MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 3088-2 /2008.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2008.(XII. 05.)

R E N D E L E T E:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

 

A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított, 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és annak kezelése érdekében a következő rendeletet alkotja:

 

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap célja

1. §

 

(1)Máriapócs Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban Környezetvédelmi Alap) hoz létre.

 

(2)A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a Máriapócs Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:

 

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása

b) a környezeti károk mérséklése

c) a környezetet károsító ártalmak megelőzése

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedése

e) a természeti értékek megóvása

f) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

 

A Környezetvédelmi Alap bevételei

2. §

 

A Környezetvédelmi Alap bevételei:

a) a Máriapócs Város közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság jogszabályban meghatározott százaléka,

b) Máriapócs Város Önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege,

c) az állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összegek,

d) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

e) egyéb bevételek.

Környezetvédelmi Alap kezelése, felhasználása

3. §

 

(1) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó elkülönített alszámlán kell kezelni. Az alszámláról pénz felhasználása csak a 4. §-ban feltüntetett célokra történhet.

 

(2) Az Alapba befolyó – külön alszámlán kezelt - talajterhelési díj felhasználása ahelyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (1), és (2) bekezdése szerint történhet.

 

(3) Az Alapot a költségvetési gazdálkodás előírása szerint kell kezelni.

 

4. §

 

(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag olyan környezetvédelmi problémák     megoldására szabad felhasználni, amelyek a Város közigazgatási határain belüli   környezeti, természeti értékek védelmét szolgálja.

Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése),

b) hulladékgazdálkodás, lakossági kommunális és veszélyes hulladékok gyűjtése, szelektív gyűjtése és elszállíttatása,

c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

d) zaj- és rezgésvédelem,

e) zöldterületek védelme, fejlesztése, allergén növények elleni védekezés,

f) vizek védelme, felszín alatti vizek védelme (különösen csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a településimonitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme),

g) talaj védelme,

h) környezetvédelmi nevelés, környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, lakosság részére környezetvédelmi tájékoztatás

i) diákok, oktatási intézmények által kezdeményezett, illetve végzett környezetvédelmi tevékenység,

j) egyéb, a természetes és épített környezet védelmét szolgáló, elősegítő önkormányzati tevékenység.

 

(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket, ideértve az elkülönített bankszámla vezetésének költségeit is.

 

5. §

 

(1) Máriapócs     Város     Önkormányzat   Képviselő-testülete   a Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervét a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásának ismeretében terjeszti elő a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg.

 

(2) Az elfogadott terv beépül az Önkormányzat éves költségvetésébe.

 

(3)A Képviselő-testület évente a zárszámadásról szóló rendeletben dönt a környezetvédelmi Alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványait.

 

6. §

 

E rendelet a 2008. december 1-én lép hatályba.

 

M á r i a p ó c s, 2008. november 27.

 

 

P a l ó c z y Lajosné s.k.                 K i s s Béla s.k.

polgármester                                      jegyző

 

 

T ó t h Árpád s.k.                     V o n á n é Pásztor Éva s.k.

jkv. hitelesítő                                 jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendeletet 2008. december 05.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2008. december 05.

 

 

Kiss Béla

jegyző