MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2012.(V.25.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján a városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról, az alábbiakat rendeli el:

 

DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA

 1. 1. §

 1. A díszpolgári címet a Képviselő-testület –minősített többséggel hozott – határozattal adományozza.
 2. Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Máriapócs város és lakossága érdekében – állami, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, egészségügyi, kulturális, sport területen – hosszabb időn át kiemelkedő vagy közismert tevékenységet fejtett ki.
 3. A díszpolgári cím adományozása díszoklevéllel és ezzel együtt járó plakettel történik.

a.)  A díszoklevél tartalmazza:

-         a város címerét;

-         az adományozott nevét, hivatali állását (foglalkozását), külföldieknél az állampolgárságot;

-         az adományozás indokát;

-         az adományozó Képviselő-testületi határozat számát és keltét;

-         a város polgármesterének és jegyzőjének aláírását és Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének díszpecsétjét;

 1. A plakett anyaga bronz, alakja kör, melynek átmérője 6,5 cm. Egyik oldalán Máriapócs címere, másik oldalán Máriapócs 1993. dec.1.

Az ablakrózsa fölött – félkörívben elhelyezve – „Máriapócsért” felirat.

 

 1. A díszpolgári cím adományozására vonatkozóan javaslatot a települési képviselő, önkormányzati bizottság, és a polgármester tehet. A javaslatokat az önkormányzati állandó bizottságok elnökeiből álló eseti bizottságnak kell – legalább három hónappal – a cím tervezett adományozását megelőzően eljuttatni. Az eseti bizottság gondosan és körültekintően vizsgálva és mérlegelve készíti elő és terjeszti a Képviselő-testület elé az adományozásra vonatkozó javaslatot.

 

 1. A díszpolgári cím adományozására a Képviselő-testület döntése szerint március 15.-én, augusztus 20.-án, október 23.-án Nemzeti ünnepeink, vagy a várossá válás időpontja alkalmából (december 1.), valamint kivételes esetekben kerülhet sor.

 

 1. Máriapócs Város Posztumusz Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Máriapócs város és lakossága érdekében – állami, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, egészségügyi, kulturális, sport területen – hosszabb időn át kiemelkedő vagy közismert tevékenységet fejtett ki.

 

A DÍSZPOLGÁRSÁGGAL JÁRÓ KEDVEZMÉNYEK

 1. 2. §

 1. Máriapócs Város Díszpolgárát az alábbi kedvezmények illetik meg:

a.)  – 100.000,-Ft értékű pénz-, vagy tárgyjutalom;

b.)  A Képviselő-testület által rendezett helyi ünnepségekre meg kell hívni;

c.)  A Képviselő-testület külön határozata alapján a várost képviselheti, illetve a városi küldöttségbe meghívható;

d.)  A város díszpolgárát a tisztségviselők soron kívül kötelesek fogadni;

e.)  Elhalálozása esetén – a család, a hozzátartozó kívánságára – ingyenes díszsírhely illeti meg, amit a Képviselő-testület biztosít.

 

 1. Külföldi állampolgár részére történő adományozás esetén a Képviselő-testület határozatban dönt az őt megillető kedvezményekről.

 

 1. A Máriapócs Város Posztumusz Díszpolgári Címmel nettó 100.000,-Ft összegű jutalom illeti meg a kitüntetett közvetlen hozzátartozóját.

 

VÁROSI EMLÉKÉREM ÉS ELISMERÉS ALAPÍTÁSA

 1. 3. §

 1. A város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység megbecsülésére a Képviselő-testület:
  1. „MÁRIAPÓCSÉRT” emlékérmet,
  2. „ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉST”
  3. „MÁRIAPÓCSÉRT” emlékérmet, „POSZTUMUSZ”
  4. „Máriapócsért Díszoklevél” elismerést ALAPÍT.

 

(2) Az emlékérem és az elismerés leírása:

a.)  A „MÁRIAPÓCSÉRT” EMLÉKÉREM: a plakett anyaga bronz, alakja kör, melynek átmérője 6,5 cm. Egyik oldalán Máriapócs címere, másik oldalán Máriapócs 1993. dec. 1.

Az ablakrózsa fölött – félkörívben elhelyezve – „Városunkért” felirat.

 

b.)  Az „ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉS” adományozása díszoklevéllel történik.

 

 

ADOMÁNYOZÁS

 1. 4. §

 1. A „MÁRIAPÓCSÉRT” emlékérem azoknak a személyeknek adományozható, akik Máriapócs város társadalmi, gazdasági fejlődése és kulturális, művészeti, illetve igazgatási területen, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő közhasznú tevékenységet fejtettek ki, és ezzel jelentősen hozzájárultak a város anyagi vagy szellemi értékeinek gyarapításához.
 2. Az emlékérem az 1. § (5) bekezdés szerint adományozható.
 3. Az emlékéremből évente legfeljebb 5 db adományozható.

 

 1. 5. §

 1. „ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉS” adományozható annak a közalkalmazottnak, köztisztviselőnek, Máriapócs Város Önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalónak, és más személyeknek, aki a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatellátás területén, és a városi célokért kimagasló és eredményes tevékenységet fejtett ki.

 

 1. Az elismerés a Képviselő-testület döntése alapján, pedagógusnapon (június első vasárnapja), Semmelweis napon (július 1.), és köztisztviselők napján (július 1.) valamint kivételes esetekben adományozatható.

 

 1. Az elismerésből évente összességében legfeljebb 10 db adományozható.

6. §

(1)   Az emlékérem és elismerés adományozására az 1. § (4) bekezdésében felsoroltak tehetnek javaslatot, az ott leírt előkészítéssel és előterjesztéssel.

7. §

 1. Az emlékéremről és elismerésről a Képviselő-testület minősített többséggel hozott határozattal dönt:

A határozat tartalmazza: az elismert személyek nevét, hivatali állását (foglalkozását), valamint az elismerés jogcímét.

A határozatot az emlékéremmel, oklevéllel együtt kell átadni.

 1. Az emlékérmet az arra érdemes halála után is megkaphatja.

 

AZ EMLÉKÉREMMEL ÉS ELISMERÉSSEL JÁRÓ KEDVEZMÉNYEK

8. §

(1) A „MÁRIAPÓCSÉRT” emlékérem, valamint az „ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉS” kitüntetettjeit az alábbi kedvezmények illetik meg.

-   „MÁRIAPÓCSÉRT” emlékérem esetében legalább: 50.000,-Ft. értékű pénz, vagy tárgyjutalom.

-   „ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉS” esetében legalább: 40.000,-Ft. értékű pénz, vagy tárgyjutalom.

-   „MÁRIAPÓCSÉRT” emlékérem, „POSZTUMUSZ” elismerés esetében legalább: 100.000,-Ft. értékű pénzjutalom.

-   A „Máriapócsért Díszoklevél” jogi személyeknek és magánszemélynek egyaránt adományozható, pénzbeli és tárgyi elismerés nélkül.

 

NYILVÁNTARTÁS

9. §

 1. A díszpolgári cím illetve érdemérem és elismerés adományozását nyilvántartásba kell venni.
 2. A nyilvántartás tartalmazza a személyek azon adatait, melyeket az adományozáskor ezen rendelet meghatároz, illetve a Képviselő-testületi határozat számát és keltét.
 3. A cím, az emlékérem és az elismerés adományozásával járó ügykezelési és nyilvántartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal jegyzője látja el.

 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

10. §

 

 1. A cím, az emlékérem és az elismerés adományozásával felmerülő költségeket az éves költségvetésben – a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között – kell szerepeltetni és biztosítani.
 2. E rendelet 2012. május 25. napján lép hatályba.
 3. Hatályát veszti a városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról szóló 14/2011.(VII.28.) rendelet.
 4. A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

 

M á r i a p ó c s, 2012. május 24.

 

P a p p Bertalan s.k.                    Dr. K i s s Béla s.k.

polgármester                                   jegyző

Miklóssy András Kálmánné s.k.              P o l y á k Tibor s.k.

jkv. hitelesítő                                    jkv. hitelesítő

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2012. május 25.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2012. május 25.

Dr. K i s s Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma: 2710-2/2012.

Előzetes hatásvizsgálat

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról szóló 8/2012.(V. 25.) rendeletéhez

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet módosítása biztosítja, hogy a Máriapócs közigazgatási területén belül működő civil szervezetek, valamint Máriapócs Város szülöttjei közül Máriapócsért Díszoklevél elismerésben részesülhessenek, azok az egyesületek és személyek, akik önzetlen segítségükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Máriapócs Város fejlődéséhez.

 

ab.) környezeti és egészségi következményei:

 

A rendelet a környezetre és az egészségre vonatkozó szabályokat nem tartalmaz.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

 

A rendeletben foglalt feladatok végrehajtása az adminisztratív terheket érdemben nem befolyásolja.

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 

A rendelet módosításának szükségességét, a helyben jelentkező közösségi elismerések hiányossága teremtette meg. A hiányosság megszűntetésével biztosítható az érdemi elismerés.

 

 

 

 

 

 

 

 1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

 

A rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához, a személyi állomány rendelkezésre áll, a feladatok szakmai biztosítását a Képviselő- Testület Hivatala látja el.

 

M á r i a p ó c s, 2012. május 22.

 

 

 

P a p p Bertalan s.k.              Dr. K i s s Béla s.k.

polgármester                        jegyző