MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2011.(XII.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

A HELYI ADÓKRÓL

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány       44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § 81) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a  helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1.§ A Képviselő-testület Máriapócs illetékességi területén a         magánszemélyek kommunális adóját, és az iparűzési adót vezeti    be. 

 

2. § Magánszemélyek kommunális adó mértéke

(1) Az adó mértéke adótárgyanként 8 000 Ft/év.

3. § A helyi iparűzési adó mértéke:

(1) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a;

(2)  ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a

A Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft.

 

4.§ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit       kell     alkalmazni.

5.§(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép   hatályba.

(2) Hatályát veszti:    a    Máriapócs    Város    Önkormányzat         Képviselő-testületének 13/2010.(XII.16.)  számú helyi adókról          szóló rendelete.

M á r i a p ó c s, 2011. december 15.

 

P a p p  Bertalan s.k.                        Dr. K i s s  Béla s.k.

polgármester                                         jegyző

 

P o l y á k  Tibor s.k.                           V i n c z e  Tibor s.k.

jkv. hitelesítő                                        jkv. hitelesítő

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2011. december 15.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2011. december 15. 

Dr. K i s s Béla

jegyző

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Száma: 1432-2   /2011.

 

Előzetes hatásvizsgálat

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a Helyi  adókról szóló 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletéhez

a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az emelkedett közszolgáltatások finanszírozását.

 

ab.) környezeti és egészségi következményei:

A rendelet által szabályozott  magánszemélyek kommunális adójával biztosított a közszolgáltatás ellátása.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. Adminisztratív terheket nem befolyásolja.

 

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 

A magánszemélyek kommunális adója utoljára 2009. január 1.-én volt  változtatva, ekkor 5.000 Ft-ról 7 000 Ft-ra lett módosítva. Az 1990. évi C a helyi adókról szóló törvény 2012 január  1-től a kiszabható felső adóhatár mértékét       12 000 Ft-ról 17 000 Ft-ra módosította.

 

  1. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet végrehajtásához az önkormányzat  személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

 

M á r i a p ó c s, 2011. december 10.

 

 

 

 

P a p p  Bertalan s.k.                            Dr.   K i s s  Béla s.k.

polgármester                                                 jegyző

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Száma: 1432-2   /2011.

 

 

 

 

I N D O K O L Á S

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

A helyi adókról szóló 23/2011.(XII.15.) rendeletéhez

 

Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:

 

Az 1990 évi C. a helyi adókról szóló törvény 26 §.-a értelmében Az adó évi mértékének felső határa a 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17 000 Ft. Ez a felső adómérték 12 000 Ft-ról lett megemelve.

A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete is szükségesnek találta megvizsgálnia a magánszemélyek kommunális adójának a mértékét.

 

A Képviselő testület úgy döntött, hogy az adóalanyok terhelhetőségét , valamint a megemelkedett közszolgáltatások díját is figyelembe véve évi 1 000 Ft-al, azaz 7 000 Ft-ról, 8 000 Ft-ra eneli az adó mértékét.

 

A rendelet célja a közszolgáltatások díjának emelésével arányos közterhek viselése.

 

 

 

M á r i a p ó c s, 2012. január 10.

 

 

 

 

P a p p  Bertalan s.k.                             Dr.  K i s s  Béla s.k.

polgármester                                                  jegyző