MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2012.(II.14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd tv.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

 

1. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke (Köt. 12. § (3) bek. kezdésében meghatározott): 1 200 Ft/m3.

 

(2) Máriapócs Város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó: 1,5.

 

(3) A  talajterhelési  díj  egységdíja    és  a    meghatározott területérzékenységi szorzó alapján a  fizetendő díj: 1 800 Ft/m3.

 

(4)  A Köt. 14. §-a szerint a talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírás szerinti elhelyezését igazolja.

 

2. § A  talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és  megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március 31-éig.

 

3.§ (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól :

a) az a 70 éven felüli egyedül élő, ingatlanát (mely a tulajdonában van, vagy a haszonélvezeti joga bejegyzett) életvitelszerűen használó lakos, akinek az éves vízfogyasztása a 70m3 -t  nem éri el.

 

b) Az  a  házaspár,  amelyiknek  valamelyik  tagja  70  éven  felüli ingatlanukat (mely a tulajdonukban van, vagy a haszonélvezeti joguk bejegyzett) életvitelszerűen használó lakosok, akiknek az éves vízfogyasztásuk a 70m3 -t  nem éri el.

 

 

 

c) Akinek az éves vízfogyasztása a 12 m3/év mennyiséget nem haladja meg.

 

d)  Az üres telkek tulajdonosai

 

e) Új lakás építése esetén a lakás használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedése napjáig.

 

(2) Az 1.) pontban megjelölt 70 éven felülinek az tekinthető, aki a tárgyévet megelőző évben a 70. életévét betöltötte.

 

(3) 90 %-os díjkedvezményben részesül az az ingatlantulajdonos, vagy használó, aki az önkormányzattól rendszeres szociális ellátásban részesül.

 

(4) 90   %-os díjkedvezményben részesül az az ingatlantulajdonos (használó) aki a szennyvízhálózatra 2012. április 30. napjáig ráköt és vállalja, hogy 2012. december 31. napjáig az önkormányzat részére a szennyvíz hozzájárulás részben, vagy egészben megfizeti.

 

4.§ (1) A rendelet 2012. február 14. napján lép hatályba, de a rendelet  mentesülésekre és díjkedvezményekre vonatkozó 3. §-át 2013. február 1. napjától kell alkalmazni.

 

(2) Hatályát veszti az 5/2009.(IV.16.) számú talajterhelési  díjról szóló rendelet 2012. december 31 napjával. 

M á r i a p ó c s, 2012. február 13.

 

P a p p  Bertalan s.k.                Dr. K i s s  Béla s.k.

polgármester                                  jegyző

V i n c z e  Tibor s.k.                    T ó t h  Árpád s.k.

jkv. hitelesítő                                    jkv. hitelesítő
 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.
 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2012. február 14.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2012. február 14.


Dr.   K i s s  Béla

jegyző