MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                             „ M Á S O L A T ”

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

 

Ügyirat száma: 4106-3/2010.

 

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2010.(XII. 16.)

R E N D E L E T E:

 

AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL.

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Máriapócs Város közigazgatási területére.

 

Az adókötelezettség, az adó alanya

 

2. §

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt

(1) a) aki nem állandó lakosként tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén és legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

 

 

Az adómentesség

 

3. §

 

A 2. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:

 

a) a 18. évét be nem töltött magánszemély.

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; továbbá

d) aki az ön kormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.

 

Az adó alapja

 

4.§

 

(1) a) A megkezdett vendégéjszakák száma, vagy a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség);

 

 

 

Az adó mértéke

 

5.§

 

 

(1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 ,-Ft.

 

Az adó megfizetése

 

6. §

 

(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie 1. sz. melléklet benyújtásával.

 

 

 

 

Bizonylatok, nyilvántartás

 

7. §

 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen töltött napok számát, a Htv. 31. § a) pontja szerinti adómentesség esetén annak megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

 

(3) Az adóbeszedésre kötelezettnek a Htv. 31. § a) pontja szerinti adómentesség kivételével az adómentességre jogosító tartózkodásról a mellékletnek megfelelő adattartalmú nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

 

(4)             A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.

 

 

Az adó beszedésére kötelezett

8.§

 

(1) A 2. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő adót:

 

a) kereskedelmi   szálláshelyeken,   a   csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,

b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,

c)   a fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,

d) az a)-c) pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén a helyiség bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben a helyiség tulajdonosa vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult szedi be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

 

Záró rendelkezések

9. §

 

 

(1) Ezen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályt veszti az idegenforgalmi adóról szóló 18/2009.(XII.24.) rendelet.

 

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

M á r i a p ó c s, 2010. december 08.

 

 

 

 

P a p p Bertalan s.k.                        K i s s Béla s.k.

polgármester                                  jegyző

 

 

 

T ó t h Árpád s.k.               Dr. K i r á l y h á z i Csaba s.k.

jkv. hitelesítő                                        jkv. hitelesítő

 

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2010. december 14.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2010. december 14.

 

 

K i s s Béla

jegyző