MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2011. (VIII. 18.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

Máriapócs Város Önkormányzata által fenntartott Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben  pedagógus álláshelyek megszüntetéséről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

 

1. § Máriapócs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló             3/2011. (III. 21.) rendeletében meghatározott létszámkeretet az                1. számú melléklet szerint módosítja.

„A létszámcsökkentés végrehajtása során a Máriapócs Város Önkormányzata által fenntartott Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű  Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 9 közalkalmazotti álláshelyet 2011. augusztus 31. napjával megszüntet.

2.§.a.) A   Képviselő-testület fenntartói körén belül  az önkormányzat hivatalánál,  -    a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy átszervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának  megszakítása nélküli foglalkoztatására  nincs lehetőség,  és

 

 

2.§.b.) az  önkormányzat intézményei  létszámhelyzetének és az intézmények  közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás  lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött   a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről .

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

3.§   A  rendelet 2011. augusztus 18.  napján lép hatályba.

 

 

M á r i a p ó c s, 2011. augusztus 17.

 

 

P a  p p  Bertalan s.k.                  K i s s  Béla s.k.

polgármester                                 jegyző

 

 

Dr. Királyházi Csaba s.k.              Miklóssy András Kálmánné s.k.

jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2011. augusztus 18.-án kihirdettem.

Máriapócs, 2011. augusztus 18.

 

K i s s  Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

1.  melléklet a  18/2011. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletéhez

 

Önálló és részben önálló intézmények 2011. évi létszámkeret módosítása

 

Cím

szám:

Alcím:

Címnév:

Eredeti létszámkeret

Módosítás

(fő)

Módosított létszámkeret

1.

 

Polgármesteri Hivatal

14

0

14

 

1.

Városgazdálkodás

58

0

58

 

3.

Okmányiroda

3

0

3

 

4.

Gyám- és építésigazgatás

2

0

2

 

9.

Védőnői szolgálat

2

0

2

 

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY ÖSSZ:

79

0

79

 

15.

Általános Iskola

32

-9

23

 

16.

Napköziotthonos Óvoda

10

0

10

 

17.

Művelődési Ház

2

0

2

 

18.

Id.O. és Alapszolg.Központ

53

0

53

 

 

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZM. ÖSSZESEN:

97

-9

88

 

 

RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

176

-9

167

 

 

Ebből közfoglalkoztatottak:

49

0

49

 

 

RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN közfoglalkoztatottak nélkül:

127

-9

118