SzMSz 3. sz. függeléke 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

  • Magyar-angol két tanítási nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Máriapócs, Kossuth tér 10.
  • Napközi Otthonos Óvoda, Máriapócs, Kossuth tér 12.
  • Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ, Máriapócs, Kossuth u. 32-44.
  • Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Máriapócs, Báthori u. 25.
  • Máriapócs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Máriapócs, Kossuth tér 1.
  • Máriapócs Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Máriapócs, Kossuth tér 1.

SzMSz 4.sz. függeléke

MÁRIAPÓCS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § 4. bekezdése alapján Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT az alábbiak szerint határozza meg.

I. Máriapócs Város Polgármesteri Hivatalának alapító okirata

 

a) az alapító okirat kelte: 2006.11.15.

b) az alapító okirat száma: Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-           testületének 14/2006. (XI. 24.) rendeletének 5/a számú függeléke.

 

II. A polgármesteri hivatal azonosító adatai, jogállása,

felügyelete és képviselete

 

1. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai

A polgármesteri hivatal megnevezése:

Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

Székhelye: Máriapócs, Kossuth tér 1.

Postacíme: Máriapócs, Kossuth tér 1.

A polgármesteri hivatal jelzőszámai:

1. adószáma: 15404084–2–15

2. egészségbiztosítási törzsszáma: 176154

3. bankszámlaszáma: 11744058-15404084

4. KSH száma: 15404084751132115

5. statisztikai kódja: 1519655

6. szakágazati besorolása: TEAOR 751115.

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/1990. (X. 15.) számú határozata alapján, figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38. §-ában kapott felhatalmazást Máriapócs Városban létrehozta a Polgármesteri Hivatalt.

A Polgármesteri Hivatal illetékessége és hatásköre Máriapócs Város közigazgatási területének egészére terjed ki.

2. A polgármesteri hivatal jogállása

A Hivatal jogállása, jogköre:

Jogi személyisége: önálló jogi személy

Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Érdekeltségi rendszere: maradványérdekeltség

Bérgazdálkodási jogköre: önálló bér- és létszámgazdálkodó

Előirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkör

Ingatlanok beruházása, felújítása tekintetében: kizárólagos jogkör

3. A polgármesteri hivatal felügyeleti szervei

a.) általános felügyeleti szerve: Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

b.) törvényességi felügyeleti szerve: Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége.

4. A Hivatal tevékenységi körei

A Polgármesteri Hivatal szakágazati besorolása: 751115

Alaptevékenysége:

75115-3 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység
75114-2 területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
75116-4 helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
75117-5 országgyűlési képviselői választás

75118-6 önkormányzati képviselői választás

75176-8 intézményi vagyon működtetése

75177-9 szakmai tev. Irányító és kisegítő szolg.

75184-5 város és községgazdálkodási szolgáltatás
75185-6 települési vízellátás, vízminőség védelem
75187-8 közvilágítási feladatok

75188-9 gazdaság- és területfejlesztési feladatok

75192-2 önkormányz. és többc. kistérs. társ. elsz.

75196-6 önk. és többc. kist. tár. fel. nem terv. elsz.

75119-9 finanszírozási műveletek elszámolása

85331-1 rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2 rendszeres gyermeknevelési pénzbeli ellátások
85333-3 munkanélküli ellátások
85334-4 eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
92404-7 sportcélok és feladatok

92601-8 máshová nem sorolt kulturális tevékenység

A fenti szakfeladat-felsorolás nem mutat egyezőséget a zárszámadásban feltüntetett szakfeladatokkal, mivel a zárszámadásban foglalt szakfeladatok tartalmaznak információkat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekről. Ezen szervek tényleges feladatait azonban nem a Hivatal látja el, a Hivatal az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységének technikai lebonyolítója, csak számviteli információs regisztrációt végez.

 

Vállalkozói tevékenység:

A Hivatal vállalkozói tevékenységet nem végez.

A tevékenységek forrásai:

A Hivatal a tevékenységének feltételeit az Ötv. 81-87.§-aiban, valamint a Kormányrendelet 8.§-ában nevesített forrásokból teremti meg. A Hivatal feladatai ellátáshoz hazai és uniós források igénybevételére is törekszik pályázatokon való részvétel útján.

 

5. A polgármesteri hivatal képviselete

1.) A polgármesteri hivatalt a jegyző, akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén az aljegyző képviseli. A jegyző által megbízott személy a hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni.

2.) Az 1.) pont szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező személy képviseleti jogkörében aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságokra.

 

III. A polgármesteri hivatal gazdálkodása és alapvető feladatai

1. A polgármesteri hivatal gazdálkodása

 

1.) A polgármesteri hivatal a helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

2.) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Általános és Alapfokú Művészeti Iskola; 4326 Máriapócs, Kossuth tér 10.

- Napköziotthonos Óvoda; 4326 Máriapócs, Kossuth tér 12.

- Idősek Otthona; 4326 Máriapócs, Kossuth u. 32-44.

- Alapszolgáltatási Központ; 4326 Máriapócs, Kossuth u. 32-44.

- Művelődési Ház és Városi Könyvtár; 4326 Máriapócs, Báthori u. 25.

3.) A polgármesteri hivatal gazdálkodási tevékenységét maradvány-érdekeltségi rendszerben végzi.

4.) A gazdálkodást:

- az Állami Számvevőszék,

- a Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzéssel megbízott szerve,

- a hivatal belső pénzügyi-gazdasági ellenőrzésre jogosult személyei,

- a képviselő-testületek pénzügyi bizottságai jogosultak ellenőrizni.

 

5.) A hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az alábbi mindenkor hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák:

a.) számlarend,

b.) számviteli politika,

c.) házipénztár és pénzkezelési szabályzat,

d.) pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjének szabályzata,

e.) selejtezési és hasznosítási szabályzat,

f.) leltározási és leltárkészítési szabályzat,

g.) belső ellenőrzési szabályzat,

h.) eszközök és források értékelési szabályzata,

i.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel és Kisebbségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodások.

6.) A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja. A képviselő-testület biztosítja, bocsátja rendelkezésre az önkormányzatok tulajdonában lévő feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt.

7.) A pénzügyi – gazdasági feladatokat a polgármesteri hivatal gazdasági szervezete, a pénzügyi és vagyongazdálkodási iroda látja el.

8.) Feladatmegosztás, felelősségvállalás rendje: Az önállóan gazdálkodó és a részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv között a feladatmegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön Megállapodás tartalmazza.

9.) A polgármesteri hivatal az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

10.) A feladatellátás forrásai:

- normatív állami hozzájárulás,

- helyi önkormányzatok költségvetése (önkormányzati támogatás),

- átvett pénzeszközök,

- saját bevételek.

 

11.) Költségvetés, költségvetési előirányzatok:

- A Máriapócs Város Önkormányzat éves költségvetési rendelete magába foglalja a polgármesteri hivatal elkülönített költségvetési előirányzatait.

- A polgármesteri hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartók, felügyeleti szervek döntéseiben foglaltak szerint.

12.) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások:

- A költségvetés tervezésére, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználására, a költségvetés végrehajtására, beszámolására vonatkozóan a külön szabályzatok rendelkezései irányadók.

13.) Létszám és személyi juttatás előirányzat:

- A hivatal a létszám és személyi juttatások előirányzatával a létszám- és illetmény-előirányzat keretei között önállóan gazdálkodik.

- A létszám- és illetménygazdálkodásra a vonatkozó központi (Áht., Ámr.) jogszabályokban, az éves költségvetési rendeletben, a külön szabályzatokban foglaltak irányadóak.

14.) Operatív gazdálkodás, költségvetés végrehajtásának folyamata:

- A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjét az erre vonatkozó külön szabályzatok, ill. eseti felhatalmazások tartalmazzák.

Felelősségi szabályok: az államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott a költségvetés végrehajtásával összefüggő alapvető felelősségi szabályok, valamint a külön szabályzatok az irányadóak.

 

 

 

Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök:

- A gazdálkodás vitelével összefüggő jogosítványok, egyes gazdálkodási jogosultságok gyakorlására a külön szabályzatokban meghatározottak, a munkaköri leírásban foglaltak vonatkoznak, ill. esetenként névre szólóan kiadott megbízásokban, felhatalmazásokban rögzítettek szerint gyakorolhatók.

- A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének részletes meghatározását munkaköri leírás tartalmazza. A gazdasági feladatkörök részletes leírása az SZMSZ mellékletét képezi, a munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik.

15.) A költségvetési szerv általános forgalmi adó alanyisága: ÁFA körbe tartozó adóalany.

2. Vagyon, vagyonnal való rendelkezés

A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

Ingatlanvagyon:

- Az önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló rendeletben a törzsvagyon körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a költségvetési szerv ingyenes használatába adják.

- A vagyon kezelésére, használatára, hasznosítására, értékesítésére az önkormányzatok külön rendeletében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

- A használatba adott ingatlanvagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadóak.

Ingóvagyon:

- A könyvviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplő ingó vagyontárgyak tekintetében az ingyenes használati jogi illeti meg.

IV. A hivatal szervezeti felépítése, működési rendje
1. A Hivatal irányítása

1.) A polgármester

A polgármester a Képviselő-testület döntése szerint és saját önkormányzati jogkörében a jegyző útján irányítja a Hivatalt (Ötv. 35.§ (2) bek.

 

A polgármester

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában (Ötv. 35.§ (2) bek. a) pont),

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja (Ötv. 35.§ (2) bek. b) pont),
c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására (Ötv. 35.§ (2) bek. c) pont),

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét (Ötv. 35.§ (2) bek. d) pont),

e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében (Ötv. 35.§ (2) bek. e) pont),

f) felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért (Ötv. 90.§ (1) bek.),
g) irányítja az alpolgármestert feladatai ellátásában,

h) beszámoltatja a jegyzőt a hatósági-igazgatási tevékenység végzéséről,

i) a Képviselő-testület és a bizottságok működésével, feladataival kapcsolatban utasításokat ad a Hivatal részére,

j) biztosítja a Hivatalra háruló legfontosabb feladatoknak vezetői vagy apparátusi értekezleten való megtárgyalását.

 

2.) Az alpolgármester

A Képviselő-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két fő főállású alpolgármestert választ (Ötv.34.§ (1) bek.

Az alpolgármesterek a polgármester mellett dolgoznak szakterületükön döntések előkészítésével segítik a polgármestert, felelősséggel a Képviselő-testületnek tartoznak, de az operatív napi munkában a polgármester irányításával látják el feladataikat (Ötv. 34.§ (2) bek.

Az alpolgármester együttműködik a polgármesterrel az Önkormányzat képviseletében, a bizottságok munkájának összehangolásában, a Hivatal önkormányzati feladatainak felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködnek a Képviselő-testület olyan napirendi pontjainak előkészítésében és a határozatok végrehajtásában, amelyek feladatkörükkel összefüggenek.
A polgármester távollétében, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el a polgármester valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit.

 

2. A Hivatal vezetése

1.) A Hivatal vezetőjének kinevezési rendje

A Képviselő-testület – pályázat útján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre (Ötv. 36.§ (1) bek., a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 8.§.

 

2.) A jegyző

A jegyző a polgármester irányításával szervezi és vezeti a Hivatalt.

A jegyző

a) gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról (Ötv. 36.§ (2) bek., a) pont),

b) felügyel a Hivatal tevékenységének törvényességére, ennek körében

- ellenőrzi a Hivatal hatósági tevékenységét,

- szükség esetén funkcionális, eseti és célvizsgálatot rendel el,

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét (Ötv. 36.§ (2) bek. b) pont),

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges (Ötv. 36.§ (2) bek. b) pont).

A gyámhivatal tekintetében a munkáltatói jog a jegyzőt illeti, a szakmai irányítást azonban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala látja el.

e) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket (Ötv. 36.§ (2) bek. c) pont),

f) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át (Ötv. 36.§ (2) bek. d) pont),

g) a polgármester irányításával gondoskodik a képviselő-testület

- üléseinek időben történő előkészítéséről,

- elé kerülő előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetéséről,

- ülésein jegyzőkönyv vezetéséről,

- döntéseinek az érdekeltekhez történő megküldéséről,

h) felelős a képviselő-testületi előterjesztések és határozati javaslatok jogi véleményezéséért,
i) gondoskodik a Képviselő-testület bizottságai üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről, felvilágosítás megadásáról,

j) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságainak ülésén (Ötv. 36.§ (2) bek. e) pont),

k) közreműködik az önkormányzat rendeleteinek kidolgozásában, gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, ill. közzétételéről,

l) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben (Ötv. 36.§ (2) bek. f) pont),

m) tájékoztatja a képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, feladatai végrehajtásáról rendszeresen beszámol a polgármesternek,

n) részt vesz az információs háttér megteremtésében,

o) gondoskodik az önkormányzati rendeletek hatályosságáról, jogszabályváltozás esetén jelzi a módosítás szükségességét, általánosságban gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról, az SZMSZ mellékleteinek, függelékeinek folyamatos, naprakész vezetéséről,

p) az őket érintő kérdésben kikéri a kisebbségi önkormányzatok, érdekképviseleti szervek véleményét,

q) hetente háromszor fogadóórát tart.

3.) Az aljegyző

A Képviselő-testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki határozatlan időre a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására (Ötv. 36.§ (1) bek., Ktv. 8.§.

A jegyző távollétében, tartós akadályoztatása esetén az aljegyző látja el a jegyző valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit.

 

4.) Az ügyintéző

Feladata:
- az államigazgatási ügyek érdemi döntésre való előkészítése, ill. ilyen irányú felhatalmazás esetén a kiadmányozása,

- szakértelemmel foglalkozik a rábízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős a saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség betartásáért,

- a munkaköri leírásban részére megállapított, ill. a vezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével végzi,

- felelős a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata – területét érintő – mellékleteinek módosításáért.

 

5.) Az ügykezelő

- gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, az ügyiratok átvételéről, iktatásáról, a kiadmánytervezeteknek az ügyintéző útmutatása szerinti gépeléséről, sokszorosításáról, továbbításáról,

- ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.

6.) A munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott

- biztosítja a Hivatal napi működését,

- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.

 

7.) A Hivatal valamennyi munkavállalója munkája során köteles a Magyar Köztársaság Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartani.

 

Az állami és szolgálati titkot megőrizni. Hivatali kötelességét részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudása szerint a nemzet és az Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesíteni. A Hivatalban és azon kívül példamutatóan viselkedni, az Ügyfélszolgálati Charta előírásait betartani.

3. A Hivatal belső tagozódása

A Képviselő-testület döntése értelmében a Hivatal az alábbi szervezeti egységekre (osztályokra) tagozódik:

Városi Gyámhivatal (1 fő)

- hivatalvezető, gyámügyi ügyintéző

Okmányiroda (3 fő)

- személyi okmány ügyintéző

- közlekedési igazgatási ügyintéző

- vállalkozási ügyintéző és útlevél okmány ügyintéző

Kiemelt Építésügy (1 fő)

- építésügyi ügyintéző

Ügyvitel és szervezés (4 fő)

- iktató ügyintéző

- adminisztrátorok

- gépjárművezető

Pénzügy és Vagyongazdálkodás (4 fő)

- költségvetési és számviteli ügyintéző

- költségvetési és munkaügyi ügyintéző

- pénzügyi és vagyongazdálkodási ügyintéző

- pénztáros

Lakosságszolgáltatás és Igazgatás (4 fő)

- anyakönyvi, népesség-nyilvántartó és gyámügyi ügyintéző

- szociális és igazgatási ügyintéző

- építési, műszaki, mezőgazdasági és beruházási ügyintéző

- adóügyi ügyintéző

 

Ügyfélszolgálat (1 fő)

- ügyfélszolgálati ügyintéző

A szervezeti egységek mellérendeltségi viszonyban vannak egymással.

A Hivatal szervezetén belül külön szervezeti egységet alkotnak az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező Városi Gyámhivatal, Kiemelt Építésügy, valamint az Okmányiroda.

A Városi Gyámhivatal és az Okmányiroda szervezeti egységek működési területe: Máriapócs város, Pócspetri, Kisléta, Nyírgyulaj község közigazgatási területe.

A Kiemelt Építésügy szervezeti egység működési területe: Máriapócs város, Pócspetri, Nyírgyulaj, Ófehértó község közigazgatási területe.

A Hivatal működési rendje

A Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-testület külön határozattal állapította meg.

A Hivatal működésével köteles elősegíteni

a) a törvényesség betartását,

b) a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását,

c) az állampolgári jogok érvényesülését,

d) az Európai Uniós előírások betartását.

A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:

a) az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására,

b) a hatékony és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására,

c) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belüli egyszerűsítésére,

d) az ügyfelek részére a szükséges felvilágosítást szóban és írásban kulturáltan megadni,

e) a gyakrabban előforduló államigazgatási ügyekben az ügyfelek tájékoztatását írásban is (szórólapok segítségével) biztosítani,

f) a jogok érvényesülésének elősegítésére, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítására, valamint az állampolgári fegyelem megszilárdítására.

A Hivatal információáramlásának biztosítása érdekében szükséges feladatok:

a) A képviselő-testületi üléseken részt kell vennie a polgármesternek, alpolgármestereknek, a jegyzőnek, az aljegyzőnek, a technikai feladatokat ellátó személyeknek, az őket érintő napirendnél az előterjesztés készítőjének.

b) Évenként legalább két alkalommal apparátusi értekezletet kell tartani, melynek keretében az elmúlt időszak tevékenységét értékelni kell és az elkövetkezendő időszak főbb feladatait meg kell határozni.

3. A munkarend és az ügyfélfogadás rendje

1.) A polgármesteri hivatal dolgozóinak napi munkaideje hétfő – csütörtök 7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig, pénteken pedig 7 óra 30 perctől 13 óra 00 percig tart.

2.) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 – 12.00

Kedd: 8.00 – 12.00

Szerda: 8.00 – 12.00

Csütörtök: 8.00 – 12.00

Péntek: ügyfélfogadás nincs

3.) A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:

Polgármester: hétfő és csütörtök 8.00 – 11.00

Jegyző: hétfő, szerda és csütörtök 10.00 – 12.00

4.) A pénztár nyitvatartási rendje:

Hétfő: 8.00 – 14.00

Kedd: 8.00 – 14.00

Szerda: 8.00 – 14.00

Csütörtök: 8.00 – 14.00

Péntek: ügyfélfogadás nincs

5. A munkáltatói jogok gyakorlása

Máriapócs Város polgármestere gyakorolja:

- a kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása és a fegyelmi felelősségre vonás kivételével

 

- az ún. egyéb munkáltatói jogokat

(szabadság engedélyezése, jutalmazás stb.).

A jegyző gyakorolja:

- az aljegyző és- a jegyzőségi hivatal valamennyi köztisztviselője és munkavállalója, valamint a közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók felett a munkáltatói jogokat.

(A jegyző és az aljegyző esetében a kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás joga a Máriapócs Város Képviselő-testületét illeti meg.)

A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a vonatkozó hatályos jogszabályok tartalmazzák.

 

V. A polgármesteri hivatal feladatai

 

1. Általában

A Hivatal feladatai általában:

- ügyfélfogadási időben köteles az ügyfeleket fogadni,

- az ügyintéző akadályoztatása esetén helyettesítésről köteles gondoskodni,

- az ügyfelek által személyesen, vagy szóban előadott kérelmet jegyzőkönyvbe foglalni, iktatásra továbbítani,

- az ügyiratokat az Iratkezelési Szabályzat szerint kezelni,

- az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek a Hivatal más ügyintézőivel együttműködni, egyeztetni, az egyeztetést az ügyiratokban dokumentálni,

 

2. A Hivatal feladatai a Képviselő-testülettel kapcsolatban

A Hivatal köteles:

a) a Képviselő-testület rendeleteit, határozatait végrehajtani,
b) az ügykörüket érintő képviselő-testületi előterjesztéseket elkészíteni,
c) az önkormányzati képviselők interpellációit kivizsgálni és azokra az erre vonatkozó szabályok szerint választ adni (Ötv. 19.§ (2) bek. a) pont,
d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést biztosítani (Ötv. 19.§ (2) bek. e) pont),
e) az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére 15 napon belül érdemi választ adni (Ötv. 19.§ (2) bek. e) pont, 34. §).

3. A Hivatal feladatai a Képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatban

A Hivatal köteles:

a) a Képviselő-testület által meghatározott illetékes bizottság véleményét kikérni a képviselő-testületi előterjesztésekkel kapcsolatban,

b) a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni,

c) a Képviselő-testület bizottságai működésének ügyviteli feladatait ellátni, a technikai és adminisztratív igényeket kielégíteni (Ötv. 29.§),

d) a bizottság üléseiről jegyzőkönyvet, nyilvántartást vezetni.

4. A Hivatal feladatai a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatban

A Nek. 28. §-a alapján a Hivatal – a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon – köteles a kisebbségi önkormányzatok munkáját segíteni.

A Nek. 59. § (1) bekezdés szerint a kisebbségi önkormányzat feladat- és hatásköre ellátásához szükséges – az illetékességi területén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő – vagyont a helyi kisebbségi önkormányzat használatába kell átadni.

Az Áht. 66. §, 68. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat együttműködésük szabályait megállapodásban rögzítik.

A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III.03.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése értelmében a Hivatal a megállapodásban foglaltak szerint biztosítja a helyi kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit és ellátja az ezzel kapcsolatos teendőket, így különösen a kisebbségi önkormányzat testületi működésének rendjéhez igazodó helyiséghasználatot, a posta, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, ideértve az ezzel járó költségek viselését is.

A polgármester együttműködik a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, tájékoztatja vezetőjüket az Önkormányzat munkájáról, ezen belül különösen

 

a) a helyi kisebbséget érintő kérdésekről,

b) a kerület életében bekövetkezett várható változásokról.

A fenti jogszabályhelyek alapján a kisebbségi önkormányzatok és a települési Önkormányzat megállapodást kötöttek.

A megállapodás értelmében a Hivatal Szervezési és Ügyviteli Csoportja segíti a kisebbségi önkormányzatokat az ügyviteli feladataik ellátásában, a pénzügyi vonatkozású kérdésekben a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda dolgozója biztosítja a szakszerű és jogszerű működést.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a kisebbségi önkormányzatok a Máriapócs Kossuth tér 1. szám alatt, a Polgármesteri Hivatalban lévő tanácskozó termet használják önkormányzati ülések és megbeszélések céljából, melynek költségeit a Polgármesteri Hivatal viseli.

5. A Hivatal és a civil szervezetek, állampolgárok kapcsolata

Az Ötv. 2. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel (Ötv. 8.§ (5) bekezdés).

A polgármester együttműködik a különböző társadalmi, egyházi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, valamint a kerületi vállalatokkal, vállalkozókkal, intézményekkel. Ezek vezetőitől jogszabályban előírt körben tájékoztatást kérhet, ill. tájékoztatja őket az Önkormányzat fejlesztéseinek jelentősebb kérdéseiről, velük együttműködési megállapodásokat kezdeményezhet.

A Képviselő-testület évente a jogszabályban meghatározottak szerint előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek (Ötv. 13.§).

Az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása a Hivatal feladata.
Az állampolgárok és civil szervezetek a lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon szerezhetnek tudomást a Hivatal munkájáról. A lakosság tájékoztatását szolgálja a Máriapócsi Képújság, valamint az Önkormányzat által működtetett www.mariapocs.hu honlap is.

A civil szervezetek minél szélesebb körű bevonása érdekében a Polgármesteri Hivatalban lévő tanácskozó termet e szervezetek rendelkezésére bocsátja tanácskozások és megbeszélések céljából, melynek költségeit a Polgármesteri Hivatal viseli.

6. A Hivatal államigazgatási feladatai

A Hivatal köteles a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző államigazgatási, hatósági hatásköreit az államigazgatási eljárás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni, kiadmányozni. A Hivatal dolgozói tevékenységük gyakorlására kiható jogszabályi változást mindenkor kötelesek figyelemmel kísérni.

VI. Záró rendelkezések

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2006. december 01. napján lép hatályba.

 

Máriapócs, 2006. november 15.

 

Kiss Béla

jegyző