KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2012.(VI. 27.)

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2012.(VI. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

Az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés, illetve tisztítás további üzemeltetéséről

A Képviselő-testületek:

1./ Egybehangzóan kinyilvánítja azon véleményét, hogy semmilyen formában nem ért egyet az önkormányzati vízművek integrációjával. A Máriapócs – Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű a megalakulása óta hatékonyan és gazdaságosan működik, megfelelően biztosítja az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező ivóvíz szolgáltatási feladatát.

Tekintettel arra, hogy az integrációba történő részvétel a jogszabály erejénél fogva kötelező, ezért az önkormányzatok kénytelenek a törvény akaratának meghajolni.

 

2./   A vízmű integrációjával kapcsolatban beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és az ajánlatok közül a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ajánlatát fogadja el, és az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásra vele kíván a két település önkormányzata szolgáltatási szerződést kötni 2013. január 1., vagy lehetőség szerint, 2013. június 1. napjától.

 

3./ Megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket, hogy a szolgáltatóval az üzemeltetésre vonatkozó szerződést kössék meg.

4./ Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés előtt folyamatban van a vízmű integrációval kapcsolatos jogszabály módosítás, ezért a Képviselő-testületek fenntartják azon jogukat, hogy a jogszabály változás függvényében a szándéknyilatkozatukat, illetve az üzemeltetési szerződést megváltoztassák, módosíthassák, visszavonhassák, felbonthassák.

 

5./ Megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket, hogy az ajánlattevőket a Képviselő-testületek döntéseiről tájékoztassák.

 

Határidő: 2012. június 30.   Felelős: polgármesterek, jegyzők