SzMSz 1. sz. melléklete

Máriapócs Város Önkormányzat képviselői

1. Dr. Kiss Lajos Gábor

2. Dr. Királyházi Csaba

3. Miklóssy András Kálmánné

4. Papp Bertalan

5. Polyák Tibor

6. Tóth Árpád

7. Vincze Tibor

SzMSz 2. sz. melléklete

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testület bizottságai és feladata

 

1./ A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: létszáma 7 fő

 

Elnöke:               Miklóssy András Kálmánné

Tagjai: Dr. Kiss Lajos Gábor

Dr. Királyházi Csaba

Kulanda Ferenc

Tóth Árpád

Linzenbold Gábor

Linzenbold Sándor

 

 

2./ Humán és Szolgáltatási Bizottság létszáma 5 fő

Elnöke:               Tóth Árpád

Tagjai: Dr. Királyházi Csaba

Polyák Tibor

Sándor Lászlóné

Páldi Jánosné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság feladatai:

 • Az önkormányzat intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves tervezetet.
 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és a gazdasági megalapozottságát.
 • Ellenőrizteti a Pénzkezelési Szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését.
 • Szükség esetén – ha a költségvetési szerv tartozásai meghaladják a törvényben előírt összeget, és határidőt, kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését. 
 • Véleményezi a Képviselő – testület gazdasági programját. 
 • Közreműködik a Képviselő – testület által jóváhagyott beruházások pályázati elbírálásában. 
 • Ellenőrzi a beruházások megvalósulását, a végrehajtás során észlelt hibák, hiányosságok megszüntetésére javaslatot tehet. 
 • Véleményezi a Képviselő – testület hivatalának pénzügyi szabályzatait. 
 • Részt vehet az intézményeket érintő leltározás, selejtezés végrehajtásában. 
 • Megvizsgálja és javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, valamint a Képviselő – testületi tagok tiszteletdíjának növelésére. 
 • Javaslatot tesz a Képviselő – testület elé kerülő pénzügyeket, a gazdálkodást érintő kérdésekben, a szükséges kiadások finanszírozásának előteremtésére. 
 • Véleményezi a közbeszerzéssel, iparral, kereskedelemmel, természetvédelemmel, környezetvédelemmel, területfejlesztéssel, területrendezéssel, építésüggyel, közlekedéssel, és a vízügyi ágazattal kapcsolatos rendelet – tervezeteket.
 • Előkészíti és véleményezi a település rendezési – tervét, javaslatot tesz annak továbbfejlesztésére.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő telkek kiosztására.
 • Véleményezi a helyi építésügyi szabályzatot.
 • Javaslatot tesz, a nem állami tulajdonban lévő ingatlanok körérdekű célra történő kisajátítására.
 • Előkészíti és véleményezi a település környezetvédelmi programját, figyelemmel kíséri annak megvalósulását.
 • Javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánítására.
 • Javaslatot tesz településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokon való részvételre, közreműködik az önkormányzat által kiírt pályázatok elbírálásában.
 • Ellenőrzi a beruházások megvalósulását.
 • Javaslatot tesz az Önkormányzati Víz- és Csatornamű által szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására, szennyvízelvezetés, tisztítás díjára.
 • Figyelemmel kíséri az Önkormányzati Víz- és Csatornamű működését.
 • Közreműködik a helyi közút kezelésével és vízgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.
 • Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatával, valamint összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatokat. 

Humán és Szolgáltatási Bizottság feladatai:

 • Véleményezi a lakosságot érintő szociális, gyámügyi rendelet – tervezeteket. 
 • Javaslatot tesz a rendelkezésre álló szociális keret felosztására. 
 • Dönt a fel nem használt szociális pénzösszegek más szociális célra történő átcsoportosításáról. 
 • Állást foglal a lakosság széles körét érintő új központilag meghatározott és bevezetésre kerülő szociális intézkedésekkel kapcsolatban. 
 • Javaslatot tesz szociális intézményhálózat létrehozására, működtetésére. 
 • Ellenőrzi a szociális ellátórendszer megfelelő szintű működését. 
 • Javaslatot tesz egyes személyeket érintő szociális kérelmekben a Képviselő – testület felé. 
 • Véleményezési a lakosságot érintő Oktatási Kulturális Sport rendelet – tervezeteket. 
 • Javaslatot tesz a díszpolgári cím adományozására, kitüntetésekre, önkormányzati elismerésekre. 
 • Javaslatot tesz a települési oktatáspolitikai és sportfejlesztési célkitűzések előkészítésére, figyelemmel kíséri azok megvalósulását. 
 • Véleményezi a művelődési és közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, a pedagógiai és nevelési programot. 
 • Figyelemmel kíséri a nevelési – oktatási intézmények működését, az óvodai nevelést, a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai oktatást. 
 • Véleményezi a közművelődési és közoktatási intézmény költségvetési javaslatát, a költségvetés végrehajtását, a sportszervezetek támogatását. 
 • Előkészíti a közoktatási intézmény gazdálkodásának ellenőrzését, figyelemmel kíséri működésének törvényességét. 
 • Véleményezi a nevelési – oktatási intézmény foglalkoztatási, pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai munka eredményességéről szóló beszámolót. 
 • Előkészíti a közművelődéssel, oktatással, sporttal kapcsolatos helyi ellenőrzési, irányítási feladatokat. 
 • Véleményezi az önkormányzat által kiírt pályázatokat, javaslatot tesz pályázatokon való részvételre. 

SzMSz 1. sz. függeléke 

Máriapócs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának

Ügyrendje

Ü G Y R E N D

Máriapócs Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület /2006. (XI.24.) rendeletével megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ).

 

Az SZMSZ-ben a Képviselő-testület az Ötv. 1.§ (6) bekezdése a) pontja, valamint 38.§-a szerint meghatározta az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozta a Polgármesteri Hivatal elnevezésű egységes hivatalát (továbbiakban: Hivatal) amelynek szervezetét, ügyrendjét a következők szerint                      á l l a p í t j a   m e g :

 

 

I.

 

A Hivatal jogállása és irányítása

 

1. A Hivatal elnevezése:

 

Máriapócs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.

 

2. A Hivatal székhelye:

 

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

 

3. A Hivatal működési területe:

 

Máriapócs város közigazgatási területe.

 

4. A Hivatal jogállása :

 

A Hivatal a Képviselő-testület szerve, önálló jogi személy. A Hivatal saját költségvetési előirányzata körében önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik.

5. A Hivatal belső tagozódása:

 

A Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

Máriapócs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Polgármester

 


Alpolgármester

Jegyző

 

Aljegyző

 

 

Városi               Okmányiroda              Kiemelt     Ügyvitel és

Gyámhivatal                                                Építésügy           Szervezés

 

 

Pénzügy és                   Lakosságszolgáltatás         Ügyfélszolgálat       Vagyongazdálkodás       és Igazgatás

 

 

 

 

 

 

 

1. Városi Gyámhivatal (1 fő)

- hivatalvezető, gyámügyi ügyintéző.

 

2. Okmányiroda (3 fő)

-  személyi okmány ügyintéző,

-  közlekedési igazgatási ügyintéző,

-  vállalkozási ügyintéző,és útlevél okmány ügyintéző.

 

3. Kiemelt Építésügy (1 fő)

- építésügyi ügyintéző.

 

4. Ügyvitel és Szervezés (4 fő):

- iktató ügyintéző,

- adminisztrátorok,

- gépjárművezető.

 

5. Pénzügy és Vagyongazdálkodás (4 fő):

- költségvetési és számviteli ügyintéző,

- költségvetési és munkaügyi ügyintéző,

- pénzügyi és vagyongazdálkodási ügyintéző

- pénztáros.

 

6. Lakosságszolgáltatás és Igazgatás (4 fő)

- anyakönyvi, népesség-nyilvántartó és gyámügyi, ügyintéző,

- szociális és igazgatási ügyintéző.

- építési, műszaki, mezőgazdasági és beruházási ügyintéző.

-  adóügyi ügyintéző.

 

7. Ügyfélszolgálat (1 fő)

- ügyfélszolgálati ügyintéző.

 

 

A szervezeti egységek mellérendeltségi viszonyban vannak egymással.

A Hivatal szervezetén belül külön szervezeti egységet alkot az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező Városi Gyámhivatal, Kiemelt Építésügy, valamint az Okmányiroda.

A Városi Gyámhivatal és az Okmányiroda szervezeti egységek működési területe: Máriapócs város, Pócspetri, Kisléta, Nyírgyulaj község közigazgatási területe.

A Kiemelt Építésügy szervezeti egység működési területe: Máriapócs város, Pócspetri, Nyírgyulaj és Ófehértó község közigazgatási területe.

 

6. A Hivatal irányítása és vezetése:

a) A Hivatal a Képviselő-testület által létrehozott, egységes szerv, amelyet a polgármester a

Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében - a jegyző útján -

irányít.

E feladatkörében a polgármester:

 • a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
 • a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 • gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

 

Az alpolgármestert a polgármester távollétében annak irányítási jogosítványai illetik meg.

 

b) A jegyző vezeti a Képviselő-testület Hivatalát.

A jegyző e feladatkörében:

 • gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről;
 • gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 • ellátja a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatait;
 • véleményezi a polgármester munkáltatói jogkörben meghozandó intézkedéseit;
 • gondoskodik a dolgozók rendszeres továbbképzéséről;
 • rendszeres tájékoztatást ad a Hivatal működéséről a Polgármesternek.

 

A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, látja el azon feladatait, melyet a jegyző számára meghatároz. Ezek körét az 1. sz. függelék tartalmazza.

 

A polgármester a jegyző és a vezető megbízatású köztisztviselők részvételével tartott értekezleten határozza meg a munkavégzés fő irányait.

 

7. A munkáltatói jogok gyakorlása:

 

A Polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges.

 

II.

A Hivatal működése

1., A munkarend: 

 

a.) A Hivatal dolgozóinak munkaideje:

- hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,

- pénteken 7.30-13.00 óráig tart,

amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc).

 

b.) Túlmunka végzése esetén szabadidőt a jegyző engedélyezhet.

2. Az ügyfélfogadás rendje: 

a) A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

- hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 12.00 óráig tart,

-   pénteken nincs ügyfélfogadás.

 

b) Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

-            hétfőtől szerdáig 8.00 órától 12.00 óráig,

-            csütörtökön 8.00 órától 16.00 óráig tart,

-            pénteken nincs ügyfélfogadás.

 

c) A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:

Polgármester: hétfő és csütörtök 9.00-11.00 óráig;

Jegyző: hétfő, szerda és csütörtök 10.00-12.00 óráig.

 

d) A települési képviselőket munkaidőben soron kívül bármikor, az önkormányzat intézményeinek vezetőit ügyfélfogadási időn kívül is - lehetőleg előre egyeztetett időpontban - fogadni kell.

 

e) Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset, stb.), amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, illetve az ügyintéző jogosult.

 

3. A Hivatal működésével köteles elősegíteni:

 

 • a törvényesség betartását,
 • a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, 
 • az állampolgári jogok érvényesülését. 

4. A Hivatalnak az ügyintézés során törekednie kell: 

 

 • az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására; 
 • a hatékony, humánus és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására; 
 • az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belül történő egyszerűsítésére; 
 • az ügyfelek szóbeli és írásbeli kultúrált felvilágosítására, 
 • a gyakrabban előforduló államigazgatási ügyekben az ügyfelek ügyintézési felkészültségét, tájékoztatását írásban is elősegítő szórólapok, irat- és nyomtatványminták, stb. biztosítására. 

5. A helyettesítés szabályozása:

Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. Az ügyviteli dolgozó helyettesítését a jegyző határozza meg.

6. Ügyiratkezelés:

 

A Hivatal ügyiratkezelésére vonatkozó szabályokat az Iratkezelési szabályzat határozza meg.

7. A Hivatalon belüli megfelelő információáramlás és belső koordináció biztosítása érdekében: 

 • a testületi üléseken kötelesek részt venni a napirend által érintett ügyintéző; 
 • szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal apparátusi értekezletet kell tartani, amelynek keretében a polgármester és a jegyző értékeli az elmúlt időszak tevékenységét, számon kéri a feladatok teljesítését, meghatározza az elkövetkezendő időszak főbb feladatait, azok végrehajtására instrukciókat ad. 

 

8. A kiadmányozás rendje:

A Hivatal kiadmányozási rendjét jegyzői utasítás határozza meg.

 

9. Az utalványozás rendje:

 

A Hivatal tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait az erről szóló szabályzat határozza meg.

 

10. A szakmai képzés:

A Hivatal köztisztviselőinek szakmai képzését a jegyző szervezi és ellenőrzi.

 

11. Bélyegzők nyilvántartása:

A hivatalos bélyegzők megrendeléséről a jegyző gondoskodik. A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A használatba adás során a bélyegzőlenyomat feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá.

Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről írásban jelentést tenni. A vezető köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni.

Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni.

Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó jogviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.

 

 

12. A köztisztviselők jogállása:

 

A Hivatal köztisztviselőinek jogállásáról, munkavégzéséről, jutalmazásáról és egyéb juttatásairól külön rendelet rendelkezik.

III.

A HIVATAL FELADATAI 

1., A Hivatal feladatai: 

A Hivatal feladatait a jogszabály, a Képviselő-testület, a Polgármester és a jegyző határozza meg. 

a) A Hivatal köteles:

 • ügyfélfogadási időben az ügyfeleket fogadni,

- akadályoztatás esetén helyettesítésről gondoskodni,

 • az ügyfelek személyesen szóban előadott kérelmét jegyzőkönyvbe foglalni, iktatásra továbbítani,
 • az ügyiratokat az ügyviteli szabályzat szerint kezelni,
 • az eljáró ügyintézők ügykörükben kötelesek más ügyintézővel együttműködni, egyeztetni,

- az egyeztetés megtörténtét az ügyiratokban minden esetben dokumentálni kell.

b) A Hivatal valamennyi szervezeti egységének feladata:

 • a Képviselő-testület és a bizottságok működésével, valamint a polgármester (alpolgármester) és a jegyző tevékenységével kapcsolatos meghatározott feladatok ellátása; 
 • a helyi és az országgyűlési képviselők munkájának segítése; 
 • a lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése; 
 • a társadalmi szervekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés; 
 • az önkormányzati társulások megállapodásaiban foglaltak végrehajtása. 

c) A Hivatal köztisztviselői a jegyző által meghatározott munkaköri leírás és a minőségbiztosítási rendszer követelményei szerint látják el feladatukat.

 

A munkaköri leírás egy példányát a munkaügyi munkatárs a személyi nyilvántartásban tárolja.

A munkaköri leírások elkészíttetésért a Jegyző, naprakész állapotáért az aljegyző a felelős.

2. A Hivatal feladatai a Képviselő-testület működésével kapcsolatban: 

A Hivatal köteles:

 • a Képviselő-testület rendeleteit, határozatait végrehajtani, 
 • az egyes szervezeti egységek ügykörét érintő Képviselő-testületi előterjesztéseket elkészíteni,  
 • az önkormányzati képviselők kérdéseit kivizsgálni és azokra - a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint - választ adni, 
 • az önkormányzati képviselő közérdekű bejelentésére tizenöt napon belül érdemben választ adni. 

3. A Hivatal feladatai a Képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatban:

A Hivatal köteles:

 • kikérni a Képviselő-testület illetékes bizottságának véleményét a testületi előterjesztésekkel kapcsolatban;
 • a bizottság működéséhez szükséges tájékoztatást megadni;
 • a Képviselő-testület bizottságai működését elősegíteni, s e működéshez kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igényeket kielégíteni.

 

4. A Hivatal államigazgatási feladatai: 

A Hivatal köteles a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző önkormányzati és államigazgatási hatósági hatásköreit az államigazgatási eljárás általános szabályai és a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíteni, gyakorolni, illetve kiadmányozni.

 

Máriapócs, 2010. október 27.

Jóváhagyta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P ap p B e r t a l a n                             K i s s Béla

polgármester                                             jegyző

SzMSz 2. sz. függeléke 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1996.(X. 14.) rendelete Máriapócs összevont rendezési tervének jóváhagyásáról.
 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001.(IV. 04.) rendelete az állatok tartásáról, az állati hullák megsemmisítéséről és az állatok védelméről.
 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001.(VIII. 30.) rendelete a város építészeti örökségének helyi védelméről.
 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2001.(VIII. 30.) rendelete egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről.
 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001.(X. 31.) rendelete a Máriapócs Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról.
 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002.(VII. 10.) rendelete a háziorvosi körzet meghatározásáról.
 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003.(XII. 17.) rendelete a közterületek, településrészek elnevezéséről, utcanév táblák, házszám táblák és művészeti alkotások elhelyezéséről.
 • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(III. 31.) KT. rendelete az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazásban lévő dolgozók törzsgárda tagságának erkölcsi és anyagi elismerésére.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2004.(IX. 23.) rendelete Máriapócs Nagyközségi Önkormányzat, Máriapócs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1991 és 2003 év között hozott önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004.(X. 15.) rendelete Máriapócs Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005.(V. 27.) rendelete a súlyos fogyatékkal élő személyek támogatása.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006.(XI. 24.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007.(VIII. 23.) rendelete a „Máriapócs Ékes Portája” cím adományozásáról szóló 7/2006.(IV.07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007.(VIII. 23.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 12/2006.(VI.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(IV. 18.) rendelete Máriapócs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2006.(XI.24.) SZ. rendelet módosításáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008.(VI. 06.) rendelete a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008.(VI. 27.) rendelete a városi kitüntetés és elismerés alapításáról, adományozásáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008.(IX. 12.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XII.05.) rendelete Máriapócs Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2008.(XII.23.) rendelete a közterületek használatáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.23.) rendelete a helyi közművelődésről.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008.(XII.23.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(XII.23.) rendelete a közterületek, zöldfelületek védelméről, köztisztaságról, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről. 
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(XII.23.) rendelete a Máriapócs Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2008.(XII.23.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008.(XII.23.) rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL törvény hatálybalépésével kapcsolatos szabályozások helyi alkalmazásáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008.(XII.23.) rendelete a vásárokról és a piacokról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008.(XII.23.) rendelete az önkormányzati jelképek használatának rendjéről.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(IV. 16.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(VI. 05.) rendelete a luxusadóról szóló 6/2006.(IV. 07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(XII. 03.) rendelete a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 12/2009.(X. 08.) rendelet 2. számú mellékletének hatályon kívül helyezéséről, az új díjtételeket tartalmazó 2. számú melléklet 2009. október 1. napjától visszamenőleges hatállyal történő alkalmazásáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009.(XII. 24.) rendelete a az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési díjakról szóló 14/2007.(VII. 05.) rendelet módosításáról.
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) rendelete Máriapócs közigazgatási területén belül működő civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről;
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról;
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.11.) rendelete a szociális ellátásokról;
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(II.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról;
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.29.) rendelete a gyermekek védelmében nyújtott pénzbeni és természetbeni ellátásokról;
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(XI.08.) rendelete a Szervezeti és működési Szabályzatról szóló 14/2006.(IX.24.) rendelet módosításáról;
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XII.16.) rendelete a helyi adókról;
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010.(XII.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010.(XII.16.) rendelete a Szervezeti és működési Szabályzatról szóló 14/2006.(IX.24.) rendelet módosításáról
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010.(XII.16.) rendelete a Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított Szabályozási Terv elfogadásáról
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(III.02.), Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(III.02.) rendelete a közös önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetés módosításáról
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(III.21.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.21.) rendelete a képviselők és bizottsági-tagok tiszteletdíjának megállapításáról
  • Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(III.21.) rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről