MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2012.(IV.25.)

H A T Á R O Z A T A:

Árajánlat a Pócspetri 0201/3 hrsz-ú ingatlanon található hulladéklerakó telep 3 darab figyelő kútjának évenkénti mintavételezésére és laboratóriumi vizsgálatának elvégzésére

A Képviselő-testület:

 

1./   A benyújtott árajánlat alapján nem köt szerződést a figyelő kutak évenkénti mintázásra.

Megbízza a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre még két vállalkozástól kérjen árajánlatot és a jelenlegivel együtt, terjessze a Képviselő-testület elé!

Határidő: azonnal      Felelős: Papp Bertalan polgármester