MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2013.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

1./ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelete alapján egyedi határozattal dönt arról, hogy a polgármester és az alpolgármester feladatellátásának akadályoztatása esetén az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló Bukta Mihály műszaki főmunkatárs gyakorolja a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalást.

A Képviselő-testület általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra jogosult személy akadályoztatása megszűnik.

2./ Az „Alapítvány a Máriapócsi Óvoda Gyermekeiért” és a „Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány” beszámolóját az alapítványi támogatás felhasználásáról elfogadja.

3./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, a Máriapócs, Ófehértói u. 9. sz. alatti ingatlanon (ahol régen nemesi kúria állt és az óvoda épülete volt) lévő fenyőfa helyi védetté nyilvánításának megindításával.

          Határidő: azonnal

          Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző