MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2003./XII. 17./KT. SZ.

R E N D E L E T E:

 

A közterületek, településrészek elnevezéséről, utcanév táblák, házszám táblák, és művészeti alkotások elhelyezéséről.

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdés, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevekről szóló 71/1989. (VII. 4.) MT. rendelet 4. §. (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Máriapócs Város Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.

 

I.

Bevezető rendelkezések

 

1. §.

 

(1) E rendeletnek az a célja, hogy MÁRIAPÓCS VÁROSBAN a közterü-letek és településrészek nevét a továbbiakban: földrajzi név megállapítására, alkalmazására, az utcanév táblák elhelyezésére, a házszámozásra vonatkozó szabályokat meghatározzák.

 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a város bel- és külterületén lévő, valamint a későbbiek során kialakuló valamennyi közterületre és településrészre.

2. §.

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából földrajzi név:

a) a belterületi településrésznév:

városrész, lakónegyed, illetve lakótelep, valamint a belterület egyéb részét jelölő név.

b) a külterületi településrésznév:

a város külterületének lakott, illetőleg zártkerti részét jelölő név.

c) az utcanév:

az út, utca, tér, park, köz, sétány, stb.. jellegű közterületet jelölő név.

 

(2) Az államigazgatási helynévről, a domborzat- és tájnévről, a területnévről, víznévről, természetvédelmi névről, valamint közlekedési és hírközlési névről külön jogszabályok rendelkeznek.

 

 

3. §.

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából a művészeti alkotás a szerzői jogról szóló törvény hatálya alá tartozó képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és ipari tervező alkotás.      

 

II.

 

A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása

 

4. §.

 

(1) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása a Képviselő testülete hatásköre.

(2) A földrajzi név megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatot a településfejlesztési bizottság készíti el.

(3) Új földrajzi név megállapítására a településrész, az utca kialakításának (beépítésének) megkezdése előtt, illetőleg a közterületként való bejegyzését megelőzően kell javaslatot tenni.

(4) A városban minden településrészt és a 2. §. (1) bek. C) pontban jelölt közterületet el kell nevezni.

5. §.

 

(1) Földrajzi név megállapítását vagy megváltoztatását bármely bizottság vagy képviselő kezdeményezheti.

(2) A földrajzi név megállapítására vagy megváltoztatására vonatkozó javaslatot előzetesen véleményeztetni kell a Település Fejlesztési Bizottsággal, valamint a Oktatási és Kulturális Bizottsággal.

(3) A földrajzi név megállapítása vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati képviselők útján vagy más alkalmas módon meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét.

A lakosság javaslatait a lehetőséghez képest figyelembe kell venni.

 

 

 

6. §.

 

(1) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell venni a kialakult élő névhasználatot, a történelmi hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, a nemzetiségi és etnikai viszonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket.

 

(2) A földrajzi név megváltoztatására akkor kerülhet sor ha:

- az azonos hangzású nevek zavart keltőek,

- a névhasználatban kimutatható változás következett be,

- a névvel jelölt terület vagy létesítmény megszűnt vagy megváltozott

- a névhasználat, illetőleg az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő,

- az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.

 

(3) Élő személyről településrészek, közterületek nem nevezhetők el.

 

7. §.

 

(1) A megállapított földrajzi nevekről a POLGÁRMESTERI HIVATAL köteles naprakész nyilvántartást vezetni és abban a változásokat folyamatosan feltüntetni.

 

(2) A hivatal köteles biztosítani a nyilvántartás nyilvánossá-gát, hozzáférhetőségét.

 

(3) A földrajzi név megállapításáról és megváltoztatásáról a lakosságot és az érdekelt szerveket (posta, közlekedés, közrendészet, lakossági szolgáltatások, stb.) haladéktalanul értesíteni kell.

 

(4) A földrajzi név megállapítását és megváltoztatását, a Polgármesteri Hivatal köteles, a Körzeti Földhivatal nyilvántartáson átvezettetni.

 

8. §.

 

1. A 2. §. (2) bekezdésében megjelölt földrajzi nevek megállapítása, illetve megváltoztatása során az önkormányzatot megillető egyetértési, véleményezési vagy javaslattételi jogot a KÉPVISELŐ-TESTÜLET gyakorolja.

A döntés előkészítésére e rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell.

 

III.

 

AZ UTCANÉV TÁBLÁK ELHELYEZÉSE

 

9. §.

 

(1) A városban a 2. §. (1) bekezdése c) pontjában jelzett közterületeket névtáblával kell jelölni.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Az utcanév táblát az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint az útkereszteződéseknél minden sarokingatlanon a vonatkozó építésügyi, városrendezési és egyéb szabályok betartásával kell elhelyezni.

 

(3) Az utcanév táblának az utca nevét és az utca házszámait kell tartalmaznia. A táblákon külön a páros és páratlan számozású oldalon fel kell tüntetni az utca elejétől a végéig, az útkereszteződéstől útkereszteződésig, illetőleg az ellenkező irányba terjedő házszámokat és jelölni kell a számozási irányt.

 

(4) Utca nevének megváltoztatása esetén korábbi utcanév táblát, a tájékozódás megkönnyítése érdekében áthúzással vagy más megfelelő módon érvénytelenítve egy év időtartamig az új nevet jelző tábla mellett meg kell hagyni.

 

(5) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az utcanév tábla elhelyezését tűrni köteles.

 

10. §.

 

(1) Az utcanév tábla elkészítésének, elhelyezésének, karbantartásának és pótlásának költségei az önkormányzatot terhelik. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

 

(2) Az utcanév tábla megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos.

IV.

 

Az ingatlanok számozása

 

11. §.

 

(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket - a továbbiakban ingatlanok - házszámmal kell ellátni.

 

(2) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetőleg a telek alakítás engedélyezésével egyidejűleg kell elvégezni.

 

(3) Az adott ingatlan, épület, pontos házszám meghatározásáról, és a házszámozás nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

 

 

 

12. §.

 

(1) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok növekedése lehetőleg a város centrumától kifelé haladó irányt kövesse, és az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros számok legyenek.

 

(2) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként - menyiben ez szükséges - római számok vagy betűk is alkalmazhatók.

 

(3) Az általánostól eltérő beépítettségű utca vagy külterületi településrész ingatlanainak számozása indokolt esetben ettől eltérhet.

 

(4) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

 

13. §.

 

(1) A házszám tábla elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége.

 

(2) Külterületen elhelyezésre kerülő házszám táblán a házszámmal együtt a külterületi településrész elnevezését is fel kell tüntetni.

 

(3) A házszám táblát az ingatlan utca felöli homlokzatán, annak bejárat felöli részén kell elhelyezni.

 

14. §.

 

(1) Az elhelyezett házszám tábla megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos.

 

V.

 

Művészeti alkotások elhelyezése

 

15. §.

 

(1) Művészeti alkotás (3. §.) közterületen történő elhelyezéséről a képviselő - testület dönt.

 

(2) Az elhelyezésre vonatkozó javaslatot az Oktatási és Kulturális Bizottság készíti elő, a művészeti alkotások beszerzésére, felhasználására és forgalmazására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve.

 

(3) A művészeti alkotás bírálatára a Képző és Iparművészeti Lektorátust kell felkeresni.

 

(4) Az elhelyezése során az építésügyi, városrendezési és szak-hatósági előírásokat be kell tartani.

 

16. §.

 

(1) Művészeti alkotás elhelyezését a Képviselő testület bármely bizottsága, bármely képviselő kezdeményezheti.

 

(2) Az előkészítés során az 5. §. (2) és (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

 

17. §.

 

(1) A művészeti alkotás közterületen történő elhelyezéséről, gondozásáról, a polgármester gondoskodik.

 

(2) A művészeti alkotások elhelyezésének megváltoztatására e fejezet rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

(3) A közterületeken lévő művészeti alkotások megrongálása, beszennyezése, elhelyezésének megváltoztatása vagy engedély nélküli eltávolítása tilos.

VI.

 

Egyéb rendelkezések

 

18. §.

 

(1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

 

a) az utcanév - tábla elhelyezését akadályozza,

b) az elhelyezett utcanév és házszám táblát megrongálja,   beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, illetőleg engedély nélkül eltávolítja,

c) a házszám tábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a közterületen lévő művészeti alkotást megrongálja, beszennyezi, vagy eltávolítja.

(2) Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetőjét a rendőrség vagy a közterület-felügyelő helyszíni birsággal sújthatja.

 

 

19. §.

 

(1) A rendelet 2004 január 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.