MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                                     „M Á S O L A T”

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-501.

 

Száma: 2045-12 /2010.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2010.(XII.16.)

R E N D E L E T E:

 

A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a módosított szabályozási tervek elfogadásáról

 

 

 

Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörében, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (3) bekezdése (Étv.) és az 1999. évi CXV. Törvényben foglalt módosítások szerinti felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magában foglaló) és az érvényben lévő 15/2005.(VII.08.) számú önkormányzati rendeletet alábbiak szerint módosítja, és rendeli el annak alkalmazását.

 

1.§

Az I. fejezet 1.§-a az alábbiak szerint módosul

 

(1)             A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) területi hatálya kiterjed Máriapócs település egész közigazgatási területére.

 

(2)             A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv.) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt módosítása, valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet, mely módosításra került a 37/2008.(III.07.) Korm. rendelettel (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint a 10/2009. törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (S-1m) és jelen          Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.

 

 

(3)             A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

 

2.§

Az I. fejezet 6.§-a (2) bekezdés b. pontja az alábbiak szerint módosul

 

 1. Közlekedési, közmű elhelyezési területek (K,Köp)

 

 1. Zöldterületek:
 • Közparkok (Kp, Z)

 

 1. Erdőterületek (E):
 • védelmi erdő (Ev),
 • gazdasági erdő,
 • egészségügyi, szociális, turisztikai erdő,

 

 1. Mezőgazdásági területek (M):
 • kertes mezőgazdásági területek (Mz)
 • általános mezőgazdasági területek (M)
 • gyepes mezőgazdasági területek (Mgy)
 • gyepes (védett) mezőgazdasági területek (Mgy-v)
 • ültetvényes mezőgazdasági területek (Mü)

 

 1. Vízgazdálkodással összefüggő területek (V)

 

 1. Közlekedési célú területek (Köp)

 

 1. 7. Különleges (Beépítésre nem szánt) területek
 • Bányaterület (Kü-b)

 

3.§

A IV. fejezet, a 25/A §-al egészül ki

 

Bányaterület

 

(1) A bányatelekként felhasználható bányaterületeket a szabályozási terv tünteti fel.

 

(2) A bányaterületen csak a bányászati tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló épületek helyezhetőek el. A bányászati tevékenység befejezése után az épületeket el kell bontani, legkésőbb 12 hónapon belül, a tulajdonos kötelezettségére.

 

(3) Az övezetben folytatott bányászati tevékenység befejezése után, bányászati rekultivációt kell végrehajtani úgy, hogy a bányászati tevékenységet felváltó tevékenység általános mezőgazdasági (M) övezeti besorolásnak feleljen meg.

 

 

 

 

 

4.§

 

Záró rendelkezések

 

Ez a rendelet 2011. január 01-én lép hatályba.

E rendelet a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.

 

 

Máriapócs, 2010. december 08.

 

 

 

 

P a p p Bertalan s.k.                                    K i s s Béla s.k.

polgármester                                               jegyző

 

 

 

T ó t h Árpád s.k.                         Dr. K i r á l y h á z i Csaba s.k.

jkv. hitelesítő                                          jkv. hitelesítő

 

 

A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.

 

 

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2010. december 14.-én kihirdettem.

Máriapócs, 2010. december 14.

 

K i s s Béla

jegyző