MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2013.(V.29.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

1.a./ A Máriapócs, Ófehértói u. 9. sz. alatt (312/3 hrsz-ú) található fenyőfát helyi védetté nyilvánítja.

1.b./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a helyi védetté nyilvánításról szóló rendelet-tervezetet terjessze be.

Határidő: soron következő testületi ülés időpontja

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző

2.a./ A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását a beterjesztettek szerint elfogadja.

2.b./ Megbízza Papp Bertalan polgármester és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére a bejegyzés módosítása érdekében 8 napon belül megküldeni szíveskedjen.

 

            Határidő: azonnal

 

            Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;