MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2013.(VI.20.)

 

H A T Á R O Z A T A:

Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének javítására beérkezett árajánlatokról

A Képviselő-testület:

 

1./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Napközi Otthonos Óvoda tetőszerkezetének javítására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval kössön vállalkozási szerződést.

       Határidő: folyamatos

       Felelős: Papp Bertalan polgármester