MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2012.(III. 08.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

 

A szennyvíz hozzájárulás mértékének és megfizetés módjára vonatkozó

hatáskör átruházása

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 19. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket r e n d e l i el:

 

1. Hatáskör átruházás

 

  1. § A szennyvíz hozzájárulás mértékéről és a megfizetésének módjára vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

 

2. Záró rendelkezések

 

  1. § A rendelet 2012. március 08. napján lép hatályba.

 

M á r i a p ó c s, 2012. március 08.

Dr. K i s s Béla s.k.

P a p p Bertalan s.k.

jegyző

polgármester

Dr. Királyházi Csaba s.k.                  Miklóssy András Kálmánné s.k.

jkv. hitelesítő                                                jkv. hitelesítő

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2012. március 08.-án kihirdettem.

 

Máriapócs, 2012. március 08.

 

Dr. K i s s Béla

jegyző