MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

kÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                     „ m á s o l a t „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/385-015.

Telefax száma: 42/554-000.

 

Száma: 1.848-2/2001.

 

 

Máriapócs Város Önkormányzat

KépviselŐ-testületének

16/2001. /X. 31./KT. sz.

r e n d e l e t e:

 

 

a Máriapócs Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról

 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 106. §. (7.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Ktv. 42. §. (3.) bekezdésében (illetményalapról), 44/A. §. (1.) bekezdés (illetménykiegészítés), 49. §. (1.) bekezdés (külön juttatás) foglaltakra Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotta:

 

A rendelet célja

 

1. §.

 

A köztisztviselői törvény módosítása folytán a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szabályok összefüggő általánosan érvényesülő megalkotása.

 

 

A rendelet hatálya

 

 

2. §.

 

(1)     A rendelet hatálya a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

 

 

(2)     E rendelet 6., 7., 8., 9. §.-ában meghatározott juttatások, hozzájárulások, költségtérítések a Polgármesteri Hivatal személyi állományában 2001. július 01. napján munkaviszonyban álló munkavállalókra is kiterjed.

 

(3)     A rendelet 12. §.-ban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni kell.

 

Illetményalap

 

3. §.

 

(1)     Az adott évre vonatkozó illetményalapot a Képviselő-testület a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletben   á l l a p í t j a meg.

 

(2)     Mértéke nem haladhatja meg az államigazgatásban érvényes központilag megállapított illetményalapot, illetve annál legfeljebb 10 % ponttal lehet alacsonyabb, és nem lehet kisebb a Képviselő-testület által előző évben megállapított illetményalapnál.

 

(3)     Az illetményalap mértéke 2001. évben 30.600,-Ft.

 

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

 

4. §

 

(1)     A Képviselő-testület a Hivatal valamennyi felső-fokú, valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre vonatkozóan illetménykiegészítést   á l l a p í t h a t meg.

(2)     Az illetménykiegészítés mértéke:

a)   felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a

b)  középfokú végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(3)     Az illetménykiegészítés megállapításáról a Képviselő-testület költségvetési rendeletében dönt, és biztosítja annak fedezetét.

(4)     A megállapított illetménykiegészítés a tárgyév végével megszűnik. Ha a Képviselő-testület ismételten nem állapít meg illetménykiegészítést a köztisztviselő illetmény kiegészítésre nem lesz jogosult, és illetménye ennek megfelelően csökken.

 

 

Illetménypótlék

 

5. §.

 

(1)     A köztisztviselő köztisztviselői törvényben meghatározottak alapján illetménypótlékra jogosult.

 

(2)     A Polgármesteri Hivatalban illetménypótlékok lehetnek:

- gépjárművezető

- idegennyelv-tudás

- képzettségi pótlékok.

(3)     Az illetménypótlékra jogosító munkaköröket a jegyző állapítja meg, és a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének mellékletében kell feltüntetni.

(4)     Az illetménypótlékok mértékét a köztisztviselői törvény 48. §., 48/A. §. alapján a jegyző állapítja meg.

 

13. havi juttatás

 

6.§.

 

(1)     A köztisztviselő minden naptári évben külön juttatásként legalább egyhavi illetményére jogosult.

(2)     Ha a közszolgálati jogviszony évközben megszűnik, illetőleg a köztisztviselőt áthelyezték legalább egyhavi illetményének időarányos része illeti meg, melyet az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni.

(3)     A juttatás mértékének alapja a kifizetés esedékességekor irányadó illetmény.

(4)     A köztisztviselő részére a 13. havi juttatást legkésőbb a tárgyév december 31.-ig kell kifizetni.

 

Étkezési hozzájárulás

 

7. §.

 

(1) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosultak.

(2)   Az étkezési hozzájárulás mértéke:

- az étkezési utalvány, illetve a természetben nyújtott étkezés havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértéke.

 

(3)   A jegyző az étkezési hozzájárulás (2.) bek. szerint meghatározott összegét legfeljebb annak kétszereséig felemelheti. Az étkezési hozzájárulás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület évente az önkormányzat költségvetési rendeletében irányozza elő.

 

Ruházati költségtérítés

 

8. §.

 

(1)   Polgármesteri Hivatal köztisztviselője és munkavállalója naptári évenként az illetményalap 150%-nak megfelelő összegű ruházati költségtérítésre jogosult.

(2)   Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár munkaruhát kell biztosítani. Amennyiben ruházati költségtérítés került megállapításra a munkaruha ellátásban részesülő a munkaruha ellenértékének és a ruházati költségtérítésnek a különbözetére jogosult.

(3)   A közszolgálati jogviszony, munkaviszony 6 hónapot meghaladó szüneteltetése esetén, vagy ha a közszolgálati jogviszony évközben keletkezik, illetve szűnik meg a ruházati költségtérítés időarányos része jár.

(4)   A közszolgálati jogviszony, munkaviszony megszűnése esetén felvett ruházati költségtérítés időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve ha a köztisztviselő, munkavállaló, végkielégítésre jogosult, továbbá, ha a közszolgálati jogviszony, munkaviszony, nyugdíjazás vagy halál miatt szűnik meg.

(5)   A ruházati költségtérítés kifizetésének és elszámolásának feltételeit a jegyző állapítja meg.

(6)   A ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok 2002. január 01.-től alkalmazhatók.

 

Juttatások, támogatások

 

9. §.

 

(1)            A Képviselő-testület köztisztviselő részére az alábbi juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

 

a)munkába járáshoz szükséges közlekedési bérlet,

b) családalapítási támogatás:

- fiatal házasok egyösszegű - vissza nem térítendő- támogatása

- egyösszegű vissza nem térítendő gyermekszületési támogatás

c) üdülési hozzájárulás,

d) szociális támogatások:

- rendszeres pénzbeni szociális segély,

- rendkívüli eseti pénzbeni szociális segély,

- rendkívüli (eseti) természetbeni szociális segély,

- beiskolázási támogatás.

e) illetményelőleg,

f) lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás:

- bérleti díjhoz történő vissza nem térítendő pénzbeni hozzájárulás

- közműdíjakhoz történő vissza nem   térítendő pénzbeni hozzájárulás

- kamatmentes kölcsön

- egyösszegű vissza nem térítendő támogatás

g) kulturális juttatások,

- könyvvásárlási támogatás

- kulturális, ismeretbővítési célú tapasztalatszerzést segítő magyar és külföldi rendezvényszervezés

h) egészségügyi juttatás,

-              a számítógép-használat károsító hatásai megelőzésére védőszemüveg vásárláshoz vagy készítésére vissza nem térítendő támogatás.

 

(2)     A juttatások és támogatások mértékeinek megállapítását a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza, a költségvetésben erre a célra meghatározott előirányzatok figyelembe vételével.

 

Nyugállományú köztisztviselő támogatása

 

10. §.

 

(1)     Képviselő-testület nyugállományú köztisztviselő támogatására az éves költségvetésében az alábbi célokra szociális keretet köteles biztosítani:

a)      eseti szociális segély,

b)      jövedelem-kiegészítés,

c)      temetési segély,

d)      kedvezményes étkeztetés,

e)      kedvezményes üdültetés,

f)       egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

 

(2)     A szociális és kegyeleti támogatás céljára a Polgármesteri Hivatal előirányzatában fedezetet kell biztosítani, mely más célra nem használható fel, és nem csoportosítható át.

(3)     Az előirányzat felhasználásáról a Szociális Bizottság közreműködésével a jegyző gondoskodik.

 

11. §.

 

(1) Az elhunyt köztisztviselőt a jegyző közszolgálat halottjává nyilváníthatja.

 

(2)   A   közszolgálat   halottjává   nyilvánított személy   költségeit a Polgármesteri Hivatal részben vagy egészben átvállalja.

 

(3)     A Képviselő-testület az éves költségvetésében pénzügyi forrást biztosít a Hivatal állományában lévő elhunyt köztisztviselő, valamint nyugalmazott köztisztviselő temetési költségeire.

 

 

A köztisztviselő elismerése

 

12. §.

 

(1) A polgármester, a jegyző a köztisztviselőt az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért elismerésben részesíthető.

 

(2)    Az elismerés fajtái:

 

a)      pénz vagy tárgyjutalom

b)      hazai vagy külföldi jutalomüdülés

c)      miniszter által adományozott névre szóló emléktárgy

d)      miniszter által alapított kitüntető cím

e)      plakett, oklevél, emléklap stb.

f )      kitüntetés.

 

 

(3) A köztisztviselő részére a kiemelkedő munkavégzés, illetve a többletteljesítmény elismeréseként megállapítható jutalom, érdekeltség, illetve egyéb jogcímen alapuló és a teljesítménytől függő juttatás együttes összege évente nem haladhatja meg a köztisztviselő hat havi illetményének összegét.

 

 

(4) A Képviselő-testület köztisztviselői-elismerésekre az éves költségvetésében a Polgármesteri Hivatal előirányzatán belül pénzügyi fedezetet biztosít.

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések

 

13. §.

 

(1)     E rendelet a 7. §. kivételével 2001. július 01. napjával lép hatályba.

(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3)     E rendelet kihirdetésével egyidőben a Képviselő-testületnek a 10./1999./X.04./KT.SZ.-ú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és közszolgálati jogviszonyáról hatályát veszti.

 

 

M á r i a p ó c s, 2001. október 26.

 

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.                    K i s s Béla s.k.

polgármester                                       jegyző

 

 

M i k l ó s s y Andrásné s.k.           B a l á z s Csaba s.k.

jkv. hitelesítő                                   jkv. hitelesítő

 

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.