MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

118/2012.(X.02.)

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2012.(X.02.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Javaslat a Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű intézmény további üzemeltetésére

 

A Képviselő-testületek:

 

1./ Megbízzák Dr. Kiss Béla jegyzőt, Dr. Süli Éva jegyzőt és Sárréti Barbara aljegyzőt, hogy az alábbi javaslatok, észrevételek figyelembe vételével a Tisza-menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötendő bérleti – üzemeltetési szerződést aláírásra készítsék elő.

  • Az üzemeltetésre történő átadás időpontja: 2013. január 1.;
  • A Tisza-menti Regionális Vízmű Zrt. vállalja, hogy legkésőbb 2012. december 31. napjáig saját költségén a vagyonértékelést elvégezteti;
  • A Tisza-menti Regionális Vízmű Zrt vállalja az önkormányzatok részére bérleti díj fizetését, mely fedezi az esetleges hibaelhárításokat és az önkormányzatok által felvett beruházási hitel visszafizetését;
  • a közkifolyók használata esetén 10 m3-es átalány kerüljön     megállapításra;
  • közszolgáltatáshoz kapcsolódó adatok közérdekűek, ezért az éves mérlegbeszámolókat közzé kell tenni és az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. és 33. §-a szerint biztosítania kell az adatok megismerhetőségét;
  • a szerződés-tervezetben a könyvelési adatokba való betekintés túl szigorúan került szabályozásra, ezért az erre vonatkozó pontot módosítani szükséges;
  • az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozások ellenértékét a bérleti díjfizetési kötelezettségbe csak a polgármesterekkel való egyeztetést követően lehet beszámítani;
  • az átadó vállalja, hogy a hibajelleggel, váratlanul felmerülő értéknövelő felújítások körébe elszámolható, az átvevő által elvégzett beavatkozások költségeinek megtérítése a bérleti díjfizetési kötelezettségbe való beszámítással történik;
  • az átvevő jogosult a szolgáltatást igénybe vevőtől a közműves ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezető hálózatra történő csatlakozás esetén a kiépítési-szolgáltatás díjára, az átadó jogosult a vízi-közmű fejlesztési hozzájárulásra;
  • az átvevő köteles a jogosulatlan igénybevétel megelőzése érdekében ellenőrzések lefolytatására, valamint a jogszabályban meghatározott időtartam szerint a vízórák cseréjéről gondoskodni;

     Határidő: azonnal Felelős: Dr. Kiss Béla jegyző; Dr. Süli Éva jegyző;

                                                         Sárréti Barbara aljegyző;

 

2./ Megbízzák Papp Bertalan polgármestert és Pataki László polgármestert, hogy a módosított bérleti – üzemeltetési szerződést kössék meg.

Határidő: folyamatos

        Felelős: Papp Bertalan polgármester; Pataki László polgármester;