MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3.350 /2008.

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2008.(XII. 23.)

R E N D E L E T E

 

Az önkormányzati jelképek használatának rendjérõl

 

Máriapócs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § c.) pontjában, valamint a 16.§.-ban foglaltak alapján az önkormányzat jelképeirõl és azok használatának rendjérõl az alábbi rendeletet alkotja.

 

I. fejezet

A város jelképei

1.§

 

(1) Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló és a Képviselő-testület pecsétje.

 

(2) Az Önkormányzat címere:

Máriapócs város címere a bazilikát ábrázolja felül kétoldalt akáclevéllel, illetve lúdtollal, alul stilizált virággal, zöld és kék alapszínekkel.

 

(3) Az Önkormányzat zászlaja:

 

Máriapócs Város zászlaja téglalap alapú, 90x180 cm nagyságú, három részre osztva. Két szélén kék, míg középen fehér sávval.              A fehér sáv tartalmazza az Önkormányzat címerét.

 

(4) A Képviselő-testület pecsétje:

Kör alakú, benne középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven “Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete” felirat található.

 

(5) Az önkormányzat jelképeivel azonos elbírálás alá esnek e rendelet 1. számú mellékletében szereplő, az önkormányzat által levédett és a Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett védjegyek.

II. fejezet

A városi jelképek használatának köre

2.§.

A címerhasználat köre

 

(1) A város címerét - a 3. §-ban meghatározott módon - kizárólag utaló és díszítő jelképként lehet felhasználni.

 

(2) A város címere jelképként felhasználható:

 

a.) az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy emlékérmeken,

b.) az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, tisztségviselői, polgármesteri hivatal szervezeti egységei (irodák), önkormányzati intézmények által küldött meghívókon,

c.) az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai, tisztségviselői, a polgármesteri hivatal szervezeti egységei (irodák), által használt levélpapíron, borítékon,

d.) a város   nemzetközi   kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandájában,

e.) a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termeiben, tisztségviselők hivatali helyiségeiben,

f.) a város fontosabb oktatási, kulturális, egészségügyi intézményeinek és gazdasági szervezetének - a városhoz való tartozást bemutatni szolgáló - helyiségeiben

g.) az önkormányzat tulajdonában lévő középületek homlokzatán (díszítő jelképként),

h.) az önkormányzat által alapított gazdasági szervezet, egyesület, alapítvány emblémáján önállóan vagy külön rajzolatába beépítve (utaló jelképként),

i.) az önkormányzat által fenntartott szervezet tagjainak egyen- vagy munkaruházatán, valamint a város közbiztonságát szolgáló egyesület tagjainak ruházatán (utaló jelképként),

j.) a várost népszerűsítő kulturális (történelmi, irodalmi, művészeti), gazdasági és egyéb kiadványokon, a város történetével, életével, fejlődésével foglakozó kiadványokon, emléktárgyakon, nem önkormányzat által alapított gazdasági szervezet, egyesület, alapítvány emblémáján önállóan, vagy külön rajzolatáról beépítve,

k.) a várossal kapcsolatos rendezvényeken (ideiglenes utaló és díszítő jelképként),

l.)   a városra utaló emléktárgyakon és jelvényeken,

m.) önkormányzati    vagy  az önkormányzat  által támogatott   tevékenységet kifejező műtárgyakon, eszközökön, járműveken, valamint közúti jelzőtáblákon (utaló jelképként),

n.) a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,

o.) a város hivatalos honlapjának – www.mariapocs.hu – belépési és egyéb oldalain.

 

3.§.

A címerhasználat módja

 

(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, címerábrák, méretek (arányok) és színek megtartásával, illetve olyan méretű kicsinyítéssel lehet használni, hogy az ne sértse az ábrázolás hitelességét.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a város címere kizárólag az előállításához felhasznált anyag (fa, fém, bőr) színében jelentkezzék. Nyomdai úton vagy másolással való előállítás esetén kivételesen megengedhető, hogy a címernyomat - színezés lehetőségének hiányában- fekete-fehér színű legyen.

(3) A címert felhasználni –a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. § a.)-i.) pontjában felsorolt esetekben külön engedély nélkül, a j.)-o.) pontokban felsorolt esetekben - ha az közvetlenül önkormányzati tevékenységhez vagy kezdeményezéshez nem kötődik - csak a                4. §-ban előírt engedéllyel lehet.

(4) Nem önkormányzati szervek és magánszemélyek vagy civil szervezetek által - a 2.§-ban meghatározott esetekben történő címerhasználat minden esetben engedélyhez kötött.

 

4.§

A címerhasználat engedélyezése

 

(1) A város címerének felhasználását, illetve forgalomba hozatalát, valamint forgalomba hozatal céljából való előállítását a Településfejlesztési Bizottság         (a továbbiakban: Bizottság) javaslatára a Képviselő-testület engedélyezi.

(2) A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a címerhasználatra, előállítására vonatkozó engedélyében jelen rendeletben foglaltakon túlmenően külön előírásokat is szabhat, illetve a címerhasználat körét - különösen indokolt esetben - bővítheti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély határozatlan vagy meghatározott időre (esemény befejeződéséig) szólhat. Az időtartam kikötésekre az engedélyben kell kitérni.

(4) A városi címer használatának vagy felhasználásának engedélyezése iránti kérelmet a város polgármesterének kell benyújtani.

(5) Az  engedély  kérelmezését  a  2. számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell kezdeményezni a Polgármesteri Hivatalnál.

(6) A kérelemhez csatolni kell – előállítás és forgalmazás esetén - a címerrel díszített tárgy mintáját és annak fényképmásolatát.

(7) A címerhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

-  az engedélyes szerv megnevezését és címét,

-  az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,

- a terjesztés és forgalomba hozatal módjával kapcsolatos kikötéseket,

- kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj mértékét,

- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat.

(8) A kiadott engedélyről, érvényességük határidejéről nyilvántartást a Polgármesteri Hivatalban kell vezetni.

(9) A városi címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja, körülményei a város érdekeit vagy lakosságának erkölcsi érzületét sértheti.

(10) A felhasználó szerv a címer alkalmazásáért (különösen kereskedelmi, vagy reklámtevékenység) egyszeri engedélyezési díjat köteles fizetni, amelynek mértékét jelen rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

 

5.§

A zászlóhasználat köre

 

(1) A város zászlóját kizárólag utaló jelképként lehet használni.

(2) A város zászlója jelképként felhasználható

a.) a város életében jelentős - kizárólag helyi - események kapcsán,

b.) az állami zászló elsőbbsége mellett önkormányzati szervek, intézmények ünnepségein, rendezvényein,

c.) megkülönböztetésül több települési önkormányzat részvételével tartott

rendezvényeken,

d.) a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként a juttatás jellegének feltüntetésével vagy anélkül, arányos kicsinyített formában,

e.) a város önkormányzatának más - főleg külföldi - önkormányzatokkal való protokolláris kapcsolattartása során asztali zászlóként, arányos kicsinyített formában.

(3) A Polgármesteri Hivatal homlokzatára minden ünnepnap ki kell tenni a város zászlóját. A helyi zászló használata a Magyar Köztársaság zászlójának használatát nem helyettesíti.

(4) A város zászlója egyéb esetekben - pl. kereskedelmi forgalomba hozatal céljából - a 3. § (1) bekezdés, valamint a 4. § előírásainak értelemszerű alkalmazásával használható fel.

 

6.§

A védjegyek használatának köre

 

(1) E rendelet 1. számú mellékletében szereplő, az önkormányzat által levédett és a Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett védjegyek használatának engedélyezésére a rendelet 4. §-át kell alkalmazni.

 

III. fejezet

A "Máriapócs" név felvétele és használata

7. §

 

(1)     Gazdasági-, társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási, vagy egyéb szervezetek, intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági- vagy egyéb társaságok, egyéni cégek elnevezésükhöz, a

- Máriapócs vagy

- Máriapócsi

megjelölést engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják.

 

(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek székhelye, telephelye, fióktelepe Máriapócs területén van, vagy bizonyítottan máriapócsi kötődésű.

 

(3)     A névfelvétel, illetve a névhasználat a gazdasági tevékenységet nem folytató személyek és szervezetek számára ingyenes.

 

(4)     Az egyéni cég és a gazdálkodó szervezet a határozatlan időre szóló névfelvétel és/vagy használat engedélyezéséért egyszeri engedélyezési díjat köteles fizetni, amelynek mértékét jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(5)              Az engedélyezési díjat a Polgármesteri Hivatalhoz átutalási postautalványon kell befizetni. A "feladóvevény" fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell. A kérelem jogerős elutasítása esetén az engedélyezési díjat a Polgármesteri Hivatal visszafizeti.

 

A „Máriapócs” név felvételének kérelmezése

8. §

 

(1)     A név felvétele vagy használata iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.

 

(2)     A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését és székhelyét;

b) a kérelmező tevékenységi körét;

c) a használat célját és módját;

d) a használat időtartamát.

 

(3)     Amennyiben a név embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz- és ajándéktárgy termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy tervét színes rajzon, minimum 20x20 cm-es méretben, feltüntetve a tényleges méreteket és a nagyítás/kicsinyítés léptékét is.

 

(4)     A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) egy alkalomra;

b) meghatározott időre;

c) a tevékenység folytatásának idejére;

d) határozatlan időre.

 

(5)     Az érvényességi idő megállapításánál az egyéb jogszabályokra figyelemmel kell lenni.

 

(6)     A kiadott engedély tartalmazza:

a) a jogosult nevét és székhelyét;

b) a névfelvétel vagy használat célját;

c) az érvényesség időtartamát;

d) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést, a lehetséges okok felsorolását.

 

(7)     A kiadott engedélyekről – a név és az érvényesség feltüntetésével – a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(8)     A név használatának jog- és rendeltetésszerűségét rendszeresen figyelemmel kell kísérni.

 

9. §

 

(1)     Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha:

a) a névkizárólagosság elvébe ütközik,

b) olyan személy kéri, akitől a névhasználat jogát a Képviselő-testület korábban megvonta, és a megvonástól számítva az új kérelem benyújtásáig két év még nem telt el,

c) a használat célja vagy módja a Magyar Köztársaság Alkotmányába, vagy más jogszabályba ütközik,

d) a használat célja vagy módja Máriapócs lakossága jogait, illetve jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,

e) a kérelmező az engedélyezési díjat a megadott határidőig nem fizeti meg.

(2)     Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:

a) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához a Képviselő-testület már névhasználati engedély adott,

b) a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a Képviselő-testület megítélése szerint Máriapócs gazdasági érdekeivel ütközik,

c) a használat célja nem jogellenes, de a Képviselő-testület megítélése szerint Máriapócs Város Önkormányzat, vagy Máriapócs lakossága nagy részének ellenérzéseit válthatja ki, a használat célja jó erkölcsbe ütközik, megbotránkoztató, vagy sérti a helyben kialakult szokásokat.

(3) A kiadott névfelvételi vagy - használati engedélyt vissza kell vonni, ha:

a) a tevékenység gyakorlása során az (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeznek,

b) a természetes személy jogosultat büntető eljárás során jogerősen elítélik.

(4)    A névfelvétel vagy névhasználat engedélyezése, az engedély visszavonása, a névhasználat megtiltása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

10. §

 

(1)     Aki a "Máriapócs" megjelölést vagy nevet jelen rendelet hatályba lépése előtt vette fel és folyamatosan, jogszerűen használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles.

(2)     A jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett és folyamatosan használt megjelölés vagy név használata a jövőre nézve megtiltható a 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetek bármelyike bekövetkezésével.

IV. fejezet

Vegyes rendelkezések

11.§.

 

(1) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki

a.) a város címerét engedély nélkül használja vagy forgalomba hozatal céljából előállítja,

b.) címerhasználati (forgalmazási) engedéllyel rendelkezik, de a 3. §-ban előírt feltételeket megszegi.

c.) városi zászlót a 5. § (2) bekezdésében előírtakon túl, illetve a 5. § (3) bekezdésében foglalt előírások mellőzésével használ, előállít vagy forgalmaz.

(2) A Képviselő-testület a címer, vagy zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes

a.) az e rendelet 7. §-ban foglalt szabálysértést követi el vagy ,

b.) egyébként válik méltatlanná a címer vagy zászló használatára.

(3) A b.) pont szerinti visszavonás okát indokolni kell.

 

V. fejezet

Záró rendelkezések

12.§.

 

(1)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2)   A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 16/2007.(VIII.23.) rendelet hatályát veszti.

 

M á r i a p ó c s, 2008. december 15.

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.           K i s s Béla s.k.

polgármester                                  jegyző

 

T a m á s László s.k.                   K u l a n d a Ferenc s.k.

jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2008. december 23.-án kihirdettem.

 

M á r i a p ó c s, 2008. december 23.

 

K i s s Béla

jegyző