus 16.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2012. augusztus 16.                                                           Dr. Kiss Béla

jegyző

 

 

 

Ügyirat száma: 3.111-2/2012.

Előzetes hatásvizsgálat

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeleteiben szabályozott szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a szóló …../…(…….) önkormányzati rendeletéhez

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség megvalósítását.

 

ab.) környezeti és egészségi következményei:

Egyes rendeletek be nem tartása esetére előírt szankciók megszűnésével                     a káros környezeti következmények lehetősége megnövekszik.

A rendeletben meghatározott szankciók preventív célzatúak voltak, az

önkéntes jogkövetés elősegítését szolgálták.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztratív terhek megszűnnek.

 

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magasabb szintű jogszabályok rendelkezésével való összhang biztosítása.

 

  1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a rendelet-tervet

végrehajtása nincs kihatással személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekre.

 

 

M á r i a p ó c s, 2012. július 30.

 

 

 

 

 

Dr. K i s s Béla s.k.

jegyző

Ügyirat száma: 3.111-3/2012.

 

I N D O K O L Á S

Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

Általános indokolás

Az Országgyűlés 2011. december 23-ai ülésén elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, melynek 2012. április 15-én hatályba lépett 254. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

 

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A paragrafussal hatályon kívül helyezésre kerülnek a Máriapócs Város Önkormányzata által alkotott rendeletekben a szabálysértési rendelkezések.

a 2. §-hoz

A módosító rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépését követően joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Máriapócs, 2012. július 30.

 

 

 

Dr. Kiss Béla

jegyző