MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

148/2013.(X.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócs Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 16.§ (6) bekezdésében foglalt változásokra tekintettel jóváhagyja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását. Mindezek mellett feljogosítja a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős:      polgármester

Határidő:    azonnal