MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Szociális nyári étkeztetés biztosítására Szolgáltatási szerződés-tervezetéről

A Képviselő-testület:

1./ A szociális nyári étkeztetést 2012. június 18. naptól, 2012. augusztus 31-ig a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ajánlattevővel kívánja biztosítani, ezért felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert és dr. Kiss Béla jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás szerint a szolgáltatóval a szerződést kösse meg.

 

2./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázaton kapott összeg, mint szolgáltatási díj kerüljön előre átutalásra a szolgáltatónak, aki a teljesítést követően részletesen elszámol a részükre átutalt pénzösszeggel

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Kiss Béla jegyző