MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3.342 /2008.

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2008.(XII. 23.)

R E N D E L E T E:

 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére.

 

 

Máriapócs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései alapján a tulajdonában álló lakások elidegenítésére a következő rendeletet   a l k o t j a:

 

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed a Máriapócs Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra.

2.§

 

(1)       Az önkormányzat tulajdonát képező lakások közül el lehet idegeníteni azokat a lakásokat, amelyeket a Képviselő-testület elidegenítésre kijelöl.

 

(2)       Közfeladatot ellátóknak (szolgálatinak minősülő lakást) csak abban az esetben lehet elidegeníteni, amennyiben a Képviselő-testület szolgálati jellegét megszünteti.

 

(3)       A szolgálati lakás szolgálati jellege megszüntethető, ha az önkormányzat alapfeladatai ellátásához szükséges szakember elhelyezése érdekében hosszabb távon nem indokolt a lakás fenntartása.

 

(4)       Az elidegenítésre kijelölést a bentlakó bérlők is kezdeményezhetik. Erre vonatkozó kérelmüket a Képviselő-testülethez kell eljuttatni.

 

(5)       Nem lehet elidegenítésre kijelölni a lakást, ha bérlője ellen a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos peres eljárás van folyamatban.

3.§

 

Az elidegenítésre kijelölt lakásra más személyt megelőzően elővásárlási jog illeti meg:

 

  1. a bérlőt,

b.)  a bérlő társakat egyenlő arányban,

  1. a., b. pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, vagy örökbe fogadott gyermekét.

 

4.§

 

(1)       A lakás vételárát a Képviselő-testület által megbízott szakértő felértékelése alapján kell megállapítani, úgy, hogy figyelembe kell venni a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján különösen:

 

  1. az épület településen belüli fekvését,
  2. az épületben lévő lakások számát, az épülethez tartozó földterületet, a közös használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagyságát,
  3. az épület felszereltségét, műszaki állapotát, építése, felújítása óta eltelt időt,
  4. a lakás alapterületét és komfortfokozatát,
  5. a lakottság tényét.

 

(2)       A lakás vételára a forgalmi érték.

A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét.

 

(3) Az üresen álló, beköltözhető állapotban lévő önkormányzati bérlakás csak nyilvánosan meghirdetett pályázat útján értékesíthető.

A kikiáltási ár ez esetben nem lehet kevesebb, mint a lakás mindenkori forgalmi értéke.

 

5.§

 

(1)            Ha az önkormányzati lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, részére – kérelmére – legalább 25 évi részletfizetési kedvezményt kell adni.

Ha a jogosult kéri, a szerződés megkötésekor a megállapított vételár legfeljebb 10 %-nak egyösszegben való megfizetése köthető ki. Az első vételár részlet befizetése után a fennmaradó hátralékra a havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani.

(2) A lakás vételára nem lehet kevesebb, mint a forgalmi érték 55 %-a.

 

(3) A részletfizetési kedvezménnyel történő értékesítés esetén a vételár részlet befizetése után havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben úgy kell megállapítani, hogy a megállapított részletfizetési idő alatt a teljes vételár megfizetésre kerüljön.

 

(4) A részletfizetési kedvezménnyel vásárolt lakás esetén a fennmaradó vételárra a vevő a mindenkori jegybanki alapkamat 1/3-ának megfelelő éves kamatot köteles fizetni.

 

(5) Ha a vevő a szerződés megkötésekor 25 éves részletfizetés helyett 5 éves törlesztési időt vállal, úgy kamatmentesség illeti meg.

 

(6) Ha a bérlakás megvásárlása részletfizetéssel történik, a megkötött adás-vételi szerződésben rendelkezni kell a helyi önkormányzat javára a vételár hátralék és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

 

(7) A jelzálog jogot, elidegenítési és terhelési tilalmat a vételár hátralék teljes kiegyenlítését követően töröltetni kell.

 

6.§

 

(1)             Az üresen álló lakás értékesítése esetén versenytárgyalásról a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni a versenytárgyalást megelőző 15 nappal korábban.

 

(2) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg és a szerződés megkötésekor vállalja a teljes vételár egyösszegben történő megfizetését, akkor Őt a vételárból 45 % vételár kedvezmény illeti meg.

 

(3)             A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a kikiáltási ár 10 %-nak megfelelő kaució megfizetése.

 

(4)             A versenytárgyalás útján történő értékesítés esetén a tárgyalás nyertesével a szerződést a tárgyalást követő 15 napon belül meg kell kötni.

 

 

 

 

7.§

 

 

(1)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

(2)   A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 10/1995.(VII.19.)KT.SZ. rendelet, valamint e rendelet módosítását tartalmazó 7/2002.(VIII.07.)KT. SZ. rendelet hatályát veszti.

 

 

M á r i a p ó c s, 2008. december 15.

 

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.           K i s s Béla s.k.

polgármester                                  jegyző

 

 

T a m á s László s.k.                   K u l a n d a Ferenc s.k.

jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2008. december 23.-án kihirdettem.

 

M á r i a p ó c s, 2008. december 23.

 

K i s s Béla

jegyző