MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                                     „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Száma:  3704-2   /2013.

 

Máriapócs Város Önkormányzat

Képviselő - testületének

    11/2013 (XII.12)

Önkormányzati rendelete

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testületének a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 13/2009. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

A temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 1999. évi XLIII. törvény                          (a továbbiakban: Ttv.) 40.§,  41. § (3) bekezdése, 42.§-a alapján a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2009(XII.03) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§  Az alaprendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„Az üzemeltető

a) biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét;

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

  c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

  d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat;

 e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását;

   f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;

  g) tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak;

  h) kijelöli a temetési helyeket;

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

  j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

  k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

  m) gondoskodik az ügyfélfogadásról;

   n) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások  betartását; és

 o) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket.

 

2.§. Az alaprendelet 3.§. (5), (6), (7) bekezdéssel egészül ki.

 

(5) A köztemető üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat.

 

   (6) Szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén a köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes közreműködést vállalót terhelik.

 

  (7)  A szociális temetés délelőtt és csakis munkanapon történhet. A temetőben egy szociális temetésre 5 óra időtartam biztosított. A szociális temetésnél a ravatalozás a sírnál is történhet. A sír kiásása csak a temetés napján lehetséges. Szociális temetésnél a sír visszahantolása után a sírhely környezetének rendbetétele a személyesen közreműködők kötelessége.

3.§. Az alaprendelet 6.§./A  egészül ki:

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) sírbolt esetén 60 év;

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

d) urnasírbolt esetén 20 év.

„A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható).

A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében 10 év, az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

 (3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha

  a) a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni; erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet,

 b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a szabályzat előírásainak.

4.§. Az alaprendelet 7.§./A  egészül ki:

„A szociális temetés olyan temetés, amely az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenesen temetési helyre történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető. Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:

a.)  az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a 24/B. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetet,

b.)  sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,

c.)  koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és

        d.) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés.

 A szociális temetésre a törvényben meghatározott kivételekkel a törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5.§. Az alaprendelet 1.sz. melléklete a következővel egészül ki:

„Az újraváltás a megváltás díjával megegyező összeg.”

6.§  (1) Ez a rendelet– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- 2014. január 1. napján lép hatályba.

 (2) A (3) bekezdés 2014. január 1-jén hatályba  és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  (3) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2009(XII.03)  önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése.

Máriapócs, 2013.12.11.

 

 

  Dr. Juhász Szabolcs                                                  Papp Bertalan

       jegyző                                                                  polgármester

 

            A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

  

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2013. december 12.-én  kihirdettem.

 

 

Máriapócs, 2013. december 12.

                                                                                       Dr. Juhász Szabolcs

                                                                                       Jegyző

 

 

 

Máriapócsi Közös

Önkormányzati Hivatal

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Tel.:42/554-500

Fax: 42/554-502

 

Előzetes hatásvizsgálat

 

A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő- testületének a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 13/2009. (XII.03.) önkormányzati rendeletének módosításának lehetőségéről

 

        a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

 

       aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

 

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a településen a temetők és a temetkezéssel kapcsolatos dolgok a törvény előírásai szerint rendben legyenek.                                                           

 

      ab.) környezeti és egészségi következményei:

 

A rendelet hatására a temető szépen rendben van tartva, temetkezés zökkenőmentesen zajlik, melyet a lakosság nagy megelégedéssel vesz.

 

      ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

 

            A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány, valamint tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az adminisztratív feladatok elvégzése megoldott.

   

 

b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 

2009. december 03.-án lett megalkotva a rendelet. Hatása pozitív a lakosság körében. A mai napig érvényben van a rendelet, melynek módosítása jogszabályi változások miatt vált szükségessé.

 

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

 

Ezek a feltételek mind rendelkezésre állnak.

 

M á r i a p ó c s, 2013. december 09.

 

 

            P a p p  Bertalan s.k.                               Dr.   Juhász Szabolcs  s.k.

               polgármester                                                   jegyző