MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

146/2013.(X.31.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

A Képviselő-testület:

 

1. Máriapócs Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:

 

MEGÁLLAPODÁS

 

NYÍRBÁTOR ÉS VONZÁSKÖRZETE

  TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

 

LÉTREHOZÁSÁRÓL

 

Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló  2011 évi CLXXXIX törvény  IV. fejezetének 87.§-a alapján hatáskörükben eljárva 2014. január 1-i hatállyal a Társulási tagok külön-külön minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozataival az alábbiak szerint módosítják és egészítik ki:”

 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.   A Társulás neve: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).

 

2.   A Társulás székhelye: Nyírbátor, Édesanyák útja 4.

 

3.   A Társulás lakosságszáma: 44181 fő

 

4.   A Társulás alapításának éve: 2004.

 

5.   A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területe.

 

6.   A Társulás időtartama: határozatlan.

 

7.   A Társulás bélyegzője: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével.

 

8.   A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma (2012.01.01. állapot szerint)

 

Nyírbátor Város Önkormányzata

Székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Képviselője: Balla Jánosné polgármester

Lakosságszáma: 12 699 fő

 

Bátorliget Község Önkormányzata

Székhelye: 4343 Bátorliget, Szabadság tér 1.

Képviselője: Antal Mihály polgármester

Lakosságszáma: 652 fő

 

Encsencs Község Önkormányzata

Székhelye: 4374 Encsencs, Fő u. 31.

Képviselője: Szedlár János polgármester

Lakosságszáma: 2 057 fő

 

Kisléta Község Önkormányzata

Székhelye: 4325 Kisléta, Debreceni u. 2.

Képviselője: Madácsi Imre polgármester

Lakosságszáma: 1 736 fő

 

Máriapócs Város Önkormányzata

Székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Képviselője: Papp Bertalan polgármester

Lakosságszáma: 2 169 fő

 

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

Székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 7.

Képviselője: Csik Mihály polgármester

Lakosságszáma: 2 952 fő

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Székhelye: 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7.

Képviselője: Dr. Simon Miklós polgármester

Lakosságszáma: 3 203 fő

 

Nyírcsászári Község Önkormányzata

Székhelye: 4331 Nyírcsászári, Rákóczi telep 6.

Képviselője: Zichar János polgármester

Lakosságszáma: 1 230 fő

 

Nyírderzs Község Önkormányzata

Székhelye: 4332 Nyírderzs, Bátori u. 15.

Képviselője: Kozma Zsolt polgármester

Lakosságszáma: 643 fő

 

Nyírgelse Község Önkormányzata

Székhelye: 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.

Képviselője: Görög László Zsolt polgármester

Lakosságszáma: 1 154 fő

 

Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Székhelye: 4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1.

Képviselője: Becsei György polgármester

Lakosságszáma: 2 037 fő

 

Nyírlugos Város Önkormányzata

Székhelye: 4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.

Képviselője: Hovánszki György polgármester

Lakosságszáma: 2 895 fő

 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Székhelye: 4363 Nyírmihálydi, Postakör út 2.

Képviselője: Dr. Vincze István polgármester

Lakosságszáma: 2 108 fő

 

Nyírpilis Község Önkormányzata

Székhelye: 4376 Nyírpilis, Fő u. 22.

Képviselője: Beri Róbert polgármester

Lakosságszáma: 862 fő

 

 

 

 

Nyírvasvári Község Önkormányzata

Székhelye: 4341 Nyírvasvári, Bátori u. 4.

Képviselője: Tóth Zoltán polgármester

Lakosságszáma: 2 008 fő

 

Ömböly Község Önkormányzata

Székhelye: 4373 Ömböly, Szabadság tér 10.

Képviselője: Trefán Gábor polgármester

Lakosságszáma: 472 fő

 

Penészlek Község Önkormányzata

Székhelye: 4367 Penészlek, Szabadság tér 5.

Képviselője: Klenik Sándorné polgármester

Lakosságszáma: 1019 fő

 

Piricse Község Önkormányzata

Székhelye: 4375 Piricse, Petőfi u. 11.

Képviselője: Orosz László polgármester

Lakosságszáma: 1 880 fő

 

Pócspetri Község Önkormányzata

Székhelye: 4327 Pócspetri, Iskola u. 13.

Képviselője: Pataki László polgármester

Lakosságszáma: 1 757 fő

 

Terem Község Önkormányzata

Székhelye: 4342 Terem, Fő u. 10.

Képviselője: Csák István polgármester

Lakosságszáma: 648 fő

 

 

 

 

9.   A Társulás jogi személy. A Társulás nem költségvetési szerv, de gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

10.   A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulás mindenkori alelnöke, külön megbízás alapján.

II. fejezet

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

 

1.           A Társulás célja:

a) a közszolgáltatások gazdaságosabb és magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása

b) a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása

 

2.           A Társulás tagjai által a Társulásra ruházott feladat- és hatáskörök:

Területfejlesztési feladatok

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a térséghez tartozó települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló pénzeszközök előteremtése.

Ø Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.

Ø Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.

Ø Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.

Ø Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.

Ø Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.

Ø Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.

Ø Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.

Ø Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

Ø Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.

Ø Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

Ø Vállalja, hogy a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el.

Ø Vállalja, hogy a kistérségben összegyűjti, és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.

A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat a Nyírbátori statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével ellátják.

Szociális feladatok

a)      Az 1993. évi III. tv. 62 - 65.§-ban szabályozott szociális alapfeladatok:

 

étkeztetés: Nyírbátor

házi segítségnyújtás: Bátorliget, Encsencs, Nyírbátor, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Piricse, Terem, Ömböly, Máriapócs,

családsegítés:Bátorliget, Encsencs, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Penészlek, Piricse, Terem, Ömböly, Máriapócs, Pócspetri

jelzőrendszeres házi gondozás: a társulás valamennyi települése valamint  Szakoly község,

közösségi ellátás: a társulás valamennyi települése,

támogató szolgáltatás: a társulás valamennyi települése,

nappali ellátási területek: Encsencs, Máriapócs,  Nyírvasvári,  Penészlek,  Piricse

 

b) Az  a-  pontban  nem  szereplő szociális feladatok ellátása a településekkel kötött együttműködési megállapodások alapján történik.

 

c) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának rendeletben történő megállapítására, kijelöli a Társulás székhely települését, Nyírbátor Város Önkormányzatát. A Társulási Tanács a rendeletalkotást megelőzően javaslatot tesz az ellátottak által fizetendő térítési díjak összegének megállapítására.

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás ellátása.

Az intézmény ellátási területe: Nyírbátor, Bátorliget, Encsencs, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírpilis, Nyírvasvári, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Nyírmihálydi, Ömböly, Máriapócs települések.

 

A feladatellátás a társulás saját költségvetési szerve a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján történik. 

 

Biztosítja továbbá:

Ø A gyermek- és ifjúságvédelmi munka és a fejlesztések összehangolását.

Ø A máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezését.

Ø Gyermekvédelmi pályázatok benyújtását.

Ø Szakmai tanácskozások szervezését a gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberek számára.

Egészségügyi feladatok

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, valamint a 1997. évi CLIV. törvény 152.§. c, pontjában meghatározott, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok közös ellátása, (a térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése) 2 telephellyel (Nyírbátor, Nyírbéltek), valamint a 1997. évi CLIV. törvény 152.§. d, és e, pontban meghatározott védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

A többcélú kistérségi társulás a térségben a járó beteg szakellátás tárgyi és személyi feltételeihez támogatást biztosíthat.

 

„A hétközi orvosi ügyelet telephelye, szolgáltatási körzetei:

Nyírbátor - Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem.

 

A hétvégi orvosi ügyelet telephelyei, szolgáltatási körzetei:

Nyírbátor - Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírpilis, Nyírvasvári, Piricse, Pócspetri, Terem.

Nyírbéltek - Nyírbéltek, Ömböly, Penészlek.”

 

 

 

 

 

Pénzügyi - gazdasági ellenőrzési feladatok

 

 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi. CLXXXXV. Törvény 61.§. és 70§. és valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzés megszervezése a társulás 19 településére kiterjed, ahol a feladatellátást vállalkozás útján, külön megállapodás keretében látja el.

 

A feladat ellátási területe: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbogát, Nyírbéltek, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri és Terem települések.”

 

III. fejezet

MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE

A Társulás szervezete, működése, a Társulási Tanács

1.A társulás szervei: 

a.   A Társulási Tanács,

b.   A Pénzügyi Bizottság,

c.   A Kistérségi Fejlesztési Bizottság,

              

2.   „A Többcélú Kistérségi Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. Társulási Tanácsot, a Társulás tagjait a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált – településenként 1 fő - tagok alkotják.” A képviselő helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.

 

3.   A Társulási Tanács az általános önkormányzati választásokat követő 6. hónapon belül tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ.

 

4.   Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot.”

 

5.   A Társulási Tanács minden tagja az általa képviselt település lakosságszámának arányában rendelkezik szavazati joggal. A tagok szavazatai a lakosságszámot figyelembe véve az 1. számú melléklet szerint kerül meghatározásra.

 

6.   „A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatásnak minősül a 30 napot meghaladó tartós távollét.”

 

7.   A társulási tanács ülését össze kell hívni:

a)   szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,

b)   e Társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben,

c)   a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül,

d)   a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

8.   A társulási tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács ülése nyilvános.

 

A társulási tanács zárt ülést tart:

a) összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.

b)zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor

c)zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt   pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

9.   A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei Kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak.

 

10.   A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén, a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van.

 

11.   A javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

 

12.       Minősített többség szükséges:

·        A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához

·        A 8/b.) pont esetében

·        A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és

·        Abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.

 

13.   A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

 

14.   A társulási tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő- testülete által tartott közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről.

 

15.   A Társulási Tanács főbb feladatai:

Ø Meghatározza a társulás szervezetét,

Ø Megválasztja a társulás elnökét, alelnökét a Pénzügyi Bizottság tagjait,

Ø Meghatározza a társulás szervezeti és működési szabályzatát,

Ø Dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról és a beszámoló elfogadásáról,

Ø Munkáltatói jogok gyakorlása

 

A Pénzügyi Bizottság

16.   A Pénzügyi Bizottság tagjainak személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet, létszáma 5 fő, akit a Társulás Tagjai közül kell választani.

 

17.   A bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülést tart, melyben értékeli a társulás éves működését, gazdálkodásának tapasztalatait.

 

A társulás munkaszervezeti feladatai

 

18.  A   társulási  tanács   munkaszervezeti   feladatainak  ellátását,   döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulás tanács mindenkori elnöki tisztségét betöltő személyt delegáló önkormányzat  székhelyén működő polgármesteri hivatal látja el.

 

19. A Társulási Tanács szervezetére (elnök, alelnök), a pénzügyi bizottságra vonatkozó részletes szabályokat a Társulási Tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

IV. fejezet

A Társulás által működtetett költségvetési intézmények

 

„Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ”

 

1.   A Társulás a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi feladatok ellátására a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központot működteti.

2.   Az Alapító Okirat kiadása, a Szakmai Program, a Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és működtetése a Társulási Tanács faladata.

3.   A költségvetési szerv maga dolgozza ki működési rendjét, melyet a tanács határozattal fogad el.

4.   A költségvetési szerv vezetőjének tekintetében a kinevezéssel, felmentéssel, anyagi és fegyelmi felelősséggel kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.

5.   A Társulási Tanács joga, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodást figyelemmel kísérje, a végrehajtás, illetve a közfeladat meg nem valósításának veszélye esetén köteles a szükséges intézkedések meghozatalára.

6.   A szervet a Társulási Tanács jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

7.   A Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Nyírbátori Kistérségi Koordinációs Iroda látja el.

8.   A Társulási Tanács jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni.”

 

                Nyírbátori Kistérségi Koordinációs Iroda  

  

9.   A Társulás a központi orvosi ügyeleti ellátás szervezésére, a Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatainak, valamint a pályázatok koordinálási feladatainak ellátására a Nyírbátori Kistérségi Koordinációs Irodát működteti.

10.   Az Alapító Okirat kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és működtetése a Társulási Tanács faladata.

11.   A költségvetési szerv maga dolgozza ki működési rendjét, melyet a tanács határozattal fogad el.

12.   A költségvetési szerv vezetőjének tekintetében a kinevezéssel, felmentéssel, anyagi és fegyelmi felelősséggel kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.

13.   A Társulási Tanács joga, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodást figyelemmel kísérje, a végrehajtás, illetve a közfeladat meg nem valósításának veszélye esetén köteles a szükséges intézkedések meghozatalára.

14.   A szervet a Társulási Tanács jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

15.   A Társulási Tanács jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni.”

 

V. fejezet

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

 

A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A többcélú kistérségi társulás költségvetésének végrehajtásáról a Nyírbátori Kistérségi Koordináció Iroda útján gondoskodik.

 

 

1.      A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke, a gazdálkodás biztonságáért a Tanács a felelős.

2.   A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését, pénzeszközeit az OTP. Bank Nyrt. a 11744058-15445627 számú számláján és alszámláin kezeli.

3/A.   Bevételei:

a)   A tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok hozzájárulása a lakosság számának arányában történik úgy, hogy a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

Az évi hozzájárulás mértéke az éves költségvetésben kerül megállapításra.  Ezt minden évben 4 részletben, negyedévet követően kell befizetni a 2. pontban meghatározott számlára.

b)   A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.

c)   Önkormányzati és állami költségvetési támogatások.

d)   Pályázatok során elnyert támogatások.

e)   Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni.

 

3/B.   Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulásuk nem teljesítése esetén irányadó eljárás a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás.

 

4.  Kiadásai: A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési és egyéb kiadások.

 

5.    A Társulás azon tagja, mely a vállalt költségviselést nem teljesítette a V. fejezet 5. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. A kizárást megelőzően a Társulási Tanács legalább két alkalommal, határidő közlésével felhívja az érintett képviselő-testületet a jelen társulási megállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítésére. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza.

 

 

 

6.    Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

 

7.    Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

8.    A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a pályázatukban a pályázati felhívásban előírt adatok szolgáltatására.

 

Az ellenőrzés rendje

 

9.    Belső ellenőrzés: A Pénzügyi Bizottság feladata a társulás működésének belső ellenőrzése, melynek keretében ellenőrzi a társulás költségvetését, a társulás működésének jogszerűségét, véleményezi zárszámadását.

 

10.  A többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

 

11. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.

 

12. A támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését a többcélú kistérségi társulások által ellátott közszolgáltatások, közigazgatási ügyintézési feladatok esetén a Belügyminisztérium; a kistérségi fejlesztési projektek támogatása esetében jogszabályban illetve megállapodásban erre feljogosított szervezet ellenőrzi.

 

13. A Társulás köteles a támogatás felhasználását naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

A társulás vagyona

14. A Társulás vagyonának köre:

Ø  feladatellátáshoz átadott vagyon,

Ø  a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és szaporulata, mely a Társulás közös tulajdonát képezi,

Ø  pályázati úton megszerzett vagyon, és szaporulata

Ø  a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon, és szaporulata

Ø  egyéb vagyontárgyak.

15. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon - az aktiválást követően – a Támogatási Szerződésben vállalt fenntartási időig nem idegeníthető el, kivéve ha

a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy

b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.

 

16. A  vagyonhoz  kapcsolódó  tulajdonosi  jogok  és  kötelezettségek gyakorlása a Társulási Tanácsot illetik meg.

 17. A  támogatást  kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe, ha a

a)   a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy a vállalt fenntartási időn belül elidegenítik, 

b)   a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelően használják fel.

 

18. Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása a fenntartási időn belül megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

 

19. Visszafizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011( XII.31.) kormányrendelet 105-107.§ szerint számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani.”

 

20. A Társulás megszűnése esetén az elszámolás, a közös vagyon kiadásának, megosztásának szabályai:

·        A Társulás működése során szerzett vagyont, a közös beruházások, fejlesztések révén létrejött vagyont és szaporulatát, a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyont, valamint a pályázati úton megszerzett vagyont a lakosságszám arányában kell megosztani,

·        a feladatellátáshoz átadott vagyont a bevitt, átadott vagyon arányában kell megosztani.

·        A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani, ha annak természetben történő kiadása a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.”

 

VI. fejezet

 

A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE

 

1.           A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.

 

2.           A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.

 

3.           A Társulásból való kizárás: A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. A Társulás a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

 

4.           A Társulás megszűnik:

a) a társulás tagjai a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése alapján,

b) a törvény erejénél fogva;

c) a bíróság jogerős döntése alapján.

 

VII. fejezet

Egyéb rendelkezések

 

1.         „A Társulás kapcsolatot létesít és tart fenn a Megyei Közgyűléssel, a területfejlesztésben már közreműködő társadalmi szervekkel, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal.”

 

2.            A társulási tanács tagjai  kijelentik, hogy jelen társulási megállapodással általános jogfolytonosság áll fenn a 2004. június 25-én, az 1997. évi CXXXV. Tv. (A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről) az 1990. évi LXV. Tv.  (Ötv.) alapján létrejött átalakulás előtti, a 2004. évi CVII. Tv. (A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról) alapján létrejött átalakulás utáni, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetének 87.§ alapján létrejött önkéntes többcélú kistérségi társulás között.

Határidőazonnal

Felelős :   Papp Bertalan polgármester