MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „M Á S O L A T”

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3930-10 /2009.

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2009.(XII. 03.)

R E N D E L E T E:

 

A temetőkről és temetkezés rendjéről

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A temetőkről és a temetkezésről szóló módosított és kiegészített 1999. évi XLIII. törvény                         (a továbbiakban: Tv.) 40.§, 41. § (3) bekezdése, 42.§-a alapján a temetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A RENDELET HATÁLYA

 

1.§

 

(1)       A rendelet hatálya Máriapócs, Kossuth út 013 hrsz-ú köztemetőre, Máriapócs, Kossuth út, 75 hrsz-ú régi temetőre, valamint az ezek fenntartásával és a temetkezés rendjével kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.

 

(2)       Ahol e rendelet szövegében köztemető kifejezés szerepel azon azt az önkormányzati tulajdonú temetőt kell érteni amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartásával kapcsolatos kötelezettségét teljesíti.

 

TEMETŐ LÉTESÍTÉSE

2.§

 

Temetőt létesíteni csak az önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott szabályozási tervben az erre kijelölt területen lehet a helyi építési szabályzatban foglaltak betartásával.

 

 

A TEMETŐ FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

3.§

 

(1) A temető tulajdonosának feladata a temetők   fenntartása, a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása. Ennek keretében biztosítja a temető rendeltetésszerű használatához:

 

 1. A temető megközelítéséhez szükséges utat, a gépjárművek várakozási helyét. Gondoskodik arról, hogy a sírhelytáblák (parcellák) összefogó úthálózata gépjárművel is járható legyen. A temető bővítésénél az akadálymentes közlekedési lehetőséget biztosítja;
  1. A temető bekerítést, és a kerítés mellett a cserjék és fák telepítését;
 2. Az elhunytak felravatalozására alkalmas ravatalozót, mely teljes körűen alkalmas az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt felekezeti, vallási hovatartozás szerinti, diszkrimináció nélküli elbúcsúztatására;
 3. a ravatalozó épületében elkülönítetten létesített boncoló helyiségcsoportot, mely rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimum feltételekkel.
  1. a temetőben vízvételi lehetőségeket, a hulladék tárolását és elszállítását.
 4. a temető területén a rendeltetésnek és a helyi jellegeknek megfelelő parkosítást.

 

(2) A szolgáltatást végző szolgáltató közszolgáltatási szerződésében foglaltak betartását ellenőrzi, kezdeményezheti a szerződés felmondását, vizsgálhatja a temetőkben szolgáltatást végzők jogosultságát, betekinthet a köztemetőben vezetett nyilvántartásba.

 

(3)        A temető fenntartását, üzemeltetését az önkormányzattal jogviszonyban álló temetkezési szolgáltató látja el, e rendeletben valamint a vele kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

 

(4)        Az üzemeltető:

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

h) kijelöli a temetési helyeket;

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését és a hóltakarítást;

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG
4.§

A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért e rendelet szerinti díjtételeket kötelesek megfizetni.

DÍSZSÍRHELYEK

5.§

(1) A díszsírhelyek a temetőnek erre a célra rendelt területén fenntartott sírhelyek, amelyeket az Önkormányzat a haza, a közösség, a város érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkában, hosszantartó közéleti tevékenységben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek részére a d o m á n y o z h a t.

(2) A díszsírhelyekért megváltási díjat nem kell f i z e t n i.

A díszsírhelyek megfelelő gondozásáról a hozzátartozók, ezek hiányában az önkormányzat g o n d o s k o d i k.

(3) A díszsírhelybe az elhalt közeli hozzátartozója temethető, vagy rátemethető.

A TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG

6.§

(1) A Városi Köztemetőben a temetkezési hely sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblák pedig sorokra osztottak. A   sírhelytáblák jelölése a tábla   szélén   jól   látható   módon történik. A sírok és a sorok számmal jelöltek.

(2) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

 

(3) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

 

(4) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig, a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

 

(5) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartama használati ideje: 25 év.

Amennyiben a terület nem kerül átrendezésre, - a sírhely újra váltása esetén, - az elhalt hozzátartozójának kérelmére az üzemeltető újabb két esetben 25 - évre meghosszabbíthatja. A használati idő a sírhely megváltásával k e z d ő d i k.

(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.

 

(6) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

 

(7) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

 

(8) Az Önkormányzat által a díszsírhelynek minősített sírok örök sírhely jellegűek, és a temető fennállásáig tart.

(4) A sírbolt használati ideje: 60 év.

A használati idő a sírbolthely megváltása napján kezdődik.

(5) Az elhamvasztottak   hamvait tartalmazó urna földbe temetésére létesített urnasírhely használati ideje: 10 év, mely újabb 10 évvel meghosszabbítható.

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítás esetén az újraváltáskor érvényben lévő sírhelydíjak megfizetésével történik.

(7) A sírhelyek díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(8) A sírbolthely díjak 5-szörös megfizetésével a sírbolthely használata örökre megváltható.

Az így megváltott   sírbolthelyek   használata a temetők létesítéséig  t a r t.

(9) 10 éven aluli halottak, és a díszsírhelyek részére külön sírhelytábla szolgál. 

E táblában elhunytanként 1 emléktábla, vagy 1 fa emlékoszlop                                 h e l y e z h e t ő el.

(10) Síremlékek felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges.

 

(11) Kegyeletet sértő síremlék és feliratok nem engedélyezhetők és nem készíthetők. A sírparcellákban megépítendő síremlékek formai megjelenésére és anyagára vonatkozóan az üzemeltető javaslatot tehet.

 

(12) Ha a temetőrészt – annak ellenére, hogy abba még temetkezni lehetne – közérdekből a fenntartó lezárja, az előre megváltott, de igénybe nem vett sírhely helyett a köztemető kezelője hasonló sírhelyet köteles biztosítani.

 

(13) Ha a köztemetőn belül a sírhely felett rendelkezni jogosult kérelmére áttemetés történik más temetőrészbe, a sírhelyért az akkor hatályos sírhelydíjat kell megfizetni azzal, hogy ebből le kell vonni a korábban befizetett sírhelydíj összegét.

 

(14) A régi temetőben az általános rátemetési szabályok betartásával az az elhunyt temethető, aki családtagjához, vagy az elhunyt családtagjai mellett üresen álló sírhelyre temethető.

 

(15) A sírhelydíj beszedésére a temetőüzemeltetésre önkormányzattal kegyeleti közszolgálati szerződést kötő üzemeltető jogosult, melyről a számviteli előírásoknak megfelelő bizonylatot köteles kiállítani és annak egy példányát a díjfizetőnek átadni.

TEMETÉSI HELYEK

7. §

1) A temetőben temetkezésre szolgálnak:

a) 1-es sírhely:                   200 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély

b) 2-es sírhely:                   200 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély

c) Gyermek sírhely:  10 éven aluli gyermek részére:

150 cm hosszú, 60 cm széles, 160 cm mély

d) közös sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm mély, szélességét a befogadott koporsók száma határozza meg.

e) Sírbolt(kripta) A sírboltok méretei: 3 m x 3 m alapterületű, az alsó és felső felépítményből álló sírboltnak minimum 2,20 m mélynek kell lennie, mely fölé 3 m magas felépítmény építhető. A csak felső építményrésszel rendelkező sírbolt mérete: 3 m x 3 m alapterületű és 3 m magas. Amennyiben az eltemettető nem kívánja a felső felépítményt megépíteni, akkor a 3 m x 3 m alapterületű és minimum 2,20 m mélységű alépítményt építhet. Ebben az esetben a felszín felett csak síremlék állítható.

 

f) urnasírhely: mérete 60x60 cm és 100 cm mély, egymástól 30 cm-re elhelyezve.

Kettős urnasír 60x150 cm és 100 cm mély, mely egymástól 30 cm-re elhelyezve.

(2) A síroknak egymástól 60 cm, a gyermeksíroknak pedig 40 cm távolságra kell lenniük.

Sírhantok, sírdombok maximális magassága 60 cm lehet.

A sírhant minimális magassága meg kell, hogy egyezzen a terepszinttel.

(3)  Az egyes felnőtt sírhely 1 nagykoporsó, gyermeksír 10 éven aluli gyermek koporsója befogadására alkalmas sírgödör.

(4) A betemetett egyes felnőtt sírba a rátemetéssel egy kis koporsó, sírmélyítés esetén, pedig egy nagy és egy kis koporsó, illetve két urna temethető.

(5) A betemetett gyermeksírba sírhely mélyítése mellett még 1 további 10 éven aluli gyermek koporsója t e m e t h e t ő.

(6) A kettős sírhely két nagykoporsó elhelyezésére szolgál.

A kettős sírhelyben rátemetéssel legfeljebb két nagy koporsó vagy két kis koporsó és legfeljebb négy urna helyezhető el.

(7) Az urnasírokon sírdombot kialakítani nem lehet.

Az urnasírok lezárása fedlappal t ö r t é n i k. Az urnasírok síremlék  nem helyezhető el.

(8) A rátemetés csak akkor történhet, ha a később eltemetett halott   részére 25 éves porladási idő biztosítható.

(9) Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.

 

(10) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozóhatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

 

(11) A rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti a temető fekvése szerint illetékes intézettől a Korm. rendelet 36. §-ában foglaltak szerint.

 

(12) a) A sírbolt legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely.

b) A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg.

c) Sírboltot csak építési engedély alapján a temető tervében megjelölt helyen lehet építeni, átépíteni. Az engedélyes tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni, a jogerős építési engedély egy példányának egyidejű átadásával.

d) Sírboltot legalább 2, de legfeljebb 12 koporsó számára lehet építeni. A sírbolt tulajdonosának a sírbolt építtetőjét (örökösét) kell tekinteni. A sírboltba azok a személyek temethetők akiket a sírbolt tulajdonosa a sírbolt megvásárlásakor sírbolt könyvbe bejegyeztetett.

Bejegyzés hiányában a sírboltba a tulajdonos házastársát, (élettársát, egyenesági rokonait továbbá azok házastársait) lehet temetni, az elhalálozás sorrendjében.

e) A sírbolt tulajdonjogát ( kivétel hozzátartozó) másra átruházni nem lehet.

f) A sírboltokat egymástól 1,5 m széles zöldsáv választja el. A sírboltokban – amennyiben az földszint alatti és felső felépítménnyel is rendelkezik - maximum 4 db koporsó és további 10 db urna helyezhető el.

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

8.§

 

A köztemetőn belüli, a tulajdonos kötelezővé teszi az elhunyt hűtésével, a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).

 

TEMETŐI MUNKÁK, SÍRHELYEK NÖVÉNNYEL VALÓ ELLÁTÁSA, SÍRHELYÁPOLÁS

9.§

 

(1)       A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni.

 

(2)       Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozók kötelesek betartani az üzemeltető utasításait. A temetőben csak a temető nyitva tartása alatt folytathatnak vállalkozói tevékenységet.

 

A vállalkozók az üzemeltetőnek kötelesek bemutatni a vállalkozási tevékenység (sírkőállítás, sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatás, sírgondozás) végzésére jogosító engedélyüket.

 

(3)       A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni.

 

(4)       A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon.

(5)       A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

 

(6)       A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díjakat e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

(7)       A sírok növénnyel való díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik általában, de megbízás alapján és térítés ellenében – a temető üzemeltetőjének tudomásával – más is végezheti. A virágültetésnél esetleg fennmaradó felesleget és az évelő növényeket kellő igazolás után a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad kivinni a temetőből.

 

(8)       A sírhelyen csak egynyári, illetve évelő virág és kis növésű díszcserje ültethető. Tilos a közlekedési és sírok közötti utak területére bármilyen növény elhelyezése.

 

Amennyiben a sírhelyen a sírhely felett rendelkezésre jogosult fát ültet el, azt az üzemeltető jogosult azonnal eltávolítani. Ugyanez vonatkozik a közlekedési- és sírok közötti utakra ültetett növényekre.

 

(9)       A Városi Köztemető területén a fásítási feladatok ellátása az üzemeltető feladata.

 

(10) Figyelembe véve, hogy a régi temetőrész területe kevésbé fásított, ezért az ott lévő fák csak különös indokolt esetben távolíthatóak el. A fák eltávolítását csak az üzemeltető vagy az általa megbízott megfelelő felszereléssel és szakismerettel rendelkező személy végezheti. A régi temetőrész rekonstrukciója során gondoskodni kell a temető zöldfelületi rendszerének megerősítéséről és kialakításáról.

 

(11) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles folyamatosan gondoskodni a sírhant rendben tartásáról a gyomosodás elkerülése érdekében. Az elhanyagolt sírhant felett rendelkezni jogosultat az üzemeltető köteles felszólítani e kötelezettsége teljesítésére.

 

A TEMETŐK RENDJE

10.§

 

(1) Az évszakhoz igazított temető nyitva tartási idő:

Április 1-től október 31-ig: 07 órától 20 óráig.

November 1-től március 31-ig: 07 órától 18 óráig.

 

Az ünnepi nyitva tartás alkalmazkodik a temetőlátogatókhoz.

Az üzemeltető a nyitvatartási időt a temető bejáratánál látható helyen kifüggeszti.

Az üzemeltető jelzi a temető kapujának bezárását a bent lévők felé.

 

(2)       A temetőlátogató közönség számára a temető irodahelyiségében vásárlók könyvét kell tartani. Ha a vásárlók könyvébe a temető üzemeltetőjének feladatait meghaladó bejegyzés került beírásra, erről a temető fenntartóját az üzemeltetőnek értesíteni kell.

(3)       Az üzemeltető a sírboltokért, sírhelyekért, továbbá az összes temetőszolgáltatásért fizetendő díjakat a temető bejáratánál, a közönség számára hozzáférhető helyen kifüggeszti.

(4)       A köztemetőben járművel közlekedni tilos, kivéve a halott-szállítással, illetve temetési szertartással kapcsolatos gépjármű-közlekedés. Súlyos mozgássérült, járóképtelen hozzátartozót szállító jármű, valamint a köztemetőben munkavégzés céljából tartózkodó járművek számára a köztemető üzemeltetője adhat behajtási engedélyt az általa kidolgozott szabályzat szerint.

(5)  A temetőbe kutyát vagy más állatot bevinni nem szabad.

(6)       A temetőben legeltetés, talaj- vagy gyep felásása tilos. A temetők területének tisztán tartásáról az üzemeltető gondoskodik. Szemetet lerakni csak a kijelölt helyen szabad. A szemétlerakó helyen összegyűlt szemét folyamatos elszállítása az üzemeltető feladata.

(7)       A sírhelyre elhelyezett élővirág-koszorút a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhelyről, annak hervadását követően eltávolítani, ellenkező esetben az üzemeltető jogosult azt eltávolítani.

(8)       A temetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával szabad. Ügyelni kell azonban arra, hogy tűz ne keletkezzék. A gyertyát gyújtó - tűz okozása esetén - büntetőjogi és anyagi felelősséggel tartozik. A temetőben tilos hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti és a látogatót megbotránkoztatja. Tilos továbbá a temető környékén olyan tevékenységet folytatni, amely a temető nyugalmát indokolatlanul zavarja.

(9)       A sírokat, sírboltokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetőben lévő épületeket, ültetvényeket és egyéb tárgyakat, a temető fáit, bokrait és egyéb növényzetet rongálni vagy beszennyezni, valamint a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos.

 

(10)       12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

 

(11)       Élő fát kivágni megalapozott indokok alapján lehet, amelyhez meg kell kérni a Képviselő-testület hozzájárulását. A gallyazási, illetve faeltávolítási munkálatokat csak a temető üzemeltetője végezheti. A hozzátartozók – saját költségen – kötelesek a sírt utólag is megerősíteni, vagy egyéb módon megvédeni a fák gyökereitől, ágaitól.

NYILVÁNTARTÁS

11.§

(1) A temetőben- a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

 

(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.

Betűsoros névmutató a nyilvántartó könyvhöz, amely az eltemetettek nevét és sorhelyének pontos megjelenését tartalmazza.

 

(3) A sírboltkönyvet a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.

 

(4) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a    temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek. A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.

(5) A temető üzemeltetője a következő nyilvántartásokat köteles vezetni:

 1. Nyilvántartó könyv (halotti főkönyv), amelyben minden temetést időrendi sorrendben kell a következőképpen bejegyezni: 

folyószám, a temetés (urna elhelyezés) napja, az elhalt neve, születési ideje, legutolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja és ideje, a halál oka, a sírhelytábla, sírhelysor és sírhely (urnafülke) száma.

 1. Sírboltkönyv és az előre biztosított sírhelyek könyve, az ezekhez tartozó térképkönyv, amely a temetési helyek nyilvántartását szolgálja, helyszínrajz, amely a térképkönyv kiegészítője. A sírboltkönyvet a halotti főkönyvhöz hasonló alakban és tartalommal kell vezetni, amelyben fel kell jegyezni a sírbolt birtokosának a sírbolt használatára vonatkozó rendelkezését és a használati idő lejártát. A sírboltkönyvhöz betűsoros névmutatót is vezetni kell.
 2. Külön jegyzék a temetőben eltemetett halvaszületett gyermekekről, ebben fel kell tüntetni az anyja nevét, az eltemetés időpontját év, hó, nap megjelöléssel, a jelfa sorszámát.

 

(6) A rátemetésre, a kiföldelésre (exhumálás) elszállításra vonatkozó adatokat az ügyiratszámmal, a halottak főkönyvének „Megjegyzés” rovatában fel kell jegyezni.

(7) A temető kezelője az általa vezetett nyilvántartásokból a hozzáforduló érdekeltek részére köteles díjtalanul szóbeli vagy írásbeli felvilágosítást, illetve hiteles kivonatot adni. Az adatszolgáltatásnál be kell tartani az adatvédelmi előírásokat.

(8)   A nyilvántartó könyveket minden év december 31-el a jegyző által készített záradékolással kell ellátni és lezárni.

 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

12.§

 

(1) Szabálysértést követ el és A szabálysértésekről szóló, 1999. évi LXIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

 • nem temetkezésre kijelölt helyre temet,
 • a temetkezési tevékenységre előírt egészségügyi rendelkezéseket megsérti,
 • sírbolt létesítésére és használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
 • a síremlékek létesítésére, fenntartására vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit nem tartja be,
 • a köztemetőben engedély nélkül járművel közlekedik,
 • a temető rendjére vonatkozó rendelkezéseket megsérti,
 • a szemetet nem a kijelölt szeméttároló helyen helyezi el,
 • sírgödröt kifalaz, kibetonoz, kideszkáz vagy kibélel,
 • nyitvatartási időt nem tartja be.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.§

 

 

(1)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2)   A rendelet a 2009. október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 12/2009.(X. 08.) rendelet hatályát veszti.

 

M á r i a p ó c s, 2009. november 25.

P a l ó c z y Lajosné s.k.                 K i s s Béla s.k.

polgármester                                  jegyző

V i n c z e Tibor s.k.                     B e r e z n y á k Mihály s.k.

jkv. hitelesítő                                jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2009. december 03-án kihirdettem.

 

M á r i a p ó c s, 2008. december 03.

K i s s Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 13/2009. (XII. 03.) rendelethez

________________________________________________

Megnevezés:                                            Ft/db.

 

Díszsírhely                                                           --------

Egyes sírhely                                           1.000,-

Kettős sírhely                                           1.500,-

Gyermeksírhely                                            500,-

 

Urna sírhely

Elhelyezett urnánként                     1.000,-

Urna fülke                                        2.000,-

Sírbolthely                                                10.000,-

 

 

A sírhelyek az ÁFA-t nem tartalmazzák

 

2. számú melléklet a 13/2009. (XII. 03.) rendelethez

 

 1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjtételek:

 

- Temető fenntartási hozzájárulás:                         ----------

- Sírásás:                                                               9.350,- Ft/db.

- Hantolás:                                                             5.500,- Ft/db.

- Ravatalozó használat:                                        5.500,- Ft/eset

- Hűtési díj:                                                              957,- Ft/nap

- Halott átvétel:                                                     5.500,- Ft/eset

- Kellékátvétel:                                                     2.420,- Ft/eset

- Boncterem használat:                                        4.304,- Ft/eset

- Hamvakat tartalmazó urna átvétele:                  3.348,- Ft/eset

- Halott átadás:                                                      3.826,- Ft/eset

 

 1. Egyéb, a temető területén végzett vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozók által fizetendő temetőhasználati díj:

 

- Sírkőállítási díj, új sírkő esetén:              2.870,- Ft/db.

- Sírkőfelújítás esetén:                                957.- Ft/db.

- Sírkőtisztítás:                                           957.- Ft/db.

- Sírbolt építés:                                           9.565,- Ft/db.

 

A fenti díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák!