MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

107/2013.(VIII.28.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az  Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. sz. módosítását (a módosítás indoka a 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 93. §-ában felsoroltaknak való megfelelés) megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el   (7 igen szavazattal, tartózkodás: 0  szavazat, ellenszavazat: 0) és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás  3. sz. módosításának aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal