MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

A Képviselő-testület:

1./ Esztári László vállalkozó Máriapócs Város folyékony települési hulladék szállításáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.

 

2.a./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz.

 

2.b./  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a kezdeményezéshez a csatlakozás szövegét, melyet szükség esetén több nyelvre lefordítva a lehetséges fórumokon, valamint helyben szokásos módon is közzéteszi.

 

2.c./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza   a polgármestert, hogy a magyar és külföldi települések önkormányzataival tartson e tárgykörben egyeztetést, melynek eredményét közös vélemény formájában közösen juttassák el az illetékes szaktárca vezetőjének.

Határidő: 1-3 pontokra: azonnal

Felelős: 1-3 pontokra: polgármester

 

3./ A Máriapócsi Kegyhelyről, és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről szóló Országgyűlési határozatot, valamint a „Nyírség Értékei Fesztivál” programját tudomásul veszi.

4./ Az Állami Számvevőszék Elnökének tájékoztató levelét tudomásul veszi.

 

5./ Varga Zsolt Rendőrőrs Parancsnok közúti ellenőrzésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

 

6.a./ 2012. májusi ülésén visszatér a vízi-közmű integrációjára, és az üzemeltetési szerződés megkötésére.

 

 

A Képviselő-testület:

 

7./ A településen megszüntetett közkifolyók közül az alábbiak üzembe helyezését határozza meg:

- Ady E. u. 23. sz. előtti;

- Kossuth-tér (Ófehértói u. felőli része/Római Katolikus Templom mögött) /itt a közkifolyónak megfelelő helyet kell keresni/

 

8./ 2012. május 1-én szervezett program nem kerül a településen megtartásra.

 

9./ Máriapócsról elszármazottak találkozójának megszervezésénél figyelembe veszi a Humán Szolgáltatási Bizottság ülésén 2012. április 23.-án elhangzott javaslatokat.